להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דברי תורה בשם המגיד לרמח"ל ז"ל/נמסר לרב הרגלא"ט בצינור הנבואה.

נמסר מאת הרמח"ל הקדוש בתאריך:יום רביעי ח' באב תשס''ט   

ראה חסיד קדוש משמיעך רזין גניזין כי מלאך משמים נשלחתי לגלות לך אורות השכל הנעלם,נאמר  "ולכן יחכה  ה" לחננכם ולכן ירום לרחמכם{ישעיה ל,ח},הרי לך ולכ"ן  ה" לחננכם,בסוד חנינה אור הגאולה למלכות הקדושה,המקבלת חנינ"ה בסוד ח"ן סוד ח"כמת  נ"סתר,-

על שם זאת החכמה נסתרת ועתידה להתגלות רק בעת שערי החכמה הנסתרים יפתחו,ועל כך נאמר פתח אליה"ו,עתיד אליהו לפתוח שערי החכמה,"ולכן ירום לרחמכם",פה עניין המשיח ירו"ם ונישא,לגואל  אות  י" הנקראת אות רו"ם{עומק},על שם עימה המשיח מגלה סתרי תורה מעתיק יומין הנעתק מהשגת התחתונים,-

והבט  כי מראה למענך דברי תורה גנוזים איש לא כתבם מעולם,הפסוק מעיד "ולכן יחכה ה",בסוד הקב"ה ממתין עד אשר המשיח יברר התיקון הגדול להציל נפשות ישראל,וזה עת צרה היא ליעקב,השעה דוחקת במשיח,כי נקבע מועד מעת ההשגחה להבאת הגאולה,ומלך המשיח מבצע תיקונים על מנת לאפשר לטועים מבני ישראל להינצל,וזאת הגואל עושה בזכות כ"ח אותיות  י"ה+י"{רום}ומקובל  יה"י רצו"ן,כי משה רבינו הינו הרצון העליון סוד כתר,הרצון המעלה כל ישראל ומעברם בנשמות חדשות,-

וזה הנאמר "נפלה ולא  תוסיף  קום  בתולת ישראל"{עמוס ה",ב},כלומר נפלה,בסוד השכינה הקדושה מפילה עצמה  ר"ל אל תוך הקליפות על מנת לשרות עם ישראל בשעת הצרה ליעקב,בעת הינם מעוקבים בגלות,והינה מגנה על נשמתם,"ולא תוסיף קום"  עד אשר יוס"ף הצדיק באור החכמה הנקרא קימ"ה בגמטריא קנ"ה,על שם הקב"ה מקנה לו החכמה בכך יעלה בידו לגאול השכינה,ואז ממצב  בתול"ת,-

לשון מלאת בהלה,עקב הדינים האוחזים בשכינה זוכה היא לזרע הילודה הנקרא ישראל שהינו לאש"רי,גורם לשכינה בכח תורתו אושר ומעניק עבורה{עיבורה}חנינה,בסוד חנ"ן  י"ה  את השכינה באמצעות ספערת היסוד{יוס"ף}הצדיק בהוספת אורות,ובכך סמא"ל הרשע יימחה בכח אותם גילויים גדולים שעתיד מלך המשיח לגלות חדשות לבקרים,יגלה נשמות חדשות בכח תורתו,ואז השכינה תקו"ם,ובמקום אות ם" יהיה אות ן" ותזכה ל"תקון" שלם בכח  מ+ן -

בסוד העלאת מ"ן סוד  מ"יין  נ"וקבי של ה{ג}וא{ל},וזה סוד "קומי שבי ירושלים"{ישעיה נ"ב,ב},הרי קומ"י בסוד השכינה סוד ה"יקום",וכעת הינה שורה ב"שבי",עד אשר יבוא משה עליו נאמר עלית ל-מרו"ם,בסוד המלאך{כוכב}הנקרא מרו"ם העולה פר"ו,כי זהו מלאך הפריה ורבייה,ועל ידו הינך מפרה נשמות חדשות בתוך ה"יקום" וחותם בגופי ישראל נשמות מתוקנות,להראותך ישראל מעל המזל,בודאי ישראל מרו"ם המזל,וזה  כוכ"ב המשיח עימו שובה הניצוצות הקדושים,"לקחת מתנות באדם",-

ומלמד לקח ומוסר את הגויים וממיתם בגאולה השלמה על ידי דינים קשים,ומהלך הגאולה המשיח על ידי שם באד"ם העולה  י"וד ה"א  ו"או  ה"א  א"א יעשה כל התיקון העליון,ואז המלכות תקרא ירושלים,בסוד ב"  י"י,ושם  י"וד  י"וד  עולה שע"ר  ידוד ,להראותך שם י-ד-ו-ד יתברך חותם יחוד עשר ספירות{אות י"}בפנימיות מלכות{דוד},וזה סוד  "טובים השנים מן האחד"{קהלת ד",ט},-

הרי טובי"ם השנים,בסוד טובי"ה סוד משה אשר עתיד לחתום הארת אות ה" סוד הבינה על המלכות{הנקראת שנים}ובכך תזכה ל"שמנים" של חכמה,וזה בודאי טובי"ם  העולה טו"ב  חמישים,משי"ח באמצעות יסוד{טוב}מעבר י"ם{מלכות}במוחין מ"י{בינה},ועל ידי העלאת מ"ן  בסוד מ"יין  נ"וקבין של "אחד",בסוד המשיח בכך האות א" בסוד הארת החכמה א"אלפך חכמה באמצעות  אות ח"  בסוד בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד חותם השכל העליון במלכות,וזה סוד י" ספירות בלימ"ה,ועל כך נאמר "אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים" (ברכות ה,),-

כלומר השכינה הקדושה שורה בבית חבושים,וזה הנאמר משיח מחליף תחבושות,על ידי חידושי התורה הינו מרפא נפשו{סוד השכינה},ובטרם ב"א משיח אז ר"ל אין חבו"ש,לשון השכינה השורה בחשיכה ובושה יכולה להתיר עצמה מבית האסורים דסמא"ל הטמא,ומלך המשיח בכח אור העצם{עצמות הבורא יתברך}ימית סמא"ל הרשע,ואז הגואל עתיד לחבוש ולרפא השכינה מפצעי הגלות,ותקרא נאו"ה,על שם נאה לה האות  ו"{סוד תפארת התורה},-

וזה סוד הפסוק "עצם מעצמי" (בראשית ב, כג),הרי לך המשיח הינו בעל אור העצם "מעצמי",בעל עוצמת אצילות,על שם חכמתו נאצלה מהבורא יתעלה,והינו מהוה נשמת ע"ם,ע"צם מ"עצמי,ר"ת שם ע"ם,להראותך הגואל נשמה כללית וכולל כל העם בפנימיות בסוד "ואהבת לרעך כמוך",ומדבר הפסוק על המשיח אות ו" סוד משה אהבת לרע"ך שהינו כמו"ך{אתה}בלי הבדל כלל סוד היחידה,וזה העניין הגדול שנאמר תשש כחו כנקבה (ברכות לב. ),-

ודע תש"ש כחו  של המשיח "כנקבה",לשון ישראל על ידי חטאם מנקבים ר"ל חכמת המשיח ונותנים מקום אחיזה לנחש הקדמוני,וזה שמו מכיוון שבאמצעות החטאים שישראל מבצעים הינו מקדם עצמו לעבר כח המשיח ועולה לגואל לנסות ר"ל למנוע מאיתו להביא הגאולה,בסוד נח"ש עולה משיח,בודאי עולה מלכות רומי הרשעה בעת ישראל צדיקים מרפים ידהם מלעסוק בתורה,וכאשר ישראל מרפים אז אין אות  א" ובמקום מרפאי"ם יש קליפת הרפאים,אחד מכתות נג"ע ר"ע,-

ובגאולה השלמה יבוא הגואל בעל ת"יו  ש"ש,בסוד בפנימיות הגואל ישו"ת האוחזת באות ש",סוד הארת האבות הקדושים,רוח אלקים{ישות}מרחפת על פני המים,וזאת הרוח על  פני"ה  מי"ם,בסוד מהווה נשמת התורה הגנוזה וכל חידושי התורה שמלך המשיח משה רבינו עתיד לחד"ש הכל מאיתה,-

כנאמר תורה חדשה תצא מאתי,לא נאמר מהמשיח רק מרוח אלקים מרחפת על פני המים,כלומר הינה מרחפת מוסרת דברי התורה  למשיח מאת הקב"ה ועולה על פני המים,בסוד מקום משכנה היכל ציפור,על שם זאת הציפור מצרפת{מאחדת}העליונים ותחתונים,רוחו של משיח,היא במרווח בין ב"  העולמות,וזה סוד "ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו" (קהלת ד, י),-

להראותך התיקון מוטל רק על מלך המשיח,"ואילו האחד",סוד המשיח ח"ו נופל,ואין שני להקימו,בסוד רק הגואל זוכה לאור החכמה,אותיות כ"ח מ"ה,בגמטריא כ"ח הגואל,ומלמדך הכח לגאול עם ישראל צדיקים רק בידי הגואל ניתן בכדי שהסטרא אחרא לא יבלבלו העם מיהו גואל האמת,כי הסטרא אחרא שיטתם הפרד ומשול,לשון מפרידים המחשבה ומגלים משיחים שונים,אך הינם משיחי שקר,-

כי אין בידם הכח לגאול,ולמלך המשיח האחד והיחיד כוחו תורתו,בסוד על ידי תורתו ידעו זהו האמת כי אין בן אנוש יכול לבצע התיקון הגדול ובודאי המאציל שלח בו ניצוץ ק"ו האין סוף יתברך,ובכך המשיח אמת מגלה רזי תורה באופן אין סופ"י,בסוד נשמת הגואל יוס"ף,ונשמת המלכות{אני},ומקובל אנ"י יוס"ף,אך כידוע דוד סוד המלכות{הנקראת אנ"י},ומקובל אני דו"ד יוס"ף בחידושי התורה,ופה משמיעך רזין גניזין מהיכלו של המשיח  ר"ת  מש"ה,נאמר "וצדקתו היא סמכתהו" (ישעיה נט, טז),-

כלומר המשיח אות ו"יו בגמטריא כ"ב אותיות המחשבה,וצדקתו,בסוד יכולתו  לחבר ולדבק צדק{המלכות}עם אות ה"{בינה}ולחתום צדק"ה{רחמים}בישראל,"היא סמכתהו,בכך סומך העולמות בכח תורתו,וראה  אשר "ו"צדקתו  היא "ס"מכתהו,מקובל היחוד ס"ו,העולה ב"ן דו"ד,אז אי"ה  ב"ן דו"ד שיבור יגאלנו במהרה עתידים ישראל צדיקים להגיד,לשון להגות בתפילתם ול"גלגל" האותיות,בסוד לצרפם,כי בן דו"ד בגמטריא גלג"ל,להראותך המשיח יבוא בעת יאיר בעולם אור חדש שטרם נראה אור הצירופים,על שם מצרפים כל הספירות לכדי מקשה יחידה,וזה סוד נשמת היחידה של מלך המשיח,-

וזה סוד הפסוק "סומך ה' לכל הנופלים",כלומר ס"ו-מך  ב"ן  דוד  העולה ס"ו בכח אות ה"{בינה}לכל הניצוצות  הנפולים ומרומם אותם בזכות חידושי תורתו,תורה חדשה תצא מאתי,על שם זאת התורה עתידה להוציא ולגאול כל הניצוצות האבודים מעומק ממשלת  הסטרא אחרא,ועתיד  מלך המשיח לקום בכח גדול,בסוד הפסוק אעשה לו עזר כנגדו" (בראשית ב, יח).-

כלומר  "א"עשה לו את האות א"{החכמה}שהינה אות פל"א ל"ו לגואל תהיה עז"ר,בסוד זר"ע החכמה ותמחה כל היוצאים "כנגדו",לשון כ"ינוי  ג"נאיי ד"ימו"ים שאותם רשעים מפנים כלפי מלך המשיח,יומתו מידה כנגד מידה בכח אותם מילים,בסוד חיים ומוות ביד הלשון,הרי המשיח  סוד ע"ץ החיים יגזור מיתה בכח הי"ד החזקה סוד דעתו{לשון בתורת הקבלה}על אותם הנוגדים תורת ישראל,בהבל פיו ימית רשע,בהל סוד האותיות שפיו המגולגלות על לשונו בעת נושא תפילתו אז בכך מברר עולם העשייה ועוקר  ע"ז  ר"ע,זה סמא"ל הרשע היוצא כנג"דו,-

בסוד מהוה תורה זר"ה ר"ל  הנוגד תורת ישראל,ומלך המשיח ינתץ וישבר העבודה הזרה מארצנו הקדושה,וזה סוד "שלח תשלח",המשיח ה"ג"וא"ל"  עתיד על ידי לחשים{איזכורים}לשלח מלאכי מרום לעשות נקמה באויבי התורה תורת ישראל הקדושה,ופה סוד גדול המשיח המשיח אומר תפילותיו בלחישה כבעל המזדווג עם אשתו בצנעה,בסוד  בושת פנים לגן עדן,השכינה הינה ג"ן ובעת מזדווג עימה בעלה{עד"ן החכמה}אז עושה זאת בבושה בכדי לא לגלות הזיווג ר"ל לכח הסטרא אחרא שיבקש להיות שותף בתהליך הזיוו"ג ח"ו,וזה עניין הפסוק ונמקו כל צבא השמים",-

כלומר עתידים נמק"ו כל צבא השמים,בסוד  נקו"ם לסייע לגואל ישראל,וזה סוד צב"א השמים בראשות גבריאל שר הדין הנקרא שר צב"א בגמטריא פחד" אפ"ל,על שם עתיד לגזור על אומות העולם הרשעים פחד ואפלה{חשיכה}ובכך "נמקו",לשון נמקים ומחלות יחזו אומות העולם  הרשעים על בשרם,ויודו העונש מאת צב"א השמים,בסוד תורת השמות של המשיח שהינו מגלגל צבא השמים להכות רשעי עלמא,ואז יתקיים סוד הפסוק "יחזו ויבושו קנאת עם" (ישעיה כו, יא),כלומר אז ישראל קדושים יחז"ו,במראה הנבואה,בסוד נביא לבב חכמה,עתיד המשיח להביא בעבורם רוח חיים חדשה,ובזאת הרוח ישראל יחזו על דרך אמת "ויבושו",-

לשון יבינו כמה שרו בקטנות מוחין{ישיבה,סוד הגלות},על שם יגלו "קנאת עם",עד כמה אומות העולם הטמאים ברשות מלכות רומי הרשעה רוחשים שנאה לישראל,בסוד עשיו שונא ליעקב,לשון מתנשא ומתגאה,ואז ישראל יחזו עד כמה שרו בהסתר פנים והאמת היתה נעלמת מאיתם והרחמן יצילנו כי לא נותר כוח לעמוד מול הגלות  והגיע העת לגלות הג"א"ולה ולמחות זר"ע עמלק שורש כל רע שהינם ייצר הקנאות,לשון מקנאים ומקוננים שישראל  חכמים ובחכמתם מעמידים{יסוד}כל העולם,ומקנאים ומצערים ישראל קדושים בשל כ"ך והקב"ה יצילנו מיד"י הייצר הר"ע וביום ההוא אעביר את רוח הטומאה מהארץ,במהרה בימינו,-

וזה סוד ויהפך לבב פרעה אל העם" (שמות יד, ה).הרי לך "ויהפך לבב פרעה אל העם",עתיד המשיח שהינו נביא לב"ב חכמה,בסוג על ידי יחוד בשם ל-ב-ב{אחד מע"ב שמות המאציל}הינו  מושך החכמה העליונה,ובזאת החכמה עתיד המשיח לגלות מכות וגזירות על ראש ממשלת פרע"ה  על שם יסוד העפ"ר  באומות העולם רשעי עלמא עתיד להתפוגג,ועל ידי הגזירות פרעה יהפוך לקרוא בשם הקב"ה ובתפילתו מבק"ש אנ"א אלקי ישראל היום ידעתי כי אתה האלקים ואין מבלעדיך,-

וכל הע"ם {ישראל}יחזו בהשפלת ש"ר רומי סמא"ל הרשע,כנאמר "ועברתי בארץ מצרים" (שמות יב, יב),פה משמיעך סוד גדול,"ועברתי",לשון הקב"ה עיבר נשמת המשיח ובטרם הגאולה השלמה המשיח פועל בעולותיו מתוך הקליפה"בארץ מצרים",וזה בסוד שאין למשיח יכולת לברר הפגמים רק בעת הינו שורה בתוך הבור מ לא  נחשים ועקרבים,כלומר הבו"ר מלא,לשון הביאור של המשיח מלא ומקי"ף כל מקצועות התורה והינו האור המגולה ומנגדו "נחשים ועקרבים",אומות העולם הרשעים חושך ואפלה המבקשים לעקור ר"ל ישראל צדיקים,ומלך המשיח סודו הבו"ר מלא נחשים ועקרבים,-

משמע עתידים אומות העולם הרשעים לייפול לזה הבור על ידי  ביאור תורתו של משיח,ותבלע ה"אדמ"ה,סוד שם אד"ם  בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א,סוד חותם הגואל  המורכב מא"ת אותיות שהינם סוד אמ"ת,"קורח ועדתו",לשון עתידים אומות העולם הרשעים למות על ידי מכות  קר"ח,בסוד יוק"ר הרי"ח,סוד הארת החכמה{רי"ח בתורת הקבלה}שהמשיח משה רבינו מושך ביוק"ר תורתו,וידעת י"וקר  ה"ריח,ר"ת מקובל אותיות י"ה{חכמה ובינה}של טו"ב  י"ה,סוד מדה בודאי הינו נשמת טו"ב{ישראל}ולכן י"ה חוק"ק בגמטריא רו"ח קדושה בפנימיות  "ג"וא"ל"ו משיחו,-

מכאן ללמדך הנאמר קור"ח ועדתו,כל ה"דעת"  בגמיטריא ער"ב ר"ב עתידים להבלע ולהכחד על ידי הדינים המרים והקשים המלוויים לגילוי תורתו של המשי"ח,וזה עניין "ועברת בארץ מצרים" והכחדתי כל עושי העבירות והחטאים,וזה סוד "ונעו אלילי מצרים מפניו",הרי לך "ונעו אלילי מצרים",אותם עושי "עון",אלילי מצרים,כח הקליפה הנקראת לי"ל+חוברת למלכו"ת" הסטרא אחרא ומקובל זאת לילי"ת קליפת הנאוף אשר בכח ציור הדמיון חותמת ביסוד המים של ישראל ר"ל גירויים ומפילה נשמתם לתאוות,-

וזאת הקליפה עתידה להמחות בעת המשיח יגלה עצמו בממשלת הסטרא אחרא ואז ישראל יגלו זרע עמלק יראים מפני"ו של משיח,בזכות תורת הפנימיות שיש בכוחו לגלות לעולם ולהביא התיקון הגדול לנשמות,וסוד המשיח כנאמר בפסוק "יעלו דברים על לבבך וחשבת מחשבת רעה" (יחזקאל לח, י),כלומר  "יעלו דברים על לבבך",מכאן מגולה שדיבורי הנבואה עולים בלב הגואל בהתעוררות עליונה,יעלו דברים,ללא התעוררות תחתונה,"על לבבך",בסוד  נביא לב"ב חכמה,לבב"ך המשיח סוד החכמה בכללותה,"וחשבת מחשבה רעה",זה סוד פרה אדומה המטהרת טמאים ומטמאת טהורים,-

המשיח עולים בפנימיות מחשבות זרות ר"ל לא מפני פגם עצמו ח"ו,אך ההשגחה העליונה מעוררת בפנימיות הגואל הקליפות אשר יש להביאם לתיקונם כי עליהם נאמר יתרון האו"ר העולה הר"ז מתוך החושך{הקליפות המתוקנות},וזה "וחשבת מחשבה",כלומר יש למשיח יכולת לחשוב מחשבה בתוך מחשבה,בסוד עצם המחשבה מגולה עבורו,ובכך מתקן הפגמים בשורשם ומהפך הר"ע לטו"ב המריר למתוק  הגלות לגאולה,ואין להרחיב ושמור סוד זה עימך כי הוא כבשונו של עולם,-

לשון יש  לך הרגלא"ט הקדוש לכבו"ש עצמך ורצונך לגלות הרזין לכל ישראל צדיקים כי עדיין לא ניתנה הרשות והתיקון נעשה על פי גדרי הנחיות,וזה הנאמר "מימים רבים" (יחזקאל לח, ח),הרי לך חסיד קדוש מ"י-מים,בסוד תורתך{מים}מעולם הבינה{שם מ"י}בגמטריא חמישים שערים,לשון חמישים המשכות{שערים לשון שערות}הינך ממשיך לפנימיות המלכות,ולכן שמך משה רבינו על שם מים רבים[חידושי תורה]מביאם אתה לידי גילוי,כנאמר מי"ם רבים לא יכב"ו את אהבה,-

הרי לך הינך בתורתך מגביר אהבת ישראל לתורה,לא יכבו אל יבעירו אש  המכלה ומוחה ממשלת הסטרא אחרא סמא"ל הטמא נאבד בכח מים רבי"ם השוטפים זוהמת הנחש מלב ישראל עם קדושה ,אשרייך הרגלא"ט הינך בעל נשמת רעי"א מהימנ"א,הרועה הנאמן,לשון מנהיג העם באופן נאמן,נכאן נשמע שיש לך מלאך{אופן}שמוסר לך הגותך בתורה מי יכול לעמוד בפניך הינך ארי"ה שואג  בגמטריא שד"י  מ"י לא יר"א מפני"ך הינו אר"י-א"ל{אר-יה הא"ל},ועליך  הפסוק "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" (ישעיה א, כז)נאמר,בסוד ציו"ן סוד הצדיק יסוד עולם,על שם מגלה סוד התורה הנעלמת מקורה ב"י ספירות בלימ"ה,אין מי שיכול לבלום פיו מלדבר בסודות התורה הגנוזה בעת אורה זורח בפנימיות הלב הדב"ק בנשמה,-

בסוד המ"ח והל"ב סודם יחידה,כי הם היחידים שיכולים מכל האיברים להשיג מאור ההשגחה,ועתיד אתה גואל ישראל שמך ציו"ן,על שם קבעת נקודות ציון להבאת הגאולה בכח תורתך תפד"ה ב"משפט,בסוד בכח שם מ"ב מבצע ושופט אתה אומות העולם הגויים הרשעים וממיתם,ואז בכך המלכות הקדושה "שביה בצדקה",בזכות תורתך  י"ה {חכמה ובינה}ש"ב בצדק"ה{סוד הרחמים}לחמול לעמו ישראל ולגאולם מהגלות האחרונ"ה,לשון לא יהיה יותר חרו"ן א"ף ר"ל מצד הקב"ה יתברך ויתברך שמו לנצח וע"ד,כנאמר והיה מעשה הצדקה שלום" (ישעיה לב, יז),-

כלומר "והיה מעשה",פה נבואה שעולם העשייה כבר סיים בירורו ונגאל בסוד ו"היה,אות ו"  סוד  המשיח גואל עולם העשייה בכח שם הי"ה העולה צירוף יו-"ד,בסוד  י"וד ו"או בגמטריא עולה  ג"ל+ד"  ומקובל שם ג-ל-ד,וזה השם עליו נאמר ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורתך תורת ד"  אותיות  י-ה-ו-ה,סוד שם גל"ד שהיה חקו"ק  בגמטריא רו"ח אלקים מרחפת על פני מט"ה משה,ועתיד המשיח בכח המט"ה לעשות שלום{בסוד לגלות הארת התורה הנקראת הצדק"ה}בפנימיות צד"ק{מלכות},הזוכה בכך להארת ה"ה בגמטריא י" ספירות בלימ"ה,וזה י"+ה"ה מקובל שם ה-י-ה,בזה החותם המשיח גואל ישראל ומשכין בליבם  רו"ח שלו"ם העתיד למשו"ל מעת הבורא בעת הגאולה השלמ"ה,לשון גאולת השלום,ודע משמיעך סוד  גדול כעת,-

נאמר "כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו" (ויקרא כה, כה).כלומר  כ"י ימוך סוד משה רבינו אשר עתיד לחתום בפנימיות י"ם שם כ"ו  בגמטריא יהוה,והגואל הינו אחי"ך  השכינה{אחותו},בסוד שמות ו"ה המקבלים מזונם מאותיות י"ה{אמא ואבא}ובכך מקובל שם י-ה-ו-ה י"ת,ועל ידי זה השם עתיד מש  וימ"ך{בסוד כח שם מ-י-ך}להמית סמא"ל הרשע הוא האי"ש המצר"י,ובעת סמא"ל הטמא יוסב אז  "ומכר מאחוזתו",לשון ירפה אחיזתו מהממשלה ומכר לשון יעביר השליט"ה למלך המשיח עליו נאמר יפר"ה באור החכמה,ויש סוד גדול חסיד קדוש שים אוזנך ואין לך לתת לאף ר"ז להעלם  מעינך כי תורה חדשה שכזאת לא תהי"ה זאת תורת הגאולה תורת המשי"ח בישראל שמ"ה מש"ה,בסוד תורת משה,-

נאמר על סמא"ל הרשע "ומכר מאחוזתו",להראותך הינו עתיד להתלבש על אישיות מוכרת טרום הגאולה,"ומכר" אותיות "כומר" הנצרות אשר עתיד  המשיח משה רבינו להמיתו בכח השמות המפורשים ולגלות לישראל קדושים שופ"ר סודות{הבינה}מלא מי"ם{של התורה},וסוד משה רבינו כנאמר "מרחוק ה' נראה לי" (ירמיה לא, ב),הרי מרחו"ק ה",מדבר על מדרגת הנבואה חו"ק ר"ם{תפארת},ועימה משה רוק"ח שמות קדושי"ם",וזה מרחו"ק,לשון מו"ר{החכמה}ורו"ח חו"ק,רוח אלקים מרחפת על פני המים,ועל ידי  זאת המדרגה עתיד המשיח ליטול מקור"ח הרשע נקמה,-

ואז בודאי עתידה השכינה הקדושה להודיע לישראל נרא"ה לי,הרי ל"י{שם בינ"ה}חתם ב"י   נר"ו{בגמטריא נרא"ה}של המשיח,נ"ר האות ו"{תפארת}הגואל ישראל בגאולה השלמה,גם הודיענו משמים ביאור נוסף על זה הפסוק ולא אחסוך ממך טוב,"מרחוק ה"  נראה לי",ואין ח"ו מקום זמן תנועה בעולמות העליון,אז מה עניין מרחו"ק,זהו סוד הכתר הנקרא מ"ר  חו"ק,כידוע ליודעי  ח"ן שבכתר מפאת גובהו יש מרירות ואין לדבר בעניין ובזאת המרירות ילבש בגד נקמה שנראה לי"  בחזיון הנבואה ויטול נקמה גדולה מסמא"ל הרשע שהינו ס"מ-ר-אל  המלאך הטמא השומר על הגיהנם,ועתיד מלך המשיח לעוקרו ולהאבידו בכח רזי תורה עין לא ראתה,-

וזה סוד  הפסוק  "אם יגאלך טוב יגאל",המשיח משה רבינו עליו נאמר א"ם יגאלך,בודאי א"ם העליונה{בינה}גואלת היסוד{טו"ב}על ידי י"ג-א"ל,סוד י"ג מידות הרחמים המעברים ישר"אל"  באור יש"ר{השפעת ק"ו אין סוף יתברך},וזה אם יגאלך טו"ב,בסוד במידה והמשיח יצליח בחידושי תורתו לגאולך מ"ה טוב,על ידי שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א תבוא הגאולה,אך במידה והסטרא אחרא ר"ל יעשו סיתום אז ט"ו-ב,בסוד שם ב" פעם ט"ו  בגמטריא  י-ה-י-ה{סוד הכתר}יגאל ויישחט הייצר הר"ע,ובכל פנים הכתובים מבטיחים לישראל הינכם נגאלים ומדבר על ההשגחה הגואלת,ועל זה נאמר שהמשיח יבוא ענ"י ורוכב על חמור",וכאן רז גדול והוא רחום יכפר עוון כי יש סכנה בגילויו וגם הקורא זה הרז הבינהו ותשכחהו כי נוסק לשמים,-

במידה והמשיח גואל ישראל במחשבה הדבקה ר"ל בחומר עולם העשייה אז יש אחיזה לקליפות לדבוק ר"ל בדעת המשיח וזה בעיתה,לשון מבעתים הגואל ורוחו כסערה נלחמת על מנת לשבר הקליפות,אך במידה והמחשבה מתרוממת ונוסקת מעלה מעלה מעל קליפת החומר  ואין המחשבה דמשי"ח עוסקת בעניני העולם התחתון זה אחישנ"ה,לשון בכך עתיד המשיח להכי"ש  הנח"ש  הר"ע ולהחיש הגאולה,אוי במידה ואגלה לך סוד גדול פה ואוי במידה ומסתיר מאיתך הרגלא"ט הקדוש אך זה העת להתחזק באור התורה ולהשיב מלחמה ולהכות בסלעים קשתות ורומחים בראשו של הנחש הקדמוני הרשע,-

ורוצה להשמיעך המשיח בהיותו הנשמה הכללית הרי כולל בפנימיותו עולם העשייה בסוד החומר בטרם הוויתו,ובעת המשיח משה רבינו  מרבה אור התורה בתוך הנשמה אז בכך מזכך גם שורשי החומריות,ומחזיר החומר הגס לדקותו,ומעלים וגונז כל עולם העשייה במחשבתו,ולמטה הענפים שגשמיות{הקליפות}נמוגים כי אין עבורם מהיכן ליינוק די צרכם ונובלים ומתים ואין עוזרם,וזה סוד המשיח מידה כנגד מידה עתיד להכות הנחש הטמא ולגזור סגירו{סגירת אורות}על עולם העשיה ובכך עולם העשייה יבוא לידי ביטולו המוחלט בהוויה המוכרת,-

והמשיח עתיד לגלות עולם עשייה הדבוק לרוחניות ואלוקות צרופה,ודי דיברנו והבן כי למבין ינעם והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע,המשכילים דעולם העשייה עתידים להיות דבוקים במחשבתם לזוהר הרקיע{תפארת}ואין אחיזה לקליפת החומר בדעתם,וזה סוד אחישנה  בסוד אותיות י"ה{חכמה ובינה} המבטל ועוקר  חותם הסטרא אחרא הנקרא נחש"א בגמטריא שט"ן  ר"ל   ק"בל  ר"ינת  ע"מך ש"גבנו  ט"הרנו נ"ורא ומקובל קר"ע שט"ן,הרקיע סוד המשיח עתיד קורע את השט"ן{כח החומר דעולם העשייה}ומחזירו לשורשו שם מתהפך למלאך קדו"ש,ודי דיברנו בזה,-

וזה הסוד מדבר גם בנאמר ואם אין לאיש גואל", "והשיגה ידו דמצא כדי גאולתו" (במדבר ה, ח. ויקרא כה, כו),כלומר וא"ם אי"ן איש עוזר לגואל ישראל להביא הגאולה,אז בודאי אור אי"ן סו"ף יתברך עוזרו,בסוד חותם זרע"ו{דחכמה}בפנימיות המשי"ח,וכאן נבואה "ואם אין לאיש גואל",רוצה להגידך באותם ימים ישראל צדיקים אין להם גואל מצרתם,ומהעבר השני אין לגואל עזרה כי כולם בצרה,לשון קליפת מצרים,עד אשר יעלה המשיח בהר סיני,יעמוד בקודקוד ההר ויוריד תורה חדשה המלווה בדינים המשברים מס"ך סמא"ל הרשע וילדיו כת המשטינים,ועתיד הגואל "והשיגה ידו דמצא כדי גאולתו",הרי לך מדבר על השגות המשיח בתורה מקורם  ב"ידו",-

סוד האות "יוד"{חכמה}ששורשה כת"ר{בסוד י"י  המעבר יו"ד}ספירות במלך המשיח,ועל כך נאמר דמ"צא,אותיות גזירת ד"ם-צ"א על ראש הגויים הרשעים לכלותם,בסוד תורה חדשה מאתי ת"צא",בכח השם המפורש צ"א העולה  י"י"י"י"י ה"ה ה"ה ה"ה ה"ה  א",ובזכות זה החותם מלך המשיח עתיד להביא אור הגאולה,"כדי גאולתו,כ"ד ספרים עתיד  המשיח לחדש על ידי אות יו"ד{החכמה}המהוה די"ו  ביד"ו,בסוד   הנאמר "והיה כאשר ירים משה  ידו וגבר",כלומר והיה כאשר ירים משה שהינו סוד גבורת האות ו"{תפארת}את יד"ו{הארת יו"ד}הספירות,לשון מעוררם בכח תורתו אז בכך והי"ה בסוד שם יהוה יתברך נחתם בפנימיות ישראל ומגלה בליבם התפילה י"הי  ר"צון מ"לפניך  י"הוה  ר"ת  ירי"ם   את עמך ישראל לעבר הגאולה,-

מכאן ללמדך רוח הגאולה {גואלת}עתידה להתעבר בכל אחד מישראל ובכך למחות כל"ב רשע זה סמא"ל שורש כ"ל  הר"ע,וגם "ו"היה "כ"אשר "יר"ים משה ר"ת שם כיו"ר,בסוד הארת כ"תר  גבור"ה  אז בכך ישראל מביסים אומות העולם הטמאים,וזה העניין הנאמר "ותושע לו זרועו" (ישעיה נט, טז),נשמת המשיח משה רבינו עתידה להתגלות בשנת "ותושע" בסוד ו"ו{-י"ב}צירופי יהוה בשנת תש"ע  בגמטריא בשנ"ת אמ"ת עתידים להאיר הכלים{נפשות}ישראל,ואז  ל"ו  למשי"ח "זרועו",-

יהיה היכולת לזרוע בפנימיות הכלים החכמה העליונה כי ישראל צדיקים מפאת היסורים ר"ל שעתידים לעבור ולחוש על בשרם טרום הגאולה בונים בכך הכלים הראויים להשראת השכינה,בסוד השכינה מקבלת  הרשות לשרות על בני ישראל צדיקים,ואז ותוש"ע בשנת תש"ע המשיח ותעורר זרו"ע ימינך לכלות זעמך בסמא"ל שורש הסטרא אחרא,-

וזה סו"ד  הפסוק "ואם לא יחפוץ לגאלך וגאלתיך אנכי",כלומר וא"ם לא יחפוץ,לשון החפץ העליון{סוד הרצון}לא יתגלה אז אין מי שיבקש לגאלך ישראל קדוש,ודע לך עתיד אנכי{סוד הכתר}בסוד סוד"י"  "נ"צחי  אהיה לגאלך,אומר הקב"ה למשה,לגלות אותך לעם ולרומם אותך מעלה מעלה בשערי הקדושה,ירו"ם ונישא מא"ד,הרי אתה משה אד"ם בגמטריא י"וד  ה"א ו"או ה"א  הכח המתקן של השבירה,לשון השבר האמונתי בעם ישראל בימים טרום הגאולה,והבט הנאמר וא"ם לא יחפוץ,-

הפסוק מגלה שבימים טרום הגאולה לא רבים יחפצו באור הגאולה,ותהיה כמשל לחפץ שאין חפצים בקרבתו,בסוד חכמת סופרים בסוד חכמי הקבלה תסרח,כי  חכמי הקבלה הינם סוד החפץ העליון,כנאמר אל תעוררו  את האהבה עד שתחפוץ,לא לעורר את השורש העליון של הצדיקים ולהפריע להם בלימודם בישיבה העליונה והעושה זאת נפרעים מאיתו,אך רק למשיח הנקרא ע"ד התורה יהיה הרשות לכנוס לישיבת החפץ העליון{רצון הכתר}ולעורר הצדיקים לגאול ישראל קדושים,ואותם צדיקים על ידי רזין עלאין סמגלים למלך המשיח הם בכח כתביהם יגלו הגואל וזהותו,-

וזה סוד הפסוק "לפתח חטאת רובץ"(בראשית ד,ז),הרי לפת"ח הישיבה של הרצון העליון והישיבה שמה חפ"ץ" אין רשות לקרוב,ללמדך ישיבת צ"דיקים ואין רשות לקרוב לזאת הישיבה אלא רק לצדיקים גמורים,בסוד רו"ב-ץ",שצדקותם רב"ה,ולאותם שמכוונים בתפילתם לזה ההיכל ואין הם צדיקים ר"ל אז "חטאת רובץ",הכלב זה סמא"ל הרשע מלאך הדין נשלח לעשות בהם דין ולהפילם למדות החטאים,לשון לבשרם תפילתכם נמצאה לא ראויה והחטיאה מטרתה ולא הורשתה לכנוס להיכל הרצון העליון{חפץ},עד אשר יבוא שיל"ה העולה מש"ה ויכניס כל תפילתם של בני ישראל להיכל הצדיקים והתפילות יתקבלו בשמחה ובששו"ן,בשמחה עבור גאולת ישראל,-

בששו"ן לשון עשיית שינונים וגבורות על ראש הרשעים דאומות העולם ברשות סמא"ל התחתון המלאך הטמא שעתיד סמא"ל העליון שהינו שומר ישיבת חפץ לכלותו,וזה סוד  הפסוק "לץ היין הומה שכר" (משלי כ, א), כלומר  ל"ץ היין הומה שכר,אותם שדין יהודאין המבקשים שכר מצווה,ולא עובדים לשמ"ה בסוד לתורת מש"ה  אז הם נשפטים בגאולה השלמה על ידי ל"ץ יין,חכמה אסורה העתידה להפיל הרשעים לבור החטאים לגלות קלקלתם ברבים,-

ועתיד המשיח שהינו  צ"ל{ם}  בעל הארת יי"ן  בגמטריא  ע"  פנים של התורה לחתום שכ"ר מצוהה לאותם צדיקי אמת שבגלות טעמו טעם עפר ר"ל בעבודת  השם בשל הסטרא אחרא הרשעים מכלכלים אותם בצמצום על מנת לשבור רוחם ואמונתם רחמנא ליצלן,ומשמיעך סוד גדול והוא רחום יכפר עוון על גילויו,"לץ יין הומה שכר מצווה",הרי ל"ץ  זה סמא"ל הרשע שהינו קליפת העצ"לות עתיד המשיח מאיתו לגלות אור הגאולה,בסוד יתרון האו"ר{ל"צדיק},-

האור הד"ק דהארת אריך אנפין מהחוש"ך שהינו יי"ן אסור ס"מ-אל הרשע המסמא עיני ישראל ביין משכ"ר{-משק"ר},ועתיד הגואל בכח חותם ה"ומה העולה י"וד  ה"א  ו"או  ה"א  ו"ה  להכרית סמא"ל הרשע,וזאת הגואל יעשה בזכות שכר "מ"צוות "כ"ל "י"שרא"ל" "צ"דיקים "ק"דושים ר"ת  מקובל המלאך מלכיצד"ק,להראותך המשיח מל"ך עתיד להתאחד עם צד"ק{מלכות}וביחד להוליד הארת תורת מלכ"י-צד"ק,להראותך צדקותו של מל"ך המשיח ובזה ה"צדק" ישפוט ויכרית הסטרא האחרא הרשעים,מלכות רומי לשון הינם קליפת הרמייה,ועל זה נאמר "אף כי היין בוגד",-

כלומר א"ף לשון אף וחימה והינם מהוים יי"ן בוגד,לשון מסיתים ישראל צדיקים למשוך  חכמה אסורה בסוד יי"ן בוגד,לשון יין{חכמה}המטמאת המלבושים ומהפכת המידות ח"ו לבוגדים,וזה חטא המרגלים לשון הרגילו עצמם לשתות מיין הבוגדים ופגמו במלבושי עליון,ועל כך נאמר  "וישת מן היין וישכר ויתגל" (בראשית ט, כא),מדבר על פגם השתיה מהיין האסור,החקירה בעצמות הבורא רחמנא ליצלן,ועתיד לבוא המשיח בעל ישו"ת{רוח אלקים מרחפת על פני המים}ולתקן את פגם ויש"ת,לשון שוטטות אסורה בחקירה פסולה ברזי התורה,כנאמר לעשות מהתורה קרדו"ם לחפור ב"ה,-

זה ההיכל קר"  ד"ם,שורש הדינים,לבקש לזכות הארות  מה מטרת הדינים ואיך  המשפט העליון מתבצע,ולאותם רשעים שעוברים על החוק אהיה תמים עם אלוקיך אז "לחפור בה",נגזר עליהם חרפה לדיראון עולם כחטא המרגלים,ריגלו אחר חוק ומשפט עליונים,איך הבורא יתעלה מבקש להכריע סוגיות בעולמו,אז הקב"ה עורר על ראשם של הרשעים{מרגל"ים}מכת  מ"ר  גלי"ם,בסוד מ"ר גזירות דין{גלים}לשון עתידים המרגלים להתגלגל מ"ר  דורות בטרם הקב"ה ישמע זעקתם,ויבוא מלך המשיח שהינו ר"ם וניש"א ויתקנם בכח תורתו,אשרייך רעיא מהימנא שריבונך מקבל תפילת"ך ואין שוערים עוצרים ביד מילותייך לכנוס בשערי מעלה,-

וראה סוד  גדול לא נודע,"וישכר ויתגל",לשון על ידי יין השכרות{האסור}חכמה בזויה המסיתה לרצון להתגלות לשם עשיית שם ומעשיית שם לפ"ה שק"ר{לשון ישכ"ר}בכך היצר הר"ע איבד המרגלים,ונח איש צדיק בדורו היה לא  הצליח למרות התיבה להתגונן מפני  החכמה האסורה והרחמן יצילנו מכח הייצר הר"ע שנטל מתיבת נו"ח את אותיות ת"יבה" ובכך נח הצדיק נשאר רק באות ת" בסוד אות קודמת לאות "נ" בשם נו"ח הינה אות "מ"  ומקובל נשאר עם "מות",זה הייצר  הרע שהוריד נוח ממדרגתו הרוחנית ר"ל,ועתיד מלך המשיח השורה בתיבה בסוד ויסגו"ר ה" בעדו,-

לשון המשיח סגור בתיבה ועוסק בחכמת התיבות,הינו אמור לתקן פגם נוח ,בסוד   תו"י  ג"ל,בסוד י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל+תג"ל מקובל בגמטריא או"ר ע"ב גלג"ל  אמ"ת{בסוד הארת הכתר דמשי"ח}הוא יתקן פגם נוח "ויתגל",בסוד החכמה דסטרא אחרא והבן,ודע לך חסיד קדוש סוד הסטרא אחרא נאמר בפסוק  "זנות יין ותירוש" (הושע ד, יא),כלומר זנו"ת יי"ן,הסטרא אחרא מסיתים ישראל צדיקים ר"ל לזנות ולייפול לקליפת הניאוף על ידי ששותים יי"ן ותי-רו"ש,המילה כתובה למפרע המצביע על דינים,עד שיבוא שו"ר סוד המשיח  ויוש"ר בפנימיותו,בסוד י"וד ו"או בגמטריא ג"ל+שו"ר סוד של"ו -ג"ר,המשיח בעל הארת ג"ר{דחכמה בינה דעת}ויימחה רוח הטומאה מהאר"ץ,-

וראה סוד גדול,סוד ה"ג"וא"ל" הארת  ג"ימל  ר"יש העולה שי"ר  ג"ל  משי"ח  י"ם גם משי"ח ג"ל שירי"ם{יחודים}בכך משב"ח את אלקים חיים,ומייחד הנשמות לעליונים והעליונים לתחתונים ובזכות תורת"ך עתידים בנ"י ישראל לצאת מהגלות לגאולה כה אמר נאו"ם יאהדונה"י.אמן ואמן.והבט חסיד קדוש שסוד המשיח גדול הוא בסוד ג"ל הו"א  בפנימיותו  ו"ד  בגמטריא  י"+ו"ד ומקובל אות יו"ד{הארת כתר},כנאמר בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה ועתה שמך ה' אלקיך ככוכבי השמים לרוב" (דברים י, כב),-

כלומר בשבעי"ם נפש,בסוד נפש הגואל מכילה שבעים שמות המאציל יתברך שהאציל שם מ"ה  בגמטריא י"וד  ה"א  ו"או ה"א בפנימיות המשי"ח,וזה ירד"ו אבותיך מצרימה,עתיד המשיח על ידי אור האבות סוד שם מק"ב נוטריקון אברה"ם" יצח"ק" ויעקו"ב" לברר כל ניצוצות הקדושה,וידעת מק"ב בגמטריא מאלהינ"ו,בסוד המשיח מבקש בתפילתו  נ"ו  אלהי"ם הב"א לנ"ו הגאול"ה השלמ"ה ומחה זכ"ר עמל"ק הרש"ע וקב"ל תפילת אבותינו הקדושי"ם וקיים שבועת"ך לכל הצדיקים האהובים,-

"ועתה שמך ה" אלקיך ככוכבי השמים לרוב",פה נבואה גדולה והוא רחום יכפר עוון על גילויה,"ועתה שמך ה" אלקיך",הפסוק מודיענו שהמשיח הצליח לייחד כל העולמות בכח חידושי תורתו,"ככוכבי השמים -לרוב",בסוד ברל"ו  בגמטריא גדו"ל באדונינ"ו ור"ב כ"ח,בזה השם הגואל מגלה הארת אלוקות א"ף בפנימיות כוכבים ומזלות,ועתיד מלך המשיח לעטר הכוכבים בשמות ארגמ"ן על שם מלבושו כוכב ארגמ"ן,ובזה הכוכב  נמג"ר  אפ"ל זה סמא"ל הרשע נאבד בזכות גילוי רזי התורה,-

וזה סוד הנאמר "ה' הוא האלקים ה' הוא האלקים" (מלכים א, יח),ביום ההוא ה" בסוד בינה אות ה"א בגמטריא פל"א חמש",ומדבר על ה"בלים דבינה שהינם ח"מ  א"ש,דינים לוהטים,כי בינה אף על פי הינה רחמים דינים מתלהטים ומתעוררים מאיתה,והמשיח על ידי ב"ה"בל  פי"ו בסוד אות ה" היני ימית רש"ע,זה סמא"ל הטמא,וביום ההוא "ה"וא  האות ה"{סוד הבינה}מגלה הארות בשם אלקי"ם,בסוד א"ל  קי"ם{המלכות חוזרת להיות אור חסדים}ואין רשעים ר"ל שמהפכים השם מחסד לדין עקב רשעותם וחטאתם,ואז כל ישראל צדיקים עתיד להגיד  ה"  הוא האלקים,בסוד  אהוה האלקים,בסוד יחוד אות ה"{בינה}ומלכות{אלקים}ומקובל יחוד ה"ה בגמטריא י",-

בסוד י+ה"ה מקובל שם "היה",כנאמר שם מ"ה העולה י"וד ה"א ו"או ה"א סוד הכח ה"ג"וא"ל"  שהי"ה,בסוד מש"ה הוא שיהי"ה,תיקון פגם "שהיה" על ידי נשמת הגואל שיהי"ה{בסוד מש"ה},לשון בכל דור נמשה מעולם העליון על מנת לתקן ולהוסיף אורות בעולם התחתון,וזה סוד הנאמר "הנסתרות לה' אלקינו" (דברים כט, כח),כלומר התיקונים הגדולים של הבאת הגאולה הינם מהיכל "נסתרות" וידועים רק  לה" אלקינו,בסוד  ל" פעם ה"  בגמטריא ק"ן,-

בסוד נשמת ק"ן ציפור,נשמת משיח צדקנו רק הוא בעל ידיעה בתיקונים ועתידה ב"ת{מלכות}להיות בעלת  י"ו  קנים,י"וד  ו"או בגמטריא ג"ל+קני"ם מקובל ג"ל  ק"ן  י"ם  העולה  ג"ל  ק"ן חמישי"ם בסוד ג"ל משי"ח ינק"ם ויכלה מלכות סמא"ל הרשע זרע עמלק נאבד ב{ג}או{ל}ה השלמה,ואז ישראל צדיקים יחזו בנאמר "והנגלות לנו  ולבנינו",הרי לך ונגלות בסוד רזי התורה שעתיד מלך המשי"ח משה רבינו לגלות לנ"ו ולבנינו,על ידי זה המוחין של הדעת הקדוש נבנה מוחין חד"ש בסוד דו"ר ב"א ודו"ר הולך,-

זה בגלות אך בגאולה השלמה בעת מלך  המשיח מאיר בזוהר העלון יהיה הדו"ר  ב"א והדו"ר הול"ך,לשון התחדשות המוחין ללא הר"ף סוד פר"ה{מלכות}המעוברת משם לל"א  העולה א"ס,בסוד הארת א"ין  ס"וף על ידי יוס"ף{ספירת יסוד}אומרת לבורא יתהלל  נ"א של"ח לעמ"ך גואל צדק,לשון מ גלה  מוחין הצדיקים{בסוד עי"מ,ע"יבור י"ניקה מ"וחין},וסוד נ"א  אותיות  נ"ון  א"לף  בגמטריא ק"ו  פל"א,הארת ק"ו{ההשפעה}סוד ג"ל עיני ואביטה נ{פלא}ות מתורתך ות"ן פל"א ההבט"ה,משמע בגלות אין כח ההבטה בישראל צדיקים,-

ולעתיד לבוא עתיד המשיח למשוך למען ישראל כח ההבט"ה,סוד ההטב"ה של המידות,זהו השכל הנעלם יכוון לב ישראל לחפו"ץ רק בטוב,לחפוץ בסוד על ידי הכתר העליון הנקרא חפץ בכך ליבם של ישראל חפץ רק במאו"ר התורה,התורה תאיר בפנימיות ישראל ותהפך לחלק מהוייתם,וזה  "ו"הנגלות "ל"נו  "ו"לבנינו,ר"ת מקובל שם ו-ו-ל,זה השם אחד מע"ב שמות הבורא יתהלל,ועל ידי זה השם עתיד המשיח לעשות נקמה באומות העולם הרשעים,ואז הנגלות לשון ישראל צדיקים שהיו בגלות יגלו אור ששמור רק לנ"ו{ישראל}ולבנינ"ו,-

ופה סוד גדול והוא רחום יכפר עוון על גילויו,נאמר ולבנינ"ו,לבניין של האבות,בסוד בנינו סוד הגופים המכילם האור{דנשמות}של האבות,וזה אבות {לנ"ו}ולבנינו{גופים}עתידים לגלות סוד היחוד כנאמר כל ישראל ערבים זה לזה,לשון מעוברים,וזה ישר-א"ל אותיות לראש"י,בסוד הן הנשמה והן הכלים{הגופניים}גנוזים באופן הארה  דקיקה בראש העליון{סוד התפארת},מלך המשיח,לשון נמשח בהארת נשמות ישראל,וממשיך המוחין לכלל הנבראים ולכן שמו הנשמה הכללית,סוד יחידה על שם עבור ה"ג"וא"ל" אין ח"ו פירוד בין הכלי לנשמה,ודי דיברנו בכ"ך,-

וזה העניין הנאמר "השכיבנו ה' אלקינו לשלום",כלומר  "השכיבנו ה" ,עתידים ישראל לבקש מהבינה העליונ"ה"  שלחי מוחין ישנ"ו הכ"ב אותיות המצורפות שהוא גואל מדרגעת ההשכבה,סוד הקטנות מוחין,ובכך אלקינ"ו,לשון קול תפילתנו  יעלה ל"שלום",סוד התפארת שהינו יפאר תפילתנו ויכניסה להיכל מרו"ם העולה פר"ו,על שם זה ההיכל מפרה החכמה בקרב בני ישראל,לשון ישראל זוכים לבנות הבנין הקדוש בכ"ח הארת החכמה המכלה ומוחה סמא"ל הרשע נאבד בזכות גילוי רזי תורה,-

וביום ההוא עתידים ישראל לחוש הארת "ה"שכיבנו "ה"  "א"לקינו "ל"שלום ר"ת בגמטריא אל"י,בסוד בינה{שם ל"י}חותמת הארת אות א{בסוד א"אלפך חכמה}בפנימיות לב ישראל,וגם השכיבנו לשון בהשגחה פרטית,אתה  "ה" "א"לקינ"ו"  "ל"שלום  ר"ת מקובל א-ל-ו-ה,בסוד כתר החסד עתיד להאיר על ישראל,ובכך התפשטות רוח הנבואה בסוד  אנ"י  קו"ל{-אלקינ"ו}עתיד להשמע בישראל בזכות יחוד תפארת{קול}ומלכות{אנ"י}המגלים חותם אלקינ"ו,-

וזה סוד הפסוק "השליך משמים ארץ תפארת ישראל" (איכה ב, א),הרי השלי"ך משמים הקב"ה מאור הבינה עבור אר"ץ{מלכות}בכך זוכה להארת תפארת ישראל,נשמת המשיח המפאר ישראל ברזין עליונים,בסוד השכיל משמים  בגמטריא שמ"ן המשכי"ל,ומדבר על המשיח משה רבינו הנקרא ה"מ-שכיל,על ידי מוחין שם מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א אור שכלי" העליון הינו מושך הארת בינה לאר"ץ השורה בגלות ועל ידי המוחין הגואלים{הנקראים תפארת}גוזר  מיתה והכחדה על סמא"ל הרשע מלכות רומי נאבדת ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-

והבט  סוד גדול עתיד המשי"ח "ה"שליך "מ"שמים "א"רץ  "ת"פארת "י"שראל  ר"ת  מאת"י  ה",בסוד תורה חדשה מאת"י תצ"א  תורת אות  ה"{סוד הבינה  העליונה},וזה סוד הפסוק  מי גרם לי שאהיה שמש לע"ז" (חגיגה י"ג. ).כלומר מ"י סוד הבינה עתידה למחות קליפת גר"ם,כנאמר  לשו"ן רכ"ה{סוד הבינה-עיני לאה רכות,המעברת הדעת סוד הלשון}זה המשיח עתיד תשבר גרם,זה סמא"ל הרשע הגורם לכל בעיות ישראל צדיקים קדושים,ואז בכך עתידה ל"י{שם בינה}לגלות ש"אהיה",בסוד מ"ה  הי"ה  א"ש שכילתה  את קור"ח ועדתו שמנעו ממשה להביא הגאולה כך יהיה בעתיד מידת הא"ש{דינים מרים}תכ"ה בכח שם כה"ת נוטריקון כ"ליה  ת"קפה"  את המתנגדים לרצון העליון לגאול את ישראל עם טהרה,-

בסוד עתיד שמ"ש{משה}להמית  הש"ד הטמא  סמא"ל והינו מוציא לע"ז על  הצדיקים הקדושים והאמיתים ומרומם כוחם של שדין יהודאין בכדי להחליש כח הצדיקים המקשים אמת ומוחים בידי מנהיגי העם בעלי שקר ושררה שבכחם מונעים השמעת דברי אמת,אז תבוא אות א"{בסוד א"אלפך חכמה},סוד הארת חכמה ותכה  את ה"מת",זה סמא"ל הרשע שורש המיתה,ועל ידי הכחדתו כל הענפים הקלוקלים שמשוייכים לצבאותיו יומתו,וסוד גדול  אנוכי מגלה למענך והוא רחום יכפר עוון כי למען הבאת הגאולה נצרך אנוכי לכנוס לפני ולפנים למשוך מוחין קודש הקודש,-

עתיד ה"ג"וא"ל"  להתגלות על ידי המלאך ששמו מגולה מהפסוק {מ}י   גרם ל{י }   {שא}היה {ש}מש {ל}ע"ז",ומקובל השם "שמשיאל",זה המלאך  הינו ישמ"ש  א"ל{את משה רבינו מידתו  חס"ד סוד שם א"ל בתורת הקבלה},ובכח זה המלאך המשיח ינתץ העבוד  הזר"ה זה סמא"ל הרשע מלכות רומי שורש השטנ"ה,אמן ואמן,וזה סוד הפסוק "וה' הכה כל בכור" (שמות יב, כט),-

הרי  אות ו"{תפארת}בכח בינ"ה" עתיד לייחד היחוד הגדול של אותיות ו"ה{תפארת ומלכות},ועל ידי זה היחוד הכ"ה כ"ל,הרי היסוד הקדוש שם כ"ל בפנימיותו שער חמישים עתיד להכות בכור",זה סמא"ל הרשע מלאך זוט"ר שעשה עצמו מלאך בכי"ר ועתיד מלך המשיח לעוקרו את סמא"ל הטמא ולהאבידו מהעולם בכח חידושי תורה  המלווים בדינים קשים ומרים השורפים ממשלת הסטרא אחרא לנצח נצחים,-

ואנוכי מגלה למענך חסיד קדוש סוד עליון ,ו"ה  הכ"ה  בגמטריא י-ה-ו-ה-ה-הה,בזה היחוד עתיד  הקב"ה להכות ולמחות אויבי ישראל צדיקים קדושים,וזה סוד הנאמר "פורה דרכתי לבדי" (ישעיה סג, ג),זהו סוד המשיח עתיד לפרות באור החכמה,וזה פור"ה העולה ה"ר  אלהים,ומשה עלה להר סינ"י  לקבל הארת  יי"ן  ש"ם  יש"י{בגמטריא סינ"י},בסוד הארת המשיח,הגואל עתיד לחתום י-י-ן העולה  ע" פנים של התורה בפנימיות שם המלכות הנקראת יש"י,בסוד י"ש  עבורה{עיבורה}י" ספירות בלימ"ה,וזה דרכתי לבדי,הקב"ה הדריך משה לבד"ו ואין בן אנוש לימד המשיח התורה רק הבורא יתהלל מלמדו כל הרזין הגנוזים,-

ויש עניין גדול בזה הפסוק חסיד קדוש וירא אנוכי מלגלותו אך הוא רחום יכפר עוון,נאמר "פו"רה "ד"רכתי "ל"בדי,בעת  מילוי אות "ואו" מקובל  ופדוא"ל,וזה המלאך המציל המשיח{אות ו"}ממידת הדין דסמא"ל הרשע המקטרג ר"ל על ה{ג}וא{ל} בשל גילוי רזין דרזין,אך המלאך פדוא"ל פוד"ה מטעם הא"ל יתברך את המשיח וחותם בנשמתו מוחין לא"ה{הבינה}המבטלת כל גזירת די"ן בכח חותם שם ד-נ-י{אחד מע"ב שמות המאציל}המהוה מג"ן עבור משיח צדק בכדי שלא ייפגע ח"ו מהדינים הקשים המלווים לחכמה שמושך משערי מעלה,והקב"ה יהיה עימו כי לא למען ההדרת שמו עושה רק למען לההדיר שם השכינה ולכן שם הגואל הד"ר,-

כי עד"ר ומכלה הקליפות דסטרא אחרא ובכך הוד והד"ר מקשט רעייתו השכינה הקדוש"ה הנגאלת מייסוריה,ועל כך נאמר שירו לה' שיר חדש כי נפלאות עשה הושיעה לו ימינו וזרוע קדשו" (תהלים צח, א),כלומר  "שירו לה" שיר חד"ש,זהו השיר של המשיח אור יש"ר{דהשפעה},סוד הק"ו הנמשך מהאין סוף יתהלל,ועתיד ה{ג}וא{ל} להגיד לישראל שיר"ו ל"ה,הרי השיר סודו אות ל" פעם ה"  בגמטריא ק"ן{החכמה},זהו שיר במדרגת חכמה המחדש המלבושים עבור{עיבור} ישראל ב"נפלאות",בסוד הארת שער  נ"  פלא-אות,תורת הצירופים המבררת עולם העשייה{-עשה},בסוד עש"ה בגמטריא הצר"ף{סוד המשיח}משה רבינו,על שם מושה מתוך האותיות הארות על ידי צירופם,-

ובכך הושיעה לו ימינו,וראה סוד גדול והוא רחום יכפר עוון על גילויו,נאמר "הושיעה לו",בסוד י-ה-ו-ה  ש"ע,הגואל הינו צר"ף יהוה,ועולה ציפו"ר עש"ר,להראותך  נשמת ק"ן ציפור{הגואל}בעל  י" ספירות בלימ"ה,בכך הינו עתיד למחות מלכות ישו"ע,י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים,ובכך ישראל עתידים להודות ל"ו" לאות ו"{סוד המשיח}על שמעטר נשמתם בהארת ל"מד,אות ל"  בגמטריא י"י"י{חכמה בינה דעת},בכך ממתקים ומבשמים ד"ם{גבורות המלכות},וזה יחוד ל"ו, העולה קש"ר שלושים,וכידוע שלושי"ם אותיות ש"ם שיל"ו,המגלה שהמשיח מאיר באורות שלמים,-

בסוד  י"י"י{חכמה בינה דעת}נמשכים בתוך כלים דמשי"ח,ובכך הינו בכח אות ו"{תפארת}מעיד על אמיתות התור  בכח חידושי תורתו,ואות למ"ד  בגמטריא ע"ד+למ"ד ומקובל  מ"ד  לע"ד,עתיד המשיח בזכות העלאת מ"ן בסוד מ"יין  נ"וקבין  למשוך מוחין  מ"יין  ד"זוכרין ולייחד המלכות{דם} לע"ד לספירות העליונות,ובכך המשיח עתיד להגיד לישראל שמ"י  ע"ב מגד"ל  פל"א{העולה לע"ד  מ"ד},בסוד שם ע"ב העולה חס"ד באמצעותו הגואל על ידי שירתו ממתק ומבטל ד"ם{גבורות},-

ומושך פל"א{התורה החדשה}לפנימיות מגד"ל{סוד המלכות הזוכה לגדלות מוחין},ועל כך נאמר ירו"ץ צדי"ק ונשג"ב,וידעת "נשגב"  בגמטריא די"ו משה,להראותך תורת המשיח הנמסרת עבורו{עיבורו} על ידי המלאך די"ו סוד מלא"ך  יו"ד{ספירות}החכמה בכך הינו בעל ידיעה בחכמת ציו"ר האותיות וזה ירו"ץ  יצו"ר לצייר ציו"ר  הצירופים,אותיות ציו"רי  מפ"ה,-

סוד שם מ"ה במטריא י"וד ה"א ו"או ה"א ובכך מושך אות פ"  בגמטריא שמ"ן יו"ם{חכמה דחסדים}המוחה ומכלה ממשלות הסטרא אחרא לנצח נצחים,וביום ההוא לישראל צדיקים  וזרו"ע קדש"ו,אות ו"{תפארת}זרע"ו בסוד אור החכמה עימו שוק"ד על גילוי רזי תורה מעטר המלכה בקודש"ו" של  תפארת{סוד אות ו"},והבט חסיד קדוש כעת מגלה לך על פי הפסוק הבא סוד עיבור  משיח צדקנ"ו,-

כנאמר כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" (מיכה ז, טו),הרי לך כימי" צאתך מארץ מצרים,מדבר על נשמת המשיח שעתידה לצאת ולהתעבר ב"ג"וא"ל"  בעת הינו ר"ל בפנימיות הקליפה{מצרים},ואז על ידי צירי יולדת השכינה הקדושה עתידה ללדת{לגלות}נשמת המשיח וישראל יאמרו "אראנו נפלאות",ראשית עתידים ישראל ייפול על פניהם יראה גדולה כשל צירי יולדת,עקב חששם ממידת הגבורה הקשה שמלווה מלך המשיח על מנת להפרע מרשעי עלמא אומות העולם הרשעים ממשלות הסטרא אחרא העתידות להחר"ב מעוצמת הדינים,אך לאחר מידת הפורענות הנפרעת מהרשעים,עתידים ישראל להגיד נפלאות  עשה עבורנו{עיבורנו}הקב"ה,-

בסוד על ידי שם נ" סוד חמישים הארות הקב"ה  מגלה למעננו פל"אות הבריאה,לשון שהתורה המהוה צירופי שמותיו של  הקב"ה בראה את כל המקויים במחשבה  תחילה סוף המעשה נעשה.וזה עניין הפסוק  "ודרך לחזיז קולות" (איוב כח, כו),כלומר ודר"ך לחזי"ז קולות,כידוע ספירת תפארת{קו"ל}המשי"ח על ידי חזיונות נבואיים עתיד להדריך עם ישראל על העומד לבו"א עליהם,בסוד עתיד המלאך ב"ואל סוד פרצוף מידת הגבורה של רפא"ל להודיע למשיח  באמצעות חזיונות,לשון חוזה בחכמה האותיות{צירופים}על מאורעות הגאולה,-

והבט סוד עליון,{ו}דרך {ל}חזיז [ק]ולות,ר"ת שם קו"ל{תפארת},בכח הנבואי המשיח משה רבינו עתיד למשוך הארת ק"ו{אין סוף יתברך}ובכך מגלה מוחין י"י"י  בגמטריא אות ל",ועימה דר"ך באורחות צדיקים,לשון בדרכים שלר הרבה דרכו שם במחשבתם,חוץ מרבי עקיבא וחבריו,וזה סוד עקיבא,על שם השאיר עקבות למשיח איך למצוא הדרך לחידוש התורה,וצא ולמד מעלת התנאים הקדושי ם סודם  י"  הרוגי מלכות,בודאי נשמתם סוד י"וד החכמה השורה על מלך המשיח,כנאמר כאש"ר ירים משה יד"ו וגב"ר,בודאי יו"ד נשמות המלכות אז גובר ומכלה סמא"ל הרשע,.-

וסוד המשיח "עוף השמים יוליך את הקול" (קהלת י, כ),הרי לך עו"ף השמים,סוד המשיח העתיד להגיד לישראל העו"ף  השמים,בסוד משה עלית למרום,שבית שבי ,הרי מכאן למדים המשיח יהיה נסתר בעת שורה עם אלקים חיים,ולאחר מכן,שבית שבי,הינו ישוב להתגלות,בסוד לקח"ת" מת"נות באד"ם" ס"ת מקובל "מתנות",להראותך מלך  המשיח קיבל מתנות מהמלאכים,סוד מ"ה  מלאכים,ושם  מ"ה בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א  בגמטריא גאולה,-

ללמדך ממלאכ"י גאול"ה שהינם מהוים מלאכ"י הגואל,צב"א השמים{בסוד צב"ע השמים}הגואל ישראל צדיקים,"יוליך את הקול",תפארת{קו"ל}על ידי א"ת צירופי אותיות יולי"ך,הינו מורה הלכות חדשות מעו"ף השמים,עו"ף לשון חיות שר"ף מעופפות,עפים לקבל רזין דרזין עבור גואל ישראל,והבט סוד גדול והור אחום יכפר עוון על גילויו,המשי"ח משה רבינו {יו}ליך {א}ת {ה}קול  בסוד  אותיות א-ה-ו-י,-

וזה סוד הפסוק "שש כנפים שש כנפים לאחד",כלומר ש"ש כנפים,לשון עופ"ות{מלאכים}המהוים אות  ו" בגמטריא ש"ש,ובאמצעותם ה{ג}וא{ל} חותם במלכות{הנקראת שו"ש}מוחין נ"ה,בסוד נ"צח ה"וד  רוח הנבואה,ועל ידי זה זוכה לעיטור שושנ"ה{המלכות}נגאלית  בזכות רז"י  התור"ה,ש"ש כנפים לאח"ד,על ידי  ו" מלאכים מלך המשיח מושך הארת אות ל"  בגמטריא  י"י"י{חב"ד}על מנת  ל"אחד" הספירות לידי מקשה בודדת,בסוד אורות עקודים,סוד  ע"  קודים{פנים של התורה}המגלים הארת עולם הייחוד  בלב ישראל קדושים ובכך סמא"ל  הרע נאבד לנצח נצחים,-

וזה עניין  הנאמר  "פה אל פה אדבר" (במדבר יב, ח)",כלומר פ"ה א"ל פ"ה,מקובל פ"ה  הפל"א,סוד המשיח הינו פל"א התורה בכח אות ה"{סוד הבינה העליונה}מגלה אות  א"{בסוד  א"אלפך חכמה}במלכות הנקראת דב"ר,על שם עתידה לדבר באור החכמה ולכלות ממשלות הסטרא אחרא,ופה סוד גדול,פה א{ל}  פ{ה} {א}דב{ר}  ב"ו,בגמטריא סוד שם רל"ו  בגמטריא גדו"ל אדונינו ור"ב כ"ח,המשיח מהוה כ"ב רו"ח בסוד אד"ו-{נינו},שם ינו"ן המכיל בפנימיותו הארת א"י{סוד  כתר פלא"י},-

ועל ידו חותם מוחין ד"ג"ו"ל"  העולה  ג"ל  עש"ר ספירות,לשון גילוי העשר ספירות בישראל צדיקים,וזה סוד הפסוק "דממה וקול אשמע" (איוב ד, טז),הרי לך {ד}ממה {ו}קול {א}שמע ר"ת בגמטריא  פלא"י,בסוד דממה סוד הארת כתר סודו "פדה" ישראל{אות ו"}ועמו{קו"ל}על ידי  יחוד  א"-שמע,{סוד יחוד בינה וחכמה},והבט  אשמ"ע  בגמטריא שמ"ע אל"ף,עתיד המשיח לשמוע{להתבונן}בשכלו באות  א"{הארת החכמה}הנקראת  ג"ל והוא עינ"י הבטה סוד נפלאות התורה,לשון פנימיות דפנימיות התורה,סוד האות אל"ף בהיפוך אתוון מקובל פל"א,ועל זה המוחין נאמר קול דממה דקה" (מלכים א יט, יב).-

כלומר  קו"ל {תפארת}מקובל על ידי דממ"ה דק"ה,בשל דקות האורות רק עיני המשיח בעלי יכולת לגלות הרזין העליונים,דק"ה בגמטריא ק"ט,בסוד ק"ול   ט"  ספירות המעברים כלי{המלכות}ובכך מקובל י"  ספירות  המולידים  ע" פירו"ת,כח השמות המפורשים המולידים פירות{נשמות צדיקים,}ותורת המשיח בסוד {ק"ו}ל  {ד}ממה {ד}קה,ר"ת מקובל קדו"ד,הינו מקודד"ת ומצורפת ורק דו"ד בעל יכולת למשוך מהתורה ק"  ברכות עליונות לעבר רחם השכינה ולגאולה על ידי המתת סמא"ל הרשע מלכות רומי נאבדת ב[ג]או{ל}ה השלמה,בסוד הפסוק "קול גדול" (דברים ה, יט),-

הרי אימתי שמלך המשיח יזכה למוחין קו"ל גדו"ל העולה  קו"לי  ג"ל,בסוד הארת נפלאות התורה הנקראת ג"ל,סוד הנבואה המאירה בסוד קו"ל התורה החותם גדלות מוחין בישראל צדיקים זה סימ"ן שהמשיח על ידי העלאת מ"ן  בסוד מ"יין נ"וקבין מושך אור  ס"י  בגמטריא ע" פנים ארוכים,הארת אריך אנפין המשבר כל המקטרגים ומוציאם את ישראל לגאולת נצח נצחים,-

וזה הנאמר "וישמע את הקול מדבר אליו" (במדבר ז, פט). הרי  ו"י-שמע,בסוד י"וד ו"או  בגמטריא ג"ל+שמ"ע ומקובל הארת ג"ע  שלם,בסוד עתיד המשיח לגלות בתורתו הארת ג"ן  ע"דן  סוד מוחין של"ם,על שם מעטר ישראל בשלות הידיע"ה,וזה המוחין א"ת הקול,התורה {קול}המצורפת מא"ת  אותיות אמ"ת,"מדבר אליו",בכך המשיח שהינו גלגול של הנביא י"ו-אל,בסוד י"וד ו"או בגמטריא ג"ל+א"ל ומקובל  א"ל  בכח תורת ג"ל מוציא ישראל קדושים מהמדב"ר,הרי לך על ידי מדרגת מ"דבר,בסוד המשיח בעל שם מ"ב  ד"ר{בפנימיותו},בכך ישבר וימית קליפת המדבר,סמא"ל הרש"ע הנאבד ונכרת לעולמי עולמים.אמן ואמן כן יהי רצון הש"ם  מ"עולם  ה"וא  ש"מך.

תם ונשלם ספר-דברי תורה בשם המגיד לרמח"ל ז"ל/נמסר לרב הרגלא"ט בנבואה.

OnLineTech