להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> ב" תקונים{חידושים],-"ככתוב הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא"

ב" תיקונים{חידושים}-"ככתוב הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא.לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא,והשיב לב אבות על בנים  ולב בנים על אבותם"{מפי אליהו  הנביא}/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגל"אט}   

תיקון {חידוש} -א"

"ככתוב הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא.לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא,והשיב לב אבות על בנים  ולב בנים על אבותם"  

ראה,"ככתוב"  בסוד  {כ}תר  {כ}תרי  {ת}ורה   {ב"ו},-זה אליהו הנביא בפנימיות סוד הכתרים{אותיות}-ובהם הינו מלמד המשיח  את סוד ה"נה   בגימטריא   נ"י,-סד {נ}צח  {ה}וד,-מאור הנבואה,-סוד התנבאות המראה המאירה,-ועל ידי כך עתיד ה{ג}וא{ל}   לעשות   נ"י   בגימטריא  ס",-חבר   נ"י   ומקובל  י"  נ"ס{מכות}-אשר אנכ"י  של"ח{באמצעות לח"ש,-קבלה מעשית}-לסיטרא אחרא,-ובכח הגבורה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשחטים על גבי מזבח הנקמה,-מלכות רומי הרשעה נמחי"ת   ב{ג}או{ל}ה השלמה,-ועל כך נאמר   "שלח  לכם"  אותיות  שכ"ל  לח"ם,-וכידוע זה המשיח  אותיות מש"ה  ח"י{והינו בעל שכל הנעלם}-לשון נעל"ה-עם,-

בכח שכלו מעלה ניצוצות קדושה  ומב"רר  נשמות הנפלו לעמקי הקליפה,-ושכל ה{ג}וא{ל}  סודו  לח"ם  בגימטריא  יהוה  יהוה  יהוה ,-בגימטריא   ע"ח,-סוד  ע"  פנים של התורה אשר מעניקים למשה   אות  ח"  בגימטריא  ו"  נשמ"ה,-ובזה היחוד ע-ח"  בסוד   ע"ין  ח"ת   בחיבור האותיות   ע"   חני"ת{חרב הגאולה},-מלכות רומי נאבדית  בעת משיח בנגל"ה,-לשון  הינו  ב"ן   בסוד   בעל מוחין ב"  כפול  נ"  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{בינה}-וחותם   ג"  מלאכי"ם  בממ{ל}כ{ה},-וג"  בסוד א"ל  א"ל  א"ל  בגימטריא  מג"ן,-וזה סוד  אלי"ה  הנביא,-הרי באמצעות  האות  ה"{בינה}-גילוי רזין דרזין נביא  את אלי"ה  בגימטריא מא"ה {גדלות מוחין}לפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים,-ובכך לפנ"י,-אותיות נפל"י,-

זה המשיח הנקרא ב"ן  נפל"י  סוד    פני"   ן"   ל"ב,-בכך יש בכוחו לגלות פנימיות התורה הגורם ליחוד"  בן אמא ואבא{חכמה ובינה}-וזה הזיוו"ג מוש"ך אור הגאולה,-ידעת   פנ"י-ן,-לשון פנינים,-כנאמר על התורה "יקרה היא מפנינים",-כלומר  המשיח בעל אור החכמה  הנקרא  יפ"ה  בתורת הקבלה יונ"ק חכמתו מן התורה,-וראה  {י}קרה  {ה}יא  {מ}פניני{ם},-חבר האותיות המסומנות  "המים"{זה התורה},-וגם המי"ם  בגימטריא     יפ"ה,-וזה סוד בו"א   י"ום,-הרי ב"ו{בפנימיות הגואל}אות  א",-וזה יחוד בו-א,ובכך חותם יו"ם{אור החסד בתורת הקבלה}בישראל עם טהר"ה,-לשון משיגים טוהר המידות באמצעות י"ום,-סוד י"ו קרנות על חד"ו,-זה משה,-חבר אות   ם"   לשם  חד"ו,-ומקובל   ד"  מוח",-

הרי מוחין המשיח סוד התפילין{ד"  פרשיות},-סוד המרכב"ה,-גמר"א{ג-בריאל מ-יכאל  ר-פאל  א-וריאל}המהוים שם י-הוה-  יתבר"ך שהינו הגדו"ל  והנור"א,-וזה  סוד הדינים והגבורות הגדולים והנוראים שה" יתהלל יכ"ה באמצעות משיח דו"ד את סמא"ל השר הטמא,-מלכות רומי הרשעה  אשר עתידה להשח"ט עין לא ראתה זה הזוו"עה,-הרי רוח הזווע"ה   בגימטריא    עו"ז   הו"ה,-הינה מידת הגבורה  הנולדת{מגולה}מתורת{עו"ז}-המשיח{שם הו"ה}-בגימטריא  י"ו,-בסוד  משה עליו נאמר  "יו  קרנות על חדו",-ומשיח בעת המלחמ"ה נוט"ל אות ק" מן קרנות ומחליפה באות כ"  ובך  מקובל  "נכרות"  את הסיטרא אחרא,-באמצעות  כנו"ר   ת"  בגימטריא כנו"ר  או"ר ע"ב אמ"ת,-וכידוע שם ע"ב  בגימטריא חס"ד  ו-כנו"ר  בגימטריא עו"ר,-וזה סוד הנאמר על משה,-"כי קרן עור פניו",-הרי באמצעות פנימיות התורה,-סוד  ע"ין  ו"או  ר"יש    בגימטריא   עשיר"י   ס"ג,-

זה סוד המשיח{ספירת תפארת,הנקרא עשיר בתורת הקבלה ובפנימיותו  י"  ספירות בלימה}-בכך מגלה רזי"ן דרזי"ן במדרגת שם ס"ג  בגימטריא  יוד הי ואו הי,-וכח הרזי"ם  בגימטריא האורי"ם  בגימטריא    או"ר-נה{סוד הנבואה  נ-צח  ה-וד} בגימטריא  נר"ו,-סוד אליהו הנביא   נ"  או"ר  החותם  במדרגת נור"א{תפארת,-קו אמצע}- י"ב   נ"ר   בגימטריא    נ"ר   או"ה  בגימטריא   נ"ר  ז"ה   אותיות  "הנזר",-זה המשיח עליו נאמר "נזר אלוקיו על ראשו",-והנ-ז"ר  סוד  נ"  ר"ז  החותם בגוא"ל  י"ב צירופי יהוה יתבר"ך  המקנים עבורו{עיבורו}-נבואה במעלת ז"ה,-ובכך  "ו"-זה המשיח השי"ב{לשון תשובה}-את ישראל{ל"ב}-למדרגת א"בות סוד  ת"ו  א"ב,-עתיד ללמדם אור הניגונים{יחודים}-שהינו מזכ"ה אותם במוחין  ע"ל  בגימטריא מא"ה  בגימטריא   מ"ו   ,-בסוד  מ"  כפול  ו"  בגימטריא ר"ם,-חבר שם מ"ו ומקובל  מרו"ם,-הרי מן מ"ר{הגלות}ישראל זוכים ל"רום"{גאולה}-בסוד יתרו"ן האור{גאולה} מן החושך{גלות},-מ-רום,-הרי בינה{אות  ם"}באמצעות  מ"ו,-

סוד מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם{תפארת ישרא,-המשיח}-מרוממת  אות ר"{מלכות},-וזה יחוד מ-ר-ום,-סוד ה{ג}או{ל}ה  הנקראת  ב"ן,-אותיות בי"ת   נו"ן  בגימטריא ק"ו   בי"ת,-על שם עתידה המלכות{בית}לזכות באור אין סוף יתברך לא מושג{אשר באמצעות ק"ו}-ד"ק  מעבר אותה  במדרגת אבו"תם,-אותיות  ב"ו"-תפארת  אמ"ת,-תורת אמת של משיח צדק,-וגם אבו-ת"ם,{האמונה השלמה הנקראת תמימה בתורת הקבלה},-וזה ישיגו ישראל באמצעות  או"ת   מ"ב,-סוד ידיעת היחודים המושך לעברם{עיבורם}-רזי"ן דרזי"ן  אור הגואלי"ם,-האבות אברהם יצחק ויעקוב דברי אלקים חיים,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

תיקון {חידוש} -ב"

"ככתוב הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא.לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא,והשיב לב אבות על בנים  ולב בנים על אבותם"

פירוש:הבט,-"ככתוב" בגימטריא   חת"ם,-הרי המשיח הינו בעל חת"ם  אמ"ת,-והחתם נקרא ה"נה  בגימטריא  ס"  בגימטריא שישים,-אותיות ש"ם  יש"י,-זה סוד  דוד בן יש"י  הממתק  ש"ך  ניצוצות,-והרי ש"ך{בגימטריא יש"י},-וזה סוד {י}ש   [ש"י]-,הרי יש"י אותיות  י- ש"י  עולמות  ,-בסוד  "להנחיל  אוהבי יש"{משלי ח,כ"א},-הרי להנחיל מלמדך שהעולמות נקראים נחלי"ם{זה סוד עולמות החכמה},-כנאמר נ"וחל ח"סד ל"אלפים,-הרי בתורת הקבלה ספירת  אלפים{סוד החכמה}-והינ"ה  נו"ח-ל,-בסוד  "ונוח מצא חן בעיני ה",-בסוד בעיני"  אותיות בעי"ן   י",-זה חכמה בפנימיות התורה,-"עין"  בגימטריא  פ"ן{פנימיות},-כנאמר  "גל עיני וראיתי  נפלאות מתורתך",-נפלאות,-סוד אל"ף{החכמה},-ובכך שם אנכ"י  בגימטריא  א"ף{זה המשיח הארת חוט"ם}-באמצעות של"ח,-סוד לח"ש{השבעות ויחודים},-

בכך ה{ג}וא{ל}  הינו לכ"ם  חותם  לישראל   כ"ל   ם"{מוחין ייסוד בינה}-סוד  מל"ך,-אור ה{ג}אול{ה},-ו"מלך" בגימטריא  צ",-  בגימטריא תשעי"ם  אותיות  שמ"ע   ת"י  בגימטריא  שמ"ע  קוד"ש,-וגם תשעי"ם אותיות מעשי"ת{הרי באמצעות קבלה מעשית}-המשיח מזכה ישראל בחירו"ת בסוד בכח הבחיר"ה  השורה בפנימיות  תור"ה-חיה,-זה מאור ה{ג}וא{ל} שהינו   ח"י-ה,בסוד  "יחיד חי עולמים",-מייחד העולמים{נבראים}-ומעלה שורש{נשמתם}-לעולמות עליו"ן  ובכך חותם בה"ם  שמיר"ה  בסוד  אור  יש"ר   מ"ה{השגחה פרטנית},-שם מ"ה בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בגימטריא הגוא"ל  בגימטריא גאולה  בגימטריא אד"ם,-כנאמר "אתם אדם",-זוכים  למאור   א"  אמ"ת  השורה בפנימיות ה"דם"{כלים},-וזה סוד אליה" בגימטריא  לו"י,-הינו מלמד המשיח לזמ"ר,-וזה סוד נשמת המשיח הגנוזה ב"קן הציפור"{שהינה סוד הצירוף}-הנקרא ציפו"ר  זמי"ר,-אותיות צירוף רזי"ם,-חכמת הצירופים  המ{ג}{ל}ה עבור המשיח רזי"ן דרזי"ן השוחטים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדי"ם השאולה ונשחטים באמצעות חידושי התור"ה,-

ועל כך נאמר  "לפני בוא"  זה אותיות פנ"י  בוא"ל,-המלאך בואל{פרצוף דין,-זה המלא"ך רפא"ל בעת מגולה בגבורתו,}-והינו  הגבורה בכתבי"ו{תורתו של המשיח},בסוד ככתו"ב{בגימטריא חת"ם,סוד מלאך השכינה}-על  כך  נאמר  לפנ"י  אותיות נפל"י{המשיח}-הינו  בו"-א{כלומר המלאך בפנימיות כלי הגואל ומעניק לו  אות  א"  סוד פל"א החכמה},וזה  יו"ם,-סוד זיווג מלכות{שם י"ם}-המאוחדת בתפארת{אות  ו"}-ובכך הגדול והנורא,-שם יהוה יתברך ויתהלל מגולה  בחרב נקמה,-בסוד "והשיב",-לשון עתיד הקדוש ברוך הוא להשיב לאומות העולם הארורים  מידה כנגד מידה על שהצרו לישראל,-וזעקת השכינה נשמעות באלף פרסאו"ת  בסוד  פ"ר  הסואו"ת{כיסויים}מכסה עצמה,- בסוד   פ"ר  דיני"ם  בפנימיות שם  ס"ו-אות,-

זה המשיח  שם ס"ו בגימטריא ב"ן דוד בפנימיותו  אות  א"{חכמה}-באמצעותה מנג"ן{ת"ו}-הנקמה אשר ימחה זכר עמלק הרשע,-ובכך  ל"ב{תפארת}-חותם  {ע}ל  {ב}נים  שם  ע"ב  בגימטריא חס"ד  על "אבות",-סוד  אות  ב"{המלכות שהינה  ב-ית קיבול}-הזוכה לשם ת"י בגימטריא קודש,סוד ייחוד  ב-ית{מלכות  וחכמה}-אשר באמצעות "ו" –לב{משה}שבי"ם{לשון ניצוצות הקדושה השרו בשב"י  בכח בני"ם  בגימטריא  ב" מא"ה   בגימטריא    שם   מ"בו,-סוד שם מ"ב  המעלה המלכות,-אות  ב"ית}-לעולם הגאולה{הארת בינה,-סוד חירו"ת}-בכך  ע"ל  אבות"ם בגימטריא גו"לת  ע"ם  ,-חבר אות   א"  ומקובל  גאו"לת  ע"ם,-

 ישראל זוכים  לתור"ה  המטהר"ת ומעטר"ת  פנימותם  ב-ט"  אורות  חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד,-הכ"ו-נסים למלכות באמצעות שם כ"ו בגימטריא  י-הו-ה {תפארת}-וזה  י"  ספירות  בלי"מה    אשר בכך ישראל "מבערים  את הרע מקרבם",-מכאן ניתן ללמוד  שישראל  משיגים קרבה ודבקות בה" יתברך בגאולה האחרונה על ידי שם מ"ב  שהינו  חותם בהם    י" רע"ם{עשר ספירות}-המשמידים הר"ע,-סמא"ל הרשע יורד לגיהנם ונשחט על גבי מזבח הנקמה],-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

תם ונשלם  ב" תיקונים{חידושים}-"ככתוב הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא.לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא,והשיב לב אבות על בנים  ולב בנים על אבותם"{מפי אליהו  הנביא}/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגל"אט},השבח לבורא עולם.   

 

OnLineTech