להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> והניף ידו על הנהר בעים רוחו והכהו לשבעה נחלים/רבי שלמה איפרגן זצוק"ל

"והניף ידו על הנהר בעים רוחו והכהו לשבעה נחלים"{ישעי' יא, טו]/מאת רבי שלמה איפרגן זצוק"ל נמסר לנכדו כ"ק הרגלא"ט באמצעות צינור הנבואה.

דע אשר זה הפסוק סודו של מלך המשיח,ויש להבין עניין "מלך" שהינו "משיח",הרי בכח מ"ם שי"ח העולה בגמטריא שמ"ן יו"ם עזריא"ל,זהו המלאך עזריאל החותם בפנימיות הגוא"ל אות מ"-"לך", מוחין חכמה דחסדים{שמן יום},-

אז בכך הגואל "והניף ידו",והבן אשר הנפה סוד הרמה של השכינה וניפוי הקליפות ובירורם מישראל עם קדושה,וזאת המשיח עושה בכח אות יו"ד העולה כת"ר, הרי המשי"ח ו-הני"ף יד"ו,הרי אות ו"{משה} הני"ף יד"ו{סוד חכמתו}באמצעות פינ"ה שזה אותיות הני"ף,-

ועניין פינ"ה בסוד פ"ועל נ"צח ה"וד י"סוד,זוהי רוח הנבואה המפעמת בפנימיות הגוא"ל,כנאמר - מש"ה עלית למרום{בסוד הונפת}שבי"ת שב"י לקחת מתנות ב-"אדם",וזה שם אדם בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א סוד מוחין ע"ל הנה"ר,-

הרי בינה{נהר בתורת הקבלה}מעליה הארת החכמה{ע"ל},וזה והני"ף יד"ו,הרי הכתר סוד אות יו"ד הניף{בסוד רומם}אות ו"{תפארת}לקבל מוחין גדולים בסוד ו" דגלים,ועניין הדגלים סודם ב"ע-ים,שם ע"ב המעבר המלכות{י"ם}באור מבע"י{מבוע}-החכמה,סוד רוח-ו,-

זה רו"ח תפארת{האות ו"}הינה מרחפת{מונפת}על פני המים,ובפנימיותו של הגואל הרוח הנקראת רוח ו" על שם צורתה צורת דגל צורת האות -"ו", אשר נוטה לצד שמאל ללמדך על מידת הדין והגבורה אשר הרו"ח הנקראת רו"ח אלקים{גבורה}עתידה לגלות בגאולה השלמה,כנאמר "ו-הכהו",-

הרי המשיח הינו אות ו" "הכהו" ומשמידהו את ש"ר השטנה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה נאבדת בזכות גילוי רזי התורה,והרזים של תורת המשיח נקראים ד"-ג"ל,בסוד ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורתך ,תורת ד"ג-ל שזה נוטריקון ד"ג-א"ל,בסוד צדיק יסוד עולם{ד"ג}המושך הארות מ"גד"{מזלא קדישא},ובכך חותם ה"דג"{משיח} אות ל" העולה בגמטריא י-י-י סוד נבואת משה בתו"ך כתו"ב{י} ישראל,-

ומגלה ל"-שבעה נחלים,הרי ל" בחיבור שבע"ה מקובל ע"ב של"ה,הרי המלכות{בשל"ה} גם לבש"ה שם ע"ב{אור החכמה}הינו- ש"תי ל"וחות ה"ברית,בגמטריא שתי"ל חב"ד ת"ו הברית,הרי הקב"ה אמר י"ש בפנימיות ת"ל{המלכות}שתי"ל החכמה{תפארת}והינו מהוה ת"ו{המנגינה}המנגן יחוד חב"ד,-ח"כמה ב"ינה ד"עת ,-

ובאמצעות יסוד{ה"ברית}מגלה במלכות{אות ה"}אחדות נ-פלאה,סוד פל"א אותיות נ"ה,נ"צח ה"וד רוח הנבואה הנקראת נחלים,על שם ישראל קדושים באמצעותה נוחלים אוצרות גנוזים סוד החכמה העליונה,על שם מעלה רוח הנבואה המלכות להתעבר ממוחין בינה ויורדת{המלכות} לאחר ההתעברות בסוד רו"ח אלקים מרחפת מהמלכות לבינה ומהבינה למלכות ובפנימיותה מוחין ע"ל השורה ב"פני המים" העולה פני המלך{זה המשיח},-

וזה הנאמר על המשיח {וה}כ{הו} , בסוד אות כ" העולה כת"ר{על ראשו של הגוא"ל הינו מגלה שם ו-ה-ו-ה }, ובזה השם האורות מגולים לשבע"ה נחלים סוד המידות חג"ת נהי"מ ובכח הצירוף מקובל תגי"ן חמ"ה,הרי תפארת{חמ"ה}מגלה תג"י התורה במדרגת אות נ"{בינה}סוד שער "חמישים" העתיד למחות זרע עמלק שרש כל רע,אמן ואמן כן יהי כה רצון מה"ש מ"עולם ה"וא ש"מך.

והניף ידו על הנהר בעים רוחו והכהו לשבעה נחלים"{ישעי' יא, טו]/מאת רבי שלמה איפרגן זצוק"ל נמסר לנכדו כ"ק הרגלא"ט באמצעות צינור הנבואה.

OnLineTech