להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> והכה ארץ בשבט פיו
מאמר  עולם הקבלה-"  והיכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע"/מאת רבי גל טופז איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם רבי שלמה איפרגן זצוק"ל ,

מלך המשי"ח  והי"כה  לשו"ן  הכא"ה – האו"ר העליו"ן   אור  אצילו"ת  מכ"ה{נחתם} במוחין המשי"ח  בסו"ד  נוטריקון-אצל"ו - או"ת   סוד  האותיות"   באמצעו"ת כ"ך   הגוא"ל  הינ"ו  "ארץ"  בסוד  א"ר -  צ"דיק והאות  צ" כידוע" לחכמי הקבלה  צ"לם   המשי"ח  לשו"ן  הצל"ה  וירי"דה  למצולו"ת{עומקי הקליפה} לברור"  ניצוצות קדוש"ה  הטמוני"ם  בטומאת הסיטרא אחר"א,  וזה  "בשבט"   ושב"ט  תוכח"ה ודי"ן  על פי  תור"ת הקבלה"  בסוד  המילי"ם  ב"-  שו"ט   עליו"ן  ותחתו"ן   בינ"ה  ומלכו"ת  שב"הם    תיב"ה  מש"ה  סוד"  חילופ"י  האותיות  גאול"ה יביא"  לעמו" ישרא"ל,  והמשי"ח בזמ"ן  אמיר"ה  נשמ"ע  נ"שך   אות  נ" מוחלפת באות מ"  בסדר  ר"ץ באותיו"ת  א"לפא  בי"תא ובצירופם יחדי"ו  מקוב"ל   מ"ן   מ"יין  נ"וקבי"ן העלא"ת  צירוף אותיות  הגוזרי"ם דיני"ם  דחוזק"ה,

ויש לדע"ת שהנבוא"ה מדברת  בשבט" פי"ו ופי"ו   בסוד  השם המפור"ש שהינו  שופ"ר משה שופ"ר  לשו"ן  שורף זה  הש"ם  פ"ה-  י"ו  די"ן קשה  ונור"א    מאי"ר  בחוזק"ה ומזי"ק לנברא" החוט"א בתאוו"ת רצו"ן  הקבל"ה בעל אגואיסטיו"ת לשמ"ה  כנאמר  "מלא לשמה יבוא לשמ"ה משי"ח בתחילת הגאול"ה  מל"א  לשמ"ה –ייחל לקר"ב  נשמו"ת רחוקו"ת מעול"ם התורה והמצוות ויעש"ה די"ן  בסוד  "יבוא  לשמה"  לשממ"ה של  עג"ל הזה"ב  לשו"ן   עיגו"ל  ז"ה  ה"ב והעיגו"ל   המבזי"ם  והעילגי"ם  מכחיש"י התורה המבזי"ם  והחותמים  ביזיו"נות וכזבי"ם ומוריד"ים המאמיני"ם מאמונת"ם  דרכ"י המצווה ,

ויש לדע"ת  "מלא  לשמ"ה  בסוד  מ"י שלא  למ"שה לשו"ן שמחבל ומפרי"ע בסוד  קליפ"ת  פרע"ה עור"ף  דין קשה  למש"ה להבי"א הגאול"ה הוא  ל"א  לשמ"ה  ,אף  למדו"ר  שממ"ה אי"ן קבלה ואבדו"ן  מקומ"ו  בהיכ"ל העליו"ן לשו"ן מתכל"ה ונעל"ם  וזכר לא  נשאר" משארית בשר"ו לשו"ן שרר"ה ולח"ם בוס"ר דסיטרא אחרא שאכ"ל ללא ברכ"ה  ו"יבוא לשמ"ה  למדור  אבדו"ן  בסו"ד א"ב-   ודי"ן  בית די"ן  עליו"ן ונשפ"ט  על מעשי"ו ומלך המשיח  "וברוח"  בסוד   ב"ו-  רו"ח האלקי"ם  כנאמר   "ורוח אלהים מרחפת על פני המים" הרי   ו"  רוח התפאר"ת  מלך המשי"ח באמצעות  מדרגת  ע"ל   ומי"ם  בסוד "עולמים"  - סתר  תור"ה{העלמו"ת}בה"ם  אלהי"ם   יהלו"ם   באומו"ת המצערו"ת ישרא"ל לשו"ן  מצירי"ם- או"ת – מכחישי"ם קדוש"ת התור"ה   וזה  "מרחפת"   בסוד שמשי"ח  נקרא   רמ"ח-  פ"ה  -

מאו"ת ורמ"ח  מצוות עשי"ה  ופ"ה גילוי החכמה בתורת הקבל"ה  שבאמצעות"ה בינ"ה ספירת  מאו"ת  בסוד   ו"-  אמ"ת  ויצי"ב תעש"ה מלחמ"ה ותולי"ד הגאול"ה  ועל כך נאמר  "שפתי"ו   נוטריקו"ן    שפ"ת-  י"ו השם המפור"ש  זהו  שופ"ר  שורף   ומפר"ש למשי"ח  דיבור"ו  ודי"ן   י"ד   בו"ר   לשון הקבל"ה  מאח"ד   המשי"ח  י"ד   ובו"ר בסו"ד   בורר הקליפות  כנאמר" משי"ח  שופ"ט  שמו"   בסו"ד  פ"ה  שו"ט באמצעות גילו"י החכמ"ה  מוש"ך דיני"ם לבריא"ה   ושו"ט  המלקו"ת  מכ"ה ארצו"ת זרו"ת   וזה סוד  הבירור נער"ך ברוחניו"ת בפנימיות  השפו"ת של העמי"ם הזרי"ם והרי  זרו"ת  ז"ר-  או"ת  אותיות  זרו"ת היונקו"ת מן הקדושה  חכמה חיצוני"ת המשי"ח יברר"  ויקלף החיצונ"י ויגל"ה הפנימ"י וכך בכ"ל דבר ודבר  דיבור ודיבו"ר אלוקיו"ת גמור"ה  משי"ח גאול"ה סוד"ו סוד  מעשה  המרכ"בה, 

 וביום  ההוא" ה"רשע"   שהינ"ו  שע"ר  רצו"ן עצמ"י ולא דעת תור"ה  יכח"ד   ונעל"ם  כנאמר "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ" כלומ"ר וא"ת  בכ"ב אותיות  השפ"ה העיברי"ת משיח  יבע"ר  יעביר  ויכחיד הקליפות  חוכמו"ת אומות העול"ם בסו"ד  כ"ח  מו"ת  שהינ"ם  רצו"ן עצמ"י  לשו"ן עוצמה  דסיטרא אחר"א  שבפנימיות"ה  ריק"ה -  משי"ח  יורי"ק הכ"ח הקדוש"ה  שממנו  יונק"ת והנפיל"ה ראויה לשמ"ה  קליפ"ה  לש"ון  מגדל קלפי"ם קריס"ה ללא הקדמ"ה   ועל כך נאמר   "משיח בא בהיסח  דע"ת לשו"ן  שי"חה  במדרג"ת  א"ב חכמה  עליונ"ה  ב"ה  משי"ח יבצ"ע  לחימ"ה בגויי"ם  לשו"ן   גאוה דסיטרא אחר"א וחמל"ה  לישראל צדיקי"ם כשרי"ם כגון כל  מלכי  בי"ת דוד  רחמני"ם  לעמ"ם ישראל ושופכ"י דם ומבצעים לחימה באוייבי ה" יתברך אומות העול"ם אשר  מעמעמי"ם  העלי"ה הרוחני"ת  של  ישרא"ל ומסתירי"ם בסוד סותרים דעת תור"ה אור  אלוקו"ת גמורה אשר  עק"ב מעשי"  חטאיה"ם  לא  נרא"ה לעינ"י ישרא"ל  אך  משי"ח בסוד  כ"א העולה  השלו"ם בגימטרי"ה ירא"ה בסוד ירא"ה הקודמת לחכמ"ה  אי"ך לחו"ש את השכ"ל הנעל"ם  בסוד  נעל"ה לע"ם הנברא"  יזכ"ה להזדככות מידו"ת אלוקיו"ת והע"ם   האות   ל"   מוחי"ן דקדוש"ה  בהם ייחת"ם  בבו"א משי"ח  בימינ"ו במהרה הגואל יגא"ל  ישראל כנאמר  "יגאל ה" את עמו ישראל" ,

הרי  מי שעימו  עם המשי"ח הוא יזכ"ה לגאול"ה  והעוז"ר ומשפי"ע  ישראל   נקרא לשו"ן הקבל"ה  יזכ"ה בבוא" הגאול"ה לחזו"ת  בקו"ל  ה"  בסו"ד  יש"ר- א"ל ה" יתבר"ך  ישירו"ת יפנ"ה בדיבור"ו לנבראי"ו כפי שפונה לנביא"יו הקדושי"ם וזהו שכ"ר העוזרי"ם  בסו"ד  זרע"ים  בג"ן   מלכות ג"ן  לשו"ן  ייגו"ן וצער  הדיני"ם  תזכ"ה לזרע"ים"   ידיע"ת    ע"- רזי"ם  שבעים שמות ה" יתבר"ך  השם המפור"ש תפילה שלמה  המקובל"ת ברצו"ן ואהב"ה על ידי ההשגח"ה  העליונ"ה{המאציל יתהלל } המשגי"ח ע"ל  היונ"ה – סוד הנשמ"ה של הנבר"א  הנאמ"ן  לאלק"י ישרא"ל הוא ראו"י לגאו"לה .

תם ונשלם מאמר  עולם הקבלה- והיכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע"/מאת רבי גל טופז איפרגן{הרגלא"ט} השבח לבורא עולם.

 

 

OnLineTech