להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> זהר הרקיע{עקידת יצחק]-/רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

קבלת זהר הרקיע- { עקידת יצחק}- האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל,-נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

"ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם ויאמר אליו  אברהם ויאמר הנני"

ביאור רש"א{ רבי שלמה איפרגן}:

ויהי סוד גם יסו"ד י-ה-ו מעבר השכינה הנקראת אחר על שם הינה הארה אחורית לתפארת,ועתיד מלך המשיח לעבר בפנימיות השכינה מאור הדברים ג"ם   ר"ב מיד"ה בסוד מ"ב  ד.י.ר.ה, מלך הד"ר   סוד עשר ספירות  ג"ם  ה"  ד"ר  ד"ר ד"ר ד"ר ד"ר  בסוד  ה"ר  ד" גם ד"  ה"ר  ה"ר ה"ר ה"ר ,מוחין ה"ר מורי"ה   גם ירו"ם הר"ה, השכינ"ה יולד"ת{הרה} מ"ן  יעק"ב הינו נול"ד מן בטנ"ה והוא   ט"  בנ"ה  בגמטריא ב"ן האמ"ת בעל חב"ד חג"ת נה"י  הרי ל"ך   י"וד  בגמטריא כת"ר ספירו"ת בלימ"ה,וידע"ת המשיח  ויה"י  אחר גם א-י-ה-ו-י   ר"ח{בגמטריא יצחק},

בעל מוחין האל"ה סוד ה"  ל"אה  לא"ה לא"ה לא"ה לא"ה  מ"וח  הגאול"ה   גם  ג"  מו"ח אלו"ה-ה ממתק ומבשם המלכות{אלהים} וחותם בפנימיותה הנ"ס ,בגמטריא אדנ"י משי"ח  י"ם  ס"ת ח.מ.י.,השם המפורש המגלה בפנימיות ישראל אור הנבוא"ה סוד ו"י-אמר  גם י"וד ו"או בגמטריא ג"ל  חבר אמ"ר וראה ג"ל אמ"ר בכח המלאך רא"ם ר"פאל א"וריאל מ"יכאל  א"ל{אור החסדים}  חוק"ק  בגמטריא רו"ח  י"ו-י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורתך  תורת רו"ח אלקים מרחפת ע"ל פני" המי"ם גם  נ"  יפ"ה מי"ם,סוד אור החכמה בכ"ח חמישי"ם{נ"}שערי"ם   משפי"ע  מי"ם בגמטריא מל"ך,גם ל"ך{מלכות}  אות מ"ם  בגמטריא שמ"ן  יו"ם  ,

סוד מלכות{ש"ם} זוכה לאור י"ו-מ"ן,בזכות העלאת  מ"ן  מ"יין נ"וקבין{תפילה}  מש"ה מוש"ך לפנימיותה  קבל"ת השמו"ת  בגמטריא ק"ו מש"ה או"ר ע"ב לב"ת  אמ"ת,גם  ב"ת{מלכות}  זוכה למדרגת  ל"   י" חכמה  י"  בינה י"  דעת   סוד לב"ת  גם לב"ת הנ"ס  גם סנ"ה  המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה זרע עמלק נכח"ד ונאב"ד בגאולה השלמ"ה,וז"ה  הנאמר  ו"ה-אלהים גם יו"ם  ה"  לא"ה  ר"ת  שם ל.י.ה{השם המפור"ש} שופר מש"ה, לי"ה בגמטריא מ"ה גם אד"ם בעל שם י"וד ה"א ו"או  ה"א  הגוא"ל הינו  נס"ה גם  נ"  פעם ס"ה בגמטריא  נ"ר שלוש"ת פלאי"ם   ס"ת  תמ"ר  ת"ורת מ"שה ר"בינו,

הרי מש"ה  תר"ם את נשמו"ת האבו"ת בסוד הם השי"ר תי"ו-ר"ם, א"ז ישי"ר מש"ה ובני ישראל את השיר"ה הזא"ת ליהוה שירת  שלוש"ת  פלאי"ם  אברהם יצחק ויעקו"ב  ר"ת אי"ו{סוד הבורא יתהלל} בסוד ו"  א"י  א"י  א"י  א"י  א"י  א"י  בגמטריא ס"ו  גם גלג"ל  אין סו"ף  יתבר"ך  החותם הננ"י בסוד י"סוד נ"צחי  נ"צח ה"וד  רו"ח ה"נ-בוא"ה  בפנימיות  א"ב  ו"ה{מש"ה} בעל ידיע"ה ב"אב  בגמטריא א"ד צירופים בסוד ד"  א"  א"  א"  א"  חב"ר האותיות  בגמטריא  ח"  צר"ף א"ד ומקובל מוחין אח"ד גם ד"  א"ח א"ח א"ח א"ח בגמטריא  ד"  אמ"ת אמ"ת אמ"ת אמ"ת גם  אד"ם או"ר ע"ב אמ"ת  אד"ם או"ר ע"ב אמ"ת אד"ם או"ר  ע"ב  אמ"ת אד"ם או"ר ע"ב אמ"ת בגמטריא א"ם  ד"ת,

הבינה{אם}  באמצעות  ד"עת  ת"פארת{מש"ה}  מפאר"ת המלכ"ה במוחין  או"י  ר"ם  סוד אוי"ר קדמו"ן סוד יאו"ר תשליכה"ו גם תשכילה"ו בגמטריא שכ"ל וקדוש"ה  בפנימיות ר"עיא מ"הימנא,בכך אומות העולם הגויים הארורים נאבדי"ם  על ידי גלוי רז"ין דרי"ן, ויש לדעת אברה"ם  ויצח"ק   גם  ה"ם  ברא"ו   י"ו   צח"ק, סוד י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל עיני ואביטה  נפלאות מתורתך תורת יעק"ב שהינו צ"   ח"ק  בגמטריא ח"ק מל"ך{תפאר"ת ישראל},

הרי ל"ך יעק"ב נול"ד בעקיד"ה גם ע"ד היב"ק    י"חוד ב"רכה ק"דושה" אברה"ם ויצחק חתמ"ו בתיקו"ן  העולם  ע"ד התור"ה יעק"ב גם  ע" יב"ק  סוד מט"ה אלקי"ם גדו"ל  גם דגו"ל  ל"ו ג"ד עליו"ן ר"ת  ג"ל  ע"  פני"ם של התור"ה גם גל"ף  ע"  של"ם התור"ה, בסוד ג"ל ע"ף תור"ה שלמ"ה  מש"ך מן עולמות מעל"ה, מש"ה עלית למרו"ם שבית שב"י לקחת מתנו"ת {ב"אדם}  בגמטריא ג"ל י"ד ,-גם מג"ד מ"גן ד"וד,בסוד תורתך תורת המגידי"ם  ג"ם  ה" ידי"ם  ידי"ם ידי"ם ידי"ם ידי"ם  ,

סוד מש"ה  ד"  יג"ל יג"ל יג"ל יג"ל  ר"ת  י" י"  י" י"  ס"ת  ל"ל"ל"ל"   חברם בגמטריא  ק"ו   {אי"ן סוף יתה"לל} סוד יחיד"ך  בגמטריא כת"ר יחי"ד יעק"ב  בק"י ב"ע  גם ע"ב  אותיות התור"ה המצורפ"ת גם ת"ם  צרופ"ה גם הצפו"ר ת"ם  אמר"ת הש"ם מש"ה גם  תורת יעק"ב צרופ"ה  {מצורפת} מג"ן הו"א בכח או"ה  א"{חב"ד} ו"{חג"ת נה"י}  ה"{מלכות} לכ"ל  כ"לל {הח"ו}ס"ים  ב"חוה" בסוד  ח"   ו"ה  ו"ה ו"ה ו"ה ו"ה ו"ה ו"ה ו"ה בגמטריא פ"ח  {שמ"ן} גם ח"ן שפ"ם  ש"ורש  פ"עולת מ"לכות ,

בכ"ח  ש"ם  ה"  המשי"ח  חותם  נ"ח בגמטריא  יוד הי ואו הה סוד אומ"ץ  מ"לך א"והב צ"דקה ו"משפט בתו"ך כתו"ב ישראל  י"ש רל"א גם  י"   שר"אל  שרא"ל  שרא"ל שרא"ל שרא"ל שרא"ל שרא"ל שרא"ל שרא"ל שרא"ל גם א"ל  ש"ר  א"ל ש"ר  א"ל ש"ר  א"ל  ש"ר  א"ל  ש"ר  א"ל  ש"ר  א"ל  ש"ר  א"ל  ש"ר  א"ל  ש"ר  א"ל ש"ר ,וזה המלאך שרא"ל גם ש"ין  רל"א סוד המלאך נשריא"ל מהוה  נ"  ישרא"ל נשמ"ת היחיד"ה בגמטריא כ"ח  י"ד גם כ"ח דו"ד המכלה ומאבי"ד  שר השטנ"ה סמ"-אל זרע עמלק עולה בלהבות המדור"ה א"ש  מכחידה כל ממשלת הסטר"א אחר"א,אשריכם ישראל הגי"ע זמ"ן גאולת"כם,

בגמטריא כת"ר גוא"ל ת"ם  בסוד כת"ר מאו"ת  ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך  תורת  או"ת  ם"{בינה} , קש"ר אמ"ת גם רא"ש תק"ם השכינ"ה וגלה ב"ה    ב" כפול ה"  בגמטריא י" ספירו"ת סוד  קש"ת רא"ם ר"פאל  א"וריאל מ"יכאל   מעש"ה  ע"  מש"ה אור המרכב"ה גם אור"ה מרכב"ה עליונ"ה   בשמ"י רב"י שלמ"ה למש"ה פר"י  פל"א ג"ן גם  אנ"י פ"ר פלא"י  ס"ת ר.י.י –

ר"צון י"ראיו י"עש"ה,בכח י"וד שע"ה גם  שם  ע"ב י-ה-ו  מטטרו"ן ר"ת  ישמ"ע אלק"י ישראל אלק"י המרכ"בה  קול  העק-יד"ה  סוד המל"אך  י"הד  גם  ד"  י"ה  י"ה  י"ה י"ה ומח"ה זכ"ר עמלק שו"רש כל ר"ע, אמן ואמ"ן כן יהי כ"ה רצון מ"הש {מ}עולם {ה}וא {ש}מך.

תם ונשלם קבלת זהר הרקיע- { עקידת יצחק}- האלוקי רבי שלמה איפרגן זצוק"ל,-נמסר בצינור הנבואה לרגלא"ט.

OnLineTech