להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> זהר רשב"י,-חכמת הצירופים,פרשת "תצא".

פרשת השבוע זוהר {צירופים}-"תצא"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}    

א" 

"כי תצא למלחמה על איביך" 

ראה,-כ"י  בגמטריא שע"ר  עשרי"ם,בסוד המלכות{שער}בפנימיותה כונסים  ע"-שרים זה סוד נשמת המשיח  ש"ר  עי"ם,-הינו חותם {ע}יבור   {י}ניקה {מ}וחין בפנימיות  ישראל ע"ם קדו"ש  ,סוד ש"ע קדו"ם,-זה {ג}וא{ל} ישראל{ש"ע}-בגמטריא צר"ף{אותיות}-בעל חכמה קדומ-ה  חותם קו"ד מ"ה  בגמטריא ק"ו מד"ה בגמטריא מוד"ה הא"ם{בינה}על משפיע מא"ה ברכות בכל יו"ם בפנימיות ישראל ע"ם טהר"ה,-בכך השכינ"ה  סוד י"ש הכה"ן, 

זה חרב המשיח משה חי הינו כה"ן,-חותם  אות כ"  בגמטריא שער-י"ם  בגמטריא שע"ר  ן"  אותיות  נש"ר   ע" אותיות נ"ר  ש"ע בגמטריא נ"ר צר"ף בגמטריא  נ"  צפ"ת אותיות נ"ץ  פ"ת{ה}  בסוד  נ"ץ תפ"ה  בגמטריא נ"ץ תהלי"ם  אור  נ"ון  צ"דיק{שער חמישים} ברח"ם האש"ה{בגמטריא שכינה}-בכך מלחמ"ה בסוד מ"ל-חמה בגמטריא  ע"  חמ"ה  בגמטריא  קש"ר נשמ"ה שבעי"ם   אד"ם,-

סוד השמות החקוקים על מט"ה מש"ה  שמט"ה  מ"ה  בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א  בגמטריא הגוא"ל  משמידים ועוקרים  איביך,-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".

ב"

"אותי עזבו מקור מים חיים לחצב להם בארות בארות נשברים אשר לא יכילו המים" 

ראה,-אות"י בגמטרא שע"ר או"ת בגמטריא ש"ת זר"ע  אותיות שע"ר ז"ת אותיות שז"ר ע"ת,ה{ג}וא{ל} שז"ר אותיות ובכך מרו"ם  ע"ת{השכינה}-ומעטר בפנימיות רחמ"ה  במאור עז"בו,-בעו"ז  התורה חכמה {ב}ראשית אשר באמצעות  ו"{תפארת}מנמתקת ומבשמת  המלכות{ע"ז}-מן הגבורות והדינים העזי"ם,

בכך ישראל קדושים זוכים למאו"ר  מקו"ר  מי"ם אותיות ק"ו ר"ם מי"ם  בגמטריא צו"ר ק"ם-זה המשיח  מושך האר"ת  חכמ"ה הנקראת חיי"ם  בגמטריא חכ"ם אותיות כ"ח  ם"  בגמטריא  כ"ח  נשמ"ה  קשר"ם,-המשיח באמצעות{בינה,-כ"ח}קשר"ם{את הספירות}סוד נשמ"ה  אותיות  נ"  מש"ה  לפנימיות ש"ם{המלכות}בכך מעוטרת במוחין  נ"ה,-{נ}צח {ה}וד המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההו"א  בארו"ת  בסוד   או"ר   ב"ת  בגמטריא ר"ז ב"ת  אותיות בזר"ת,-סוד מוחין ז-ר"ת  זה המשיח  חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות{ממתק ומבשם אות ר"  בגמטריא  א" א"ל א"לה א"להי א"להים,גבורות}-ומושך לפנימיותה  "ת"-ורה  בגמטריא  בת"ג   קש"ת ,

סוד  המשיח באמצעות  ת"ג{כתר האותיות}הינו מושך ש"ם כ"ו בגמטריא ש"ם  י-הו-ה  יתבר"ך סוד חכמה {ב}ראשית בפנימיות  המלכות{ש"ת}בכך זוכה לאות  ק"{בגמטריא מאה ברכות בכל יו"ם}-וזה סוד ה{ג}או{ל}ה  אשר בכך  נשברי"ם  כוחות הסיטרא אחר"א,-זרע עמלק נמחה ונכרת מן העולם בעת  תור"ה  חדש"ה סוד ה{ג}וא{ל} בנגל"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

ג"

"כי יהיה לאיש בן סורר ומורה" 

ראה,-כ"י  בגמטריא אות ל"  חבר כ"י ומקובל כל"י,סוד {כ}הן {ל}וי {י}שראל,זה סוד המלכות שהינה מעוברת בפנימיותה מן מאור  יהי"ה  בגמטריא  כ"הה,סוד יחוד המלכות{כ"ה}זוכה למוחין  בינ{ה}-שם כ"הה   בגמטריא  ל"   {י"  חכמה י"  בינה י" דעת}-סוד ל" כלי"ם  אותיות כללי"ם  בגמטריא כל"ל חמישי"ם אותיות  משיח כללים,

נשמה כוללת  החותמת  בפנימיות הנבראים{ישראל} מדרג"ת  ב"ן{תפארת}-המשמיד ועוקר  "סורר"-זה סמא"ל הרשע מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה,-"ישוע"  אותיות עשי"ו  י"מח ש"מם  ו"זכרם ע"ולמים יורד לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח גילוי הרזין דרזי"ן,וביום ההוא שם אהוה סוד דעת הקו"דש  הינו  מור"ה  ו"  בגמטריא קש"ר מור"ה  בגמטריא   קש"ר  קש"ת  גאול"ה   חותם  מאור עליו"ן המוחה ועוקר זר"ע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

ד"

 "לא תלין נבלתו על העץ כי קבור תקברנו ביום ההוא" 

ראה,-ל"א מושג אין סוף יתבר"ך  חותם בפנימיות המשיח מאור תלי"ן  בגמטריא קוד"ש ל"ן אותיות נקו"ד  ש"ל,בסוד אור נקוד  בפנימיות י"ם  מקובל מוחין נקודי"ם סוד ק"ן יודי"ם,-הארת חכמה   ש"ין ל"מד אותיות די"ן של"ם  המשמיד ועוקר  "נבלתי" ,-זה סמא"ל הטמא זרע עמלק נכחד ונקב"ר ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה בכח התור"ה  הנקראת  ביו"ם  על שם מייבמת הנבראים{ישראל  "ט"הורים}בחכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד,והרי לך {י"}-ספירות סוד שם  ההו"א אותיות מוחין אהו"ה{דעת מש"ה}זה סוד   עד"ת  מש"ה  אשר זוכים לש"ם  ה" סוד {ד}עת {ת}פארת המגלה  ע"  פנים  של התור"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ה" 

"כי יקרא קן צפור לפניך"

ראה,-המלכות נקראת   כ"י  בסוד  כ"ף  י"וד  אותיות פו"י  כ"ד,הינה {המלכות}סוד כ"ד ספרי תורה ובאמצעות הכלים{המכילים}-אור  פו"י,זה המשיח {פ}ודה {ו}מציל {י}שראל בכך  משה רבינו   אותיתו רוש"ם בינ"ה חותם  בפנימיות ישראל קדושי"ם  מאור ק"ן צפור  אותיות ק"ן צרו"ף  אותיות נר"ו  קצ"ף,-המשיח  {משה}-הינו נר"ו בגמטריא קש"ר  נו"ן      אותיות ק"ו נש"ר  ן",חותם בפנימיות המלכות{נ}מוחין ק"ו{אין סוף יתבר"ך לא מוש"ג,-

בכך  מגולה  ש"ר  ן"{המשיח}-  ש"ין   ר"  ן" אותיות  שי"ר   נ"נ   בגמטריא שי"ר  מא"ה  אותיות   א"  רשימ"ה  אותיות אי"ש הר"ם  מאור צדיק יסו"ד עול"ם הינו  לפני-"ך"  בסוד נפל"יך  חבר  א"{חכמה} מן  א" רשימה ומקובל  נפלא-י"ך,חותם מוחין כ"י  בגמטריא ל"  בגמטריא שמ"ש יל"ו{תפארת}י"מלוך ל"עולם ו"עד-כח האמונה בבורא יתברך ויתהלל,-בפנימיות ישראל ע"ם קדו"שה,-בכך  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ו"

"לא תזרע כרמך  כלאים{וג"ו} 

ראה,-"לא" מושג אין סוף יתבר"ך  חותם בפנימיות המשיח הנקראת תזר"ע  בגמטריא או"ר ע"ת  בגמטריא עזר"ת  אותיות  ע"  זר"ת,-מוחין שבעים פנים של התור"ה,-סוד כרמ-ך  בגמטריא כר"ם שערי"ם{דרכם מקובל המחשבה העליונה},-וידעת המשיח הינו ר"ם{מוחין}-חותם   כ"  בגמטריא  ע-שרים{שבעים שמות חקוקים} בפנימיות רח"ם אש"ה בגמטריא רח"ם שכינ"ה  אותיות י"ש רמ"ח כה"ן,-זה סוד השכינה הינה חר"ב ה{ג}או{ל}ה   המשמידה ועוקרת כלאים,-זה הכולאים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

ז" 

"מה רבו מעשיך ה" כלם בחכמה  עשית מלאה הארץ קנינך"

ראה,-מ"ה בגמטריא אד"ם בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא גאול"ה אותיות הגוא"ל  הינו משה  {רב}ינ{ו}  חותם נ"י  בגמטריא  שישי"ם  אותיות  י"י שמ"ש בגמטריא שמש שערי"ם  אותיות שער שמשי"ם בפנימיות מעשיך{עולם העשיה}-בכך מעוטרים הנבראים{ישראל}קדושים במוחין  בינ{ה}-סוד כל"ם אותיות מל"ך,- 

אות  ם"{בינה}  באמצעות כ"ל{יסוד }למל"כות,ובכך זוכים ישראל לחכמ"ה   מ-עשית  בגמטריא שמ"ע קוד"ש  אותיות שמ"ש עקו"ד    אותיות ש"ע ש"ם  קו"ד-אור המשי"ח אותיות  מש"ה ח"י  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד [ג}או{ל}ה השלמ"ה, 

וביום ההוא המלכות מלא"ה  בסוד מגלה מוחין א"ל  מ"ה  בגמטריא א"ל הגוא"ל בגמטריא א"ל    י"וד ה"א ו"או ה"א  סוד השם המפור"ש  שופר מש"ה החותם קנינך    בגמטריא עי"ן מא"ה  אותיות נע"ם  אי"ה,אור החכמה{נע"ם}בתורת הקבלה מעטר ע"ם{המלכות}באות ן"{בינה}-אי"ה מקום כבודו להעריצ"ו  ב-עיצה   רל"ו,בגמטריא   ע"ץ  י"ה גדו"ל אדונינו ורב כ"ח  אותיות כ"ב רו"ח  חכמת הצירופים אמ"ן ואמ"ן כן יהי רצו"ן  ה". 

ח"

 "לא תחרש בשור ובחמר יחדו"

ראה,-"לא" מושג אין סוף יתבר"ך  משפיע למשיח הנקרא  "חרש"  מוחין האות  ת"  בגמטריא {א}ו"ר {ע}"ב {א}מ"ת ,-ר"ת  ע"אא,-{א}הבת {ע}ולם  {א}הבתנו,הרי לך המשיח חותם אהב"ה  בפנימיות ישרא"ל קדושי"ם  הינ"ם שוקדי"ם בתורה הנקראת  יחו"ד  בסוד יחו"ד המייחד כל נשמות ישראל  בכך עוקרים ומוחים  שו"ר וחמו"ר,-זה סמא"ל וגמגימא יורדים לגיהנם רשעים ונשחטים על גבי מזבח הרזי"ן דרזי"ן,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ט"

"ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו" 

ראה,-אות  ו" בגמטריא קש"ר  אותיות ש"ר  ק"  בגמטריא ש"ר מא"ה  אותיות  הר אמש  סוד ש"ם  א"  ה"ר      אותיות    ש.א.ה  ר"ם,זה המשיח בפנימיות מוחין  ש.א.ה אותיות הא"ש  סוד שכינ"ה  היא  האש"ה  שהינה  מושכ"ת  עבורו{עבורו}מוחין ד-עת  סוד ע"ד   ת",ה{ג}וא{ל} מקבל מן המלכו{ת}  ו"  מלכ"ה בגמטריא קש"ר מלכ"ה  אותיות  מקל הכש"ר,סוד מק"ל גבורות קשות השוחט ועוקר  "רע"-זה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים   השאולה ונשרפים מן להבות המדור"ה  ,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וידעת מט"ה מש"ה סוד השכינ"ה,מט"ה{אשה}משיח{משה}-בסוד   השכינה עטר"ת  בעל"ה,- ל"ה  שם ע"ב בגמטריא  חס"ד שמות קדושים המגלה לבעל האמונה{משה}-בכך מכרית ממשלת הסיטרא אחר"א ומעביר ממשלת זד"ון מן האר"ץ{רצון }הקדו"ש,סוד ישראל ישר  א"ל,-ובכך הנבראים  ישראל קדושים שוקדים  על התורה הנקראת ממ"נו  בגמטריא פ"ן קש"ר    אותיות ק"ן שפ"ר     אותיות נפ"ש ק"ר   אותיות  קר"ן שפ{ה},סוד שפ"ה בגמטריא שכינ"ה  שהינה  קר"ן  סוד נ"ר  מעוברת מן ק"  ברכות בכל יום וזה {ג}או{ל}ה שלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה". 

י" 

"כי הוציא שם רע על בתולת ישראל"

ראה,-כ"י  בגמטריא אות  ל"  בגמטריא שמ"ש יל"ו,-זה סוד המשיח{שמש}חותם מוחין   י"מלוך  ל"עולם ו"עד{אור האמונה השלמה}בבורא יתבר"ך בפנימיות הנבראים{ישראל קדושים}-הינם בכך מעוטרים במדרגת  הוצי"א ש"ם   אותיות מש"ה יוצי"א{יגלה}-מוחין גד"ול  בגמטריא שע"ר ג"ל    אותיות  של"ג  ע"ר   אותיות עש"ר ג"ל  אותיות ש"ע  רג"ל,-אור הנבוא"ה  המשמיד ועוקר  "רע",-זה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם  בסוד שמ"י ר"ע,-יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאב ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,- 

וביום ההוא  בתולת ישראל{המלכות}זוכה למוחין א"ל יש"ר  בגמטריא א"ש  ר"ם  אותיות ש"ר א"ם  אותיות ש"-רא"ם,-{ר}פאל  {א}וריאל  {מ}יכאל  המגלים  אות ש"  בגמטריא של"ו ש"ם אות בפנימיות הכלים,-זה הגאול"ה   או"ת  שמ"ש  ל"ו  אותיות שמו"ת א"ש ל"ו-צירופי אותיות{קדושים}-המכחידים ועוקרים ממשלת הסיטרא אחר"א,אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

י"א

"ולא אבה ה" אלהיך לשמע אל בלעם "

ראה,-"ו"  תפארת ישראל בפנימיותו  אור  ל"א{מושג }אין סוף יתבר"ך שהינ"ו מגלה באמצעות המשיח מוחין  אב"ה  סוד עולם הב"א בפנימיות ישראל צדיקים קדושי"ם שוקדי"ם על התור"ה,-מאור א"לפא  ב"יתא המזכה אותם ביטור בינ{ה},-והרי לך יחוד הב"א  שהינו אה"ב כונס למלכ{ה}  ומקובל מדרגת אהב"ה  המשמידה ועוקרת "בלעם"-זה סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"  אותיות "ישוע",-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים ,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-

וביום ההוא ישראל זוכים למאור אלהי"ך אותיות כל"י ה"א  בגמטריא קש"ר כל"י  בגמטריא כש"ר   ק"ם  אותיות  משיח  רק"ם  ש"ך,הינו ממתק ומבשם ש"ך{ניצוצות קדושה} באמצעות אור החכמ"ה{קימ"ה}בתורת הקבלה,וזה סוד ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה". 

י"ב

"כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה"

ראה,-כ"י  בגמטריא אות ל"  חבר כ"י  ומקובל כל"י,-{כ}הן {ל}וי {י}שראל אור המלכות המעוברת מן  שם יהי"ה{תפארת}-שהינו חום ב"ך{המלכות}כ"ב אותיות התורה  מוחין  י"ש  א"{אלפך}-סוד חכמ"ה  אותיות כ"ח מ"ה  בגמטריא כ"ח גאול"ה בגמטריא כ"ח י"וד ה"א ו"או ה"א המשמיד ועוקר מקרה לילה,- 

זה סמא"ל הטמ"א זר"ע עמלק נכרת  ומושמד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההוא ישראל מעוטרים במוחין טהור"  בגמטריא  ה"ר  י"ה    בגמטריא    אהי"ה  תמי"ם,-זה שורש האמונה{תמי"ם}-המשיח בפנימיות שם אהי"ה בגמטריא  כ,א{בינה}-זה סוד חירו"ת הנשמ"ה אותיתו  נ" מש"ה תור"ה ח"י  ,-אמן ואמן כ"ן יהי רצו"ן  ה".

י"ג

"כי ה" אלהיך מתהלך בקרב מחנך{וג"ו}והיה מחנך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך" 

ראה,-כ"י  בגמטריא שע"ר  עשרי"ם   בגמטריא שק"ם שרשי"ם אמ"ת י"ם,זה סוד המשיח ש"ק-ם{מאור בינה}-הינו  חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל} מוחין{קימה},-שהינו מגלה אמ"ת{תורה}בפנימיות הנבראים{ים}-זוכים לשרשי"ם{רוחנים},-אור קדו"ש   אותיתו רקו"ד  ו"  א"ש   בגמטריא רקוד  קש"ר  א"ש    בגמטריא  א" קוד"ש  קש"ת,זה סוד המשיח  בפנימיותו  אות  א"{חכמה}-שהינה קוד"ש  באמצעותה שוק"ד על התורה  הנקראת קש"ת   על שם  ק"  ברכות כל יום שמשפיע לנבראים{ש"ת}-, 

זה יחוד ק-ש"ת  בזכות ק"ריאת ש"מע{המשיח}-זוכים ישראל למאור  ת" בגמטריא או,ר ע"ב אמ"ת  המשמיד ועוקר "ערות דבר",-זה סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ{י} הר{ש}{ע}ה,-"עשיו"  "ישוע" ,-{י}מח {ש}מם {ו}זכרם {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים  על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,וביום ההוא ישראל טהורים מעוטרים במאור   מחנ"ך  בגמטריא  נש"ר משק"ה ע"ם,- 

סוד ה{ג}וא{ל} הינו  ש"ר  ן"  חותם בפנימיות המלכות{נר}מוחין ש"{האבות}-הינם מגלים ח"ן בסוד שם נ"ח  בגמטריא יוד הי ואו הה  מלך אוהב"  צדקה ומשפט סוד אומ"ץ  בפנימיות ישרא"ל,-וזה יחוד ה{ג}או{ל}ה השל"מה  מש"ה  ל"ה{מלכה}חותם ל" כפול ה" בגמטריא ק"ן  {החכמה}-צרו"ף  בסוד צו"ר  פ"  בגמטריא צו"ר שמ"ן יו"ם אותיות ציו"ר שמ"ן  מ"ו,-אור החכמה מ" כפול ו" בגמטריא ר"ם{מ"ו}-משה מור"ם מן המרו"ם  חותם רו"ם  מ"ה  בגמטריא רו"ם  י"וד ה"א ו"או ה"א בגמטריא רום גאול"ה המשמידה מלכות הסיטרא אחר"א,אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה".

י"ד 

"לא תהיה קדשה מבנות ישראל" 

ראה,-"לא"  מושג אין סוף יתבר"ך חותם שם  תהיה בגמטריא שע"{ר קוד}"ש  הנקרא רקו"ד  בפנימיות   בנו"ת ישראל  בעת כונסות למלכ{ה} זוכה הינה להבנו"ת ישראל,רצון קדו"ש סוד  שם  ל{א}  תה{יה} קדש{ה},-שם  אהי"ה  העולה בגמטריא כ"א{מוחין  בינה}-המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה ,זרע עמלק נמחה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

ט"ו 

"ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר ושנאה האיש האחרון"

ראה,-ויצא"ה  בסוד  אות ו"{תפארת}-יצא"ה{מגולה}-באמצעות אות ם"{בינה}-אשר באמצעות אות ו"{המשיח}חותמת בפנימיות  בי"ת{המלכות}-מוחין  והלכ"ה,-בגמטריא קש"ר הלכ"ה   אותיות שק"ל ה"ר כ"ה    בגמטריא קש"ר  כל"י,סוד  השם המפור"ש  שופר מש"ה המורה על  ארב"ע רוחו"ת אותיות ע"ב   ראו"ת  רו"ח,זה סוד רוח אלקים מרחפת על פני המי"ם  בגמטריא   מלכ"ה,- 

סוד השכינה המעוברת מן המל"ך ,ל"ך{השכינה} באמצעות כ"ל{יסוד}מאור שם מ"ה בגמטריא אד"ם בגמטריא שם י"וד ה"א ו"או ה"א המשמיד ועו'קר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

ט"ז 

"כי יקח איש  אשה חדשה{וג"ו}נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח" 

ראה,-כ"י זאת המלכות בסוד   כ"{ף  יו}"ד,סוד שם פו"י,-{פ}ודה {ו}מציל {י}שראל  בזכות זאת הכונה המלכות מעוטרת  במאור אי"ש{תפארת}שהינו מגלה בפנימיות הרח"ם מדרגת   י"ש  א"אלפך חכמה,והמשיח באמצעות תורה חד"שה,סוד   ש"  חד"ה,המלמדך תורת ה{ג}וא{ל}  הינה תורת   חד"ה  בעת כונסת למלכות אות  י"{סוד נקודה}-הרי  מקבלת  השכינה  {י} ספירות,חבר   י"י  לשם "חדה"  ומקובל מוחין יחיד"ה,-זה סוד נשמ"ת  הגוא"ל   אותיות ש"ם  ת"ן גאול"ה, 

ושם ת"ן עולה בגמטריא עשר פעם  י"וד ה"א ו"או ה"א –סוד   נק"י  בגמטריא  שע"ר  ק"ן   אותיות נש"ר ע"ק,-{ק}דוש {ע}ליון  {ש"ר}-{ן},זה המשי"ח  נש"ר  בסוד   ש"ין   נ"ר אויות ש"ן  נר"י,-חותם   מוחין ש"ן  בפנימיות מלכ{ה}  ובכך מקובל שנ"ה,-העולה בגמטריא ספיר"ה,-סוד  ספ"ר  י"ה{חכמה ובינה}המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמל'ק  נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההו"א שם אהו"ה{דעת הקוד"ש,-קדוש"ה}-משה רבינו הינו רושם בינה באמצעותו  ה"  מבשרינ"ו  חותם  ושמ"ח,-סוד חומ"ש  אותיות ש" מו"ח  בגמטריא של"ו ש"ם או"ת מו"ח,-{ח}כמה {ב}ינה {ד}עת בפנימיות הנבראים{ישראל צדיקים קדושים}-יש לה"ם חלק לעולם הב"א,- 

הינו עולם אה"ב  הכונס  לשכינ{ה}-בכך מקובל אהב"ה  אותיות  א"ב  ה"ה  בגמטריא קש"ר א"ב  אותיות ש"ק בא"ר     בגמטריא קש"ר שלו"ש    אותיות שור"ש שק"ל    בגמטריא  ש"ק   ש"ש  רל"ו,בגמטריא  ש"ק  ש"ש  גדו"ל אדונינו  ור"ב כ"ח,-בסוד רו"ח כ"ב-זה סוד   רו"ח  אלקים מרחפת על פני המי"ם{רוח המשיח}-בזכות הבורא יתבר"ך ויתהלל  בעל כל הכוחות כולם יגא"ל את ישרא"ל,-שוחט ועוקר  ממשלת הסיטרא אחר"א,אמן  ואמן כן יהי רצו"ן ה".

י"ז

"בית והון נחת אבות ומה" אשה משכלת"

ראה,-המלכות נקראת ב-י"ת  והינה מעוברת  מן מוחין ת"י בגמטריא קוד"ש חבר אות  ב"  ומקובל המלכה בקוד"ש  בגמטריא י"ש אלהינ"ו{סוד האמונה} אותיות אליה"ו יש"ן"  שורה בפנימיות ישראל צדיקים קדושי"ם  שוקדי"ם על  התור"ה,-בכך מושכים לפנימיותם נח"ת,-בגמטריא  ת"ן קש"ר נשמ"ה   אותיות  ת"ן שר"ש  מנ"'ק   ה".

זה סוד השם המפור"ש  שופר מש"ה  המצביע על  ע"{חיילות}-סוד שמות קוד"ש באמצעות משה רבינ"ו  הינו א"ב-ות סוד ת"ו-{א}לפא {ב}יתא    חותם בפנימיות אש"ה{שכינה} מוחין  שכ"ל   ת"ם,-האמונה השלמ"ה אותיות מש"ה ל"ה אמונ"ה{חותם}בפנימיות רחמ"ה,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן ה". 

י"ח 

"שירו  לה" שיר חדש תהלתו מקצה הארץ"

ראה,-שיר"ו   אותיות  שו"ר   י"  בגמטריא שע"ר  שו"ר  אותיות שור"ש ע"ר,זה סוד המשיח הינו ש"ר  ו"  בגמטריא קש"ר ש"ר  בגמטריא של"ו ש"ם אות קש"ת-והינו חותם בפנימיות המלכות{ע"ר}-את שור"ש הילוד"ה  אותיות   יל"ד  הוה   אותיות לו"ד הי"ה,-סוד שי"ר חד"ש  אותיות שד"י חר"ש  בגמטריא מטטרו"ן חר"ש  בגמטריא  ש"ם  יש"י רומ"ח  אותיות  רוח"י שמ"ש מ"י  אותיות שמ"י רי"ו  חומ"ש  בגמטריא שמ"י חמו"ש גבור"ה,- 

זה סוד ה{ג}וא{ל} בפנימיותו  ש"מעאל מ"טטרון י"הואל שהינו  חמו"ש  בגמטריא  ש"ם חב"ד    אותיות ד"ם שב"ח    אותיות חש"ב ד"ם,-סוד החשיבה   א"  המקדשת ד"ם{כלי}-בכך מקובל א-ד"ם  בגמטריא הגוא"ל  הינו בש"ר וד"ם   אותיות שו"ר בד"ם    אותיות דור"ש  מ"ב,בסוד הינו דור"ש חידו"שי תור"ה בכ"ח שם מ"ב הגדו"ל והנור"א  החותם בפנימיות דמ"ו  בגמטריא אר"בע  מ"ו אותיות א"ם עבו"ר,-סוד מוחין בינה{א"ם}-חותמת שם  ע"ב בגמטריא חס"ד  בפנימיות ר"ו  בגמטריא  אמ"ת קשרי"ם  אותיות אמ"ש מית"ק,- 

ה{ג}וא{ל}   {א}ור {מ}וחין {ש}לם מית"ק   בגמטריא  קוד"ש ק"ם  ובאמצעות שק"ם ק"וד  מושך הארת קימ"ה{חכמה}לפנימיות המלכה,בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעי"ם יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון  ה".

י"ט

"ועשית את הקדשים למשכן עצי שטים   עומדים"

ראה,-אות  ו" תפארת ישראל  הינו  ש"ע  ת"י  בגמטריא ש"ע קוד"ש אותיות ש"ש עקו"ד  ,הינו מהוה ע"ד   חותם ק"ו אין  סו"ף  יתבר"ך  בגמטריא קוד"ש בר"ך  אותיות ק"ו    כ"ד בש"ר,-הרי המשיח כ"ד התורה   מכי"ל  כלי"ם   בגמטריא  מל"ך עש"ר  חותם  {י} ספירות שורשם ק"ו{אין סוף יתברך לא מוש"ג} בפנימיות הנבראים{בש"ר}-בכך זוכים למשכ"ן  בגמטריא ע"  של"ם  אותיות  ש"  על"ם בגמטריא שבעי"ם של"ם אותיות שמ"י ע"ב של"ם  בגמטריא שמ"י חס"ד של"ם,-ובכך ה{ג}וא{ל} משמיד ועוקר   שטי"ם,- 

זה רוחות השטות סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,ובכך  ישראל זוכים למדרגת  עומדי"ם בגמטריא שבעי"ם  מודי"ם,-עתידים ישראל להודו"ת ולשב"ח הבור"א יתבר"ך ויתה"לל בעל כל הכוחות כולם  באמצעות שבעי"ם שמו"ת הקוד"ש  אותיות ש"ם ת"ו קדוש"ה  ע"ב  ש"מי,סוד ש{מ}עאל  {מ}טטרון {י}הואל.אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"

"ביומו תתן שכרו ולא תבא עליו השמש" 

ראה,-ביומ"ו סוד המשיח  ב"ו יו"ם,משה   ר{ב}ינ{ו}  בפנימיותו  נר"י  בגמטריא  נ"ר עש"ר  ספירות,וידעת נ"ר עש"ר   אותיות שע"ר נ"ר  אותיות   ש"ר  נע"ר,-זה סוד המלאך מטטרו"ן הנור"א והקדו"ש  שוק"ד  על התור"ה הינו נש"ר ע"ר   בגמטריא ש"ן ע"ת    אותיות שע"ת  ן"  חותם  בפנימיות ה{ג}וא{ל}  ש"ע  ת"ן,המשיח{ש,ע בגמטריא צר"ף}-בעל מוחין   ת"ן  העולה בגמטריא עשר פעם גאולה, 

וגם  שם י"וד ה"א ו"או ה"א ,-בכך ישראל בזכות מטטרון המלאך קודש הקודשי"ם זוכי"ם ה"ם למדרגת   השמ"ש  בגמטריא של"ו ש"ם או"ת   מש"ה,{מ}טטרון {ש}ר  {ה}פנים,ובכך  ול"א תב"א  בסוד  האותיות א"ל אבו"ת{מגולים}למשיח  וחותמים בפנימיותו   עלי"ו בגמטריא  מדרגת עו"ם,בסוד  ע"-מ"ו   בגמטריא   א"ם עיב"ר קש"ר  שבעי"ם,-סוד בינה{א"ם}-עיב"ר{ה}  בפנימיות  ה"ר{תפארת} מוחין  עב"י  בגמטריא שע"ר ע"ב  שזה סוד  ע"ב עש"ר   בגמטריא ש"ר  בק"ם,אותיות בש"ר ק"ם  אותיות בקשר"ם, 

הרי לך ה{ג}וא{ל} באמצעות חכמה {ב}ראשית קשר-ם  את   עש"ר ספירות לפנימיות רח"ם המלכה,-בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה". 

כ"א 

"כי יהיה ריב בין אנשים {וג"ו}והצדיקו  את הצדיק והרשיעו את הרשע"

ראה,-כ"י"  סוד  מלכות אותיות  כ"  מלו"ת  בגמטריא  מלו"ת שערי"ם  אותיות  שע"ת מלו"י ר"ם  בגמטריא שע"ת   אלהים ר"ם,-המקבל  המוחין העליונים סוד שם יהיה{זה המשיח}  יה-יה  בגמטריא    ל"  בגמטריא שמ"ש יל"ו,סוד תפארת ישראל{שמש}חותם י"מלוך ל"עולם ו"עד,-כח האמונ"ה  בגמטריא קש"ר נשמ"ה מאה כונ"ה,-הרי לך ה{ג}וא{ל} הינו קושר הנשמ"ה  אותיות ק"ו נש"ר   מש"ה   ה",- 

סוד אור בינ{ה}  לפנימיות  האמונה{מלכות}זוכה בכך ל"מאה"  ברכות בכ"ל יו"ם אותיות כ"ל יבו"ם,וזה חוקק"  בגמטריא רו"ח   רי"ב  בגמטריא חר"ב גבור"ה  בי"ן אנשי"ם,אותיות שמ"י  אי"ן,זה המשיח בפנימיותו  {ש}מעאל {מ}טטרון {י}הואל החותמים במלך המשיח אור אי"ן  סו"ף יתבר"ך,

אותיות כת"ר  י"ב,-{כ}תר {ת}ורה {ר}ינה  {י}חוד {ב}רכה  שהם  "הרשיעו את הרשע",-זה סמא"ל  הטמא מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה,-"עשיו אותיות ישו"ע י"מח ש"מם ו"זכרם ע"ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,זרע עמלק נאבד ונכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה". 

כ"ב 

"ארבעים יכנו לא יוסיף"

ראה,ארבעי"ם  אותיות אם עיב"ר,סוד בינה{אם"}אשר עיבר"ה   יכנ"ו אותיות כיו"ן  בפנימיות מלכ{ה}  ובכך מקובל   י"ו  כה"ן קיבלה לפנימיות רחמ"ה,משה רבי"נו"  י"ו קרנות על חד"ו הינו  חותם אות  כ"ף  בגמטריא מא"ה ברכות בכל יו"ם בפנימיות המלכות בכך זוכה ל"רוח נבואה"  אותיתו רוח"ב  ו"  נא"ה  בגמטריא רו"חב קש"ר נא"ה   בגמטריא קש"ת חב"ו  נא"ה   ,וזה סוד שם חב"ו  ח"כמה   ב"ינה ו"דעת,אות ו"  משי"ח ישראל  הינו ע"ד   ב"ת{המלכות}-שזוכה בכך למוחין נה"י-{נ}צח {ה}ודי {י}סועניק עבורה{עיבורה} כ"ח  שם מ"ה  בגמטריא גאול"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א  סוד יוסי"ף  בגמטריא  ע"  פו"י  אותיות יעו"ף,- 

המשיח בכח שמות קוד"ש שוק"ד על התורה הנקראת יעו"ף בסוד ע"  פנים באמצעותם {פ}ודה  {ו}מציל  {י}שראל,וגם  יעו"ף בסוד המלכות{פ"ו  בגמטריא אלהים}מעוברת  מן   מאור פ"{בגמטריא י"ע}בגמטריא שמ"ן  יו"ם,בסוד  שמ"ן{החכמה}כונס לרחם  יו"ם{המלכות}באמעות י"ו{משיח}-קרנו"ת על חד"ו המשמידות ועוקרות סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה". 

כ"ג

"כי ישבו אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין  לו{וג"ו}יבמה יבא עליה" 

ראה,-כ"י  זה סוד המלכות     יו"ד  בגמטריא לו"ד{שם המלכות }שהינה מעוברת בפנימיות רחמה{אות  ד"}-במוחין ל"ו  בגמטריא קש"ר שמ"ש יל"ו אותיות שק"י שמ"ש רל"ו  בגמטריא שק"י שמ"ש  גדו"ל אדונינו ור"ב כ"ח  אותיות רו"ח כ"ב אותיות חר"ב כ"ו  בגמטריא חר"ב יהוה   אשר מכחידה ועוקרת  "מת אחד"-זה סמא"ל הטמא מלכות ר{ו}מ{י}  הר{ש}{ע}ה,-"עשיו  "ישוע",-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,- 

וביום ההו"א  המשי"ח הינו מש"ה ח"י ונקרא אחי"ם בסוד א"ם  ח"י,-בינה{א,ם}חותמת בפנימיותן  מאור ח"י  אותיות  רומ"ח  א"י,-סוד הארת כת"ר{שם א"י בתורת הקבלה}-סוד ה{ג}או{ל}ה   שהינה יבמ"ה ,מגלה  י"ב צירופי יהוה באמצעות שם מ"ה בגמטריא הגוא"ל בפנימיות ישראל עם קדושה,וזה סוד ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

כ"ד 

"ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו{וג"ו}, 

ראה,-ו"{המשיח}-חותם בפנימיות ג"ן{המלכות}מאור  ש"ה,בסוד ש"ין  ה"  אותיות י" שנ"ה  בגמטריא  י"  ספיר"ה  אור החכמ"ה  הנקרא  י"במתו,אותיות יב"ו  ת"ם,זה סוד ה{ג}וא{ל}  הינו ת"ם{בעל האמונה השלמ"ה}-בכך מוש"ך לפנימיות הבריא"ה  מוחין י"ב צירופי יהו"ה{תפארת}-הנקראים הזקני"ם אותיות   ה"זן מניק,וזה סוד הגואל באמצעות שם ז"ן העולה בגמטריא  ויו הי יוד הה,סוד אור החכמה הג"נוז"ה  אות  ו" בעל מוחין ז"ן המלכות ו"מניק"  אותה,- 

בכך  המשיח ינק"ם  וישמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וביום ההו"א המלכות  "חלצה" בסוד בפנימיותה{נקראת חל"ה בתורת הקבלה}מגולב שם לה.ח.  המצביע  על רו"ח אלקי"ם  השכ"ל הפוע"ל  החותם פעול"ה בסוד אות   פ"  עו"לה בגמטריא עול"ה שמ"ן יו"ם בפנימיות ל"ב ישראל צדיקים קדושי"ם שוקדי"ם על התור"ה  הנקראת  מע"ל  על שם באמצעות על"ם{סוד התורה}מעלות טובות ומתוקנות חותמת  בנבר"א,- 

בכ"ך המשי"ח  הנקרא נעל"ו  בסוד ש"ל  נעלי"ך מעל  רגלי"ך,הרי באמצעות מע"ל אותיות על"ם  ה{ג}וT{ל} מגלה נעלי"ך  בגמטריא  נע"ם  שערי"ם   אותיות שמ"ע   נע"ר-ים,סוד מטטרו"ן  הקדו"ש מלאך עליו"ן החותם בפנימיות המשי"ח ש"ם  נע"ר  ע"ים,-{ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין  שבעי"ם  שמות {נערים}-דקדוש"ה  המשמידים ועוקרים מלכות הסיטרא אחרא,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

כ"ה

"זכור את אשר עשה לך עמלק" 

ראה,-המשיח נקרא זכו"ר  אותיות ר"ז כ"ו  בגמטריא  ר"ז יהוה  בגמטריא אור יהוה אותיות אור"ה יה-ו  ובכך הינו מעבר המלכות{א"ת}-במוחין בינ"ה{אש"ר}-סוד רא"ש חכמה בינה דע"ת  אשר  חוק"ק  בגמטריא רו"ח   כ"ל  אותיות כ"ח רל"ו  בגמטריא כ"ח גדו"ל אדונינו ור"ב כ"ח  בפנימיות עש"ה{עלם העשי"ה}-בכך  "עמלק"-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,זרע עמלק נמח"ה ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצ"ון  ה". 

כ"ו 

"וענשו אותו מאה כסף{וג"ו}ולו תהיה לאשה  לא יוכל  לשלחה  כל ימיו"

ראה,-אות  ו"{תפארת}- הינו  ענ"ו  ש",כנאמר  והאי"ש מ{ש}ה ענ"ו מאד,ובכך חותם שם מ"ה בגמטריא אד"ם{תפארת}בגמטריא  שם י"וד ה"א ו"או ה"א בפנימיות ישרא"ל  צדיקים קדושי"ם,זוכים בכך  ל"אות-ו,בגמטריא קש"ר או"ת אותיות ש"ת קור"א,סוד ש"ין  ת"יו   אותיות   שת"ו  יי"ן  בגמטריא שת"ו סו"ד בגמטריא שת"ו  ע"  אותיות שע"ת  ו"  בגמטריא  ת"ו  ש"ע בגמטריא  צר"ף  ת"ו  בגמטריא קש"ר  צרפ"ת,זה סוד חכמת הצירופים    אותיות הצו"ר  יפי"ם,

המשיח נקרא הצו"ר אותיות צור"ה  וחותם מוחין יפי"ם בפנימיות ישראל עם קדושי"ם –בכך מעוטרים במאור כס"ף{רחמים בתורת הקבלה}-המשמידים ועוקרים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,וביום ההו"א המלכות{אשה}-זוכה במדרג"ת   כ"ל ימי"ו  אותיות י"ו  כלי"ם אותיות מל"ך יו"י  בגמטריא כ"ו מל"ך בגמטריא מל"ך י-הו-ה  יתבר"ך{אמן ואמן כן יהי רצון ה"}. 

כ"ז 

"כי יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא" 

ראה,-המלכות  סוד כ"י  בגמטריא  ל"  חבר כ"י  ומקובל שם  כל"י,-{כ}הן {ל}וי {י}שראל מעוברת מן מאו"ר  יק"ח אי"ש  בגמטריא כ"א  חש"ק,בגמטריא אהיה חש"ק,זה סוד עולם בינה{שם אהי"ה}-החותם בפנימיות המלכות{ש"ק}-מוחין  אות ח"  בגמטריא קש"ר  נש"מה  אותיות נש"ר מש"קה    אותיות שר"ש נקמ"ה  המשמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,

וביום ההו"א אי"ש{זה המשיח} בגמטריא   א"ש עש"ר    אותיתו רא"ש  ש"ע  אותיתו שר"ש ע"א,סוד {ע}ליון {א}חד מוש"ך לפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושי"ם מדרג"ה חדש"ה,-כנאמר תורה חדש"ה מאת"י תצא,הרי מאת"י בגמטריא שע"ר אמ"ת  אותיות שע"ת אמ"ר בגמטריא ש"ע תמ"ר  אח"ד,-סוד {ת}ורת  {מ}שה {ר}בינו הינו חותם אות  א"{חכמה} באמצעות תפארת{ח"ד}-בפנימיות המלכות{ד}-וזה יחו"ד ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה הנקראת צ-ב"א  בגמטריא  מל"ך  א"ב   אותיות מ"ל   כא"ב  בגמטריא ס"ג שמ"ש יל"ו,-

זה סוד תפארת{שמ"ש}-חותם בפנימיות המלכות כח האמונה סוד י"מלוך ל"עולם ו"עד הבורא ויתברך,וזאת ה{ג}וא{ל} עושה באמצעות שם ס"ג בגמטריא י"וד ה"י ו"או ה"י,-אור הבינ"ה העליונ"ה  כ"ח החי"רות בגמטריא  כוו"י  תורה,בגמטריא קוד"ש בכ"י   הקש"ת,-זה סוד המשיח {ב}רכה {כ}ונה {י}חוד המגלה בפנימיות המלכות{הר}מוחין קש"ת  בגמטריא   מאה שת  אותיות א"ת מש"ה  יחוד תפארת ומלכות{ו"ה}-מקבלים מוחין מן חכמה ובינה{י"ה}וזה יחוד יה-וה  יתברך ויתברך.

כ"ח

"כי  ישבו אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין לו"

ראה,-כ"י  בגמטריא אות  ל"  בגמטריא  שמ"ש יל"ו    אותיות ש"ם שיל"ו,-זה סוד המשיח שילה בגמטריא מש"ה-הינו י"ש-ב"ו  מוחין  ש"י   שהינו  חותם בפנימיות ה{ג}וא{ל}  ו" כפול  ב" בגמטריא י"ב צירופי יהו"ה-הנקראים אחי"ם  אותיות מח" א"י,בסוד הארת כת"ר סוד יחו"ד  המשמיד ועוקר  "מת"-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם רשעים ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-

וביום ההוא ישראל זוכים למוחין  א-חד סוד אור החכמה{א"אלפך חכמה}-באמצעות ח"ד בגמטריא י"ב צירופי יהוה{תפארת}בכך המלכות{אות ד"}-מקבלת עיבור"  וז"ה  יחוד א-חד  בסוד א"ח-ד,המשיח הינו א"ח בגמטריא ט" אורות חכמה  בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד הכונס למלכות {ד}-והרי לך {י"}-ספירות בלימ"ה-סוד  מה"ם  מגולה  תורה בעל  "פה"{בגמטריא מה"ם},ובכך אי"ן ל"ו  אותיתו נו"י  א"ל-כח האמונה מגולה בפנימיות הנבראים{ישראל צדיקים}אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

כ"ט

והיה בהניח ה" אלהיך{וגו}תמחה את זכר עמלק"

ראה,-אות  ו"{תפארת ישראל}באמצעות מוחין  הי"ה  חבר אות ו"  ומקובל  יה-וה  יתבר"ך הינו מוש"ך   מדרגת בהני"ח  בגמטריא בינ"ה קש"ר  נש"מה,-ובאמצעות כך ישראל קדושים זוכים להתעטר  במאו"ר  קש"ר נשמ"ה אותיות נש"ר מש"קה  אותיות שר"ש נקמ"ה   "תמחה את זכר עמלק",-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-אמן ואמן כן יהי רצו"ן  ה".

ל"

"ועברתי בארץ מצרים{וג"ו}אני  ה"

ראה,-אות  ו"{המשיח}-הוא משה רבינו רושם בינה באמצעותו  ה" מבשרינ"ו על ה{ג}או{ל}ה   הינו איש  עבר"י  חותם בפנימיות מלכו{ת} מוחין באר"ץ בגמטריא בא"ר מל"ך     אותיות א" כר"ם ל"ב,-כח המחשבה{כר"ם  בגמטריא רם שערי"ם}אשר באמצעותו שע יר"ם המלכות,וראה  ו-עברת"י,הרי באמצעות עברי"ת{שפה}המשיח מעבר נשמות ישראל ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-ובכך "מצרים"-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמה,זרע עמלק נכחד ונאבד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

תם ונשלם פרשת השבוע זוהר {צירופים}-"תצא"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

OnLineTech