להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> זהר רשב"י,חכמת הצירוף פרשת "תבוא"

פרשת השבוע זוהר {צירופים}-"תבוא"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

א"

"ולקחת מראשית כל פרי האדמה {וג"ו}והלכת אל המקום אשר יבחר  ה" אלהיך לשכן שמו שם"

ראה,-ולקח"ת אותיות  חו"ק  ת"ל,זה המלכות{ת"ל}מעוברת מן ק"ול {תפארת}-שהינו משה רבינו  הנקרא מראשי"ת  סוד ת"ם ראש"י  אותיות אי"ש תמ"ר  אותיות י"שת אמ"ר,חבר אות  ו"  ק"ל ומקובל ישו"ת  אמ"ר,הרי לך משה רבינו בפנימיותו ישות  סוד י"ו ש"ת,  "יו קרנות על חד"ו  שבאמצעותם ש"ומע ת"פילה  הבורא יתבר"ך ויתה"לל לתפילות מש"ה  שהינו בכך מושך באמצעות כ"ל{יסוד} מוחין  פ"רי{הנשמה} לפנימיות המלכות{האדמ"ה},-

בכך זוכה לעיטור שם אד"ם בגמטריא גאול"ה סוד גילוי והלכ"ת,-הלכות התור"ה  הנקראים אל המקו"ם אותיות קמוא"ל  מ"ה,המלאך קמוא"ל  קודש קודשים זהו המלאך אשר עתיד מש"ה רבינו לפוגשו",המלאך קמוא"ל בסוד קומ-אל,חותם מוחין קימה{חכמה} בפנימיות ה{ג}וא{ל} –,

וזה סוד  יבח"ר  אותיות חרב"י  בגמטריא חר"ב עש"ר  ספירות  נוטריקון ספ"ר  אותיות {סוד הצירופים}-בכוחם משה לשכ"ן חותם אות   נ-שכ"ל  סוד שמ"ו"  בגמטריא  ק"ם שר"ש התור"ה הגנוז"ה לשחוט ולעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

ב"

"ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום לה"  אלהיך וגו".

ראה,-"ובאת" סוד אבו"ת  נוטריקון  ת"ו  א"ב,-{א}לפא {ב}יתא צירופי יהוה שהינם החתמים בפנימיות  הגו-א"ל  הנקרא  הכה"ן  בסוד הכ"ה-ן,משה רבינו מבצע הכא"ה על מחשבות רצו"ן הקבל"ה ובכך מושך מוחין  ן"  בגמטריא   ש"ם חיי"ם  בגמטריא חכ"ם ש"ם  אור  רא"ש  חב"ד  {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת סוד שם  יהי"ה  כנאמר  מ"ה שהיה הוא ש{יהיה},

הרי עולם בינ"ה{שם הו"א,נסתר}בימים הה"ם ימי ה{ג}או{ל}ה  חותם ואמר"ת סוד אות ר"ם    נוטריקון תור"ם   א"{חכמה} בפנימיות ישרא"ל ע"ם קדו"שה  בסוד שע"ה  קדו"ם  אותיות מש"ה עוק"ד ומקש"ר המוחין   העליונים אלי"ו בגמטריא מוחין או"ם,-המצביע משה צדיק י-סוד עולם,כל סודות העולם שורים אצל"ו ובאמצעותם זכ"ה למאור הגד"תי  בגמטריא הג"ד קוד"ש,

כח הנבואה הנקרא הגד"ה ה"דג"{משה} מושך על ידי ג" כפול ד"  בגמטריא י"ב צירופי יהוה מוחין ג"ד עליו"ן הנקרא אלהי"ך  בגמטריא מא"ה שערי"ם אותיות י"ש רע"ם מא"ה  אותיות הא"ם שי"ר ע"ם  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון   ה".

ג"

"וענית  ואמרת לפני  ה" אלהיך ארמי אבד אבי וירד מצרימה"

ראה,-וע{ני"ת}  סוד שם  נ.י.ת.     בגמטריא   ונקד"ש,הרי המשיח הוא משה רבינ"ו  עליו נאמר והאי"ש משה עניו מא"ד,הינו  חותם עי"ן-ו  בגמטריא קש"ר עי"ן  אותיות נע"ר שק"י,זה סוד המלאך קודש הקודשים מטטרו"ן  ש"מע  ת"פילתנו י"הוה  וחתום  בפנימיות ישראל צדיקים קדושי"ם שוקדי"ם על התור"ה מוחי"ן ואמר"ת בגמטריא שב"ע תמ"ר  אותיות  ע"ב  ש"ת  ר"ם  אותיות בשר"ת  ע"ם,חבר אות ו"  ומקובל בשור"ת ע"ם{הגאולה}-סוד המשי"ח  נגל"ה,-

בשור"ת  ע"ם סוד   ר"ב  ו" תשמ"ע כל התפיל"ה  והשמד ומחה "ארמי"  אותיות רמ"אי  זה סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו" אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים,וביום ההוא זכר עמל"ק אב"ד ונאב"ד,ישראל בכך עתידים לזכות במאו"ר   ויר"ד  בסוד י"ו  ר"ד אותות דיו"ר  נשמ"ה  קדו"שה בפנימיות כלי{המלכה},וידעת קוד"ש שוק"ד הקודשי"ם  הם קדושי"ם  האבו"ת אברהם יצחק ויעקו"ב  מתפללים  חנו"ך ב"ן יר"ד אותיות בנ"י   ר"ד  חנו"ך  ,בסוד תעטר ישראל בשם כ"ו  ח"ן  בגמטריא ח"ן יהו"ה סוד מוחין יצ"ר  ממ"ה  בגמטריא יצ"ר  פ"ה    סוד ה" ציר"ף חכמ"ת הצירופים  אש"ר משמידה ועוקרת אומות העולם הגוים הארורים,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ד"

"ונצעק אל  ה"  אלהי אבתינו וישמע  ה" את קלנו  וג"ו

ראה,-"ונצע"ק  אותיות ק"ץ עו"ן זה המזי"ק  עולה בלהבות התורה הקדושה תורת ישראל אמ"ת יחיד"ה,וזהו סוד המשיח משה ח"יה  חותם י"ש ח"מה  בגמטריא שב"ח חמ"ה   בגמטריא שב"י  ו.מ.ה   סוד נשמת {ש}מעון {ב}ר  {י}וחאי  הנקראת ו.מ.ה  בגמטריא קש"ר הגוא"ל  אותיות  ל"ה אור"ג ש"ק,

הרי  רבי שמעון בר יוח"אי   חותם מוחין ש"בת  ק"ודש  סוד  או"ר-ג  בגמטריא ר"ז  ג"  אותיות  גז"ר  חבר {א"ל}ומקובל  מוחט  "גזראל"  המשמיד  ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההוא בפנימיות ישראל קדושי"ם מוחי"ן  קלנ"ו-,

סוד נ- קו"ל  יחוד סינה{נ} ותפארת{קו"ל}-סוד ה{ג}או{ל}ה  השלמ"ה   נקראת  רעי"א  מהימ"נא   אי"ש האמונ"ה    אותיות י"ש מא"ה אונ"ה אותיתו מש"ה  א"י אונ"ה,-הארת {כ}תר {ת}ור{ה},-שם  כה"ת,-{כ}ל {ה}נשמה {ת}הלל  י"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ה"

"שמעה תפלתי  ה"  ושועתי האזינה אל דמעתי את תחרש"

ראה,-שמע"ה  בסוד משע"ה,אות  מ-שעה אור בינה חותם  ש"ירה"  ע"ליונה  בפנימיות ישראל ע"ם טהר"ה אתויות  מט"ה  הר"ה,זה סוד מטה משה   מ"ה שמט"ה,כח הנשמה של {ג}וא{ל} ישראל,שמט"ה  בסוד משה חותם ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד  יסוד בפנימיות המלכות והרי ל"ך  י" ספירות בלימ"ה  הנקראים תפל-ת"י  מגלים קו"דש  בגמטריא ת"י מקובל קדושת-י"   ספירות בפנימיות הנבראים {ישראל צדיקים קדושי"ם}-,

בכך ו{ישו"ע}תי סוד י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולם,-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-וביום ההו"א ישראל זוכים למוחי"ן   דמע"תי  סוד  ע"ת  מ.י.ד.,זה נשמת ה{ג}וא{ל}  מ"שה  י"וסף ד"וד  נשמ"ת המשי"ח אותיתו  משי"ח ת"ם שנ"ה בגמטריא ספיר"ה ת"ם משי"ח  בגמטריא  י"  ספ"ר שי"ח תפ"ה  בגמטריא  י" ספר  אליעז"ר תהלים,הרי המלאך עזריא"ל  נוטריקון ע-רזי-א"ל   חותם בפנימיות ישראל מוחין תהלים  סוד מיל"ת  ה",

כח האמונה השלמ"ה  הנקראת תחר"ש  סוד שר"ת  -ח"  בגמטריא שר"ת  קש"ר נשמ"ה אותיות נש"ר משק"ה אותיות שר"ש   מ.נ.ק.  ה",וזה השם המפור"ש מ.נ.ק.  מבצע נקמ{ה}  והשמדה  של אומות העולם הגוים הארורים,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ו"

"אל תראי תולעת יעקב מתי ישראל אני עזרתיך נאם ה"

ראה,-המשיח נקרא גו-א"ל  וחותם ירא"ת  האמונה בפנימיות ישראל צדיקים קדושים נקראים תולע"ת  בסוד ת"ו-ל-ע"ת,הינם סוד הנגינ"ה תורת חד"שה מאת"י תצ"א,תורת  המשי"ח   הינה תורת הנשמו"ת  אותיות ת"ו נשמ"ה  אותיות מש"ה ת.ו.נ.  ,הרי  ת"ו-ן בגמטריא ת"ו חמישי"ם  אותיות שמ"י חו"תם  י" ספירות  הנקראות יעק"ב אותיות ע-יב"ק  י"חוד ב"רכה ק"דושה ע"ליונה בפנימיות ישראל ע"ם קדו"ש בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-

וביום ההוא ישראל מעוטרים במוחין  עזרתי"ך בגמטריא זי"ת  צ"ר  אותיות יצ"רת  ז" אורות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד  מלכות המעברים זי"ת {אור חב"ד,משיח} בפנימיות ישראל טהורים  מעוטרים ב-י" ספירות בלימ"ה  סוד נא"ם  ה"  חבר אות ו"{מאור התורה} וראה מקובל "אמונה",אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ז"

"השקיפה ממעון קדשך  מן  השמים וברך את עמ"ך  את ישראל"

ראה,-"השקיפה"  אותיות י"ש  הקפ"ה,זה סוד שם קפ"ה בגמטריא א"לף ל"מד זה ש"ר  הקפ"ה אותיות שר"ף ק"הה  בגמטריא   ש"ר פ"י מא"ה אותיות א"ם ש"ר  יפ"ה אותיות רש"ם  א"  יפ"ה  אותיתו א"ף שמיר"ה  אותיות  ה" רש"ם פא"י  פ"ותח א"ת י"דך בפנימיות ישראל עם קדוש"ה,

זה סוד רשפ"י מא"ה  אותיות א"ש ר"ם יפ"ה בגמטריא ישראל יפ"ה  אותיות א"ל יש"ר יפ"ה  אותיות שרפיא"ל י"ה  משמיד ועוקר  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההו"א   ממעו"ן,-סוד החכמה{נוע"ם}-המשיח מגלה באמצעותה אות  ם"{בינה}-שהינה קדש-ך בגמטריא קד"ש  שערי"ם   אותיתו  עק"ד שרשי"ם   אותיות שד"י   רש"ם ע"ק  אותיות ש"ר שד"י עמ"ק  בגמטריא ש"ר מטטרו"ן  עמ"ק {החכמה}-בכךעמ"ך ישראל זוכים לגאולה שלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ח"

"את ה" האמרת היום"

ראה,-המלכות נקר{א"ת}  קר"ן  ה" סוד אות  ר"  בגמטריא  א"  א"ל א"לה א"להי א"להים{גבורות המלכות}והינה ממותקת ומבושמת על ידי מוחין קנ"ה   בגמטריא קימ"ה  אות  י"  קמ"ה,עשר ספירות בלימה סוד  נחוני"ה ב"ן הקנ"ה אותיות  בנ"ה קנ"ה יח"ו  ננ"ה,במלוי  יחוד ננ.ה{א},ושם  ננא מורה כי כוחות מלאכים עליונים משבחים  בכל יום מאה ברכות  ותשבוחות  אשר כנגדם תקנו ישראל  מאה ברכות בכל יום ומתפלל אותם נקרא גם הוא מהעליוני"ם,-

סוד המשי"ח  שהינו האמר"ת  בגמטריא קש"ר תמ"ר,-{ת}ורת {מ}שה {ר}בינו  ש"ר  ק"  בגמטריא ש"ר מא"ה בגמטריא רוש"ם שמו"ר שומ"ר על ישראל צדיקים קדושי"ם זוכים למוחין היו"ם  סוד י"ו מ"ה בגמטריא י"ו גאול"ה בגמטריא י"ו   י"וד ה"א ו"או  ה"א  המשמיד  ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ט"

"ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה"

ראה,-"ולתתך" אותיות  ת"ל תו"ך,המל"כות"  נבנית מן  ת"ו"ך  בגמטריא  ת"ו שערים   אותיות שמות  ע.ר.י. וזה השם המפורשהמצביע העשיר"י בסוד עשירי"ה  אותיות עשי"ר  י"ה  זה המשיח תפארת ישראל הנקרא עשי"ר  אותיות ע-יש"ר  וחותם ע-שי"ר בפנימיות הנבראים יש-רא"ל  צדיקים קדושי"ם,הינו קוד"ש לה"  אותיות קד"ש ל.ו.ה.  חותם  ק"ד שלו"ה,סוד  מוחין הארת דק-ה  לפנימיות ישראל-הנקראים  שלו"ה  אותיות  ל"-שו"ה,

מלכות{שוה} אל עולם הבינה{אות ל"}-וזה סוד אשר{בינה} הינה בהשוואת צורה עם  עש"ה{מלכות עולם העשיה},-הארת פנים המשידה ועוקרת  כ"ל הגוים הארורים אומות העולם הטמאים  יורדים לגיהנם ועולים בעש"ן הרזי"ן דרזי"ן,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"

"וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני ה" אלהיך"

ראה,-"וזבחת" אותיות ז"ו ב"ת  ח",סוד יחוד שם ז"ו בגמטריא אהבה בגמטרימא אחד בגמטריא י"ג מידות הרחמים המעברים בת{המלכות}במוחין  ח" בגמטריא קשר נשמה אותיות נשר משק"ה  ישראל צדיקים קדושים במאור שלמי"ם  בגמטריא נ-שלם,אור הנבוא"ה החותם בפנימיות ש"ם{מלכות}-מוחין לפני ה",-אותיות נ נפל"י  ה",

מדרגת המשי"ח  אותיות י שמח"ה  בגמטריא  שע"ר שמח"ה  אותות שר"ש ע"ם ח"ה בגמטריא שר"ש ע"ם אח"ד בגמטריא שר"ש ע"ם אהבה בגמטריא שר"ש ע"ם י"ג מידות הרחמי"ם  המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון  מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".

י"א

"הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם לה" אלהיך"

ראה,-הסכ"ת  אותיות  ס" כה"ת בגמטריא ש"ם יש"י כה"ת בגמטריא שמ"ש שערי"ם כ.ה.ת ,זה סוד המשיח הינו בעל מוחין שמש{תפארת} וחותם שערי"ם סוד ש-ערי"ם{אור האבות}הנקרא י,ש רע"ם  בסוד ר"עיא מ"הימנא  המכיל  הכלי"ם,נשמות האבות הקדושי"ם  באמצעות אותם ו"{תפארת} חותם מוחין שמ"ע{בינה}  אותיות ב"ן שמיע"ה  אותיות בנ"י שמ"ע  ה",-רו"ח הנבוא"ה בפנימיות ישרא"ל,וזה שמע ישראל את ישר א"ל סוד שי"ר א"ל חכמת הצירופי"ם  מנגינות המשמידות סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדי לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-

וביום ההוא ישראל זוכים למאו"ר הז"ה  בגמטריא י"ז בגמטריא אהוה בגמטריא טו"[ב מו]חי"ן,סוד שם מ.ב.ו.  סוד  ד  "  יסודות המפורשים לי"ב מזלות הם כח השעות  המושלות ביום ובלילה,ובאמצעות המשי"ח   בכח מזלות אותיות ת"ו מז"ל  קדיש"א,חכמה עליו"נה  מגלה  לע"ם{ישראל} שם העל"ם  סודות התור"ה,סוד ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".

י"ב

"ארור משנה עור בדרך"

הבט,-"ארור"  זה סמא"ל הטמא יורד לגיהנם ונשחט  על גבי מזבח הנקמות,וביום ההוא  ישראל קדושים מהוים כח  נשמ"ה בכך מגלים סודות משנ"ה,ועתיד מלך המשיח  נ-משה  לחתום ש"ם  נ"ה   אותיות השמ"ן נבוא"ה  נ"צח ה"וד  בפנימיות  עו"ר{הכלים,ישראל צדיקים קדושים}על ידי כך זוכים בדר"ך  אותיות דב"ר-ך  בגמטריא  דב"ר שערי"ם  אותיות ש"ע יר"ם  דב"ר{המלכות}-בכח  התפילה המשיח מזכה ישראל בחירו"ת נוטרקיון ב"ית חירות  אותיות ברי"ת חיו"ת,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"ג

"וראו כל עמי הארץ כי שם ה"  נקרא עליך ויראו ממך"

הבט,-"וראו" בגמטריא ק"שר או"ר    בגמטריא קש"ת שב"ע אורות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד  מלכות החותמים כ"ל מוחין בגמטריא    נ" מוחי"ן  אותיות מ"ח ינו"ן   בגמטריא עש"ר מו"ח הא"ם  אותיות מועש"ר  חמא"ה,סוד מ"ו-עשר  אותיות שע"ר מ"ו  זה נשמת ה{ג}וא{ל}   ח-מא"ה  בגמטריא קש"ר נשמ"ה הא"ם{בעל אור בינה}-מגלה האר"ץ{הרצון הקדו"ש}-כי ש"ם  ה"  סוד מש"ה  נקרא עליך,

שורה נשמת משה בפנימיות המשי"ח  שהינו וירא"ו ממ"ך  אותיתו כר"ם  מ.ו.י,המשיח כח המחשבה{כר"ם}-ומשפיע שם מ.ו.י.  אותיות יו"ם  {החסדים} המשמידים ועוקרים סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי  מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"ד

"והוא מחולל מפשעינו " 

ראה,-"ו"  תפארת ישראל בעל מוחין הו"א{עולם הבינה}  הנקרא מח"ו-לל  בגמטריא מו"ח ש"ם יש"י  אותיות משי"ח שמ"ו  י"  אותיות שמ"י חומ"ש  י",וזה סוד {ש}מעאל {מ}טטרון {י}הוא"ל  הינן חומ"ש סוד ש-מו"ח  {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת עבור{עיבור} משה רבינו הינו סוד אות י  ,-

בגמטריא עש"ר  אותיות ש"ר  ע"  בגמטריא שמ"י ש"ר  ע"ב    אותיות   ע"ב שרשי"ם  אותיתו שמ"ע רשב"י   אותיות שמ"ש עיב"ר   בפנימיות ה{ג}וא{ל} מוחין תפאר"ת  המשמיד ועוקר "מפשעינו"  בסוד מינ"ו פש"ע,זה סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים  על גבי מזב"ח גילוי רזין הרזי"ן ,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ט"ו

"והיה  אם לא תשמע בקול ה"  אלהיך"

ראה,-"והיה" אותיות יהוה,סוד תפארת ישראל  החותם  מוחים א"ם{בינה}   בק"ול ה",אותיות   ו"  קב"לה בגמטריא קש"ר קבל"ה  אותיות לה"ב קשר"ק  בסוד ל"שנה ה"באה  ב"ירושלים בפנימיות ישראל עם קדוש"ה,מוחין המשיח נקרא קשר-ק  בגמטריא קשר מא"ה  אותיות רק"ם ש.א.ה.   אורות בפנימיות אש"ה{שכינה}הזוכה לקו"ל הנבוא"ה  סוד אלהי"ך  בגמטריא אליה שערי"ם חבר אות  ו  מן  סק{ו}ל  ה"  ומקובל אליה"ו שערי"ם,

זה המלאך הקדו"ש יהוא"ל הוא אליהו הנביא קודש הקודשים זכ[ו"ר ל]טו"ב    חותם מוחין רל"ו  בגמטריא גדו"ל אדונינו ור"ב כ"ח אותיות כ"ב רו"ח אותיות  אותיות חר"ב  כ"ו בגמטריא חר"ב יהו"ה  בפנימיות  ישראל קדושים  בכך שוחטים את סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ט"ז

"תחת  אשר לא עבדת  את  ה" אלהיך בשמחה  ובטוב לבב  מרב כל"

ראה,-"תחת" זאת המלכות שהינה מעוברת מן מוחין אש"ר{בינה}-סוד רא"ש חכמה בינה דעת,והינה מגלה בפנימיות ישראל מאור  ע"ב-דת בגמטריא חס"ד  ד"ת,{ח}כמה  {ס}ו{ד}   {ד}ע{ת}פארת תור"ה  הנקרא בשמח"ה אותיות במחשב"ה,הרי המשיח הינו מ"ב  השב"ח בגמטריא י"ש  המ"ב  אותיות ש"י מ.ב.ה  זה השם המפור"ש שופר מש"ה  שמ"ש פור"ה ,

וזה סוד שם מ.ב.ה.  השכ"ל הז"ך   אור הנבוא"ה  טו"ב לבב  אותיות ט"ב לול"ב אור הצד"יק  {י}סוד {ע}ול{ם}  אותיות עי"ם,-{עי}בור {י}ניקה {מ}וחין  גדלות מוח"ין  המשמידה ועוקרת סמא"ל  גמגימא ואמון מנו"א רשעי"ם יורדי ם לגיהנם ונשחטים  על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"ז

"והיו חייך  תלואים  לך מנגד ופחדת"

ראה,-שם  יהוי  נקרא חיי"ך  בגמטריא כ"ח שערי"ם אותות כ"ח ש"ע יר"ם,המשיח בכ"ל  כ"ב ק"שר נ"שמה{בגמטריא ב"כ-ח} יר"ם המלכות  וחותם בפנימיותה נ-משה סוד מ-שנה  כח נ-ש{מה},שם מ"ה בגמטריא  י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא גאול"ה המכחיד ועוקרת  פחדו"ת,-

רוח הרע"ה הנקראת סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"  אותיות "ישוע"  {י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-וביום ההו"א  מוחין מנג"ד סוד נ-מג"ד  מ"גן ד"וד נחתם בפנימיות ל"ב ישראל זוכים לאור הגואלי"ם, -האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקו"ב,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"ח

"אלה דברי הברית אשר צוה ה"  את משה"

ראה,-הא"ל  זה משה רבינו ג"ו-א"ל   ישרא"ל  באמצעות דבר"י  הברי"ת אותיתו דב"ר  ברי"ת י"ה,-אור החכמה הקדושה המשמיד ועוקרת הברי"ת החדש"ה,-ספר תוע"בה מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה  "עשיו"  אותיות "ישוע"  י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים  יורדים לגיהנם ונשחטים,

וביום ההו"א שם אהו"ה,דעת ישראל  אותיות  שיר"ת דע"אל,זה המלאך חותם ע"דאל עדות א"ל  בפנימיות ה{ג}וT{ל}  חכמת סתרי הקבל"ה הנקראים א"ת מש"ה   את"ה ש"ם  המר{כ"ב}ה  אשר צו"נ  ה" לך להעניק המלוכ"ה  ל"ך כ"ל מש"ה  שכ"ל מ"ה בגמטריא שכ"ל אד"ם בגמטריא שכ"ל הגואל   בגמטריא שכ"ל י"Uד ה,א ו"או ה"א סוד רע"ם ר"עיא מ"הימא,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"ט

"ולא נתן לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמע"

ראה,-ו"  תפארת ישראל  חותם שם נ{ת"ן}  מוחין ת"ן בגמטריא עשר פעם גאולה וגם שם י"וד ה"א ו"או ה"א  בפנימיות  ישראל{ל"ב}הזוכה למל"ך  אותיתו כלל"ם  בעולם המחשב"ה,ובכך ישראל עתידים לזכות  במוחין ל-דע"ת אותיות ע"ד   ת"ל  אותיות ד"ת ע"ל בגמטריא ד"ת מא"ה  בגמטריא  מד"ת   ו"  אותות מדו"ת קדוש"ה המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-

ובכך ואזני"ם   אותיות המשיח הינו זנ"י  או"ם,-הוא האור חותם האמת שם או"ם בתורת הקבלה חותם בפנימיות אות י" נקודה{מלכות}מוחין שם ז"ן בגמטריא  ויו הי יוד הה  חכמה ג{נ}ו{ז}ה אמן ואמן כן יהיח רצ"ון  ה".

כ"

"ואולך אתכם ארבעים שנה  במדבר"

ראה,-ו"  תפארת ישראל הינו חותם אול"ך  בגמטריא שם "זן"  בגמטריא  ויו הי יוד הה  חכמה ג{נ}ו{ז}ה בפנימיות מוחין  אתכ"ם  בגמטריא אמ"ת שערי"ם אותיות ש"ם א"ת ירע"ם   אותיות אמ"ש  עי"ר ת"ם,זה המשיח רע"ם  ר"עיא מ"הימנא חותם אמונה שלמה{ת"ם}-בפנימיות ישראל סוד עי"ר  אותיות  י.ע.ר. המורה על כח הגלגלים  סוד שם ע"ב בגמטריא חסד  זה סוד אראה שמ-יך מעשה אצבעותיך,

וראה המלכות{ש"ם}-מעוברת  מן אור  כ"י בגמטריא שע"ר עשרי"ם  בגמטריא  רק"ם שרשי"ם  בגמטריא שמ"י קש"ת-ם   אותיות קש"ת שמי"ם  המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע  עמלק נמחה ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

תם ונשלם פרשת השבוע זוהר {צירופים}-"תבוא"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

 

 

         

 

 

OnLineTech