להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> פרשות השבוע >> אחרי מות

 פרשת השבוע זוהר תנינא-"אחרי מות"-מאת אבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן

א"

"וידבר   ה" אל משה   אחרי מות  שני בני אהרן"

פירוש:הבט    "וידבר"-זה אותיות    ב"ר  יו"ד, הרי משה רבינו  נקרא ב"ר  בסוד ב"ן-סוד  תפארת אשר בפנימיותו  אות י"וד-זה ספירת החכמה בתורת הקבלה הנקראת    י"ב   דו"ר,  זה סוד  י"ב צירופי יהוה יתברך המושפעים עבור{עיבור}  משה הנקרא  "דור"  בסוד חותם אותיות ד"ו  בגימטריא  י"  החכמה בפנימיות אות  ר"-סוד המלכות בתורת הקבלה,וגם  "דור"-סוד  "דור בא ודור הולך"-

זה משה-הינו "הידור"   המחשבה בסוד   י"ה-חכמה בינה   ד"ר{שוכן} באות  ו"-תפארת ישראל  -הינו  המשי"ח אותיות מש"ה  ח"י-והוא  "הולך"-לשון בזכות מוחין הליכ"ה בפנימיותו של משה בסוד  נקודת חולם{ימין-חסד}שורוק{גבורה-שמאל}וחיריק{אמצע-רחמים}-מש"ה  לומ"ד הלכות-ו"למידה"-זה סוד הנבואה  והנביאים נקראים לומדי"ם בסו"ד בפנימיות מש"ה ל"ו  נשמות צדיקים המהוים עבור{עיבורו}  מדי"ם-{מלבושים}-של חידושי תורה{סוד היילודה},וזה סוד דו"ר  ב"א   אותיות זהות  ל-"ד   בורא",-ה" יתברך ויתהלל משפי"ע  למלכות הינה אות{ד}-בתורת הקבלה  אות  ב"-חכמה {ב}ראשית-לשון החכמה הסתומה השורה ב"ראש"-והינה דב"ר מש"ה-בסוד כב"ד פה  וכב"ד  לשו"ן-

כלומר  משה  ב{ג}או{ל}ה  השלמה ילמד ישראל לתת  "כבוד"  לתורה ולחכמיה וראה כבו"ד בגימטריא  ל"ב-בסוד  בפנימיות לב הנבראים משה יחתום   רוח אהב"ה –סוד  י-הו-ה  יתבר"ך  -הידיעה השלמה-המשלימה כל חיסרון בנברא,וזה סוד ה"הליכה"-סוד הייחוד בין אותיות י"ה-חכמה בינה לבין ה"כלה" –מלכות ומשה מאחדם ומקובל "הליכה"-זה תורת משי"ח  -סוד הלכ"ה  בפנימיותה אות  י"-עשר ספירות בלימה,ובמידה ומתבונן  רואה עינ"ך דור  ב{א}  {ו}דו{ר}  הול{ך}  חבר  האותיות המסומנות ומקובל "אורך"-זה שם החכמה בתורת הקבלה  בסוד   כ"א  בגמטריא שם אהי"ה-מוחין בינה באמצעות  אות ו"-תפארת משה חותם החכמה בפנימיות אות ר"-מלכות-וזה סוד ייחוד ה{ג}או{ל}ה- "אורך"  בסוד או"ר  בגימטריא   ר"ז  אליו מחובר אות כ"   ומקובל "כרז"  -

זה  סוד ה"כרוז"-שכינה אשר באמצעות מש"ה  תחקו"ק  חכמ"ה בישרא"ל   "אחרי מות"-סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה{הסיטרא אחרא},כנאמר ואת רוח הטומאה{סמא"ל ולילית-זה מלכות הרשעה} אעביר{אבער} מן האר"ץ{ישראל} ובכך  יושפ"ע מוחין "שני"    בגימטריא  ש"ס-{ש}ש  {ס}דרים –אור ה{ג}וא{ל}   לישראל  הנקראים "אהרן"-בגימטריא     נר"ו –של ה" יתברך,וזה סוד  נר"ו  בסוד  {נ}שמה {ר}וח  קדושה   {ו}"-זה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י יעבר ישראל בגאולה העתיד"ה  .

ב"

"ויאמר  ה" אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש"

פירוש:הבט   "ויאמר"-בסוד  אות  א"-סוד החכמה המשפיע מוחין ל"ירום"-זה המשיח הנקרא "רום"  ובפנימיות אות י"-החכמה  שזה אותיות כ"ח  מ"ה  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בגימטריא   "אדם" -סוד  מש"ה  החותם  א"-החכמה בפנימיות הכלים{דם} ובכך דיני המלכות הנקראים "דבר"  בסוד  ד"ב   ב"ר-זה  הייצר הר"ע-לשון מצי"ר את   האמונה וחותם ר"ע  עולמות{העלמות-חיסרונות} בפנימיות ישראל עם קדושה, מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י יישחטו ויעוקר ב{ג}או{ל}ה השלמה  באמצעות   א"ל-סוד החס"ד   המושפע  מן אות  א"-החכמה באמצעות  ל" כלים  חכמה בינה ודעת  אל  מש"ה   סוד"ו  {א"ל}-והינו מהוה   בעל מדרגת  "אחיך" זה אותיות  א"  חי"ך,  ובתורת הקבלה חי"ך  זה שם החכמה בסוד משה הינו  בעל  י"  כ"ח-עשר ספירות בלימ"ה  באמצעות חותם פל"א-זה תיקון בפנימיות ישראל   הזוכים בכך  ל"יבא"  בסוד י"ב  צירופי יהוה יתברך  אשר משה אות א"  חותם בהם  "בכל  עת"-ובכך   מלכות הסיטרא אחרא-סמא"ל  הטמא  נעקר ומוכחד  בכ"ח    מוחין המשי"ח אותיות  מש"ה ח"י-הנקרא "קדש".

ג"

"צדיק יסוד עולם"

פירוש:ראה   ה"צדיק"-זה המשיח  אותיות  צ"י  בגימטריא  "מאה"   אותיות "האם"-הינו בעל מוחין   בינה  המקבלת השפע מן  מח סתימא{סתום} הנקרא  "דק"-והמשיח מהוה "יסוד" בסוד י" הספירות בפנימיות  והינו מ{גל}ה  {ס"ו}דם,  כלומר   בכח שם ס"ו  בגימטריא "בן  דוד"-אור המשיח   אותיתו מש"ה ח"י, משה  ממתק ומשם ה"דם"{דינים} מן המלכות-הנקראת "עולם"-בתורת הקבלה, וידעת עול"ם  אותיות עו"ל   ם"-סודאי המלכות  הנקראת  "עול"-בזכות   מוחין בינ"ה- אות ם"  בתורת הקבלה זוכה ל"עולם" שזה אותיות  "מעולה"-סוד   ו"{תפארת}-מאור התורה ה"מעלה"  המלכות לקבל  חסדים מן הבינ"ה, וידעת   משיח הארות   צדי{ק}   יסו{ד}  עול{ם}- חבר האותיות ומקובל "קדם"-בסוד  אור  קד"ם-מוחין עליון, וזה  ב" מדרגות מוחין{קטנות} ו"קדום"{גדלות}וב" המדרגות   קיימות במשיח ב"ו זמנית והב"ן, ובזה המשי"ח "גדלות"-סוד "קדם"-משיח הינו  ק"ם ד",וידוע  ש"קם"-זה משיכת אור החכמה בתורת הקבלה המכחידה ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות הסיטרא אחרא{רומי}-ובכך אות ד"-לשון  "דלות"-זה ישראל  בעת הגלות  -"קמים"-לעשות נקמ"ה  בזכות  נ"  שער"י  בינ"ה  אשר מש"ה משיע {עבורם},ובכך  "גדלות"{ישראל} גוזרת  "קטנות"  בסוד אות  ק"  עליה נאמר "רגליה יורדות מות"-בודאי  רג"ל-י"ה  סוד החכמה בינה באמצעות המשי"ח אשר  הינו   בעל  אות  י"וד-החכמה בפנימיות המלכות אות  ר"  בסוד  "יורד"-הינו לשחוט  ה"מות"-זה אומות העולם.

 

ד"

"כי בענן אראה על הכפרת"

 

פירוש :הבט  כ"י   בסוד כ"  פעם  י"  בגימטריא אות  ר"-זה המלכות בתורת הקבלה השורה "בענן"—לשון  בעיות ועוינות  סוד הסיטרא אחרא, ומלך המשי"ח   סוד  "בענן"  דקדושה סוד האותיות    ב"ן   ע"ן,  ו"ען"  בגימטריא  ק"כ  צירופי אלקים{יתברך} המשמידים מלכות רומי הרשעה-סמא"ל הטמא,ובכך ישראל זוכים ל"אראה"   סוד אות  א"  -החכמה כנאמר "א"אלפך   חכמה"-"אאלפך"  זה אותיות  כפ"ל   א"א  בגימטריא אות  ב"  סוד חכמה  {ב}ראשית החותמת  כ"ח{בינה}  באמצעות  "מה"-בגימטריא "אדם"  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  ה"א- מלך המשי"ח אותיות מש"ה  ח"י בפנימיות המלכות-הנקראת  "הכפרת"-בסוד בעת הגלות  "כפרת" מלכות הסיטרא אחרא בתורת ישראל אמת יחידה,  אך ב{ג}או{ל}ה השלמה משיח יישח"ט הייצר הרע ויעלה אותו   "כפרה"  על  כל ע"ם  ישראל,וזה סוד  {כ}י {ב}ענן  {א}ראה  חבר האותיות המסומנות ומקובל   "כאב"-סוד   כ"ף –א"ב    שזה אותיות זהות ל-כ"ב   א"ף,זה מלך המשיח בסוד "ויחר אף  ה"-כלומר  ה" גוזר דינים באמצעות תפארת הנקרא "אף"-

והינו ב{ג}או{ל}ה השלמה יעקור באמצעות אות נ"-שערי בינה את  ה"נואף"-זה סמא"ל הטמא , וידעת  ויח"ר-זה אותיות    זהות ל-ו"  ריח"  אשר בתורת הקבלה מצביע על הארת החכמה ח"י  שמה הכונסת למלכות הקדושה אות  ר"  ובכך זוכה היא לגאולה שלמה סוד "ריח" –לשון "רוך", החכמה ממתקת ומבשמת הדינים דסיטרא אחרא מפנימיות ישראל ועקב אשר החכמה מלווה בדינים קדושים-בכך ישראל   מוגנים מן אחיזת הקליפות ,וזה   "אף" – המשי"ח  אותיות מש"ה ח"י הינו  בעל הארת חוט"ם    ובזה האור משיח  שוח"ט    ומכחיד   חוט"א  ע"ם-זה סמא"ל המחטיא את עם ישראל ומסיתו ל"עבירה"-זה רוח עביר"ה אשר סמא"ל בעת מבצע ייחוד מסית ה"אדם"{זה ישראל} מן דרכי האמונה, וראה סוד הסודות   "אף"-משיח   עוקר  "חימה"-זה הרוח המחממת הנבראים{ישראל}  למעשי זימ"ה  ועל כך נאמר  "משיח יבוא עני ורוכב על חמור"-שזה אותיות ח"ם   או"ר{אור  ח"ם}.

 

ה"

"ומאת  עדת בני ישראל יקח שני שעירי  עזים  לחטאת"

 

פירוש:הבט   אות  ו"-תפארת ישראל   הינו  "אמת"  בסוד  בכח אות א"-אור החכמה   המשי"ח אותיות מש"ה  ח"י   מכחיד ועוקר  ה"מת"-זה סמא"ל הטמא מלכות הסיטרא אחרא,וב{ג}או{ל}ה השלמה משי"ח  חותם  "עדת"   שזה אותיות "דעת"-סוד קו אמצע  בפנימיות ישרא"ל  שהינם "בני"  בגימטריא  ס"ב,הרי בכח דעת ה"קדוש"  בגימטריא  ת"י  ישראל זוכים  ל"סב"-בסוד מוחין סב"א  ותבונה-זה מוחין המסובב הרע לטוב חושך לאור ומרירות למתיקות-אור ה{ג}או{ל}ה הנקרא  "יקח"  סוד אות י"-עשר ספירות בלימ"ה החותם "חק"-תפארת סוד אות   ח" בגימטריא "שמונה"  שזה אותיות  ו"  נשמה ובחיבור אות  ק"   "קו   נשמה"-אור אין סוף יתברך{קו} בפנימיות ישרא"ל-המשפיע עבורם{עיבורם}"נשמה"-לשון שמות קודש אשר מעניקים חירות "להם"-זה סוד "מלה"-כך נקראת בתורת הקבלה  האמונה השלמה  סוד ל"   מש"ה-זה ל" כלים  י"  חכמה  י" בינה  י" דעת בפנימיות מש"ה השוחטים ומוחים   "שני שעירי עזים"-זה סמא"ל וגמגימא הטמאים  הנקראים   כלבים עז"י פנים  המסיתים  ישראל קדושים  "לחטאת"-לשון חטאים.

 

ו"

"ונתן אהרן על שני השעירים גורלות"

פירוש:הבט  "ו"-זה תפארת ישראל{משה}  הנקרא  "נתן"-הינו כח הנתינה{זכר משפי"ע} מוחין הנקרא "אהרן"-סוד אות א"-החכמה החותמת   נ"ר-{נ}שמה {ר}וח  בפנימיות המלכות אות ה"-וזה סוד ייחוד "אהרן",ובכך   ישראל זוכים ל"על"  בגימטריא "מאה" שזה אותיות "האם"-מוחין בינ"ה   המכחיד ומוחה   "שני השעירים"-זה עז"א  ועזא"ל שהינם  "שעירים" –אותיות שינ"י רעים"-חותמים בישראל ל"ב  "אבן"-לשון  אי"ן  הבנ"ה בפנימיות ישראל מה חשוב"ה עבורם {עיבורם} האמונ"ה, ומלך המשי"ח אותיות מש"ה  ח"י   יישחט  "הגורלות"-זה עזא ועזאל-לשון    ע"ז  א"ל-הינם   בעלי  דינים קשים-סוד "עז"  בתורת הקבלה  ומלך  המשי"ח  אותיות מש"ה  ח"י  הינו בעל מדרגת  "אל"-

סוד חסד ממתק ומבשם הדינים הללו ובכך מוסיף אות ו"  ל"עז"-ומקובל "עוז"-זה שם   תורת ישראל  אשר עליה נאמר  מ"עז יצא מתוק" –כלומר מ-ב"  המלאכים  הנקראים  "עז"-לשון הינם   כלבים  עז"ים-מלאכי חבלה-לשון חובלים במוחין הקדושה,  ובגמר התיקון{גאולה} מהם  "יצא"-לשון מ{ג}ו{ל}ה  ה"מתוק"-סוד תקו"ם-מלכות הקדושה-זה המוחי"ן הממותק ומבושם  העושה נקמ"ה בסיטרא אחר"א-וד"ע אשר זה סוד הנח"ש בנשיכתו מולי"ד  הגאול"ה-לשון גילוי סודות התו"רה.

ז"

"ונתן את הקטרת  על האש לפני ה"

פירוש: ראה  אות  ו"  תפארת ישראל הינו   "נותן"  אות  "נון"  בגימטריא  "קו"-זה אור אין סוף יתברך  בפנימיות  המלכות-"תן"-לשון נתונה בגלות, ובזכות האו"ר{אין סוף}  יתברך המכחיד הסיטרא אחרא-סמא"ל הטמא  מלכות רומי הרשעה, בכך   ה"קטרת"-סוד הייחוד מ{ג}ו{ל}ה  בכח  ע"ל בגימטריא  "מאה"  אותיות "האם"-זה מוחין בינה   אשר מלווה  ב"אש"{דינים}המכחידים הטמאים{אומות העולם }.

 

ח"

"ולפני הכפרת יזה שבע פעמים  מן הדם באצבעו"

 

פירוש:הבט   "ולפני"  זה אותיות  ל"ו  פנ"י-זה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י ובפנימיות ל"ו  נשמות צדיקים  המהוים  "הכפרת" שזה אותיות כ"ף  תורה, וידעת  כ"ף  בגימטריא "מאה" אותיות "האם"-מוחין בינ"ה החותם במשיח{תורה}  הנקראת  יז"ה  סוד י"  ספירות בלימ"ה ה"חוקק"  בגימטריא "רוח"  הנבואה בפנימיות המשי"ח  בסוד פנ"י   בגימטריא   פ"ס  זה "בינה"  אות  פ"  בתורת הקבלה  ו-פ"  בגימטריא "שמונים"  אותיות  שמ"ן   יו"ם החכמה {שמן}המושפעת ל"יום"{תפארת}בסוד   ם"{בינה}  ל-י"ו{משיח}-כנאמר על מש"ה י"ו  קרנות על ח"דו-זה הנבואה   "חדו"-לשון  חוד"ר  בראייתו ומביא ל{ג}י{ל}וי האלוקות{סוד הנבואה}-הנקראת  "פעמים"-לשון פעימת"  הל"ב-

כנאמר    נבי"א חכ"ם  ל"בב  ,בודאי  החכמה שהינה  אות  ב"  חקוקה  ב"לב"  הנביא-זה מש"ה  הנקרא  "פעמים"  בסוד מהוה הוא  פ"   עמים,  המשיח בעל אות  פ"  במילוי  פ"ה{בינה}   החותמת   אות  ע"-החכמה בפנימיות המלכות הזוכה בכך  ל"מים"-סוד החסדים-וזה ייחוד  "פעמים" הממתק ומשם  "הדם"{דינים} מן ישראל עם קדוש   הזוכה בכל   להוות  "בית"  ל"אצבעו"  שזה אותיות צב"ע  ו"או  בגימטריא  אח"ד בגימטריא  אהבה  בגימטריא   י"ג  מידות הרחמים  העוקרים ומכחידם סמא"ל הטמא מלכות הסיטרא אחרא  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וזה "שבע"-סוד מלכות הנקראת "שבועה"  הזוכה בכך  לאות    ע"   בוש"ה-כנאמר  "בושת פנים"-זה אור משיח החותם בישראל המוחין המזכך אותם  ל"גן  עדן"-לשון לרכוש היגיון ועידון מידות הפנימיות –סוד "אדם"{ישראל}.

 

ט"

"וכפר על הקדש מטמאות בני ישראל "

 

פירוש:הבט   "וכפר"  זה אותיות  כ"ו   פ"ר,  זה סוד המשי"ח אותיות  מש"ה ח"י והינו בעל מוחין כ"ו  בגימטריא י-הו-ה  יתהלל  וזה המוחין  ממתק ומבשם  "פר"-דינים  מפנימיות ישראל,וזה סוד  "מטמאות"-שזה אותיות מטמ"א  או"ת-זה סמא"ל הרשע מלכות רומי הרשעה המסיתה ישראל לפגום בברית הייסוד{אות}בתורת הקבלה ומלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  יישח"ט  סמא"ל בסוד   אוט"ם   מ"ת,-זה המשיח   אשר אוט"ם-לשון מכרית ומוחה  ה"מת"-זה שורש אומות העולם המהוים כח המיתה  ועל כך נאמר "רשעים בחייהם נקראים  מתים"-בודאי  הרשעים –זה  סמא"ל  ולילית זונה שפלה {מלכות רומי הרשעה} בעת ש"נקראים"-על ידי המכשפים-

זה סוד נביאי השק"ר  הינם  נראים  להם ומלמדם איך להזיק ולצער ישראל, וה{ג}וא{ל} יישח"ט  סמא"ל ולילית   ב{ג}או{ל}ה השלמה בסוד "גלגל"  בגימטריא  "בן דוד"  בגימטריא ס"ו,כלומר  בשנת תש{ס"ו}  משיח בן דוד הח"ל לבצע הפעולות אשר משלימים קומת מוחין ה"קודש" בגימטריא ת"י  וזה הנאמר   "וכפר"-זה המשיח  אשר יישחט וימלוק  ה"כופר"-זה סמא"ל הרשע-מלכות רומי-כופרים  לשון  מחזיקים ישראל בגלות  ובעד מתן  "כופר"-תאוות אסורות  מקלים העבדות אך מיד  שוב  -לשון שובים דעת ישראל ,ומלך המשי"ח  "כופר"  בסוד  כ"ו  בגימטריא  י-הו-ה  יתברך בזה השם ה{ג}וא{ל}  יעקוד ה"פר"-זה סמא"ל החותם פערי"ם{חסרונות}-בישראל עם קדושים.

י"

"ויצא  אל המזבח אשר לפני ה" וכפר עליו"

 

פירוש:הבט  אות  ו"-תפארת ישראל  נקרא  "יצא"-לשון  מ{גלה}  אות  י"  החכמ"ה הנקראת  מוחין "יציאה"-וזה המוחין   מעלה את סמא"ל הרשע מלכות הסיטרא אחרא  אל "המזבח"-לשון המשי"ח אותיתו  מש"ה  ח"י    זוב"ח הייצר הרע בסוד "אין עשן בלי אש", כלומר "אין עשן"-זה סוד אור אין סוף יתברך  "לא מושג"  המשפיע ל{ג}וא{ל}  הנקרא "עשן" שזה אותיות  ע"  פנים של התורה הגוזרים "שינון"-

סוד דינים   על "אש"-זה סמא"ל הטמא  הינו כ"ח  ה"יי{א}ו{ש}"-{גלות}  ומלך המשיח  בזכות "בלי"  אות  ב"-חכמה {ב}ראשית המושפעת עבורו{עיבורו} על ידי ל"י בגימטריא  אות ם"{בינה}  עוקר הסיטרא אחר"א,ולכן נאמר   ו"-תפארת ישראל   "כפר"{טהר}   "על"{ישראל}   בכח  י"ו  אורות בפנימיותך בסוד הנאמר על משה "יו  קרנות על חדו"-בודאי  "חדות"{חכמת}משה   מטהרת ישראל הנקראים  "על"-בסוד בפנימיותם נשמ"ה  עליונ"ה  בסוד  ע"ל   יונ"ה-זה שם הנשמה בתורה הקבלה-לשון  {י}ו  {נ}שמות  {ה}משיח      חבר האותיות המסומנות ומקובל   ינ"ה   בגימטריא  ס"ה כעת חבר  ינ"ה  ומקובל    י"   סנ"ה-זה המשי"ח{סנה} ובפנימיותו   י" ספירות  בלימה.

 

י"א

"וסמך אהרן את שתי ידיו על ראש השעיר"

 

פירוש:הבט  "וסמך"-זה אותיות  "סומך"  בודאי  ס"ו  בגימטריא  "בן דוד"-זה מלך המשיח בעל מוחין  מ"כ  בגימטריא  "ס"  במלוי סמ"ך  בגימטריא  ק"כ  צירופי אלקים המכחידים ושוחטים  "ראש השעיר"-סמא"ל הרשע מלכות  הסיטרא אחרא, וידעת   ו"סמך זה סוד תפארת ישראל{אות  ו} שהינו    משמיד ועוקר    ס"ם{אל}   ומכ"ה  את האומות העולם ב{ג}אולה השלמה-בסוד "שתי ידיו"    ו"ידיו"-זה  י"ד  בגימטריא  "דוד"  ובפנימיותו  "יו"-אורות של משה כנאמר   "יו קרנות על    "חדו"-בגימטריא   ד"  דו"ד ,המלכות אות  ד"-סוד "דוד"  זוכ"ה  ב"יד"  - אות  י"-אור החכמה אותיות כ"ח{בינה}  המשפיע עבורה{עיבורה}שם מ"ה בגימטריא "אדם"  בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו ה"א-

תפארת ישראל  החותם  ב"ה{באות ד" מלכות}  {ג}או{ל}ה הנקראת  "אהרן"  בגימטריא  נר"ו"  אותיות    {נ}שמה  {ר}וח-סוד  ו"  קצוות המשפיעים מקצ"ב  ת"ו{סוד הנגינה}-של המשי"ח   אותיות מש"ה ח"י- שם ע"ב  בגימטריא חס"ד לישראל צדיקים קדושים יש להם חל"ק  לעולם הב"א-הינו סו"ד  "נגינה"    בגימטריא  חק"י-{ח}ייל {ק}דושה   {י}חוד.

 

י"ב

"והיתה לכם לחקת עולם בחדש השביעי בעשור לחדש  תענו את נפשותיכם"

 

פירוש:הבט  "ו"-תפארת ישראל  חותם י"ה-חכמה בינה  בפנימיות   המלכו{ת}-וזה סוד ייחוד  "והיתה"-זה המשי"ח   שהינו "לכם"  אותיות  מל"ך-הרי חותם הוא   {מ}וחין בינ"ה במ{ל"כ}ות  הזוכה בכך  "לחקת עולם"-  וידעת "לחקת"  זה אותיות  ח"ק{תפארת}הבונה בניין{ת"ל}-הקדושה בפנימיות המלכות{עולם }נקראת בתורת הקבלה-לשון  כונסת בפנימיותה על "העלמות"{סודות} הספירות העליונות לה,ומלך המשיח הנקרא "בחדש"-לשון מחדש המלכות{חודש} בכח אות  ב" –חכמה {ב}ראשית המשפי"ע   "השביעי"  שזה אותיות   ע"ב  יש"י-חסד בגימטריא ע"ב   -

המהוה אור המשי"ח דוד   ב"ן  יש"י  שהינו   "בעשור"-בעל  שי"ר   ו"{תפארת}הנקראת ע"ב  בגימטריא חסד, וזה הנאמר  "אז  ישיר משה" –את שיר ה"עב"  בסוד  ה-ע"ין-אור החכמה יכנוס למלכות{בית} אך כונס  ב"לחדש"-בסוד   ד"  לח"ש ,זה  המלכות  אשר בסוד ייחודים {לחשים} זוכ"ה  ל{ג}או{ל}ה  מן "תענו"-זה סמא"ל הרשע מלכות הסיטרא אחר"א   "עינוי"  נקראת בתורת הקבלה-לשון "עוני"  רוחני החותמת בישראל עם קדושה,ועל כך נאמר על משיח   "יבוא עני ורוכב על חמור"-כלומר המשי"ח  מ{ג}ו{ל}ה  "עני"-לשון רוכב על קטנות המוחין{סוד העניות בדעת} ו"רכיבה"-סוד  {ג}ד{ל}ות  מוחין  השוחטת ועוקרת ה"חמור"-זה סמא"ל הרש"ע   המהוה  ח"-מרו"ר {נשמה דסיטרא אחרא}-ומלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  מוח"ה  זכ"רה,ובכך "את" {השכינה}זוכה לגאול  "נפשותיכם" בגימטריא   ע"  נפשות,-זה שבעים פנים של התורה-  ה{ג}וא{ל}   החותם "חירות" בסוד תור"ה  ח"יה-אור המשיח בפנימיות נפשות ישראל.

י"ג

"ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים"

 

פירוש:"ולא"  זה סוד  תפארת{אות ו"}בעל אור  "לא" מושג{אין סוף} בפנימיותו ,בזה האור{מוחין} משיח  שהינו   {י"ז}בחו  בסוד  [י"ז ]  בגימטריא "ט{ו}ב"  משפי"ע  הוא אות  ב"-סוד חכמה  {ב}ראשית  למלכות-וזאת  ה{ח}כמה זה אות  ח"{נשמה} –"מכה" ומכחידה סמא"ל הרשע מלכות הסיטרא אחרא-הם  ה"שעירים"  ובכח אות  "ל"  במלוי "למד" בגימטריא ע"ד-זה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  הינם נשחטים  {ב}גאו{ל}ה  השלמה  וזה "זבחיהם" שזה אותיות  ז"ב  חימ"ה-זה  הייצר הר"ע  עליו נאמר  "ואת רוח הטומאה{חימה}אעביר{אבער}מן "הארץ"{ישראל},ומשיח מהוה  "עדו"-שזה אותיות   ו"  ע"ד   לשכינ"ה{את}שמ"ה שתזכ"ה  להגא"ל   מיד הסיטרא אחר"א.

י"ד

"ונתתי  פני  בנפש האוכלת את הדם והכרתי אותה  מקרב עמה"

 

פירוש:אות   "ו"-תפארת ישראל  הינה "נתתי"-לשון כח הנתינה{קדושה}סוד פנ"י-לשון פנימיות  הבריאה, ובאמצעות  אות  ב"-חכמה {ב}ראשית  השוכנת במשי"ח  הנקרא "נפש" בגימטריא "שקל"-סוד השוואה צורה –לשו"ן בכח  הציור{דמיון} משיח  חותם  באמצעות האבות-אות  ש"  בתורת הקבלה  את מוחין  "ואו"  בגימטריא אח"ד  בגימטריא  "אהבה" בגימטריא  י"ג    בגימטריא  א"ב   ה"ה-זה סוד {א}לפא  {ב}יתא  צירופים  סו {ה}מרכב{ה}החותמת ברכ"ה בישראל עם קדושה,וזה  סוד ייחוד "השוואה"-המכחידה ועוקרת  ה"דם"-זה סמא"ל הטמא מלכות הסיטרא אחר"א,

ובכך  ישראל זוכים ל"הכרתי" סוד  כת"ר   י"ה-חכמה ובינ"ה אשר מהוים   "מקרב"   שזה אותיות    ם"  קר"ב-סוד בינ"ה אשר באמצעות ב"ן  י"ה{תפארת}חותם במלכות אות  {ן} י"  ספירות  בלימ{ה}  וזה סוד ייחוד     {ב"ן   יה}-הבניין  המ{גלה} את החכמה{י}  ובינה{י}-אב"א  ואמ"א בתור הקבלה המעברים המלכות   ב"עמה"  בגימטריא ג"  יב"ק-סוד  "גמילות  חסדים המזכה ישראל ב{י}חוד  {ב}רכה {ק}דושה-וזה סוד ה{ג}או{ל}ה היא התורה  "האוכלת"  שזה אותיות  זהות  ל-  ו"  א"ל   כה"ת,  זה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י והינו מהוה  תפארת ישראל{אות ו}-המשפיע חס"ד{אל} בפנימיות המלכות אשר בכך הינה  {כ}ל {ה}נשמה {ת}הלל  י"ה-סוד החירו"ת  אותיתו תור"ה חי"ה-אור משי"ח בנ{גל}ה-סוד  ג"ל  בנ"ה המלכות-כנאמר על ידי דוד המלך "גל עיני וראיתי נפלאות עיניך"-ו"ראיה"-סוד החכמה הבונה המלכות מקו שמאל{גבורה}-נקרא "גל"  בסוד  ג"  פעם ל" בגימטריא  צ"-זה המשי"ח  שהינו מעבור  ב-ג"  צ"ל-סוד העיבורים-קוים ימין{חסד}שמאל{גבורה} ואמצע{רחמים}.

ט"ו

"ביום ראש השנה שהעולם נידון"

 

פירוש:ראה  "ביום"-זה סוד אות  ב"-חכמה {ב}ראשית בפנימיות  "יום"-זה המשי"ח אותיות  מש"ה ח"י   והינו בעל אות י"-עשר ספירות בלימה המעניקים עבורו{עיבורו}   מדרגת  מ"ו  בסוד מ"  כפול  ו"  בגימטריא  "רם"-סוד  הארת  "ראש  השנה"-"ראש"  זה אותיות "אשר"-בינה בתורת הקבלה שהינה מעברת "שנה"{מלכות}-וידעת    "ש{נ}ה"   ו"{מ}שה"-  אותיות   מ"ן  סדר  ר"ץ  באלפא ביתא  ומש"ה הינו תפארת  המקבל  מ"ן-{מ}יין {נ}וקבין{תפילת}המלכות ומעלה בשערי מעלה בעת  "שהעולם נידון", וזה סו"ד   נידו"ן  אותיות   ד"ו   ינו"ן-ומלך המשי"ח שמ"ו  ינו"ן והינו  מקבל כ"ח השפיטה{סוד קו אמצע}מן    ד"ו  בגימטריא  י"-אור החכמה  אותיות  כ"ח{בינה} הניתן ל"מה"-בגימטריא אד"ם בגימטריא  יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  תפארת ישראל,   

סוד "שהעולם" אותיות  עו"ל   מש"ה-בודאי מיתוק ובישום הדינים השורים בפנימיות  המלכות מהוה הדב"ר עו"ל  מלכות שמים  עבור משה,  עו"ל-זה הסיטרא אחר"א-סמא"ל הרשע  ובכ"ח  חר"ב  מלכו"ת השמי"ם-זה תפארת ישראל בתורת הקבלה{משה}  בזה החרב המשי"ח{מש"ה} בעל מדרגת  ח"י{חכמה בתורת הקבלה}יישחט ויעקור סמא"ל  הטמא מלכות רומ"י  הרשע"ה ב{ג}או{ל}ה השלמה.

 

ט"ז

"את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו ללכת בהם"

 

פירוש: הבט   השכינה שמה  "את" בתורת הקבלה  ומקבלת המוחין מן "משפטי"-זה סוד תפארת{משפט}ובפנימיותו אות  י"{חכמה} החותמת  בעולם "תעשו"-לשון עשייה   אות ו" אשר בכך מושג ייחוד ב"את"{מלכות}וזה סוד ייחוד "ואת"-  שם יהוה יתברך ובית דינו{השכינה} מאוחדים-סוד ה{ג}או{ל}ה  הנקראת "חקתי"-ח"ק{משיח} בעל מוחין ת"י{בגימטריא קוד"ש} ובזה המוחין "תשמרו"-שזה אותיות "רשמות"-המשי"ח מוליד נשמות חדשות,נשמות{תורה} ו"חדשות"-אותיות חדו"ש אות,  הרי לך  נשמו"ת  זה חידו"שי התור"ה  אשר מהוים רוש"ם{ייסוד}  בפנימיות המלכו{ת}   ובזה הרוש"ם  סוד  רא"ש  ם"-מוחין בינ"ה הנחתם ב"שם"-מלכות בתורת הקבלה    

על הנבראים{ישראל} "ללכת" בגימטריא  "כסת"-לשון בהתכסות{בושה}-בסוד הנאמר  "בושת פנים לגן עדן"-ו"בושה"{התכסות  }-כנאמר  "הצנע לכת עם אלקיך"-לשון  "הצנע"  זה סוד   האותיות    נ"צ  ע"ה   ונ"ץ  בגימטריא "קם"-זה משיכת החכמה בתורת הקבלה    המלווה  בדיני"ם   בסו"ד   עש"ן- וראה   ע"  כפול  ה"  בגימטריא ש"ן  חבר  ע"ה  ומקובל  "העשן"-זה סוד    האותיות   ע"  שנ"ה{מלך המשך} המושך חכמה  ובכך מגביר הגבורות {צד שמאל}  המענישים  סמא"ל הטמא-מלכות הסיטרא אחרא הנעקרים ונמחים ב{ג}או{ל}ה השלמה כנאמר  "אין עשן"-זה אור אין סוף יתברך  החותם  ב"עשן" סוד  ע"  שנה{משיח}-שבעים פנים של התורה הנקראים בל"י  אותיות לב"י-סוד ל"ב{תפארת}בפנימיותו  י" ספירות  בל"י-מ"ה  המשמידות ומכחידות ה"אש"-זה סמא"ל הטמא דינים המצירים לישראל{קדושים} בעת הגלות,ובכך  ב{ג}או{ל}ה ישראל זוכים ל"בהם"  בסוד  ב"ה{מלכות}אות  ם"-אור בינ"ה אשר מושפע עבורה{עיבורה} מן ב"ן  י"ה{תפארת ישראל}  החותם ב"ה   באמצעות אור ה{נ}בוא{ה}  סוד  נ"ה-{נ}צח {ה}וד   {י"ב} צירופי יהוה יתברך.

י"ז

"ערות אביך וערות אמך לא תגלה"

 

פירוש:ראה  "ערות  אביך"-זה סמא"ל הרשע ו"ערות אמך"-לילית זונה שפלה-מלכות הסיטרא אחר"א  שהינם   תגל"ה-לשון  גוזרים "גלות"  על ישראל צדיקים קדושים, וזה הנאמר  שהינם מסיתים ומדיחים  לב האדם{ישראל} לחטאים בכדי  ש"לא  תגלה"-את הדעת הקדושה-סוד ה{ג}או{ל}ה,

וידעת   {א}מך  {ל}א  תגל{ה}  חבר האותיות המסומנות ומקובל  "אלה"-זה שם הסיטרא אחרא בספר הזוהר הקדוש,ומלך המשיח בעל מוחין אמא ואבא-סוד חכמה בינה{דאחורים}יימחה ויכחיד   ה"ערות"-שזה אותיות  ת"ו  ר"ע-תורת הסיטרא אחרא{ניגו"ן  דטומאה}  באמצעות ע"  תו"רה   -שבעים פנים  של תורת ישראל  ,ובמידה ומתבונן הינך משיח סודו   "אביך" שזה אותיות  "כאבי"-הרי בכח  הייסורים{כאב}משיח מושך אות י"-עשר ספירות בלימה לפנימיות המלכות החותמים  אור "אמך"  בגימטריא    א"ס-{א}ין {ס}וף-וזה האור מכרי"ת הייצר הר"ע ב{ג}או{ל}ה השלמה.

י"ח

"ערות  אשת אביך לא  תגלה"

 

פירוש:הבט   "אשת אביך"-זה לילית –לשון מעלילה  ערו"ת{ניאוף}בסוד  -{ר}אותנות  {ת}אוות   {ע}ונות  ו{ז}ימה    על ישראל צדיקים קדושים , ובכך  "לא תגלה"-הרי  חותמת בהם שכח"ה- סוד הארת אחורים עד אשר הינם חשים בגלות-וזה "לא תגלה"-בסוד כח הנפ"ש{היהודי}לא  ח"ש שהינו טבו"ע בקליפות המטמא"ות פנימיותו, וזה הנאמר   "יגעת ומצאת  תאמין"-הרי  "יגעת"  אותיות      גוי"ת   ע"-זה מלכות הסיטרא אחרא{לילית}  ו"מצאת"-לשון "צואה"{סמא"ל הטמא} המסיתים  האדם{ישראל קדושים} למדרגת  "תאמין"-שהגלות לא   ר"עה ואין צורך בגאולה,

ומלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י   בסוד "יגעת ומצאת דקדושה"{זה כנגד זה עשה אלהים}-בסוד "יגעת"-מפתח הינו התשוקה והגעגועים בפנימיות ישראל להרגיש השכינה{אמונה האמת}-ו"מצאת"- בסוד   אמ"צת-רכישת  אומ"ץ דקדושה סוד נצ"ח  הנוצ"ח  כל די"ן וממתקו ומבשמ"ו  ובכך "תאמין"-שע"ד  עתה שרית בגלות  וכעת שהינ"ך חש ה{ג}או{ל}ה   את  "ערות   אשת אביך"- ז"ה   ג"  מזיקים- אש"ת{לילית}אביך{סמא"ל}וערות{לשון עוות ר"ע-זה גמגימ"א}-בזה הגילוי {אמונה}  תמחה ותשמיד אותם מעל פני האדמה, בסוד הנאמר  "מלחמה לה" בעמלק"-כלומר   "מלחמה"  זה סוד  מ"ל  חמ"ה-ומ"ל  בגימטריא    ע"  פנים של התורה-תפארת ישראל מלך המשי"ח  אותיות  י"ש   חמ"ה והינו בעל מוחין   בינ{ה}  ובכ"ח    שם  ע"ב  בגימטריא  חס"ד משיח  מל"ק  סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה{סיטרא אחרא} ב{ג}או{ל}ה השלמה וזה  "בעמלק" אותיות   ע"ב{משיח}  מלק{זה חרב הגאולה  המלקה}הרשעים-אומות העולם הטמאים.

י"ט

"ערות  אחי אביך לא תגלה"

 

פירוש:הבט ערו"ת-בסוד {ע}וון   {ר}שע   {ת}אוה  {ו}יהורה-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"עה-ו"אחי"-זה מלך המש"יח  אותיות  מש"ה  ח"י  הנקרא  א"ח{תפארת}בתורת הקבלה והינו בעל מוחין  אות י"-עשר ספירות  בלימה  הנקראים   "אביך" בסוד האותיות כ"א  ב"י-זה שם כ"א  בגימטריא  אהי"ה  החותם במש"ה  י"ב  צירופי יהוה יתהלל  שבאמצעות "לא מושג"-אין סוף יתברך  מפתח רצון  בפנימיות  האדם{ישראל} ואומרו  "תג-לה"  את  הת"ג{סוד הכתר} החותם בך   ל"ה-זה החכמה בסוד  ל"  כפול  ה"  בגימטריא ק"ן  המשמיד ומכחיד הסיטרא אחרא מלכות הטומא"ה{אומות העולם הארורים}.

כ"

"ערות כלתך לא  תגלה"

 

פירוש:הבט   "ערות"-זה לילית  מלכות הסיטרא אחרא שהינה  "כלה"- ברצונה לכל"ות  נפש ישראל,

ובכח    ת{ג"ל}ה-זה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  כנאמר  על ידי דוד המלך  "גל עיני  וראיתי נפלאות עיניך"  וידעת "גל עיני"  זה אותיות  זהות   ל"ענג  ילי"-בסוד אור החכמה  הנקרא ענ"ג בתורת הקבלה  בסוד ע" פנים של התורה{תפארת} ה{כ"ו}נסים לפנימיות המלכות{ג"ן}בכך  ידעתי  כ{י}  גמ{ל}   על{י}  -סוד  יל"י   בגימטריא  ן"  שערי בינה המעניקים לישראל חירו"ת שזה אותיות תור"ה חי"ה-משיח ישראל  המשמיד ומכחיד סמא"ל ולילית הטמאים מלכות רומי הרשע"ה,וידעת משי"ח  סוד  "כלתך" דקדושה בסוד כלת"ך בגימטריא  "מלת"  בגימטריא   ע"ת-זה שם השכינה{אמונה}  בתורת הקבלה ולכן  המשי"ח –מש"ה ח"י  נקרא  בע"ל{זכר} המשפיע לאמונה {נקבה}את המוחין ובאיחודם "בעל  האמונה"  וב{ג}או{ל}ה השלמה  זה ה"בעל"- שם  ע"ב  בגימטריא  חסד{לישראל}-הוא  ה{ג}וא{ל} גוזר בהל"ה אימ"ה  ומיתה  על הסיטרא אחר"א  מלכות רומי הטמאה.

כ"א

"ערות אשה ובתה לא  תגלה"

 

פירוש:ראה "ערות אשה"-זה לילית –מלכות הסיטרא האחרא  הינה "עורבת" שזה אותיות בי"ת רו"ע-זה כח הטומאה המסית  האד"ם{ישראל צדיקים קדושים}לדבר עבירה-זה  המזיק "עבירה"-שמושך  דב"ר  אותיות  דב"  ב"ר{מידות רעות}   בפנימיות ישראל,ומלך המשי"ח אותיות מש"ה  ח"י   {ג}וא{ל}    "ובתה"  שזה אותיות  ב"ת  ו"ה-מלכות הקדושה באמצעות  "תגלה"  בגימטריא    ת"ל     ח"  בגימטריא "שמונה"  אותיות  ו"  נשמ"ה-אור הבינ"ה המכחיד ועוקר סמא"ל הטמ"א  ושורפ"ו בא"ש חידו"שי  התור"ה.

כ"ב

"ואל אשה בנדת טמאתה לא תקרב"

 

פירוש:ראה  "ואל"-סוד תפארת ישראל{ו} המשפיע "חסד"{אל}  בגימטריא שם ע"ב  ל"אשה"-זה השכינה הקדושה בתורת הקבלה, ובכך   המשי"ח אותיות מש"ה  ח"י   עוקר   לילית הרשעה שהינה "בנדת טמאתה"-זה מלכות הסיטרא אחרא,וזה סוד הנאמר  שב{ג}או{ל}ה על ידי  השמדת והכחדת  "בנדת" שזה אותיות  ד"ן  בת-זה סמא"ל הנשח"ט ומוכחד על ידי ה{ג}וא{ל}  בעל מוחין "לא"  מושג-אין סוף יתברך  בכך   אות   ת"-מלכות  משיגה    עבודת ה"קרב"-לשון "קורבנות"{הרגשת פנימיות האלוקות},וזה סוד  "בנדת"  זה אותיות ב"ן{תפארת}החותם  ד"ת-{ד}עת {ת}פארת דקדוש"ה אותיות דו"ד   קש"ה-

בסוד המלכות{דוד} אשר היתה  בעלת דינים קשים{קושיות}מקבלת לפנימיותה ב"ן בסוד  ב"  כפול  נ"  בגימטריא "מאה"  אותיות "האם"-מוחין בינה סוד  ד"ת-ארבע מדרגותחכמה בינה {ד}עת  החותמים    הארת    ת"  בגימטריא "ארבע מאות"  שזה אותיות   ע"ב  או"ר  אמת-סוד  חס"ד בגימטריא ע"ב  הממתק ומבשם המלכות הקדושה וחותם בה או"ר בגימטריא ר"ז-זה המשי"ח אותיות  מש"ה ח"י  המהוה "אמת"{סוד קו אמצע-רחמים בתורת הקבלה}-וזה סוד הגאול"ה בזכות {ג}מילות  חסדים ישראל קדושים מ{גל}ים  "אלוה"-סוד האמונ"ה השלמה{ידיעה}-הנקראת  ג"אולה".

 

כ"ג

"ואל אשת עמיתך  לא תתן שכבתך לזרע"

 

פירוש:ראה  "ואל"  בסוד  אות ל"-מוחין בינ"ה המשפיע  לתפארת-את  או"ר  ו"א-זה  אות  {א"}  הארת החכמה בסוד "א"אלפך חכמה" המושפעת למש"ה{ו} באמצעות  בינ"ה-אות {ל"}וזה סוד ייחוד "ואל"-אשר מכחיד ומוחה "אשת עמיתך"-לשון עימותים –זה לילית  גויה שפלה הנכרתת ב{ג}או{ל}ה  השלמה  על ידי   אור  "לא מושג"-אין סוף יתברך החתום בפנימיות  "לזרע"-זה המשיח אותיות   ר"ז   ע"ל-  והרי  ר"ז בגימטריא "אור"  וע"ל  בגימטריא "מאה"  ובכך מקובל "אור מאה"  שזה  בגימטריא    מאו"ר   ו"-סוד המשי"ח   הנקרא חכ"ם  הרזי"ם ובזה החכמה {רזים}משיח משמיד הסיטרא אחרא מלכות רומי הרש"עה-הנקראת "תתן"{סוד רצון הקבלה}ומשיח מהפך זאת התכונה ל"נתינה"{סוד קדושת ישרא"ל}יש להם חלק לעולם הב"א,וגם  "תתן"-זה לילית  השפלה  "תתן"  דין על מעשיה ותשח"ט  לעיני הצדיקים ב{ג}או{ל}ה.

כ"ד

"איש איש אל כל שאר בשרו לא  תקרבו לגלות אני ה"

 

פירוש:   "איש  איש"   בגימטריא     יש"י   ש"ב  , הרי  המשי"ח-דוד   {ב}ן  י{ש}י  הינו בעל מוחין  "ישוב"  דעת  בסוד  ש"י  -אור הבינה    "בו"-זה המשי"ח  אשר  תפארת{ו} משפיע עבורו{עיבורו}  אות   ב"-חכמה {ב}ראשית  וזה ייחוד   "ישוב"-לשון בוש"ת  פנים לגן עדן, הרי לעשות תשוב"ה{ייחודים}משיח עליו להיות בעל  בוש"ת פנים-כלומר הבושה מ{ג}{ל}ה את פנימיות התורה-הנקרא  "גן עדן"-

ככל  שהאדם{ישראל}הינו  "עדן"-בעל עדינות בכך "גן"-רוכש היגיון התורה-סוד אמונה מעל הדע"ת המשמיד ועוקר   "בשרו"-שזה אותיות  ב"  שר"ו-זה סמא"ל וגמגימ"א  הטמאים-הינם "בהמה"-{ב}יעור  {ק}דושה {מ}ן  {ה}בית ומלך המשי"ח יישחט"ם ויימחה זכר גמגימא וסמא"ל ב{ג}או{ל}ה השלמה-בסוד   "שאר"-לשון שארית  לא יישאר מן "בשרו"-סמא"ל שמלך המשי"ח אותיות מש"ה חי  עתיד  ל"שברו"-ובכך אור אין סוף "לא" מושג  משפיע למלכו{ת}-מדרגת  "בוקר"{חסדים} בסוד ייחוד "תקרבו" שזה אותיות בוק"ר  {חסד}  לאות  {ת}-מלכות  המשמיד ומוחה  סמא"ל הינו "בקורת"-לשון סותר דרך תורת ישראל הקדושה  ובכך גוזר  "איש "-דסיטרא אחרא-סוד ה"יאוש"  בבעלי האמונ"ה החפצים בכל עת "לגלות" האלוקות בפנימיות הבריא"ה"-וזאת עושים באמצעות מוחין בינ"ה אות  ה" ראשונה בשם  י-{ה}ו-ה  יתברך המעברת המלכות אות  {ה}-אחרונה  יהו{ה} בחכמ"ה המכחידה  ומוחה זכ"ר עמל"ק  הרשע ב{ג}או{ל}ה השלמה-

לשו"ן  "הגואל"-הינו  "שלם"  באותיות  ה"ה בגימטריא   י" ספירות בלי"מה"-זה אות  י"{חכמה}  המעברת המשי"ח{מש"ה ח"י}במוחין מ"ה  בגימטריא "אדם"  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  והינו חותם ל"ב{אלוקות}בפנימיות ישראל צדיקים קדושים שם שמי"ם מקדשים-כלומר בכח מוחין "קדושים"{חכמה} ישראל מייחדים ומעלים תפילות  בשער"י מעל"ה-ומקריבים ליבם לעבוד"ת ה"-גאול"ה-לשון מגלים את אור  החכמ{ה} כנאמר  "אאלפך חכמה"-בזכות החכמ"ה    "אאלפך"  בגימטריא  כ"ף  ל"ב  -בסוד להב"ה בעבודת ה" המאציל העליון באמצעות מל"ך המשי"ח  יחתום בנברא{ישראל}.

 

תם ונשלם פרשת השבוע זוהר תנינא-"אחרי מות"-מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}השבח לבורא עולם

 

 

 

 

 

 

OnLineTech