להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> מאמרים-סתרי תורה >> ארבעה נכנסו לפרד"ס

 מאמר" עולם הקבל"ה – ארב"עה נכנסו לפרד"ס{מסכת חגיגה}/ ביאו"ר  מעמי"ק   נכתב  באמצעות רב"י גל טופז{הרגלא"ט}-{דבר תורה מן המג"יד}

ד"ע ל"ך אשר נאמ"ר   ארב"ע  בס"וד' א"ר ע"ב  שמות הקוד"ש  אש"ר  מהווי"ם הפרד"ס      בסו"ד  ספ"ר  ד"  אותיות  י"הוה השם המפור"ש,  והארב"ע  -ב"ן עזא"י- בסו"ד הצירו"ף   -ז"ה  פל"א  י"   ענ"ב-, המלמדך   שהשי"ג מדרג"ת  ענ"ב   חכ"מה בתור"ת הקבל"ה  אות  י"  ראשונ"ה מהש"ם   "י"הוה   הנקר"א  פל"א  בסו"ד אל"ף -הארת החכמ"ה כ"ך שמ"ה לשו"ן הקבלה, וב"ן זומ"א   בסוד  ז"ו  א"ם -  בינ"ה עליונ"ה ,ה"אחר"  אליש"ע  בן אבוי"ה  אש"ר שרה במדרג"ת   אח"ר בסוד רי"ח פל"א אור החכמ"ה   ושמו מעיד ב"ו   אליש"ע בסוד המילי"ם  אי"ש  ע"ל, עקב חכמתו המרובה והוא - "אבויה"  כלומר הפלי"א בידיעותיו והרי אבוי"ה  אותיות  א"ב  יה"ו  הבין הוא  שורש{א"ב}החכמה בתורת הקבל"ה של החוקי"ם הרוחניי"ם, ורב"י עקיב"א    בסוד הצירו"ף   פל"א יעק"ב, המרא"ה ל"ך סוד גילגו"ל הנשמה השכנה בקרב"ו  והי"א העניק"ה עבור"ו מה שהתור"ה העיד"ה ב"ו ,

והרי הינ"ך יוד"ע  הנאמ"ר ב"ן עזאי הצי"ץ  בכבוד"ו של מקו"ם ומ"ת וד"ע  ב"ן עזא"י לשו"ן העז"ה יתיר"ה ללא פח"ד ומור"א , וכנאמר מ"י שיראתו קודמת לחכמתו חכמתו מקויימ"ת וזה חר"ג  מזה הגד"ר  - והצי"ץ   בכבוד"ו  בסוד אותיות כ"ב דו"ד ,סוד  היכ"ל משי"ח בן דו"ד - חק"ר בסודו"ת הבור"א אשר בזה המקו"ם  שמו של ה" יתברך, ועל כך נאמר ברח לך א"ל מקומ"ך  והו"א לא שמ"ע ומ"ת , ועלי"ו נאמר  " יק"ר בעיני ה" המותה  לחסידיו {תהלים קט"ז} כלומ"ר יק"ר הינה השכינה הנקראת קי"ר  בתורת הקבל"ה וזהו שבן עזא"י  חרג ממדרגת לחסידי"ו והפכ"ה בסוד המילים  ל"א  חס  יו"ד  ,

הרי גיל"ה אור החכמ"ה באופן לא מתוק"ן ממעלה למט"ה הארת ק"ו שמא"ל החובקת בפנימיותה דיני"ם מרובים ומרים עד מא"ד ,הרי מא"ד מלאך המות הוא הייצר הרע הוא השט"ן  ע"ד {מקטרג} ומעיד לרע"ה כנגד האדם המעוניי"ן לגלו"תם בטר"ם ק"ץ הגאול"ה ולכ"ן  "המותה" לשו"ן מית"ה נגזרה ב"ו{בן עזאי} עק"ב שחרג מן הכלל "לא בכל עת באים אל הקודש" ,

הרי  ל"א מדרגת אי"ן סוף יתבר"ך השוא"ף להשיג" ידיע"ה בו מסתכ"ן בנפש"ו עקב  "בכל" שהינו אותיות כל"ב הסיטרא אחר"א , להט החרב המתהפכ"ת השומרת האר"ה ז"ו לזמן  אחרית הימי"ם וזה היכלו" של משי"ח לשו"ן כל"י המשי"ח יכי"ל אור אי"ן סוף יתבר"ך לא מוש"ג ,ועבור המשי"ח  בכ"ל  עת ישכון בו זה האו"ר ולגבי אחרי"ם   בכ"ל  הופ"ך  כל"ב ,וראה  -באי"ם- בסוד -אויבי"ם -, הסיטרא אחר"א הרודפ"ם בכל ע"ת עק"ב ניסיונ"ם לקרב הגאול"ה בטר"ם  זמנה כפי שנקבע על ידי ה" יתבר"ך בעל כ"ל  הכוחו"ת כולם ,

ב"ן זומ"א  הצי"ץ  לצד השכינ"ה ודעתו אב"דה{שיגעון},  ועלי"ך לדע"ת ב"ן זומ"א   בזמ"ן אמירה נשמ"ע  זוהמ"ה,  זה הצדיק הקדו"ש  הסיטרא אחר"א חתמ"ה בו קליפו"ת אש"ר  עירער"ו דעת"ו,  וזה שנאמר לצ"ד השכינ"ה בתחילה הי"ה בק"ו אמצע התור"ה אך הסיטר"א אחר"א הטת"ה דעת"ו לצ"ד  לשו"ן צד"ה נפש"ו , ולכ"ן נאמר בו  "דבש  מצאת  אכול דייך  פן תשבענו  והקאתו" ,

וד"ע דב"ש  סו"ד התורה בתור"ת הקבל"ה כך נקרא"ת, ומצא"ת  בסוד הוצאת מהכ"ח{מחשבה} והבנת הפוע"ל  הרוחני המשתלשל ממנ"ו  , ועל כ"ך נאמר אכו"ל דיי"ך    ואכיל"ה היא התור"ה כ"ד ספרי"ם בהארת החכמ"ה אות  י" , ובזאת המדר"גה  פ"ן  תשבענ"ו   בסוד המילי"ם ב"ת עונ"ש  ,זה סוד נקב"ת הייצר הר"ע עורב"ת ומפת"ה דעת האד"ם לחוכמו"ת  חיצוניו"ת וחוכמו"ת  אותיות  כו"ח  מו"ת,  -קליפות הסיטר"א אחר"א,  וזהו  והקאתו"  לשו"ן הסיטרא אחר"א מכ"ה ומוקיע"ה  המבי"ט בזה ההיכ"ל בסוד "חרב הלהט המתהפכ"ת   מן היכ"ל השוב"ע להיכ"ל ההקא"ה   ,לשו"ן  קהו"ת חושי"ם הגזר"ה  ב"ו{בן עזאי"},

אח"ר  הוא אליש"ע בן אבוי"ה יצא לתרבו"ת רע"ה, כלומ"ר הרב"ה הקליפ"ה הנקרא"ת רע"ה היא לילי"ת הרשעי"ת היא קליפ"ת הנאיפ"ה , ויצ"א מן הקדוש"ה אל זרועות הטומא"ה בסו"ד זר"ע  רע"ו"ת   -חכמה חיצוני"ת , הנקראת " תרבו"ת בסוד ריבו"י  באלוקו"ת,  ובזה הגי"ע לכפ"ור בסוד הייחו"ד   ,ורב"י עקיב"א בסו"ד אותיות שמו    פל"א  י"בק"   ע",   מהוו"ה הוא שבעים שמות ה" יתבר"ך  - י"חוד  ב"רכה  ק"דושה,  [י]{צ}"א  בש[ל]ו"[ם]   בסו"ד הצירו"ף  י"   צל"ם,

-עש"ר הספירו"ת האלוקיו"ת  אש"ר חתמ"ו במהותו{נשמתו} האר"ת כת"ר אש"ר לסיטר"א אחר"א אי"ן  היכ"ל כנג"ד  זה  , וכת"ר בסו"ד [כ]ית"[ו]ר השם המפור"ש  העול"ה בגימטר"יא  כ"ו השגי"ח ב"ו{ברבי עקיבא}, והשם הוא שופר מש"יח  הנקר"א  פל"א   ולכ"ן אמר רבי עקיבא עליו השלו"ם כשאתם רואים אבני שיש טהור אל תצעקו  מים מים  שנאמר דובר  שקרים לא יכון לנגד עיני {תהלים ק"א ,ז"}, כלומר כשאת"ם  בסוד המילי"ם  א"ש  כת"ם,סוד  מידות  כ"תר  ת"פארת  מ"לכות המהוו"ת כ"ח הנשמ"ה –א"ש ,   רואי"ם בסוד חכ"מה- ראיה קרויה בתורת הקבלה , -אבנ"י שי"ש – בסו"ד המילי"ם  י"ש  א"ב  שי"ן  ,

 -זה או"ר האבו"ת  אברה"ם יצח"ק יעק"ב   א"ל תצעק"ו, כלומ"ר הגביר"ו ב"כח מחשבותי"י את מיד"ת א"ל חסדי"ם בכד"י למת"ן ולבש"ם האבו"ת  אש"ר הינ"ם די"ן קש"ה  , ותצעק"ו אותיות  ק"ו עצו"ת , השפיע"ו עבור"י  הארת אי"ן סו"ף  הנקראת  ק"ו  והי"נה שור"ש העיצו"ת  דקדוש"ה טו"ב ללא כ"ל ר"ע חס ושלו"ם ,כנאמר מפי עליו"ן לא תצא רע"ה ,ועליו"ן מוחין  דלא אתייד"ע{לא ידוע} האר"ת אין סו"ף  בה רב"י עקיב"א עליו השלו"ם דב"ק בשכל"ו, ובכ"ך פס"ח על הסיטר"א אחר"א הם המזיקי"ם - תצ"א לשו"ן צוא"ה {מדור בגיהנם} ורע"ה{לילית קליפ"ת הנאיפה}, ומה"ם נכנ"ס דרכ"ם  כמש"ל למסדרו"ן המוביל להיכ"ל, ומהויים הם לה"ט החרב המתהפכ"ת המגינה על סודות התור"ה שלא יוודע"ו לרשעי"ם הלא ראויי"ם ,וביציאת"ו פג"ש בה"ם ויצ"א בשלו"ם וזה נכנס ויצא בשלו"ם  באמצעות ב"  שלו"ם שאמר,   פע"ם בכניסת"ו ופע"ם ביציאת"ו  ,

וזה שנאמר  על יד"ו "דובר שקרים" הרי על האד"ם הכונ"ס לפרד"ס ללמו"ד את שפ"ת השקרי"ם-, שפת הסיטר"א אחר"א השערי"ם והשוערי"ם העומדי"ם בפת"ח הכניס"ה ומבקשי"ם מפת"ח{שם קדוש} המבט"ל  את  ל"ט כישופים למי שכונס בפרד"ס לל"א  רשו"ת מן ה" יתבר"ך,   וזה ל"א  יכו"ן –סוד  ה"  יתבר"ך "לא" מושג  חת"ם ברבי עקיב"א מדרג"ת  י" כו"ן ,–אור החכמ"ה עשר ספירות בלי"מה ללא מהות והשג"ה המכחיד"ה כל קליפ"ה העומדת בדרכ"ה, ובודא"י  לנג"ד  עינ"י  נקרא"ת החתימ"ה המגינה מפנ"י הקליפ"ה  ל"   בסוד מוחי"ן דבינ"ה  הנוג"ד  ולא מאפש"ר גיש"ה להיכלות  הסיטרא אחר"א ,

ובזה רבי עקיב"א זכ"ה והאחרי"ם  זה הדב"ר לא זכ"ו, ולכ"ן כ"ח שכל"ם נפג"ם מן ההארו"ת הגדולו"ת כנאמר לא כל מי שרוצה לייטול ה" ייטו"ל ,כלומ"ר  ל"א שהינו אין סוף יתבר"ך לא מוש"ג כ"ל מי  בסוד הארת ייסוד הבינה{התבוננות},משפי"ע למ"י שרצונ"ו בו והוא רב"י עקיב"א גילגו"ל פל"א יעק"ב,  תפארת ישרא"ל  , והאחרי"ם "לא כל מי שרוצה  לייטול ה" ייטול", הרי ה" יתבר"ך בעל כל הכוחות כול"ם נט"ל חייה"ם מכיוו"ן של"א הי"תה עבודת"ם רצוי"ה בסו"ד שלמ"ה מבחינ"ת כונת ההשפע"ה ,– ניקיו"ן הל"ב ,והי"ה טבו"ע בה"ם זוהמ"ה היא קליפ"ת רצון הקבל"ה הסיטרא אחר"א ,אי השתוות באור האלוק"י - שינוי צור"ה הב"יא לפגיעת מידת הדי"ן  בכ"לי דעת"ם ,

א"ך רבי עקיב"א עלי"ו השלו"ם נכנס בשלו"ם- רצון השפע"ה השתוות צור"ה לאור האלוק"י ויצ"א בשלו"ם  לשו"ן הוצי"א תכונו"ת השפע"ה מרובו"ת אף יות"ר מטרם שכנ"ס וזה בוודאי ייצ"א  בשלו"ם,-תכונ"ת ביטו"ל עצו"ם לאור הוי"ה{יתברך} אלוקו"ת גמור"ה. 

תם ונשלם מאמר" עולם הקבל"ה – ארב"עה נכנסו לפרד"ס{מסכת חגיגה}/ביאו"ר  מעמי"ק   הנכתב  באמצעות רב"י גל טופז{הרגלא"ט}-{דבר תורה מן המג"יד}השב"ח לבור"א עול"ם.

 

OnLineTech