להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> זהר רשב"י,-חכמת הצירופים,פרשת "שפטים".

פרשת  זוהר צירופים{רשב"י},-"שפטים"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

א"

"שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך {וג"ו}, ושפטו את העם משפט צדק"  

ראה,-"שפטים" אותיות שמ"י ט"ף,זה סוד המלאכים {ש}מעאל {מ}טטרון {י}הואל שהינם חותמים ט"ף{אורות} בפנימיות {ג}וא{ל} ישרא"ל הינו מהוה י"ש מ"ט  פ" בגמטריא י"ש מ"ט שמ"ן יו"ם  אותיתו  יומ"ן  ט" שמשי"ם בגמטריא אמ"ת שמשי"ם י"ו  מ"ן,וזה סוד המשיח{משה רבינו}-י"ו קרנות על חדו  מעלה מ"ן,-

מ"יין נ"וקבין ובכך מוש"ך חכמת יומ"ן  בגמטריא נו"ן  בגמטריא ק"ו{אין סוף יתברך}המגלה ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד בפנימיות שם{המלכות},והרי לך י" ספירות בלי"מה,-המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההוא ישראל בפנימיותם  בכ"ל שערי"ך אותיות  שער"י כ"ב כ"ל,-וזה סוד  י" שער"י המשיח אשר באמצעות כ"ל{יסוד}חותםמם בפנימיות המלכות{כ"ב}-אותיות תורה בע"ל פ"ה,-

בסוד הבע"ל{ע"  לה"ב,}-זה המשי"ח  חותם ל"ממלכה"-שם ע"ב בגמטריא חס"ד בגמטריא סו"ד נשמ"ה  בגמטריא   קש"ר ס"ד נשמ"ה,-וזה ענין המלכות בגלות הינה {ס"ד}ובגאולה השלמה בזכות אות ו"{משיח}זוכה לגדלות מוחין שם סו"ד בגמטריא יי"ן החכמ"ה,-סוד משפ"ט,-המלכות{ש"ם}מעוברת מן ט"ף{עולמות,העלמות}-שהינם ממתקים מידת הגבורה{צד"ק}ומהפכים אותה לצדק"ה{רחמים}-ובכך "כלב",-זה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבחי  ה{ג}או{ל}ה השלמה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ב"

"צדק צדק תרדף"

ראה,-צד"ק  בגמטריא מל"ך ד"ק  אותיות כ"ד מק"ל,-וזה סוד המשיח המהוה מק"ל,-בסוד  אות  ל"  בגמטריא שמ"ש יל"ו,-י"מלוך ל"עולם ו"עד סוד המשיח ק"ם{בפנימיותו  אור החכמה}ובכ"ך הינו גוז"ר תרד"ף,-רדיפה והשמדה על סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההוא ישראל שי"ר א"ל בסוד יש"ר א"ל,-זוכים למוחין יש"ר בגמטריא ש"ר עש"ר  אותיות שר"ש  ע"ר,-סוד החכמה{שר"ש}הינו חותמת ע"  פנים של התורה בפנימיות המלכות {אות ר" בגמטריא א" א"ל א"לה א"להי א"להים,

סוד הגבורות}המתמתקות ומתבשמות,-בסוד גאול"ה  שלמ"ה אותיות ל" מש"ה,-בגמטריא מש"ה שמ"ש יל"ו אותיות  של"ו השמשי"ם,-וזה סוד המשי"ח אותיות משה ח"י,סוד שיל"ה בגמטריא מש"ה  החותם בפנימיות המלכות{י"ם}כח האמונה{שמ"ש},-תפארת ישראל אור הבורא יתבר"ך ויתהלל אין מלבדו כלל וכלל הינו בעל כל הכוחות כולם.

ג"

"לא תטע  לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה" אלהיך"

ראה,-"לא" מושג אין סוף יתבר"ך  חותם בפנימיות א"ל{המשיח}-מוחי"ן תט"ע בסוד ת"יו ט"ע  אותיות ת"ו עי"ט,זה סוד המשיח הנקרא עי"ט  ובפנימיותו  מוחין ת"ו בגמטריא קשר  או"ר ע"ב אמ"ת בגמטריא  קשר  ר"ז   חס"ד אמ"ת בגמטריא קש"ת שב"ע  חס"ד אמ"ת,-זה ה{ג}{ו}{{אל} חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות{שבע אורות}והינו חותם בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים מאור  אמ"ת,-בסוד ת"ם{המשיח} מגלה א"אלפך חכמה המשמידה ועוקרת סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נאבד ונכחד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההוא ישראל באמצעות כ"ל ע"ץ בגמטריא מא"ה שערי"ם מל"ך,-סוד  ש"ע  מל"ך   יר"ם  ה"  באמצעות א"ם{בינה},-

בכך הינם זוכי"ם ל{ג}או{ל}ה,-סוד ג"ל עיני ואבי"טה"  בנפלאות מתורתך,-סוד  שם ט"ה,-בגמטריא חמ"ש אמ"ת   אותיות חת,ם  אמ"ש,-{א}ור {מ}וחין {ש}לם,- ח"-תם  בגמטריא קש"ר נשמ"ה ת"ם אותיות קש"ר  ת"ן שפ"ה,-בסוד  ת"ן העולה בגמטריא עשר פעם שם  י"וד ה"א ו"או ה"א ,וגם  גאו"לה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

ד"

"על פי  התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה"

ראה,-"על פי"  אותיות  יפע"ל,זה המשיח אותיות משה ח"י והינו חותם אות  י"{חכמה} בפנימיות פע"ל{זה המלכות הנקראת עולם הפעולה,עשיה},-ודע אשר המשי"ח אותיות  מש"ה ח"י אותיות  ש"ם ח"יה  בגמטריא שע"ר שמח"ה בגמטריא שמ"י ע"ב שר"ש  חמ"ה,-זה סוד  ה{ג}וא{ל} בפנימיותו  {ש}מעא"ל {מ}טטרון {י}הואל  והינו חותם  בתו"ך המשיח שם ע"ב  אויתות ע"ם ש"ב,-וזה סוד שב"ע אורות  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות,

אשר  באמצעותם המלכה מעוברת מן    ם"{בינה},-בכך מגולה משפ"ט במלכות{ש"ם}-זוכה למוחין ט"ף,-ט"ט  פ"ה  בגמטריא חי"פה,זה סוד יסוד{ח"י}-שהינו מעביר אות פ"  בגמטריא שמ"ן יו"ם{חכמה דחסדים}לפנימיות המלכ{ה},-וזה היחוד משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מונא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה". 

ה"

"ונחלה לא  יהי בקרב אחיו  ה" הוא נחלתו" 

ראה,-ו"  זה המשי"ח שהינו נח"ל  בסוד לח"ן  המנגינה,חותם  אות  ח"ן,-אותיות נ"ח בגמטריא שם  יוד הי ואו הה סוד אומ"ץ,-{מ}לך {א}והב {צ}דקה {ו}משפט  בפנימיות ישרא{ל},-וזה יחוד לח-ן  המגלה נח"ל,-{נ}וחל {ח}סד {ל}אלפים,-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,ביום ההוא ישראל זו"כ-ים  למוחין כז"ו  בגמטריא ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך,-זה סוד  בקר"ב  בגמטריא משיח  "רקד",הינו חותם בפנימיות המלכות{אות ר"  בגמטריא  א"  א"ל א"לה א"להי א"להים}-מוחין ק"ד בגמטריא  מא"ה ארב"ע אויתות רב"ע האמ"א,-וזה סוד המלכות{רב"ע}-סוד אות ר" הינה זוכה למוחין ע"ב בגמטריא חס"ד,-ס"ד  ח"  בגמטריא   סו"ד נשמ"ה אותיות ס"ד שמונ"ה,- 

וזה המשי"ח   הינו מע"ל בסוד על"ם הטב"ע וחותם ע"ל בגמטריא מא"ה ברכו"ת  בפנימיות   טב"ע{המלכות}בכך זוכה למאור  ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד  והרי ל"ך   י" ספירות סוד שם ע"ב  בגמטריא חס"ד  שהינו נחל"ת-ו סוד שם ח"ן אותיות נ"ח  בגמטריא   יוד הי ואו הה  אשר מגלה  ע"ין ב"ית  בגמטריא ענב"י קוד"ש  אותיות ק"ו שד"י ענ"ב  בגמטריא ק"ו מטטרו"ן  ע"-ב"ן  סוד נשמת המשי"ח  יחי"ד ח"י עולמים,-הנקרא ענ"ב בסוד ב"ן{תפארת}בפנימיות  ע"{פנים} של התור"ה,-סוד הנצ"ח זה המשיח  נ"ץ  חותם ח"ה בגמטריא אח"ד בגמטריא אהבה בגמטריא י"ג מידות הרחמים בישראל צדיקים קדושים{יש להם חלק לעולם הב"א},אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ו" 

"לא ימצא בך מעביר  בנו ובתו באש קסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף וחובר חבר{וג"ו},

ראה,-"לא" מושג אין סוף יתברך חותם בפנימיות  ימ"צא,-זה המשי"ח  א"לף צ"דיק אותיות פדא"ל יק"ץ  מוחין  מ"י סוד בינה,וענין פדא"ל סוד המלאך החותם  שם א.ל.ד. המראה אשר ה{ג}וא{ל} נתעל"ה על מרכבות שרפי"ם מעלה ומרכבות שרפי"ם מט"ה והינו מגלה  שמ"ן י"ום{בגמטריא  פ"}בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושי"ם, 

וביום ההוא  ב"ך המלכות כ"ב אותיות התורה{תפארת}משמידי ם  ועוקרים קסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף וחובר חבר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה". 

ז"

"לא תאנה אליך רעה ונגע לא יקרב באהלך" 

ראה,-"לא"  מושג אין סוף יתבר"ך אותיות כת"ר י"ב בגמטריא  רכ"ב קוד"ש בגמטריא של"ו ש"ם או"ת רקו"ד  כ"ב,-זה המשיח  הינו מעבר המלכות  הנקראת תאנ"ה  במוחין  נא"ה  בגמטריא נ"ו  בגמטריא קש"ר חמישי"ם,-אותיות רמ"ח מ" קשישי"ם,-וזה ענין קשישי"ם בגמטריא ק"כ שמ"ש  אותיות ש"ק  שכ"ם,-{ש}ירה {כ}ונה  {מ}נגינה,בכך  המשיח מוש"ך   מוחין אלי"ך בסוד כל"י  א"אלפך חכמה לפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים,על ידי כך   רע"ה ונג"ע,-סמא"ל ולילית הרשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,זרע עמלק  נכחד ונאבד ב[ג]או{ל}ה  השלמ"ה.

ח"

"ודרש אל המתים" 

ראה,-ודר"ש  בגמטריא קש"ר  דר"ש בגמטריא קש"ת ד"ש,זה המשי"ח  סוד קש"ת  בגמטריא  מש"ה א"ת  אתויות אמ"ת ש"ה  אותיות ש"ם את"ה,- המשיח חותם א"תה בגמטריא ת"ו נגינה בפנימיות המלכות{ש"ם}-זוכה בכך למאור  א"ל{אור החסדים}-בגמטריא ח"ן הד"ס,זה המשיח הנקרא הד"ס  בתורת הקבלה מגלה הס"ד בפנימיות ח"ן{המלכות}בכך משיג"ה  מדרגת  י"ג מש"ה  אור   הרמחי"ם בגמטריא נמ"ר  ח"ה אותיות רמ"ח נ"ה,-{ר}אש {מ}וחין  {ח}יים  בגמטריא {ר}אש {מ}וחין {ח}כם המגלה {נ}צח {ה}וד אור הנבואה בפנימיות ישראל עם קדוש"ה.אותיות קוד"ם שע"ה אותיות מש"ה עקו"ד,הרי ל"ך  מש"ה   שכ"ם  ל"ה  חותם בפנימיותה   כ"  שמל"ה בגמטריא ש"מ-לה שערי"ם אותיות שמ"ש  ירע"ם לה,- 

ה{ג}וא{ל} הינו  י"וד רע"ם אותיות דו"ר עי"ם חותם {ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין בפנימיות המלכ{ה} ,ובכך מקובל הדו"ר{המלך השמיני}-ו" הד"ר בגמטריא  קש"ר  ה"דר  בגמטריא קש"ת ה"ד  אותיות השקד"ת,-זה המשיח בכ"ח שקידת"ו בתורה, עוקר ומוחה "מתים",-סמא"לגמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמה,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,-אמ"ן ואמ"ן כן יהי רצו"ן  ה".

ט" 

"ושבח אני את המתים  שכבר מתו" 

ראה,-"ו"  תפארת ישראל נקרא שב"ח  בגמטריא י"ש  בפנימיותו  מאור ש"י{בינה}-והינו מעבר אנ"י{המלכות}במדרגת התמי"ם,-סוד האמונ"ה בגמטריא מא"ה קש"ר נ"ה אותיות ש"ק רנ"ה הא"ם,-{ש}בת {ק}וד"ש  נ"ר  ה"  כח הנשמ"ה-הנקרא שכב"ר אותיתו ש"ר כ"ב,-זה מש"ה רבינ"ו אותיות  מ"ב   ו"  נשיר"ה  אותיות מ"ב נש"ר יהו,-וזה ה{ג}וT{ל} הינו נש"ר  בגמטריא  נ"ר   ש"  אותיות ש"ר  ן"  בגמטריא ש"ר חמישי"ם    אותיות חמ"י שרשי"ם,

בסוד שם מ.ח.י,-מורה  שמקדשין אותו למעלה  גם ישראל  ישראל למט"ה,בסוד הבורא יתבר"ך הנקרא ישרא"ל חותם אות ל" סוד מט"ה מש"ה  אותיות  מ"ה שמט"ה בגמטריא שמט"ה גאולה בגמטריא שמט"ה י"וד ה"א ו"או ה"א  בפנימיות המשי"ח,-חתום בפנימיות אור יש"ר-א"ל בסוד  ר"אש  ל"י  בגמטריא מאש"ר  אותיות ר"ם  א"ש  אותיות ש"ר  א"ם  בגמטריא של"ו ש"ם או"ת רא"ם,-וזה המלאך רא"ם,בסוד בעל מוחין בינה{א"ם}וממתק ומבשם  ר"{המלכות}-בגמטריא א" א"ל א"לה  א"להי א"להים],-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זר"ע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי  רצ"ון  ה". 

י" 

"תמים תהיה עם  ה"  אלהיך"

ראה,-תמי"ם זה המשיח בסוד    ת"י  מ"ם  בגמטריא   שמ"ן יו"ם קוד"ש אותיות י"ו שמ"ן מקוד"ש,-זה המשיח י"ו קרנות על חד"ו  והינו מקוד"ש בסוד שוק"ד ובכח תורתו מוש"ך ש"ם כ"ו בגמטריא ש"ם י"הוה בפנימיות ישראל ע"ם קדוש"ה קוד"ם שע"ה,-זה ה{ג}וT{ל}  ש"ע נה"ורין  בזכות תורת"ו מגלה  הש"ם המפור"ש שופר מ"שה  סוד תהי"ה  בגמטריא שע"ר קוד"ש  בגמטריא של"ו ש"ם אות רוק"ד   ש"ע{נהורין},בסוד חותם ש"ין ע"ין אותיות   יש"י ענ"ן סוד השכינ"ה,

{ענ"ן}האמונה השלמ"ה אותיות של"ה מ"ה בגמטריא של"ה הגוא"ל בגמטריא של"ה  י"וד ה"א ו"או ה"א בפנימיות רח"ם האש"ה אותיות ה"ר א"ש חמ"ה  אותיות רא"ש החמ"ה,-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה". 

י"א 

"כי הגוים האלה {וג"ו} אל מעננים ואל קסמים ישמעו ואתה לא כן נתן לך ה" אלהיך"

ראה,-כ"י בגמטריא אות ל"  בגמטריא שמ"ש יל"ו,-זה הבורא יתבר,ך ויתהלל  י"מלוך ל"עולם ו"עד חותם בפנימיות שמ"ש{המשיח}-חר"ב  בגמטריא ר"ב קש"ר נשמ"ה אותיות ש"ר נמ"ר בקש"ה  בגמטריא קש"ת  בנשמ"ה,-זה ה{ג}וא{ל} הינו קש"ת בגמטריא מש"ה א"ת אותיות אש"ת מ"ה,-סוד השכינה {אש"ת}-מ,ה בגמטריא אד,ם בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א  בגמטריא גאול"ה  בכח הזיוו"ג  הגוים האלה-מעננים ואל קסמים זה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה, 

וביום ההוא ישראל זוכים למאו"ר רל"ו  א"ם  בגמטריא  א"ם- גדול אדונינו  ור"ב כ"ח  אותיות כ"ב רו"ח,-זה סוד רו"ח אלקים מרחפת על פני המי"ם,-סוד התור"ה  מרחפ"ת אותיות רמ"ח-תפ"{ה}  בגמטריא רמ"ח תהלים  בגמטריא חת"ם  אמ"ת   מ"י  מיל"ה  בגמטריא כפ"ל האמ"ת  חת"ם  מש"ה רבינ"ו הינו רוש"ם בינה באמצעות   ה" מבשרינ"ו על ה{ג}או{ל}ה,-אמן ואמן כן יהי רצון  ה". 

י"ב 

"כי תצור אל עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה לא תשחית את עצה" 

ראה,-כ"י  בגמטריא אות  ל" חבר תצו"ר ומקובל צור"ת  ל" בגמטריא תור"ת שמ"ש יל"ו,-וזה סוד המשיח הינו שמ"ש{תפארת}וחותם   י"צלוך ל"עולם ו"עד כח האמונ"ה בפנימיות המלכות{עי"ר},-בסוד ע"ין  י" ר"  אותיות יי"ן  ע"ר בגמטריא ס"וד ע"ר בגמטריא  ב"ן דו"ד רע"ד  בגמטריא  רו"ח ב"ן ע"ד   בגמטריא חר"ב קש"ר עד"ן בגמטריא קש"ת חב"ד ע"ן    אותיות עד"ן חב"ת   ש"ק,-זה סוד {ח}כמה {ב}ינה {ת}פארת  באמצעותם המשיח{ש"ק}מושך אור עד"ן{החכמה} לפנימיות הכלים{ישראל צדיקים קדושים},-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,- 

זר"ע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההוא שם אהוה סוד דעת מש"ה  אותיות מד"ת שע"ה   אותיות תש"ע מד"ה  בגמטריא  מד"ה אמ"ת   חותם בפנימיות רח"ם השכינ"ה מוחין  ימי"ם רבי"ם בגמטריא שמני"ם כרובי"ם,-סוד ה"כרובים"-הינם מגלים שמ"ן-י"ם בגמטריא ש"ם   מא"ה   בגמטריא  א"  שפ"ה  אותיות ש"  פא"ה  בגמטריא של"ו ש"ם אות פא"ה   בגמטריא של"ו ש"ם או"ת פ"ו בגמטריא של"ו ש"ם או"ת מו"ם  בגמטריא של"ו ש"ם או"ת אלהים{יתברך}-בכך ממשלת הסיטרא אחרא עולה בלהבות המדורה,-סמא"ל נאב"ד ונכרת מן העולם יור"ד השאולה   ועולה בעש"ן,-בכך המלכות הקדושה ישראל צדיקים קדושים הינם שוקדים בתורה זוכים למוחין  עצ"ה אותיות הע"ץ  בגמטריא  ע" מלכ"ה בגמטריא שמ"י ע"ב מלכ"ה  אותיות המל"ך  שמ"י חס"ד אותיות המל"ך ש"ם חסי"ד-זה המשיח הינו ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

י"ג

"כי ימצא חלל{וג"ו}ולקחו זקני העיר ההוא עגלת בקר{וג"ו}וערפו שם את העגלה בנחל" 

ראה,-כ"י  בגמטריא שע"ר   עשרי"ם  בגמטריא שר"ש רק"ם י"ם    בגמטריא קש"ת ש"ם י"ש   בגמטריא קש"ת  עש"ר   שמ"ש,-זה סוד המשיח{שמ"ש}בפנימיותו קש"ת  בגמטריא מש"ה א"ת  אותיות אמ"ש  ת"ה,-סוד {א}ור {מ}וחין {ש}לם  חותם בפנימיות המלכו{ת} מאור  בינ{ה},-והרי ל"ך יחו"ד מש"ה א"ת אותיות אמ"ת ש"ה,-אור תפארת{הגואל}מעבר ש"ה{המלכות}-במוחין זקנ"י אותיות ק"ן  נ"י,-{נ}צח {י}סוד  אור   נ"ץ  סו"ד  בגמטריא נ"ס  מא"ה   אותיות נמ"ס   ה"א בגמטריא קש"ר נמ"ס,וזה סוד שם המפורש נ.מ.ס  המורה על כי שער החמישים הוא כח אלהים הנסתרים מכל בריה ומל"ך  הרב"י  בע"ל קוד"ש שוק"ד על  {מ}טה {ש}מות {ה}חקיקה,-"משה",

בכך  "ערפו",-נערפים  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-ביום ההוא ישראל זוכים במאור  העגל"ה  בגמטריא שע"ר  שבעי"ם ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך,-רוח השכינ"ה אותיתו י"ש כונ"ה ש"ר ח"ה  בגמטריא י"ש כונ"ה ש"ר אח"ד בגמטריא י"ש  כונ"ה ש"ר אהבה  בגמטריא י"ש כונה ש"ר י"ג מידות הרחמים{רמחים}  זה סוד ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

י"ד

"דחה דחיתני לנפול וה" עזרני" 

ראה,-דח"ה  בגמטריא   ארב"ע  אהב"ה אותיות  ע" אהב"ה בא"ר,-זה סוד החכמה{ע" פנים}באמצעות  אהב"ה{זה המשיח} בכך המלכות{בא"ר}זוכה לעיבו"ר נשמ"ה-אותיות  נ" מש"ה  אותיות מ"שנה  בגמטריא א"ם עיב"ר ספיר"ה,הרי לך מל"כות  באמצעות כ"ל{יסוד}זוכה לעיבור  ספ"ר  י"ה,-חכמה ובינ"ה  הנקראים דחיתנ"י  בגמטריא ת"ן כ"ח ארב"ע אותיות חת"ן  כ"א  רב"ע,-זה סוד הבורא יתבר"ך ויתהלל{חת"ן}-חותם  שם  ת"ן בגמטריא עשר פעם גאול"ה, 

וגם י"וד ה"א ו"או ה"א בפנימיות המשי"ח"  סוד ח" בגמטריא קש"ר נשמ"ה אותיות נש"ר משק"ה השכינה בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,וביום ההוא ישראל זוכים למאור עזרנ"י אותיות ע"ז נר"י שם ז"ן בגמטריא  ויו הי יוד הה סוד החכמה העליונה הכונסת לפנימיות המלכות{עי"ר}וזה {ג}או{ל}ה שלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".

ט"ו

"לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל  חטאת,על פי שנים עדים {וג"ו}יקום דבר"

ראה,-"לא" מושג אין סוף יתבר"ך  חותם מוחין יקו"ם  אותיתו י"ו ק"ם,-אור החכמה{קימ"ה}בפנימיות המשי"ח הינו מש"ה י"ו קרנות על חד"ו ובכך  הינו זוכה {המשיח} להקרא ע"ד בפנימיותו  אח"ד  בגמטריא אב"י,סוד  {ב}רוך {א}תה {י}הוה,-הרי ל"ך הש"ם מש"ה כ"ל  המפור"ש זה השופ"ר  שורה בפנימיותו ובכך שוחט עו"ן,-זה סמא"ל הטמא  הינו  אי"ש מו"ט אותיות יש"ו טמ"א,-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים  יורד לגיהנם ונשחט על גבי  מזב"ח הרזי"ן דרזי"ן,-ביום ההוא ישראל צדיקים קדושים זוכים למאו"ר  רל"ו א"ם  בגמטריא גדו"ל אדונינו ור"ב כ"ח א"ם אותיות כ"ב רו"ח א"ם,-זה סוד רו"ח אלקים מרחפת על פני המי"ם{בינה עליונה}הינה מקו"ר רוק"ם ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-

ועל פי"ה בגמטריא קש"ר ע"ל יפ"ה{חכמה}-יקו"ם  ק"ם י"ו,-אור החכמה שם מי"ו  בגמטריא שע"ר מ"ו אותיתו ש"ע ר"ום בגמטריא שמע"ו אמ"ת י"ם    אותיות שומעי"ם אמ"ת  בכך בכח בינ"ה אותיות ב"ן י"ה זה מש"ה רבינו הינו רוש"ם בינה  באמצעות ה" מבשרינ"ו  מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו "אותיות "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גב"י מזב"ח הנקמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

פרשת  זוהר צירופים{רשב"י},-"שפטים"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

 

 

   

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

OnLineTech