להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> זהר רשב"י,-חכמת הצירופים,פרשת "ראה".

פרשת השבוע זוהר{רשב"י} צירופים-"ראה"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}  

א"

"ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה" 

הבט,-"ראה"   בגמטריא ר"ו  בגמטריא קש"ר אמ"ת  י"ם אותיות רא"ם קשר"ת י"ם,וזה סוד המאלך רא"ם,-{ר}פאל {א}וריאל {מ}יכאל הינו קש"רת בכח שר"ת  ק"  בגמטריא שר"ת מא"ה בגמטריא ש"ר קש"ר ת"ם בגמטריא קש"ת-ם"  ש"ם את האורות בפנימיות המלכות{י"ם},ובכך מל"ך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  מושך אור אנכ"י  בגמטריא שמ"ן  יו"ם אח"ד   אותיות שמ"י אומ"ן ח"ד אותיות יחו"ד ש"ם אמ"ן לפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושי"ם למוחין שם נ"תן"  בסוד ת"ן העולה בגמטריא עשר פעם גאולה וגם שם י"וד ה"א ו"או ה"א זוכי"ם,ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הרזין דרזין,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההו"א  לפניכ"ם חותם  הי"ום אותיות י"ו מ"ה בגמטריא  קש"ר  עש"ר  גאול"ה   בגמטריא ש"ע קש"ת הגוא"ל    בגמטריא ל"ו שאג"ה  ש"ק  ת"שע,וזה סוד אשר המשיח  חותם תש"ע  בגמטריא ט" אורות  חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד בפנימיות ש"ק{המלכות},-והרי  לך  {י}  ספירות בלימ"ה אשר באמצעות הרכ"בה  משמידים הקלל"ה,-זה מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"  "ישוע" ,-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשרפים מן להבות המדור"ה הלוהט"ת מן הגחלי"ם המכי"ם ומכלים רוחות הטומאה,זה סוד ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

ב"      

"אושר ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד"

ראה,-"אושר" בגמטריא ש"ר  קש"ר אח"ד    בגמטריא קש"ת א"ש ח"ד,וזה מלך המשי"ח  הינו קש"ת בסוד   ק"וף –שת  אותיות שפ"ת  ק"ו,מושך הארת מן ק"ו אין סוף יתבר"ך וחותם בפנימיות ה"שפה" בגמטריא שכינ"ה,בכך זוכהלגדלות מוחין הנקרא אוש"ר בגמטריא  ז"  ש"ר  בגמטריא של"ו ש"ם או"ת ר"ז  בגמטריא של"ו ש"ם  או"ת או"ר   אותיות אור"ות אמ"ש  של"ו     אותיות שמו"ת או"ר א"ש  ל"ו,הרח לך משה רבינו רושם בינה  ה" מבשרנ"ו באמצעות משיחו הינו שמות וצירופים קדושי"ם על גילוי מוחי"ן הדע"ת הקדו"ש,-סוד עול"ם הב"א, 

וזה  ענין ימי"ם  בגמטריא שע"ר מל"ך  אותיות רע"ם שכ"ל  אותיות שכ"ל  ר"ם  ע"  בגמטריא שמ"י ע"ב שכ"ל  ר"ם,זה המשי"ח   שב"ע שכלי"ם ר"ם וחותם בפנימיות המלכות{שמא"ל,סוד הגבורות}-עוש"ר{מוחין תפארת}הינו  ל"ב נתיבות החכמה המעטר הנבראים ישראל צדיקים קדושים במאור "כבוד" בגמטריא בכ"י,-{י}חוד {ב}רכה {כ}ונה,זה חר"ב ה{ג}או{ל}ה המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,ז"רע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ג"

"ונתתה את הברכה על הר גריזים  ואת הקללה על הר עיבל" 

ראה,-"ו"  זה מלך המשי"ח הינו  בעל שם ת"ן בגמטריא  עשר פעם  י"וד ה"א ו"או ה"א  ובכך  מרו"ם את השכינה{א"ת}זוכה היא למוחין  הברכ"ה אותיות הרכב"ה,-סוד ה"ר{הור}  המשי"ח הינו כ"ב צירופי מיל"ה  המושכים מוחין ע"ל בגמטריא מא"ה ברכות בכל יו"ם לפנימיות רח"ם האיש"ה,בכ"ך  המלכה מעורת במאור גריזי"ם אותיתו י"ג רזי"ם  בגמטריא י"ג  או"ר  י"ם   אותיות    י" אורגים,-

זה סוד עשר ספירות בלימה באמצעות המשיח הנקרא אור"ג  אותיות סוד א"ור  ג" בגמטריא אור שלוש   בגמטריא קש"ר רא"ש של"ו בגמטריא קש"ת א"ש של"ו אותיות  שש"ת קו"ל א"ש בכך ה"קללה",-זה סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"  אותיות "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים  לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הרזין דרזי"ן,וביום ההו"א  הר"  עיב"ל  בגמטריא ל"ב פר"ה,-

זה המשיח חותם אד"ם  ו"ה  סוד  יחוד  תפארת{ו}ומלכות{ה},-סוד א-דם בפנימיות ישראK”  וזה עניין פר"ה אדומ"ה   בגמטריא  משיח "מפרה איה",מעטר  השכינה הנקראת אי"ה  במוחין דגדלות הנקרא הפרי"ה  בגמטריא  פר"י עש"ר   בגמטריא של"ו ש"ם אות קס"ת,סוד המשיח הינו אות ק" בגמטריא  מא"ה,-סוד קומ"ה של"מה בכך חותם מקו"ה{טהרה}בפנימיות  הכלים ישראל קדושים זוכים  למדרגת  ס"ת,-ס"פר  ת"ורה   אותיות פנימיות פור"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

ד" 

"ואכלתם שם לפני  ה" אלהיכם ושמחתם בכל משלח ידכם 

ראה,-"ו"  תפארת ישראל באמצעות מל"ת כ"א בגמטריא מל"ת אהיה{אור הבינה}על ידי כך חותם  בפנימיות ש"ם{המלכות}  ל"  פנ"י  ה",בסוד   אור נפל"י{זה אור המשיח} פ"ן  ל"י  בגמטריא פנ"ם חבר אות  י"  ומקובל  פני"ם,-באמצעותו המשיח משה חי מ"גל"ה  הפנימיות במלכות{ש"ם}-שהינה בכך מעוטרת במדרגת  משל"ח ידכ"ם    אותיות  ח"ד  שכלי"ם  אותיות חד"ש כלי"ם, 

הרי לך ה{ג}וא{ל} באמצעות חידושי התורה מחד"ש הכלי"ם{סוד העיבורים}-שהינם באמצעות   כ"ב  אותיות התורה מגלים אות  ל"  בגמטריא שמ"ש יל"ו,-י"מלוך ל"עולם ו"עד סוד היחוד בפנימיות המלכה{ישראל טהורים מעוברים מן עשר ספירות בלימ"ה},-המשמידים ומוחים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים  לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד  ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ה" 

"שמר ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנכי מצוך" 

ראה,-שמ"ר בסוד ש"ר  מ"  בגמטריא ש"ר ארבעי"ם  בגמטריא א"ת שבעי"ם אותיות שמ"י ע"ב א"ת בגמטריא שמ"י חס"ד א"ת  בגמטריא אשמ"ח דע"ת,הרי לך המשיח חותם אשמ"ח  אותיות א"ש מ"ח{כח השכל הז"ך}-בפנימיות המלכות{ע"ת}בכך מעוטרת במאור  ד" בגמטריא ארב"ע  בגמטריא רג"ע בסוד ר"וח  ג"ן  ע"דן,זה רוח אלקים מרחפת על פני המי"ם,-רוח"ו של המשי"ח   סוד ושמע"ת בגמטריא  שמע"ת קש"ר   בגמטריא  של"ו ש"ם או"ת רע"ם  קשת,

בכך השכינה{א"ת}מעוברת מן  הדברי"ם האלה,-סוד עשר ספרות חותמים בפנימיותה מדרגת  האל"ה בגמטריא אל"י בגמטריא א"ם,-בינה עליונה  המשמיד ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ו" 

"כי מנסה ה"  אלהיכם אתכם לדעת" 

ראה,-"כי"  בגמטריא אות  ל"  בגמטריא שמ"ש יל"ו,בסוד אור התפארת{שמ"ש} הינו י"מלוך ל"עולם ו"עד,וזה סוד המשיח הינו ע"ד  ו"  בגמטריא קש"ר ע"ד אותיות ע"ק שר"ד,-בסוד ע"ליון ק"דוש  חתום בפנימיות נשמת שר"ד{שרידים},-סוד ש"ר  ד" בגמטריא ש"ר ארב"ע   בגמטריא   אש"ת ע"ב בגמטריא אש"ת חס"ד,-הרי לך השכינה{הינה אש"ת}זוכהלמוחין ח"סד בגמטריא שם ע"ב בזכות המשי"ח אותיות משה ח"י מעבר בפנימיות רחמ"ה מדרגת ר"ם  ח"ה בגמטריא ר"ם אח"ד בגמטריא ר"ם אהבה  בגמטריא  י"ג  ר"ם  בגמטריא  ג"ן  אמ"ת  י"ם  בגמטריא גנ"ן אמ"ת,

זה סוד המשיח הינו גנ"ן  הנשמות חותם במלכות שם ג"ן בגמטריא הי יוד הא וו בכך זוכה לאור  נ"  בגמטריא  חמישי"ם בגמטריא  נ"  משי"ח  אותיות שמ"י  ח"ן  בסוד {ש}מעאל {מ}טטרון {י}הואל  מעטרים המלכה  במאור נ"ח העולה בגמטריא יוד  הי ואו הה ובזה השם  אומ"ץ,-מ"לך א"והב  צ"דקה ו"משפט מגולה בפנימיות הכלים{ישראל צדיקים קדושים}-את סמא"ל גמגימא ואמון מנוא שוחטי"ם,יורדים לגיהנם ונכדים,זרע עמלק נאבד ונמחה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא   ישרא{ל}-"דעת"  קדושה  בוקע"ת את הכלי"ם ומגלה אלוקות נפלאות  הבורא יתבר"ך לאהוביו יראיו צדיקיו,אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

ז" 

"אחרי  ה" אלהיכם תלכו{וג"ו}ואתו תעבדו ובו תדבקון",

ראה,-"אחרי"  בגמטריא רי"ח אח"ד   בגמטריא יו"ד אי"ר  בגמטריא קש"ר  א"ד ר"יי,וזה סוד  ר"צון י"ראיו י"עשה,הבורא יתברך ויתהלל חותם בפנימיות המשי"ח אותיות משה ח"י מוחין  קש"ר א"ד  בגמטריא  נ" אמ"ת קש"ה אותיות  א" תק"ן מש"ה    אותיות ש"ם  ה"  תק"ן   א"   אותיות מה"ש   ק"ן את"ה,-זה סוד הבורא יתברך  מ"עולם ה"וא ש"מך  חותם ק"ן{החכמה} בפנימיות ה{ג}וא{ל} הנקרא את"ה בגמטריא ת"ו המנגינ"ה,-יחו"ד  בגמטריא  י"חי  בגמטריא כ"ח תלכ"ו  החותם במלכ{ה}  הלכו"ת תור"ה  עי"ן {ל"א  ר}אתה   רל"א צירופים  המכחידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי  מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא ישראל  תדבקו"ן  אותיות ק"ן ב"ו ד"ת,זה סוד המשיח בעל נשמה מן ק"ן  ציפור והוא ציפור ק"ן  חותם  ב"ו בסוד ב" כפול ו" בגמטריא י"ב צירופי יהוה{תפארת} בפנימיותהמלכו{ת}-זוכה למוחין ד" בגמטריא ארב"ע בגמטריא רג"ע,-ר"וח ג"ן ע"דן,סוד רוח אלקים מרחפת על פני המי"ם וחותמת  בפנימיות י"ם{המלכות}מוחין מ"ה בגמטריא אד"ם בגמטריא י"וד  ה"א ו"או ה"א בגמטריא   גאול"ה לעם ישראל עם אהב"ה,אמ"ן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

ח" 

"למנצח על אילת השחר מזמור לדוד" 

ראה,-אות  ל"  הינו  מנצ"ח  בסוד חותם מ"ח בפנימיות נ"ץ,-זה המשיח נ"ון צ"דיק בגמטריא {ק}[ו]   צד[י]"[ק]  המעוטר במוחין י-קו-ק  יתבר"ך  ובכך מוש"ך  שם כ"ו בגמטריא ש"ם יהוה יתהלל  סוד מוחין ע"ל בגמטריא מא"ה{בינה} לפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים נקראים איל"ת  בגמטריא אמ"ת,זה ענין "תם"{המשיח} בפנימיותו אות א"{חכמה}-שהינה מזמו"ר לדו"ד,הרי לך החכמה בפנימיות דוד הינו מזמר"ת  לו,ובכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הרזין דרזין,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".     

ט"

"ולא אמר איה אלוה עושי נותן זמירות בלילה"

ראה,-"ו"  בגמטריא קש"ר אותיות ש"ר   ק"  בגמטריא ש"ר מא"ה   בגמטריא רוש"ם  אותיות שמו"ר ,בסוד ש"ר   מ"ו,-זה ה{ג}וא{ל} הינו ש"ר  יחודים ובכך מושך מוחין מ" כפול ו" בגמטריא ר"ם{חבר מ"ו}ומקובל מור"ם  לפנימיות ישראל צדיקים קדושי,ם שוקדי"ם  על רזי"ן דרזי"ן,וביום ההוא המשיח הינו באמצעות אור החכמה הנקרא ר"ם  א"{אמ"ר}בתורת   הקבלה  חות"ם בגמטריא ת"ם חב"ד,-{ח}כמה {ב}ינה {ד}עת האמונה השלמה{תמימות}בפנימיות הכלים{ישראל טהורים} מעוברים מן  שם אי"ה  בגמטריא י"ו קרנות על חד"ו,-

זה  משה רבינו אותיות רושם בינה שוחט ועוק"ר עוש"י אותיות ישו"ע,-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים יורד לגיהנם ונשח"ט  על גבי מזב"ח הרזי"ן דרזי"ן,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא המשיח   מושך אור  נ"ו-תן  סוד ת"ו  נ"נ   בגמטריא ת"ו  מא"ה  בסוד המאו"ת,-בינה עליונה ספירת מאות  נוטריקון מ" או"ת החותמת באמצעות ו" אמ"ת בגמטריא קש"ר  אמ"ת אותיתו רא"ם קש"ת,-{ר}פאל  {א}וריאל {מ}יכאל  מאור קש"ת בגמטריא אש"ת מ"ה,הרי לך השכינה{א"שת}שם מ"ה בגמטריא אד"ם בגמטריא גאול"ה בגמטריא שם י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא ג"ל או"ה  אותיות ל" גאו"ה בגמטריא שמש יל"ו גאו"ה{דקדושה},

זה סוד הבורא יתברך  י"מלוך ל"עולם ו"עד חותם בפנימיות המשיח גאוה  סוד עו"ז דקדושה,-כח התורה של המשיח הנקרא זמירו"ת בליל"ה אותיות ל"י הזמ"יר ת"ו ל"ב,הרי לך הגואל נקרא הזמי"ר בסוד הרזי"ם זה המוחין בפנימיותו נ והינו מגלה  ל"ב  נתיבות החכמ"ה הינם   ת"ו ל"י אותיות  ת"ל י"ו קרנות על חד"ו,-חרב הנקמה החד"ה  המכחידה ועוקרת ממשלת הסיטרא אחרא-סמא"ל הרשע  נשרף מן להבות המדורה הלוהטת מגחלים אדומים אש אוכלה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

י"

"הנה  ברכו את  ה" כל עבדי  ה" 

ראה,-"הנה" בגמטריא נ"י,-סוד נ"צח  י"סוד אותיות  ס"ו  די"ן ח"ץ  בגמטריא   ב"ן דו"ד   ד"ין ח"ץ,בסוד תפילתו עולה וכ"ו-נסת בכח שם יהוה בגמטריא כ"ו לפנימיות י"שיבה ש"ל  מ"עלה,ראשי תיבות שמ"י,-סוד {ש}מעאל {מ}טטרון {י}הוא"ל באמצעותם חותם י" ספירות בלימה  במלכות{ש"ם}-זוכה בכך למוחין כרו"ב אותיות ברכ"ו אותיות ב"ר כ"ו  בגמטריא ב"ר יהוה  אותיות רב"י הו"ה  בגמטריא ר"י  ב,וח  בסוד בפנימיות המשי"ח ב" כפול   ו" בגמטריא  י"ב צירופי יהוה באמצעותם  מוש"ך מאור ה{ג}או{ל}ה,-

סוד   ר"צון י"ראיו י"עשה, הבורא יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כול"ם חות"ם מוחין  ת"ם  ח"ו  בגמטריא ת"ם חב"ד  אותיות חת"ם ב"ד בגמטריא  קש"ר חת"ם    בגמטריא של"ו ש"ם אות  קר"ח ת"ם אותיות חות"ם א"ת קר"ח  ,בכח הצירופים  ציפורים   המשי"ח אותיות שמ"י  ח" בגמטריא שמ"י קש"ר נשמ"ה אותיות שמ"י  נש"ר משק"ה חותם במלעות{ש"ם} מאור ק"ה בגמטריא  המא"ה  בגמטריא אמ"י,-סוד בינה{מ"י}מגלה  א"אלפך חכמה{אות א}  בפנימיות רח"ם האשה{שכינה} בכך משמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדיעם לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הגאולה זר"ע עמלק נכחד ונאבד בגאולה השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

י"א

"כאיל  תערג על אפיקי  מים כן נפשי  תערג  אליך אלהים"

ראה,-"כאיל" בגמטריא אהיה  ל"י,זה סוד אור הבינ"ה אותיות בא"ר היונ"ה,-עולם שורש נשמות ישרא"ל  אשר חותם ל"י אורות בגמטריא מאורו"ת,-סוד הברכות בפנימיות המשיח אותיות משה חי הנקרא תער"ג,בפנימיותו מוחין רג"ע,-ר"וח ג"ן ע"דן בגמטריא חגו"ר מא"ה ע"ד זה המלאך חגו"ר  הדע"אם,-בסוד ד"ע  א"ם{בינה},והשכל הדעא"ם בגמטריא עומ"ד בסוד עמו"ד התפילה של המשי"ח בסוד  דו"ם ע"  בגמטריא דו"ם שבעי"ם בגמטריא  י"ש מ"ב עי"ם, 

זה סוד אשר באמצעות שם מ"ב ה{ג}וא{ל} חותם ע"יבור י"ניקה מ"וחין בפנימיות ישרא"ל  זוכים למוחין עומדי"ם עמודי"ם  ע" מודי"ם,שבעים שמות קדוש"ה המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,ובכך מגוהל בפנימיות ישראל מאור  רא"ם  ו"  בגמטריא קש"ר  רא"ם  בגמטריא קש"ת א"ם,וזה סוד בינה חותמת קש"[ת א]הב"ה  בפנימיות השכינה{א"ת}נקר-א"ת  קר"ן או"ת    ת"ו  נ"ר  א"ק,-א"דם ק"דמון בסוד אד"ם בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א חותם בפנימיות רחמה מוחין קוד"ם-ן"  אור החכמ"ה אשר בזכות מ"ן  קו"ד  סוד מ"ו נק"ד,-ק"ן{החכמה} כונס לפנימיות אות ד"{מלכה},וזה סוד  ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

י"ב

"בנים אתם לה" אלהיכם לא תתגדדו"

ראה,-בני"ם אותיות  י"ב מ"ן,וזה סוד מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י באמצעות מ"ן,-העלאת מ"יין נ"וקבים {תפילה}בכך מוש"ך אור י"ב צירופי יהוה{תפארת}לפנימיות המלכות  בכך זוכה למוחין אמ"ת בסוד ת"ם  א",-אור האמונה השלמה{ת"ם}המגלה   א"אלפך חכמ"ה אותיות כ"ח מ"ה בגמטריא כ"ח גאולה בגמטריא כ"ח י"וד ה"א וח"או ה"א בגמטריא כ"ח הגוא"ל  שהינו חותם בפנימיות הכלים מאו"ר אלהיכם בגמטריא ו" כלי"ם בגמטריא קש"ר כלי"םאוציוצ כש"ר  ק"ל-ים,

הרי לך המשיח נקרא כש"ר בגמטריא ש"ר שערי"ם,בסוד בכח שירתו הינו מעלה תפילת התחתונים{ישראל}בשערי מעלה,וזה לא תתגודדו בגמטריא קשרת" גדו"ד  ת"ו,הרי האותיות הינם סוד גדודים{מלאכים}שהינם קשורים  על ידי יחודים ועולים בשערים למשוך  בזכות{התפילות הזכו"ת}שפ"ע לכלים{נבראים}בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"ג

"דודי ירד  לגנו לערוגת הבושם"

ראה,-"דוד"  בגמטריא שע"ר דו"ד   בגימטריא  י"ש  עד"ר, וזה סוד מוחין עד"ר{אין סוף יתברך}החותם בפנימיות דוד הינו סוד ד"ר  בגמטריא אמ"ת ארבעים  אותיות א"ב ירע"ם אמ"ת,-סוד המלכות{הנקראת רע"ם}מעוברת מן י" ספירות בלימה מקורם מן העד"ר{אין סוף יתברך אין בו תפיסא} אשר יר"ד בסוד מוריד אות  י" בגמטריא עש"ר  בגמטריא ש"ע אמ"ת  י"ם אותיות שמיע"ת א"ם{אור הבינה הנקרא שמיעה}לפנימיות המלכות{ש"ם}בכך זוכה   ב"ע"  פנים של התורה המלגים מוחין י"ה,-חכמה ובינה,וזה יחו"ד שמי"עה בגמטריא  מ"  שפ"ה  בגמטריא מ" שכינ"ה אותיות י"ש מכנ"ה אותיות שמ"י כה"ן,זה המשי"ח אותיות י"ש  המ"ח אותיות שמ"י ח"ה בגמטריא שמ"י אח"ד בגמטריא שמ"י אהבה בגמטריא שמ"י י"ג    בגמטריא שכ"ם שלו"ש   בגמטריא ש"ך משול"ש,

בסוד ה{ג}וא{ל}  ש"יר  כ"ונה בכך הינו מוש"ך מוחין מ"ו  מ" כפול ו" בגמטריא ר"ם{מו}-ומקובל מור"ם  סוד שם משול"ש  בגמטריא של"ו ש"ם או"ת שלו"ם  בגמטריא אמ"ת של"ו קש"ר ש"ם  בגמטריא אמ"ת קש"ר שלו"ש,הרי לך המשיח הינו משה חי קש"ר  שלו"ש אורות  סוד אברהם יצחק ויעקוב{האבו"ת}בפנימיות המלכות הנקראת ש"ם  בגמטריא  של"ום ש"ם או"ת    אותיות שמו"ת אמ"ש  ל"ו  אותיות מוש"ל אמש  ת"ו,הרי לך ה{ג}וא{ל} בפנימיות  מאור א"ור מ"וחין ש"לם  סוד א"מ-ש החותם במלכות{ש"ם}מדרגת  א"אלפך חכמה, הנקראת הבוש"ם אותיות ב"ו מש"ה בגמטריא שמח"ה,-

זה שם בינה עליונה בתורת הקבלה המגלה במלכות{ש"ם} מוחין ח"ה בגמטריא אחד בגמטריא אהבה בגמטריא י"ג מידות הרחמים רמחי"ם בסוד רי"ח  מ"ם  בגמטריא  י"  פר"ח  בגמטריא פר"ח עש"ר בגמטריא עש"ר פר"ח   בגמטריא ש"ע פת"ח מוחין עליונים  בפנימיות ישראל צדיקים קדושים,בכך מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" אותיות "ישוע",-י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}אול]ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"ד

"ויפח באפיו  נשמת חיים"

ראה,-"ויפח" אותיות  י"ו-פח  בגמטריא שע"ר קשר  שמ"ן יו"ם נשמ"ה,בגמטריא ש"ע קש"ת  נוש"ם  י"ם שנ"ה,הרי לך מלך המשיח בפנימיותו   י" ספירות בלימה זה סוד נשמת"ו אותיות שמ"ן ת"ו אותיות שמ"ו ת"ן,בסוד שם ת"ן העולה בגמטריא עשר פעם גאול"ה  וגם י"וד ה"א ו"או ה"א בכך חותם  נ"שמת ח"יים  סוד שם   ח"ן בגמטריא  יוד הי ואו הה סוד או"מץ,-מ"לך א"והב צ"דקה ו"משפט בספנימיות ישרא"ל ע"ם קדוש"ה שוק"ד   הע"ם על התור"ה   הנקראת חיי"ם בגמטריא חכ"ם סוד ש"ם ת"ן אותיות נשמ"ת ה{ג}וא{ל} המכיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה."

ט"ו

"ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אותו"

ראה,-"ויברא" בגמטריא   עש"ר קש"ר  בא"ר,זה סוד  {י}ספירות בלימה אשר באמצעות קש"ר{זה תפארת ישראל}ש"ר  ק" בגמטריא ש"ר מא"ה  בגמטריא רוש"ם שמו"ר רוש"ם שומר  את הבא"ר{מלכות}באמצעות  מעש"ה ע" מש"ה סוד מרכ"בה  בגמטריא כ"ב ר"ם חמ"ש  אותיות כ"ב ר"מח ש"ם,והרי לך המשיח סודו כ"ב צירופי יהו"ה זה סוד רמ"ח בגמטריא מ"ח אמ"ת   ן"  אותיות  חת"ם אמ"ן,-{א}ל {מ}לא {נ}אמן בפנימיות ישראל צדיקים קדושים ל{ג}או{ל}ה שלמ"ה,מייחלים,וזה הנאמר בצל"ם אותיות מ"ב צ"ל  השוחט ועוקר "צלב",-

זה סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"  "ישוע",-{י}מח  {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים  יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הרזי"ן דרזי"ן,זרע עמלק נאב"ד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא שם אהוה סוד משה רבינו הינו רושם בינה   בכך ה" מבשרנ"ו הרי  זמ"ן ה{ג}או{ל}ה,-הנקראת  בר"א אות"ו בגמטריא  רב"י ד"ת    בגמטריא בר"ד קוד"ש   בגמטריא  חו"ק בש"ר   בגמטריא ש"ר חב"ד אלהינו  ,בכך משי"ח  ש"ר  בגמטריא  של"ו ש"ם או"ת  אמ"ת  ן" חותם חירו"ת  בגמטריא רו"ח קוד"ש בפנימיות ישראל צדיקים קדושים שוקדים על רזי"  תור"ה זה סוד  ה"גאולה",אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ט"ז 

"כי עם קדוש אתה לה"  אלהיך" 

ראה,-כ"י בגמטריא אות  ל"  בגמטריא שמ"ש  יל"ו,בסוד  י"מלוך ל"עולם ו"עד הבורא יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם אשר חותם בפנימיות שמ"ש{תפארת} מוחין  ע"ם קדו"ש  אותיות ש"ע  קדו"ם אותיות ש"ם עקו"ד  בסוד  ע"  קו"ד ש"ם בגמטריא  קו"ד שבעי"ם  ש"ם  אותיות ש"ם ע"ב שד"י קד"ום בגמטריא מטטרו"ן ח"סד  קש"ר  קד"ם,וזה נשמת המשי"ח  קד"ם  בגמטריא מא"ה ד"ם   אותיות א"ם מד"ה,-אור הבינ"ה  החותם   הא"מונה  אותיות נו"ה מא"ה  אותיות מ"ה נאו"ה בגמטריא  נאו"ה  י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא נאו"ה גאולה בגמטריא קש"ר נא"ה הגוא"ל  בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם  ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"ז

"נפשי אויתיך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרך"

ראה,-המלכות נקראת נפש"י ובפנימיותה  פ"ן  י"ש,-אור הבינה בסוד  פ"ן  בגמטריא שמ"ן יו"ם  חמישי"ם   אותיות מ"י נוש"ם חמישי"ם,זה סוד עולם הבינה{שערי חמישים} אשר באמצעות משי"ח  י"ם  בגמטריא ש"ם חיי"ם  בגמטריא ש"ם חכ"ם   אותיות מ"ח שכ"ם  בגמטריא ש"ם י"שי שמ"ח בכך הבורא יתבר"ך מעבר המלכה{שכינה},-הינו זוכה לעיטו"ר עי"ט רל"ו בגמטריא עי"ט גדו"ל  אדונינו ור"ב כ"ח,החותם בפנימיות  הרח"ם  מוחין אויתיך  בגמטריא אהיה  קוד{ש  י"ו}  זה משה רבינ"ו הינו רוש"ם בינ"ה  המשמיד ומוחה יש"ו{ע},-י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים זר"ע עמלק נכחד ונאב"ד מן הדיני"ם החזקים,

וביום ההוא ישראל צדיקים  מעוברים מן מאור   בקרב"י בגמטריא רב"י אלהינו זה המש"יח אותיות לנ"ו  אבי"ר יה-ו אותיות רב"י אהו-י לנ"ו  החותם אשחר"ך  אותיות א"ח  כש"ר בגמטריא  ט" כש"ר  בגמטריא כש"ר אמ"ת אותיות תמ"ר אש"ך,בסוד ת"ורת מ"שה ר"בינו הינו אש"ך  בגמטריא של"ו ש"ם או"ת כ"א בגמטריא של"ו ש"ם אות  אהיה ,-זה מוחין בינ"ה  בגמטריא כ"ח מ"ו נבנ"ה אותיות מ"ח ב"ן כונ"ה,-זה משה ב"ן{תפארת}בעל כונ"ה בגמטריא נ"ה יהוה בגמטריא חמישי"ם  י-הה-וה  המשמיד ועוקר  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

י"ח 

"ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ"

ראה,-ועמ"ך בגמטריא קש"ר  עמ"ך  אותיות ש"ק רעמ"ך,וזה סוד המשיח הנקרא רע"ם  בגמטריא   ע" ר"ם  בגמטריא שבעי"ם ר"ם  בגמטריא פר"י  ע" שב", אותיות שב"ע פר"י  ,זה סוד ה{ג}וא{ל} הינו כ"ח הנשמ"ה{פר"י בתורת הקבלה}חותם שב"ע אורות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות בפנימיות  הכלים{ישראל צדיקים קדושים} בכ"ך זוכי"ם למוח"ין  ע"ב בגמטריאס"ד  ח"  בגמטריא יי"ן    נשמ"ה  בגמטריא שמ"ן כה"ן   בגמטריא ש"ם ענ"ה   אותיות נ" שמ"עה,-

סוד חב"ד חכמה בינה דעת והרי ל"ך    כ"ל   י" ספירות בלימ"ה  בגמטריא הנב"ל{נגינה}המשמידים ועוקרים  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישרא"ל  כל"ם צדיקים,הרי עתידים ישראל להקרא צדיק"ים  בגמטריא  ש"ם יש"י   צד"ק   אותיות ישמ"ש צדי"ק בסוד ש"ם{המלכות}זוכה  למאור י"ש{בינה} שהינו חותם  י"{ספירות}בפנימיות ישראל {צד"ק},וזה יירש"ו  אר"ץ    בגמטריא או"ר מל"ך ייש"ר אותיות מלכיאו"ר יש"ר, 

זה המלאך מלכ"י  או"ר בגמטריא ר"ז כלי"ם  בגמטריא  נז"ר כ"ל  החותם בפנימיות המשיח "נזר אלוקיו על ראשו" מאור שם ז"ן בגמטריא   ויו הי יוד הה,סוד החכמה העליונ"ה  בגמטריא שע"ר ע"ל יונ"ה    בגמטריא ש"ר ק"ם  מ"ו-נה  חבר אות א" ומקובל ש"ר אמונ"ה ק"ם,-זה משה רבינו רעיא מהימנא  לעקור  ולהכחי"ד סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"  "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים,יורדים השאולה ונשרפים מן להבות המדור"ה א"ש אוכל"ה א"ש,אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

י"ט

"לא תאכלו כל נבלה{וג"ו}כי עם קדוש  אתה לה" אלהיך"

ראה ,-"לא" מושג אין סוף יתבר"ך חותם בפנימיות המלכות הנקראת תאכל"ו בגמטריא  כל"ת  ז"  בגמטריא כל"ת שב"ע,-על  ז" אורות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות  הכונסים לפנימיותה חותמים ברחמה מוחין  אכילה  בגמטריא קש"ר  כ"לי  בגמטריא קש"ר  ש"ם יש"י אותיות שר"ש י"ש  ק"ם,זה סוד אור הבינ"ה שהינו  "חוקק" בגמטריא רו"ח ק"ם  בגמטריא רומ"ח מא"ה  אותיות רו"ם  חמא"ה  אותיות מו"ח רא"ה,-סוד ח"כמה ב"ינה ד"עת בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים לגאולה שלמה מייחלים,ובכך  הנבל"ה,-

זה סמא"ל הרשע  מלכות רומי הטנאה,זרע עמלק יורד השאולה ונשחט על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההו"א שם אהו"ה סוד הדע"ת הקדו"ש בגמטריא ע"ת  ט" הקדו"ש,זה סוד המש"יח  מלא אות   ה"א  ומקובל ה"א משיח   בגמטריא מש"ה שע"ר  ט",הרי משה רבינו הינו רושם בינה סוד  ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד הכונסים למלכות{שער}ונרי לך עש"ר ספירות סוד א"ת-ה  זיווג המלכות{א"ת}ותפארת{חמ"ש בגמטריא  ה"}-חבר ומקובל בעל   מוחין שמח"ה{אור הבינה בתורת הקבלה"}-כח האמונה העוקר ומוחה זר"ע עמלק ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"

"והחכמה מאין תמצא ואיזה מקום בינה"

ראה,-"ו"  בגמטריא  ש"ש  בגמטריא קש"ר  חבר ומקובל קש"ר   ש"ש  בגמטריא קש"ר  קש"ר   סוד ש"ר קשר"ק,-זה משה רבינו הינו קשר"ק  בגמטריא קש"ר מא"ה  בגמטריא רש"ם  ק"ו  אותיו ש"ר קו"ם    אותיות שו"ר ק"ם,-חותם אור אין סוף יתבר"ך {ק"ו}בפנימיות המלכות{ שו"ר}-זוכה למוחין ש"ר ו" בגמטריא ש"ר  ש"ש  אותיות שר"ש   ש"  בגמטריא של"ש של"ו ש"ם או"ת  אותיות שר"ש  ש"מות א"ש ל"ו,

הרי לך המשיח בעל ידיעה בשמות{צירופים}הקדושי"ם באמצעותם חותם בפנימיות הכל"ים סוד כל"ה{שכינה}מוחין מ"י בגמטריא  נ"   בגמטריא חמישי"ם שמחי"ם שערי בינ"ה המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההו"א  תמצ"א ישרא"ל מוחין אמ"צת  חבר אות  ו"{המשיח} ומקובל  אומצ"ת,-{מ}לך {א}והב {צ}דקה {ו}משפט {ת}ם, 

וזה הגואל הינו נקרא ת"ם בסוד ת"יו  ם  אותיות יתו"ם,-חותם  ת"י-ום בגמטריא קשר"ם קוד"ש  בגמטריא קשר"ק קש"ר קד"ם,הרי לך משה רבינו באמצעות קד"ם  בגמטריא ד"ם מא"ה  אותיות  אד"ם מ"ה בגמטריא אד"ם י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא אד"ם גאולה בגמטריא הגוא"ל א"ם ארב"ע אותיות עוב"ר אמ"א גא"לה,-הרי לך  אמ"א{בינה} בזכות עוב"ר  בגמטריא קש"ר ב"ר שבעי"ם   בגמטריא שמ"י קש"ת ע"ד  בכך עוקרת ומחה סמא"ל  הרשע מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" אותיות "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים  על גבי מזבח הרזי"ן דרזי"ן  אותיות רז"י נ"ה   רז"י  ד"ן, 

בסוד ה{ג}וא{ל} באמצעות רז"י התור מוש"ך {נ}צח {ה}וד אור  הנבואה לפנימיות   המלכות{ד"ן}בכך מעורת במאור   י"ז  בגמטריא שם אהוה בגמטריא טו"ב  הממתק ומבשם אות ר"{בגמטריא א" א"ל א"לה א"להי א"להים,-גבורות},-וזה גאולה  "בישום" בגמטריא משי"ח בנ"גל"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"א 

"מקץ שבע שנים תעשה שמטה"

ראה,-"מקץ"  בגמטריא  מל"ך ק"ם  בגמטריא  כפ"ל  ק" בסוד   ק"  כפול  ב"  בגמטריא  ר"  בגמטריא  אמ"ת  י"ם    בגמטריא א"ף קוד"ש  אותיות ד"ש קפו"א,והי לך זה סוד גבורות הקשות הנקראת  מוחין קפו"א סוד א"ק פ"ו  ,בסוד א"דם ק"דמון זה המשי"ח מוש"ך  שם פ"ו בגמטריא אלהים{סוד הגבורה} המוחה ושוחטת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונעקרים על מזבח ה{ג}או{ל}ה,-זרע עמלק  נאב"ד  בעת משי"ח נגל"ה  ,בסוד חותם   בפנימיות המלכ{ה}  מוחין ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך החותמים חידושי תורה במדרגת נ"ה,-{נ}צח {ה}וד,-אור הנבוא"ה  הנקרא שמי"ם בגמטריא שע"ר שמ"ן   אותיות שר"ש נע"ם,-אור החכמ"ה   "נ"ביא  "ל"בב  "ח"כמה,- 

ר"ת  נח"ל  אותיות לח"ן בסוד אות  ל"{זה המשיח}  ל" בגמטריא שמ"ש יל"ו  הינו חותם  שם ח"ן אותיות נ"ח בגמטריא  יוד הי ואו הה סוד אומ"ץ,-{מ}לך {א}והב {צ}דקה {ו}משפט בפנימיות ישרא"ל ע"ם קדוש"ה אותיות מש"ה  עקו"ד  בגמטריא  שמ"י קו"ד ע"ב  בגמטריא שמ"י קו"ד חס"ד  המוה סמא"ל הטמ"א מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" "ישוע",-{י}מח  {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים אמן ואמן  כן יהי רצון ה".

כ"ב

"כי יהיה בך אביון מאחד אחיך {וג"ו}לא תאמ"ץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון"

ראה,-כ"י בגמטריא  ל"  בגמטריא שמ"ש יל"ו,-בסוד {י}מלוך {ל}עולם {ו}עד הבורא יתבר"ך ויתהלל החותם  שמ"ש{שכל ז"ך} בפנימיות ה{ג}וא{ל}   הנקרא יהי"ה  בגמטריא ל"  בגמטריא י" חכמה  י" בינה  י" דעת  שהינם נחתמים ב"ך{המלכוןת}ומגלים   כ"ב אותיות התורה בפנימיות הכלים{ישראל צדיקים קדושים} מעוטרים במוחין מאח"ד סוד א"ם{בינה} על יד"י ח"ד בגמטריא י"ב צירופי יהוה משפיע מאו"ר עלי"ון   בגמטריא נוע"ם,-שם החכמה בתורת הקבלה  המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא  השכינ"ה{א"ת} חתום בפנימיות רחמ"ה   אור האביו"ן   אותיות נבי"א ו"ה  אותיות ב"ן  אהוי,זה המשיח משה ח"י  הינו    אב"ן  הי"ו  אותיות אב"ן יהו,-סוד הגאולה  מאחי"ך  בגמטריא אח" שבעי"ם   בגמטריא בש"ם עי"ט{משה} תבו"א אור האבו"ת אברהם יצחק ויעקוב,אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

כ"ג

"יש רעה חולה ראיתי תחת השמש  עשר שמור לבעליו לרעתו"

ראה,-"יש" זה  עולם הבי"נה  בגמטריא קש"ר ע"ב   נה"י מלה,בגמטריא קש"ר חס"ד   נה"י  מל"ה,וזה סוד המשיח{שם ע"ב}אשר בכך מושך מוחי"ן  מל"ה סוד אמונה לפנימיות  ישראל צדיקים קדושים יש לה"ם{מלה}לעולם הב"א,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים הינם "רעה חולה" יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,ביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוכים למאו"ר  עש"ר  שמו"ר  אותיות שר"ש  רוע"ם  אותיות רו"ם  ע"  שר"ש,שבעים שמות חקוקים סוד מטה מש"ה אותיות מ"ה שמט"ה  אותיות שמט"ה   י"וד ה"א ו"או ה"א,-זה סוטד ה{ג}או{ל}ה אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

כ"ד 

"ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש והנה הכל  הבל ורעות רוח"

ראה,-"ראיתי"  בגמטריא יר"א קוד"ש   אותיות שד"י קור"א  בגמטריא מטטרו"ן מא"ה  או"ר  בגמטריא מטטרו"{ן ר"ז} מא"ה,זה סוד המשיח הנקרא נ"זר אלוקיו על ראשות,חותם בפנימיותו  נ"  ר"ז בגמטריא או"ר חמישי"ם   בגמטריא שע"ר רו"ח א"ש מי"ם,-ובכך עולם המעשים{עשיה,מלכות}זוכה למוחין התור"ה  מי"ם  בגמטריא  פ"י  בגמטריא צ" בגמטריא  מל"ך  בגמטריא   ע"  שערי"ם בגמטריא שי"ר  מ"  ק"ם   אותיות יר"ם שק"ם  בגמטריא של"ו ש"ם או"ת יר"ם ק"ם אותיות ש"ם של"ו   ירק"ם מ"אות,

הרי לך המשיח רוק"ם   מוחין בינ"ה{ספירת מאו"ת}בתורת הקבלה בפנימיות   מקו"ר{השכינה}-סוד  קו"ם{חכמה} ממתק ומבשם אות  ר" בגמטריא א" א"ל א"לה א"להי א"להים{גבורות המלכה},בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא "הבל ורעות רוח" רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"ה

"השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל {וג"ו} ולא תתן לו וקרא עליך אל  ה" והיה בך חטא"

ראה,-"השמר"  בגמטריא מש"ה  אמ"ת  ן" אותיות ש"ם  נא"ה ת"ם,זה המשי"ח אותיות מש"ה   בסוד  שמ"ן ה"א ת"ם בגמטריא קש"ר שמ"ן ת"ם   אותיות ת"ם שר"ש נק"ם ומשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשרפים מן להבות המדורה א"ש אוכלה,וביום ההוא ישראל צדיקים קדושי"ם שוקדי"ם  על התור"ה  הנקראת פ"ן  בגמטריא שמ"ן יו"ם  שמחי"ם,אור חכמה{שמ"ן}דחסדים{יו"ם}-בכך נחתם ונמשך שם יהיה  בפנימיות המלכות{דב"ר}-,

וזה סוד יהיה דב"ר   אותיות בר"ד יה"יה על "בליעל",-זה סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" "ישוע",-{י}מח  {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים נעקרים ונכחדים זרע עמק נאב"ד בעת תור"ת האמ"ת{ישראל}  עולה לקב"ל חר"ב הנקמ"ה וביום ההוא שם  והיה אותיות י-הו-ה חותם ב"ך{המלכות} כ"ב אותיות  התורה המכריתות ומוחות  "חטא",-זה סמא"ל הטמא,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"ו

"תפלה לעני כי יעטף ולפני ה" ישפך שיחו" 

ראה,-"תפלה" סוד המלכות המעוברת מן   מוחין האות ל"  בגמטריא שמ"ש  יל"ו,סוד י"מלוך ל"עולם ו"עד הבורא יתברך מעב"ר מאור  שמ"ש{תפארת} בפנימיות המלכה{הינה עני"ה}בזמן הגל"ות,וביום ההוא המשי"ח אויתות מש"ה ח"י בכח עי"ן{חכמה}-מוש"ך אור יעט"ף  בגמטריא שמ"ן יו"ם  עי"ט,-

סוד נשמת יחידה בגמטריא כ"ח  ט"  בגמטריא ש"ע  יר"ם   קש"ר   ט"  נשמ"ה  אותיות  נ" שמ"טה  סוד ט"ה,-ט" כפול ה" בגמטריא י"וד  ה"א ו"או  ה"א  לפנימיות ש"ם{המלכות}בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים נשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא אור שי"ח  אותיות יר"א שו"ח  בגמטריא יר"א מטטרו"ן בגמטריא יר"א שד"י,הרי ישראל יראו {ש}ומר {ד}לתות {י}שרא"ל,סוד רוש"ם אי"ר  שי"ר א"ל ,-זה אור ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"ז

שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עני" 

ראה,-שבע"ת  ימי"ם  בגמטריא שב"ע  קוד"ש מי"ם    אותיתו קדושי"ם מ"י שב"ע,זה האבות אברהם יצחק ויעקוב הינם קדושים ושוקדים למשוך מוחין מ"י בגמטריא נ" שערי בינ"ה לפנימיות המלכה{י"ם}-בכך זוכה למאור   לח"ם בגמטריא יהוה יהוה יהוה יתברך ויתברך המשמיד ועוק"ר   ענ"י דסיטרא אחרא,-זה סמא"ל הטמא הגורים לעניות  יורד לגיהנם ונשחט על מזבח ה{ג}או{ל}ה,זרע עמלק נאבד ונכח"ד בזכות תורת היחיד"ה,-

וביום ההוא שם אהו"ה{דעת הקודש}מש"ה רבינו הינו רושם בינה באמצעות  ה" יבשרנ"ו על ה{ג}או{ל}ה הוא חותם   בפנימיות הכלים{ישראל צדיקים קדושים}  מוחי"ן  תאכ"ל  סוד  א"ת  כ"ל,-זה המלכות{א"ת}זוכה את ל"ך  ניתן  כ"ל{יסוד }החכמה  אות  נ"{בגמטריא  כ"ל},וזה סוד ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה הנקראת עלי"ו  בגמטריא עמ"ו  בגמטריא קש"ר ע"ם אותיות ש"ק רע"ם   אותיתו ש"ם  קר"ע שט"ן,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"ח

"ועשית חג שבעות לה" אלהיך" 

ראה,-"ועשית"  בגמטריא קש"ר ש"ע קדו"ש אותיות  שר"ש ע"ק קדו"ש,סוד ק,דוש ע"ליון זה המשיח אותיות משה חי מוש"ך מוחין   ח"ג{אור האבות},סוד  ח"ג בגמטריא קש"ר שלו"ש נשמ"ה אותיות שור"ש משק"ל שנ"ה,-הרי לך המשיח מהוה משק"ל בסוד שוק"ל ההארות אשר נחמתו בפנימיות רח"ם האש"ה ועתיד הוא לבצ"ע שקיל"ה בגמטריא  ש"ק  מ"ה  בגמטריא ש"ק  י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא  ק"ש גאול"ה,סוד ק"ריאת ק"ודש  ובכך להשמיד ולעקור סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונכחדים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההוא האמונה הנקראת אלהי"ך בגמטריא קש"ר כל"י בגמטריא ל"י  קש"ר מא"ה   אותיות  ל"י רא"ם קש"ה,-הרי לך {ר}פאל {א}וריאל {מ}יכאל  הינם אור קש"ה בגמטריא ש"ה מא"ה  בגמטריא קש"ר מש"ה אותיות שר"ש קמ"ה{החכמה}-זה אור ה{ג}או{ל}ה העליונ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"ט

"ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך{וג"ו}והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך"

ראה,-"ו"  תפארת ישראל הוא המשי"ח  חותם מוחין שמח"ת{בינה} סוד חת"ם  ש" בפנימיות המלכות{א"ת},-בכך זוכה למוחין  ה" במטריא חמ"ש אותיות שמ"ח{ה},וזה סוד ש"ם{שכינה} זוכה למאור ח"ה בגמטריא אח"ד בגמטריא אהבה בגמטריא י"ג מידו"ת הרחמי"ם רמחי"ם החותמים בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים מדרגת "בחגך" אותיות כ"ב  ח"ג,סוד האבות אברהם יצחק ויעקוב{חגי"ם נקראים בתורת הקבלה}הם מגלים באחרית הימים סוד צירופי כ"ב האותיות חכמ"ת הצירו"ף  משי"ח סוד שמ"י  ח" בגמטריא שמ"י  קש"ר נשמ"ה  אותיות שמ"י נש"ר משק"ה,

זה החכמה מעשה המרכב"ה  סוד "ויתום"  בגמטריא  שע"ר מ"ב קוד"ש,הרי לך עש"ר ספירות בלימ"ה כונסות לפנימיות שע"ר{המלכות}באמצעות אור המשי"ח{שם מ"ב}המכחיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כ"ן יהי רצון ה".

ל"

"שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה" אלהיך"

ראה,-של"ש  זה סוד האבות הקדוש"ים  שוקדי"ם על התור"ה בסוד י"ש קוד"ם   בגמטריא של"ו ש"ם או"ת קודי"ם  חותם בפנימיות  רח"ם השכינה הנקראת פעמי"ם בסוד  ע"ף  מי"ם,המשי"ח  הנקרא ע"ף   בגמטריא  קש"ר  ע"  שמני"ם,-שבעים שמות קו"דש חקוקי"ם  אותיות  מ"ח יקו-ק  יתבר"ך,בכך הינו משמיד ועוקר  מלכות הסיטרא אחרא,ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו" אותיות "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נאבד ונ כחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביעום ההו"א   ירא"ה בסוד ארי"ה ראי"ה אור החכמ"ה  אותיות כ"ח מ"ה בגמטריא כ"ח גאול"ה בגמטריא כ"ח י"וד ה"א ו"או ה"א חותםמ בפנימיות ישרא"ל טהורים מוח"ן התורה השלמ"ה,-

סוד  זכור"ך  בגמטריא כרו"ז שערי"ם,וסודי הסודות המשיח אותיות משה חי הינו כרו"ז בגמטריא  כ"ו  ר"ז בגמטריא או"ר יהוה יתבר"ך המגלה פנ"י ה" בגמטריא פנ"י חמ"ש  אותיות ח"ש פני"ם{יות} הנבראים ישראל קדושים חותם בה"ם רוח אמונ"ה בגמטריא קש"ר ט" מנור"ה,והרי לך  חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד  ט" אורות הכונסים למלכות{מנורה},-והרי לך  י" ספירות בלימ"ה,סוד הגאולה אמן ואמן כן יהי רצון ה".

תם ונשלם פרשת השבוע זוהר{רשב"י} צירופים-"ראה"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל} 

 

 

 

OnLineTech