להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> זוהר רשב"י חכמת הצירופים >> אחרי מות.

פרשת-"אחרי מות"/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן

 

א" "

 

וידבר ה" אל משה אחרי מות שני בני אהרן"

רא"ה   ויד"בר     בצירו"ף  -ב"ר  י"וד-{ס}וד [א]ור [ה]חכ"מה  השם  הקדו"ש-סא"ה-   בסוד   ס"  פעם   ה"  בגי"מ מקובל  ש"  צר"ף    א"   מקובל  א"ש כ"ח הנ{שמ"ה}  -מש"ה-  משי"ח  ישראל המשמיד ועוקר סמא"ל הרש"ע מלכות רומ"י הטמא"ה ובכך חותם אות  ה" עליונ"ה  בסוד   ל"י   ענ"וה    מוחין בינה בפנימיות ה" א{חרונ}"ה –

סוד "חרון" בצירוף-אור ח"ן-  מלכות הקדושה המתעברת מן  הארת החכמה העוקרת ומכחידה הסיטרא אחרא   ולכן נאמר  "אל"  בסוד מידת החסד  אותיות  ס"ד   ח"     ח"  פעם  ד"  בגי"מ   ל"ב    צר"ף ס"  וראה  -סב"ל נוטריקו"ן  סמ"ך-ל"ב סמ"ך  בגי"מ –ק"כ-  צירופי אלקים  אור הלב  תפארת ישראל המוחה זכר עמלק בגאולה העתיד"ה  "אחרי מות" שמה להראותך   -י"  אות  רומ"ח-  זה עשר ספירות בלימה בפנימיות  משיח בן יוסף אות נקרא ומהו רומ"ח  נוטריקו"ן  רו"ם  מ"ח    המשמיד את סמא"ל הרש"ע ובכך מקובל בפנימיות ישראל  אור "שני"  בסוד  תולעת  "שני"  אותיות -י"ש   נו"ן-  אור בינ"ה   הנקרא  "בני אהרן"  בצירו"ף -

 בא"ר  רינ"ה- וידעת   {ב}ידך  {א}פקיד  {ר}וח"י סוד המשי"ח   המהוה  "אפקיד" בסוד {פ}"ה {א}דם  {ק}דמון  {י"ד}   חותם בפנימיות ישראל  י"ד בגי"מ  ד"וד  בגי"מ אט"ד  דין קשה  הגוזר מלך המשיח על אומות העולם ובכך שורפם באש הלהבה התורה הקדוש"ה{אכ"יר}

ב"

"ויאמר ה" אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש"

הב"ט   ויאמ"ר    בצירו"ף-   רו"ם  פל"אי   בסוד   או"ר  אלפי"ם  מאור החכמ"ה   המשפיע אות  ה"  מוחין בינ"ה עבור[עיבור] מש"ה  מידת א"ל בסוד חס"ד   אותיות  ס"ד   ח"  דעת דקדוש"ה,דב"{ר   א"ל}  אהר"ן  ולמד"ו  ציו"ר -רל"א-  צירופים   בסוד  "ישראל"  אותיות   "יש  רל"א    שהינו  "שיר אל" וחותם  -א"ר  של"י-  ומהו"ה-

 ש"ר אלי זה מעשה המרכב"ה  ע" מש"ה  כ"ב ר"ם  ה"    מ"אור   ה"חכמה מ"ה בגי"מ אדם תפארת ישראל נקרא  אור המשי"ח מאו"ר שי"ח  המשמיד ועוקר סמא"ל הרש"ע  בגאולה העתיד"ה   ולכן נאמר  "אהרן"   בסוד  נ"ר  ה"א   {נ}פש  {ר}וח בצירו"ף  שופ"ר ח"ן  {ח}כמת  {נ}סתר הנחתמת בפנימיות המלכו"ת אות  ה" בגי"מ  -ו"-

 

סוד התפארת המעברת המלכות במוחין אהר"ן הנקרא "אל יבוא" בצירו"ף -אב"א  לו"י-  מאור החכמה המשמיד הסיטרא אחרא   {ב"כ}ל  באמצעות  כ"{ב   אות}יות   סוד "אבות" הקדושים  "אל הקדש" בצירו"ף –שקד"ה א"ל-   ישראל  משפיעים כח האמונה מעל הדע"ת  סוד אהב"ה  המוחה זכר הטומאה אומות העולם נקראים יורדים לגיהנם מצפצפים ולא עולים.

 

ג"

"צדיק ייסוד עולם"

ראה  הצדי"ק  סוד  ספירת הייסו"ד ובפנימיותו   מקוים  -ס"ד  י"וי- י"וי  בגי"מ-   כ"ו  -  בגי"מ  יהוה יתברך ספירת"פארת המלבישה אותו בפנימיותו והינו מלבוש עבורה  ולכן נקרא הצדיק  "עולם" לשון מעלים תפארת המאור התורה בפנימיותו ולא מגלה סתרי תורה ללא ראויים   וזה בודאי צדי"ק זכה ל-י"   צד"ק-  עשר ספירות בלימ"ה אור החכ"מה המשמיד סמא"ל הרש"ע והינו ייסוד  המוחין במלכות  "עולם" בסוד העלם פנים שורה היא ובזכות המוחין של הצדיק סוד האמונה חותם ומעברה ב"צדיק"   אות  צד"יק  סוד {צ}לם דקדושה  המהוה {ח}כ"מה  [נ]על"ה בסוד  ח"ן  {ח}כמת  {נ}סתר בכך זוכה{אכי"ר}.

ד"

"כי בענן אראה על הכפרת ,בזאת יבא אהרן אל הקדש"

ראה  כ"י  בגי"מ   ל"  צרף מקובל כ"לי {כ}הן  {ל}וי   {י}שראל  המהוים  "בענן" בסוד-ע"ב  נ"נ-נ"נ  בגי"מ  מא"ה צר"ף  -ע"ב  -  מקובל  -ע"ם  אה"ב- זה ישראל  בעלי מדרת  אה"ב  אותיות ב"   ה"א     ב"  פעם  ה"א  בגי"מ  י"ב י"  פעם  ב" בגי"מ  כ"  צר"ף   כ" ב" י" ורא"ה –בכ"י-

סוד התפילה מן הלב כ"ך הצדיקים מעלים מ"ן {מ}יין  {נ}וקבין ומכחידים ומוחים סמא"ל הרש"ע  מן העולם ולכן נאמר  "אר{א"ה}    בגי"מ  ו"  צר"ף -א"ר-  מקובל  -"אור"-  בגי"מ-ר"ז- להראותך האור הגנוז מקובל רק ב"בכי" וחותם בפנימיות ישראל  - כ"י   ב"-   כ"י בגי"מ  ל"    צרף   ב"  וראה –ל"ב-נתיבות החכמה השוחטים הסיטרא אחרא  וביום ההוא משיח ישראל הנקרא ש"ר א"לי חותם   מידת  ע"ל    בגי"מ   מא"ה   גדלות מוחין והשגה בפנימיות ישראל עם קדושה ובכך  "כפרת" בסוד מתכפרים כל חטאיהם  וזה סוד הגאולה נגאלים  מן טבעם הר"ע     וזוכים בכך  ל-כת"ר    פ"-

בגי"מ שמוני"ם  אור בינ"ה בא"ר יונ"ה  איו"ב רנ"ה   סוד המרכב"ה המשמידה ועוקרת סמא"ל הרש"ע  ואז  "בזאת" בסוד   ב"  פעם   {ז"א}ת     מקובל  י"ו צר"ף  ת"  וראה  -תי"ו-   סוד המנגינה  בכך יב"א  אהר"ן  לקבל   י"  א"ב  {א}לפא  {ב}יתא צירופי אותיות  המעלים התפילה ב"שערי מ"עלה וסודם ש"ם  מ"ב   מ"  פעם ב" בגי"מ  פ"   בגי"מ שמוני"ם אותיות   מ"ו  שני"ם   מ"  פעם  ו"  בגי"מ ר"ם  צר"ף  שני"ם   מקובל-"נשרים" האבות הקדושים מוחין שלמים  י"  נחום ל" שמי"ם  "אל הקדש" מובילים עם ישראל צד{יק}ים [ק]ד[ו]שים  בשם  -יקוק-  יתברך בגאולה העתידה מעוטרי"ם{אכ"יר}

ה"

"ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי עזים לחטאת"

ראה  "ומאת"  בסוד   "מאות"  מוחין בי"נה   הנקרא  "עדת"  אותיות  "דעת" והינו מעבר בני ישראל סוד המלכות  במדרגת "יקח"  בצירו"ף-  י"   ח"ק-  עשר ספירות בלימה הארת"פארת עוקרת ומשמידה סמא"ל הרש"ע  ובכ"ך  "שני" אותיות"שין"  נוטריקו"ן-י"ש  נו"ן-מ"אור  ב"ינה   שם  מ"ב  מעבר המלכות במדרגת  "שעירי"  אותיות-ש"יר  עי"ן-

ש"ער  יי"ן-   חכמה עליונה השוחטת סמא"ל הרש"ע   ומשפיע מוחין"עזים" בסוד  -ז"   עי"ם-    {ע}יבור  {י}ניקה {מ}וחין  אור  תפארת  ז"  מידות  חסד גבורה  תפארת נצח הוד ייסוד  מלכות בפנימיות משי"ח  ישרא"ל  העוקר הסיטרא אחר"א  "לחטאת"  נקרא ומשיח מורידו לגיהנם   בגאולה  העתיד"ה ושורפ"ו בחידושי התור"ה{אכי"ר}.

ו"

"סוד הקרבן"

רא"ה "הקרבן"  בצירו"ף- ק"ב רנה- ק"ב בגי"מ-אלהינו-החותם  "רנה"   בסוד   נ"ר  ה" {נ}פש  {ר}וח  בצירו"ף-  שופ"ר ח"ן-{ח}כמת  {נ}סתר המשמידה סמא"ל הרש"ע שורה בפנימיות ישראל צדיקים קדושים וידעת   ר"-{נ"ה}     נ"  פעם   ה"  בגי"מ ר"נ    צר"ף   נ"   בגי"מ  -

ש"  חב"ר וראה  -  נ"  נש"ר-   בסוד-נ"נ  ש"ר- נ"נ   בגי"מ  מא"ה  גדלות מוחין זה המש"יח   מש"ה ח"י    בסוד  מ"  שיח"ה אור   הבי"נה נש"ר  המשמיד סמא"ל הרשע ומעלה אותו באמצעות מדרגת קרבן דקדושה מעלה את הסיטרא אחרא קרבן טמא להשרף באש המזבח ובכך ישראל צדיקים קדושים זוכים לגאולה שלמ"ה{אכ"יר}.

ז"

"ונתן אהרן על שני השעירים גורלות"

ראה "ונתן"  בצירו"ף -  ת"ו   נ"נ-נ"נ בגי"מ  -מא"ה-   צר"ף  ת"ו  ורא"ה -אמ"ת  ו"ה-  סוד תפארת המלכות החותמים מדרגת אהר"ן   בסוד  נ"ר  ה"א  בצירו"ף-ה"ר   פנוא"ל-   סוד  פ"ה  נו"ן  א"ל אור {ה}בינ"ה [מ]וחין [ש]למים –"משה" נק"ראים  בסו"ד   קר"ן  פלאי"ם  המשמיד  ומוחה  "השעירים"  זה סמא"ל ובת זוגתו לילית המרשעת ומלך המשי"ח מכרית שורשם ומכחידם  בגאולה העתיד"ה וזה "גורלם"  בסוד  "גורלות"  נוטריקון-"אורג  ל"ו  את- 

זה המשיח אור"ג  ג" אור האבות סוד המרכבות ובכך חותך ומזמר הקליפות הטמא"ות ומזכה ישראל בגאולה השלמה מדרגת ישראל  שמ"ה   מש"ה ש"ר אל"י  בסוד  "אז ישיר מש"ה  את השיר"    היש"ר   א"ז  בגי"מ   ח"  אור הדע"ת  השל"ם  בסוד  ל"  מש"ה  י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת  ל"  כלי"ם בצירו"ף   כללי"ם   המהוים  "את"  כלל ישראל צדיקים קדושים  יש להם חלק לעולם הב"א{אכ"יר}.

ח"

"דובר שקרים לא יכון כנגד עיני"

ראה דוב"ר   נוטריקו"ן  ד"ו   ב"ר ד"ו  בגי"מ   י"   צר"ף   -ר"ב-  ורא"-רב"י-    וסוד"ו    "שקרים"   בסוד קשרי"ם  אור האבות החותמים בפנימיות המשיח מדרגת  -ש"ר  קי"ם-  תפארת {י}שראל [ק]יו"[ם]  {ה}עול"ם  המעבר המלכות  "קימה"  שמ"ה בסו"ד  -י" קמה-   {עש}ר ספיר[ו]ת [ב]לי"מ[ה]-"שבועה"   החותמת  ל"א  בסוד ל"א מוש"ג אין סו"ף יתברך המשפיע מדרגת א"ל  מידת החסדי"ם  עב"ור  ישרא"ל "כנגד"   בסוד  -ג"ן  כ"ד-   נקראים וראה  כ"  פעם  ד"  בגי"מ   פ"  צר"ף  ג"ן  וראה  "גפן"  סוד המלכות לה  ג"-פנ{י"ם}   ובגאולה העתיד"ה כך בזה האורות סמא"ל הרש"ע מושמד ונשרף ביחד עם כת הסיטרא אחר"א יורדי"ם לגיהנם ולא עולים לעולמים ע"ד וביום ההוא מדרגת "עיני"  בסוד 

- י"   עי"ן-עשר ספירות מוחין שלמים  י"  נחו"ם  ל"  שמי"ם   אור מש"ה   מא"ור  ש"ם  ה" {י}ר"אה  [ל]כל [ה]בריא"ה  בסוד השם הקדוש יל"ה     אותיות  ל"  י"ה    ל"  פעם  י"ה  בג"ימ    ת"ן   צרף  לי"ה ורא"ה  - ל"  נתינ"ה-   י"  חכמה  י"  בינה  י" דעת  זה המשיח ל"  כלי"ם  בסוד כללים  משפי"ע  מוחין נתינ"ה עבור[עיבור] ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הב"א.

ט"

"ותשליך במצולות ים כל חטאתם"

"ותשליך"  בצירו"ף    ו"  ש"ת  כ"לי זה תפארת ישראל  מא"ו"ר   ו"  אמ"ר תפארת החכ"מה  החותם ש"ת מידות בפנימיות המלכות והמידות  חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד  המעברים השכ"ינה "כלי"  בסוד  {כ}הן  {ל}וי  {י}שראל ש"מה  וביום ההוא   ישראל זוכים למדרגות   "במצולות"  נוטריקו"ן  -ב"ו"   צל"ם  אות-

אור החכ"מה  "ים" נקרא המשמיד ומוחה שורף ועוקר סמא"ל  הרש"ע "כל חטאתם"  נקרא זה הטמא ומשיח ישרא"ל  מוריד"ו לגיהנם ושוח"טו והסיטר"א אחר"א נאבד"ת לעולמים השב"ח למרומי"ם{אכ"יר}.

י"

"ונתן  את הקטרת על האש לפני ה"

ראה "ונתן"  בצירו"ף -  ת"   נו"ן-ת"  בגי"מ –ארב"ע מאו"ת- בצירו"ף-א"ר  ע"ב   ו"  אמ"ת-   מ"אור ה"חכמה   מ"ה בגי"מ אדם תפארת ישראל המשפיע מוחין בי"נ"ה   בסוד חמישים סוד משי"ח-מי"ם  חסדים שלמים  עבור{עיבור} המלכות   "את"  שמ"ה וסוד"ה   "{ה}ק{ט}רת    ט"   פעם  ה" בגי"מ   מ"ה   צר"ף –קת"ר-מקובל-ת"  רקמ"ה-   נוטריקו"ן  -ת"ר  קמ"ה-זה המשי"ח  ת"ר  בגי"מ –שש מאות-בצירו"ף- אמ"ש  שו"ת-   החלף אות ת" באות  ט"  וראה –אמ"ש  שו"ט-

המשיח בזה האותיות  "אמש"  בצירו"ף –מ" א"ש-  כ"ח הבי"נה   משמיד ועוקר סמא"ל {ה}רשע  [ב]גאול"ה [ה]עתי"דה  וסודה שם  "הבה"    בגי"מ  -י"ב-  בשבטים   י"  פעם  ב"  בגי"מ  -כ"-צר"ף-  י"ב-  וראה  "בכי"  כך מש"יח גוזר מיתה והשמדה על הסיטרא אחרא הטמאים אומות העולם  יורדים לגיהנם ולא עולים  לעולמים  ולכן נאמר"על האש" נשרפים הסיטרא אחרא ואש הגיהנם לא פוסקת ולא תפסוק לעולם מלאוכלם רוח הטומאה סמא"ל הרש"ע ראשו נכר"ת והינו בגאולה השלמ"ה  ל"  מש"ה  בסוד מש"ה רבינ"ו   י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת  ל"  כלי"ם  בצירו"ף  כללים מלך המשיח מעבירו{מבעירו}  מן העולם וביום ההוא יקויים  הנבוא"ה {ואת רוח הטומאה אעביר{אבער} מן האר"ץ}אכ"יר.

י"א

"ולפני הכפרת יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו"

ראה  "ולפני"  בצירו"ף- י"  פנוא"ל-בסו"ד-  {י}נו"ן  אל"ף-  מאור ב[י]"נה [ד][ח]כ"מ[ה]-"יחידה"   אור המ"שיח בצירו"ף  מאו"ר  שי"חה   בסו"ד -ו"  א"ח  רשי"מה-  תפארת ישראל המכחיד סמא"ל הר"שע   וחותם בישראל צדיקם קדושים  מדרגת  "הכפרת"  בצירו"ף-  פ"ר  כה"ת-   {כ}ל  {ה}נשמה {ת}הלל  י"ה   ובכך מוחי"ן  פ"ר  בגי"מ-מנצפ"ך-   שור"ף  בסוד "שופר" קדושה המכלה ועוקר  סמא"ל הרש"ע מוריד"ו לשאולה{את סמא"ל}  הטמ"א ומוחה זכר"ו  ונוט"ל  כוח"ו מכניס"ו בשער"י השא"ול ומלאכ"י האלקים  את סמא"ל הרש"ע את ראשו   המהוה ראש הנח"ש מוחים ומכחידים   ובכך ישראל זוכים לגאולה של"מה  "יזה"  שמ"ה  בסוד י"  ז"ה   תפארת החכ"מה   ז"ה בג"ימ י"ב    צר"ף  י"   מקובל  -יב"י-  בג"ימ-כ"ב-

הרי לך הגאולה המלאה בסוד האותיות המר{כ"ב}ה  בא"ה בסוד עולם "הבא" מגולה בפנימיות ישראל צדיקים קדושים יש להם ח"לק בעול"ם ה"בא" בגי"מ -  ג"  צר"ף   ה"  ראה שם  ה"ג ה"  פעם  ג"  בגי"מ    ה"  ה"  ה"  בגי"מ י"ה   חכמה בי"נה המשמידים הסיט"רא א"חרא    "שבע פעמים"  שורפים את רוח הטומא"ה ובכ"ך   ישראל "מן הדם" הטמ"א  מטוהרים ובפנימיותם נחתם  "ב"אצ"ב"עו    ב"ב  בגי"מ  ד"  צר"ף  ע" וראה  "עד"  זה המשי"ח  אשר בעל מוחין-צ"ו   א"-

בסוד פל"א החכ"מה צ"ו גזר דין מות חותם על סמא"ל הרשע מלכ{ו}ת רומ[י] הר[ש"ע]ה-"עשיו"  "ישוע"  {י}ימח  {ש}מו  {ו}זכרו {ע}ולמים     וידעת  "באצבעו"  אותיות -א"ב   צב"ע   ו"-   {א}לפא  {ב}יתא אותיות  המהוים  צ"   ע"ב    הצדיק זה המשיח בעל שי"רה  ע"ב  או"ר שי"לה ע"ב בגי"מ חס"ד   המכחיד סיטרא אחרא ב{ג}אולה ש[ל]"מה –"גל"  שמ"ה  י{ג}א{ל}   ה"  את עמו ישראל{אכ"יר}.

י"ב

"וכפר על הקדש מטמאות בני ישראל"

ראה  "וכפר"  אותיות  -כ"ו   פ"ר- כ"ו  בגי"מ שם –יהוה-  בסוד  כ"  פעם ו"  בגי"מ  -ק"כ- צירופי אלקים  המשמידים סמא"ל הרש"ע-כופר-  בתורת ישראל נקרא ובגאולה העתידה מש"יח ישר"אל הנקרא  פ"ר דיני"ם   בצירו"ף –שי"ר  ד" פנינים"   אור התור"ה   בשם  יהוה   ד" אותיות  הקדושה יעקור ויימחה  זכר סמא"ל הרש"ע מלכות רומי הטמאה נשרפת באש התורה תורת ישראל  הקדו"שה   ובכך "מטמאות" נוטריקו"ן -

מו"ט  אמ"ת-זה המשי"ח   עוקר  "מטמאות"  זה לילית זונה שפלה   ובן זוגה סמא"ל  -מטמ"א-אות-המסית האדם ישראל קדושים לפגום בברית הייסוד הקדוש   ובגאולה העתידה בעת מלכות רומי נשרפת ומושמדת עד עפר ועתידים רבים מבני אומות העולם למות ולהקבר תחת הדינים אשר מלך המשיח גוזר לעברם  בסוד לבערם מן העולם וביום ההוא "בני ישראל" בצירו"ף  -י"ב נש"ר אי"ל-זה המש"יח  מולך על ממלכת יהוד"ה הוד"יה למלך  מלכי המלכים בעל כל הכוחות כולם{אכ"יר}.

י"ג

"ויצא אל המזבח אשר לפני ה" וכפר עליו"

ראה  "ויצא"  בצירו"ף-   י"ו  צ"א- בסוד משה המשי"ח  ש"ם ה" מש"ה ח"י כנא"מר -י"ו קרנות על חד"ו  הרי לך י"ו     י"  פעם  ו"  בגי"מ  -ס"  אור בי"נה בא"ר יונ"ה איו"ב  נ"ר   ה"  מעש"ה ע"  מש"ה מרכב"ה   ב"ה כר"ם   בפנימיות המלכות המעברה משיח במדרגת א"ל חס"ד בתורת הקבלה בסוד המלאך "חסדאל"  המעלה התפילה "המזבח"  מה בצירו"ף-מ"ח זה"ב-  סוד התפילה ד"ין ש"מה  בצירו"ף-  י"ד   נשמ"ה- 

אור ד"וד בג"ימ  י"ד  בגי"מ אט"ד בזה ז"הב התפילה גבורה עליונה דוד מלך ישראל מלך המשיח עוקר משמיד מוחה ושורף סמא"ל הרש"ע מלכות רומי הטמאה יורדת לגיהנם ולא עולה  בגאולה העתיד"ה   ובכ"ך ישראל  זוכים במוחי"ן   מ"ב  י"ו  ח"ן     י"  נח"ום  מ"ב סוד "אשר"  "ראש"  חב"ד  {ח}כמה {ב}ינה {ד}עת מכחידה רוח הטומאה הסיטרא אחר"א   וזה סוד משיח משמיד סמא"ל -לפני  ה"-יתברך ויתהלל  בעל כל הכוחות כולם ובכך  {כפר עליו}  בסוד משיח הנקרא  כ"  פ"ר   הגי"מ  אותיות –מנצפ"ך  מטה"ר  ישרא"ל וחותם בפנימיותם מדרגת "עליו"  בצירו"ף  -  ל"ו  עי"ן-  החכ"מה {ה}ב{ו}נ"ה  [ב]י"[ת] [ה]מקד"[ש] סוד-  "התשובה"-.

י"ד

"וסמך אהרן את שתי ידיו על ראש השעיר החי והתודה עליו{וג"ו}

ראה  וסמ"ך  נוטריקו"ן  ו"  תפארת ישראל החותם אות  סמ"ך  בגי"מ –ק"כ- צירופי אלקים   הנקראים  אה"רן  בסו"ד  נ"ר   ה"ר     נ"שמה  ר"וח   בצירו"ף -חרו"ן  מש"ה-  הארת החכ"מה המשמידה ועוקרת סמא"ל הרש"ע   וזה אור מש"ה רוש"ם  ה"א  בפנימיות  המלכות ומעברה באות  אבו"ת   ח"  רוא"ה  נו"ן  נקר"א {ד}ע"ת  [ד]בי"נה   ד"ד    ד"  פעם  ד" בגי"מ   י"ו  צר"ף  "דד"  וראה  -

ידוד" יתברך השם המנהיג הבריאה זה השם העוקר ומשמיד סמא"ל הרשע בגאולה העתיד"ה ולכן נאמר "את"  זה השכינה זוכה ל"שתי ידיו"   י"  ד"  י{וד}   י"  בצירו"ף -י"י   ידו"ד-   יתברך ויתהלל  העוקר ומוחה הסיטרא אחר"א קליפת ז[ו]ה"מה  "רא[ש ] הש{ע}{י}ר" שמ"ה   "עשיו"  "ישוע" {י}ימח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  וביום ההוא  "החי" בסוד מדרגת "חיה" זה המשיח מש"ה  ש"ם  ח"יה  ש"ם  ה" חותם במלכות הקדושה "והתודה" בסוד אומרים עם ישראל למשיח ישראל  "ו"  תודה"    על התור"ה  הקדושה מדרגת "עליו"  בצירו"ף    -ל"  עני"ו- 

זה משה עליו נאמר והאיש משה עניו מא"ד  בסוד [מ]וחין [ב]{י}נה ה[נ]קרא {ע}נוה" ובפנימיותו  "ענבים"  סוד הצדיקים הגדולים   ע"   בני"ם  שבעים שמות  ה" יתברך  כ"תר י"ב  אור הגאולה  בעל כ"ל הכוחות כול"ם.

ט"ו

"והיתה לכם לחקת עולם בחדש השביעי בעשור לחדש תענו  את נפשותיכם"

ראה  "והיתה"  בסו"ד  -ת"י  הו"ה- ת"י בגי"מ –קודש-  צר"ף- הו"ה-וראה –ו"ו  שקד"ה-     ו"ו  בגי"מ י"ב צר"ף  "וו"    מקובל  {כ}"ד  ספר"י [ת]ור["ה]  זה המשיח וסודו שם כה"ת {כ}ל  {ה}נשמה {ת}הלל  י"ה  ובכך משיח שהינ"ו   ש"מי   ח" {ש}מע"אל  {מ}יכאל {י}הוא"ל  בעל דע"ת  אות  ח"ת  בסוד חיות האלקים הנראית בכל עניין ודבר בבריאה ובכך משמיד ועוקר סמא"ל הרשע שהינו חיסרון,

 ובגאולה העתיד"ה משיח ישראל באמצעות השבעות ויחודיים משמיד רוח הטומא"ה  ועל משיח  נאמר "ואת רוח הטומאה אעביר{אבער} מן הארץ" זה המשיח הינו שלי"ח  בגי"מ  "משח"  בסוד "שמח"  והינו מהוה  כח  "חמש"  הוסף אות  ו"  וראה "חומש"  ובכח התורה הקדושה משיח משה ש"ם  ח"י ש"ם  ה" עוקר ומשמיד מכלה ושורף ומכה הסיטרא אחרא הטמאים או{מות} העולם הארורים כולם נשרפים ב{ג}או{ל}ה השל"מה  ולכן נאמר"זאת" השכינה  ז"ה אות  לכ"ם ניתנה על ידי משה,

ובזה השמות הקדושים מכריתים אתם בסוד אור  "אמת" תורת ישראל את הסיטרא אחרא  ואז משיח הנקרא "לחקת"  בסוד   ל"   ח"ק  אות בעל סוד המרכבה בכך מנהיג  "העולם"  לכפר עליכם על עם ישראל צדיקים קדושים מיצרכם הר"ע וכל השב"ח לבורא עולם העל כל הכוחות כולם הוא ראשון והוא אחרון ומבלעדיו אין אלקי-ם{אכ"יר}.

ט"ז

"ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי עזים לחטאת"

הב"ט   ומא"ת בסוד  מא"ות  אור הב"ינה בצירו"ף-  י"   נר"ו אהב"ה-זה המשיח אשר  "נ"ר"ו"   נ"  פעם  ו"  בגי"מ ש" צר"ף  ר" וראה  "שר"  זה סודו הנאמר "אז  י{ש}י{ר}  מש"ה   את  שיר  "עדת" אותיות "דעת"  שלמ"ה  בסוד  ל"  מש"ה י" חכמה   י"  בינה  י"  דעת  ל"  כלי"ם בצירו"ף  כללי"ם  המשמידים ומכחידים סמא"ל הרש"ע ועוקרים שורש הטומאה  ובכך בני ישרא"ל בצירו"ף- נש"ר  ב"י א"ל-

זה המשיח נשמה כוללת של כל ישראל צדיקים קדושים זוכ"ה למדרגת יק"ח  בסוד   י"  ח"ק  תפארת הח"כמה ח"ק הקראת בתורת הקבל"ה ק"רן  א"ת אור השכי"נה העוקר ומוחה הסיטרא אחר"א {שני שעירי עזים }  נקראים  סמא"ל הרשע ובת זוגתו לילית  זונה שפ"לה משיח משמידם בגאולה העתיד"ה ולכן נאמר "לחטאת"   נוטריקו"ן-    ל"ח  ט"  א"ת-

סוד ל"ח דינים קדושים המעברים משיח ב-ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד  בפנימיות  ת"  סוד המלכו"ת"  והרי ל"ך עשר ספירות שלמות מושלות בלימ"ה בראשות  משיח ישרא"ל המולך על מלכות יהודה הודי"ה מטע"ם ה" יתברך ויתהלל אין סו"ף  לרוממותו  עד אשר מלאכי עליון שואלים "איה מקום כבודו להעריצו"{אכ"יר}.

י"ז

"ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים "

ראה  ול"א  בסו"ד    ו"  פעם  א"ל  בג"ימ -קפ"ו-    בסוד  ק"ו   פ"   אור בי"נה  בגי"מ שמוני"ם  אשר בפנימיות האין סוף יתברך   חותם  ק"ו המאיר עבורו{עיבורו} במוחין הקדושים   י"  נחו"ם  אור מש"יח מא"ור  ש"יח   נקראים ,

ובז"ה   זה"ב  ו" תפארת הגבורה  ישראל צדיקים  "יזבחו" ויעלו קורבן את סמא"ל הרש"ע  מלכות רומ הטמאה יורדת השאולה בגאולה העתיד"ה  ובכך  "את"  סוד המלכות זוכה להכרת  "זבחיהם" אותיות זה"ב חיי"ם אור ה{ג}או[ל]"ה –ג"ל -  בסוד  ג"  פעם ל"  בגי"מ   צ"  אור מש"יח  נקר"א –ג"   צ"ל-    וידעת  צ"ל    בגי"מ  ק"כ צירופי אלקים המוחים זכר עמלק הרש"ע {שעירים} שמו בתורת הקבלה {אכ"יר}.

י"ח

"ונתתי פני בנפש האוכלת את הדם והכרתי אותה מקרב עמה"

"ונתתי"  בצירו"ף-  נות"ן  ת"י- זה המשיח ת"י בגי"מ –קדוש- המשפיע רצו"ן נתינ"ה בפנימיות ישראל    פנ"י בסוד  פ"ה  ינו"ן חתום   בפנימיותם  הכ"ח   בנפ"ש  בסו"ד ב"  כפול  פ"  בגי"מ  ק"ס  צר"ף  נ"ש וראה   -ס"  נש"ק-    סמ"ך  בגי"מ-ק"כ- צירופי אלקים   המהוים נש"ק  בסוד חרב המשי"ח  המשמיד סמא"ל הרש"ע ומוריד מלכ{ו}ת רומ{י} הר[ש"ע]ה –

"עשיו"  "ישוע"  {י}ימח  {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  לגיהנם  ושם נשרפים ולכן נאמר "האוכלת"  זה האש המכלה רוח הטומאה זה  הא"ש  הינה המשיח  בסוד  מש"ה ח"י וחותם קדושה במלכות הטהור"ה  נוטריקו"ן ט"  הרה בודאי המלכות מתעברת מן ט" אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד   המולידים הקדושה בממלכות והקדוש"ה "את"  שמה סוד השכינה שורש נשמות ישראל  ובכך ישראל מכחידים את תאוות הגוף  כח  ה"דם" וביום ההוא  מדרגת "הכרתי"  בסוד  -כת"ר  י"ה-

אור חכמה בינה שוחט סמא"ל הרשע  וזה סוד "אותה"  אותיות-  את"ה  ו"-  ייחוד תפארת המלכות הנקראים "מקרב"   בסוד ק"יר  מ"ב  בצירו"ף-  יב"ק  ר"ם-  {י}חוד  {ב}רכה {ק}דושה   בפנימיות המשיח ר"ם נקרא  ר"יש מ"ם  בצירו"ף-  שי"ר מ"ם-    מ"ם בגי"מ-פ-  צרף שי"ר  וראה –י"  שפ"ר- עשר ספירות בלימ"ה בפנימיות הממלכ"ה "עמה"  בסוד   ע"   מ"ה    ע" פנים של  התורה  חתומים בפנימיות  הגואל מ"ה בגי"מ  אדם  תפארת ישרא"ל  חותם  חירות נוטריקו"ן  ח"י-  אורות   בנפש  ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הב"א {אכ"יר}

י"ט

"ביום  ראש השנה שהעולם נידון"

ראה ביו"ם  בצירו"ף-  י"ו  מ"ב  י"  פעם  ו" בגי"מ  {ס}  צר"ף  מ"ב וראה –ם"  ס"ב-  אור בי"נה החותם תבו"נה הנקראת סב"א  נוטריקון ס"מ"ך-א"ב  סמ"ך בגי"מ ק"כ צירופי אלקים  בסוד אור החכמה {א}לפא {ב}יתא צירופי מילה המשמידים ושוחטים במא"ל הרשע מלכות רומי הטמאה ובכ"ך  מגולה בבריאה מדרגת "ראש" שהינה ספירת   ש{נ"ה}   ה"  פעם  ה"  בגי"מ  ר"נ  צרף  ש"  ורה  -נש"ר-

זה סוד המשיח פרצוף צירוף נש"ר נוטריקו"ן  נו"ן-שר מוחין בינה המוחה זכר עמלק בגאולה העתיד"ה   ולכן נאמר  "שהעולם"    נוטריקון   א"ש עולה  לעם זה רוח המשיח אש שורפת א"ש  שהינה עולה ומעלה יחד עימה התפילה   לע"ם זה הדבר נעש"ה  בסוד  נ"  שע"ה חמישים שערי בינה קולטים התפילה ומקבלים תוכ"נה ובכך סמא"ל נשרף ורוח הטומאה יורדת לגיהנם וכונסת בתפנימיות האש והגחלים שורפים סמא"ל ובת זוגתו לילית  הזונה שפ"לה  וזה סמאל "נידון" למיתה בגאולה העתיד"ה{אכ"יר}.

כ"

"כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה  לא  תעשו{וג"ו}

ראה  "כמעשה"   בסוד  -כ"מ  שע"ה-כ"מ  בגי"מ   -ס"-  אור בי"נה  המשפיע מוחין  שע"ה  {ש}תים  {ע}שר  {ה}שבטים עבור{עיבור}  "ארץ"  סוד המלכות  ובכך המשיח אור המלכות משמיד ועוקר סמא"ל הרש"ע  מלכ{ו}ת רומ[י] הר[ש]"[ע]ה-"עשיו"  "ישוע"  {י}ימח   {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים  ויד"עת בכך מוחין אש"ר  ז"ה בינ"ה בצירו"ף- י"  נחו"ם  רא"ש- 

ח"כמה  ב"ינה ד"עת  נחתם בפנימיות הנבראים   ולכן נאמר בהם  א"  נמ"ר    תלמידי חכמים ישראל נקרא"ים קר"ן  פלא"ים  וב{ת}ו{כ}{ם}   כ"תם {כ}תר  {ת}פארת  {מ}לכות  ב"ה  בסוד  ב" פעם  ה"  בגי"מ   י"  אור החכמ"ה  כ"ח מ"ה  בגי"מ אדם תפארת ישראל  מצווה אות"ם  במדרגת  ו"  אמ"ת –ורת  ישרא"ל-

האומרת "לא תעשו" חטאים וידעתם אלקי ישראל  בעל כל הכוחות כולם והינו {ג}וא{ל}כם   מן הגלות וחותם בנפשם  מוחי"ן  שלמ"ים  {ל"}  שמי"ם  [י]"  נח"ום-ל"י-  בגי"מ  -{ם}-   צר"ף  ו"  אור משי"ח  וחבר האותיות  מקובל  -מלו"י-בגי"מ-אלהים-  יתברך אור החכמה השוחט ומשמיד מכלה ועוקר סמא"ל הרש,ע מלכות רומי דסיטרא אחרא יורדת השאולה ולא עולה{אכ"יר}.

כ"א

"את משפטי תעשו ואת חקתי  תשמרו ללכת בהם"

ראה "את"  סוד השכי"נה המהוה משפט"י זה תפארת  הנקרא משפט ובת זוגתו השכינ"ה  "את"  שמה משפיע לנבראים ישראל קדושים בזכות{זכות} המוחין אשר תפארת מעברה  במדרגת  "תעשו" בצירו"ף -שע"ת   ו"-  

אור הרחמים  נוטריקון  רי"ח מי"ם  חכמה דחסדי"ם  ה{ח}ו{ק}קת  "תשמרו"  בסוד  "רשמות"  שורש הנשמות המשמיד ועוקר  "סמאל"  הרשע –ש"ר מות"    וביום ההוא   "ללכת" בסו"ד ל"ל  בגי"מ   ס" צר"ף   כ"ת ורה  כ"סת בסוד השם הקדוש  {כ}תר  {ס}פר  {ת}ורה,

 זה הש"ם  מוחה ומשמיד סמא"ל הרש"ע ומוריד מלכ{ו}ת רומ[י] הר[ש"ע]ה-"עשיו" "ישוע"  {י}ימח {ש}מם {ו}זכרם לגיהנם ואין הם עולים לעולמים  ולכן ישראל בעת הגאולה זוכים למדרגת  "בהם"  בסוד  מ" פעם  ב"  בגי"מ  פ"  צר"ף  ה" וראה פ"ה  אור המלכות השווה במדרגתו למוחין הבינ"ה   וזה עוקר שורש הר"ע  סמא"ל הרשע יורדת השאולה ונשר"ף  בא"ש הלה"בה{אכ"יר}.

כ"ב

"ערות אביך וערות אמך לא תגלה"

ראה ערו"ת נוטריקו"ן  ר"ע  אות זה סמא"ל הרש"ע   ובגאולה העתיד"ה מלך המש"יח מש"ה ח"י  ש"ם  ה"   על יד"י  ע" תור"ה שבעים פנים של התורה הקדושה משמיד סמא"ל הטמ"א  ושורפ"ו  בסוד שופ"ר ו" זה חידושי התורה של מלך המשי"ח העוקר צב"א  הסיטר"א אחר"א  ולכן נאמר במשיח "אביך"   בסוד  -ב"י   כ"א-כ"א  בגי"מ אהי"ה  מוחין בינ"ה   י"  נחו"ם  ב"ן  י"ה אור משי"ח  המשמיד הסיטרא אחר"א  ועוקר מדרגת   -וערו"ת-  בסוד  ו"  מידות דסיטרא אחרא הנקראים ערו"ת  והמידות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד דסיטרא אחרא  ו"אז"  בגי"מ –ח"- סוד מש"ה מש"יח ישראל  חותם בפנימיות המלכות "אמך"  בסוד –מ"  כ"א-

 

 אור הבינה  שם  אה"יה  בגי"מ  כ"א    המשפי"ע  מ" אורות נוטריקו"ן-  "מאורות"  סוד הברכות עבור{עיבור} ישראל צד{יק}ים [ק]ד[ו]שים בשם  -יקוק-  מעוטרי"ם  וביום ההוא "לא" שהינו  אין סוף יתברך לא מושג חותם מדרגת  "אל"  בסוד  "חסד" בתורת הקבלה "ת{ג"ל}ה בכך שם ה{ג}וא{ל}   "גל"  אור החכ"מה כ"ח  מ"ה בגי"מ אדם תפארת ישראל נק"רא   קר"ן  פל"א   אל"ף   אור הנבוא"ה  המשמיד ומוחה זכר סמא"ל הרש"ע בגאולה העתיד"ה{אכ"יר}

כ"ג

"ערות אחי אביך לא תגלה"

ראה "ערות"  זה  הסיטרא אחרא סמא"ל הרשע ומלך המשיח  סוד מדרגת  "אחי"בצירו"ף-  א"  ח"י-  מ"אור  ה"תורה  בסוד מ"ה בגי"מ אדם תפארת ישראל משמיד ועוקרו{את סמא"ל} הטמא ומורידו לגיהנם ושורפו ללא הפס"ק הגיהנם כלה ולא סב"לו של סמא"ל הטמ"א  שורש כל רע"ה בפנימיות הבריא"ה  והמשי"ח הינ"ו "משה  חי"  בצירו"ף-   מ"  שי"חה-  אור בינ"ה בא"ר יונ"ה איו"ב רנ"ה   מעש"ה ע" מש"ה הנקרא מרכב"ה כ"ב  ר"ם  ה" השוחט ועוקר היכלות הסיטרא  אחר"א ולכן נאמר "אביך" זה מדרגת החכמה -פל"אי   ב"ך-  בסוד

כ"ב-אותיות  התורה בפנימיות {ג}וא{ל}   ישרא"ל  וסודם"   כ"  פעם  ב"   בגי"מ  [ם] ב"ינה  ע"ליונה שם ע"ב  בגי"מ  חס"ד ח"   פעם  ד" בגי"מ  -ל"ב-  צר"ף  ס" וראה  -סב"ל-  סוד משיח בייסורים ממתקים דינים חותם ג"אול"ה בפנימיות ישראל עם קדושה  וזה הסוד  "לא"  שהינו א"ל  מידת ה"חס"ד   ח"  פעם  ס"  בגי"מ    ת"פ צר"ף   "דה"  וראה  משיח "תפדה"  ישראל מן הגלות והשמד שרוף עקור ומחה זכר עמלק סמא"ל הרשע יורד לגיהנם בגאולה העתידה ואיננו עול"ה

כ"ד

"ערות כלתך לא תגלה"

ראה   ע"רות  בצירו"ף-  שע"ר  ת"ו- בצירו"ף- "שערות"  סוד הדינים זה המשיח המשפיע מוחין  חכמה המהוה דינים המכחידים ומשמידים סמא"ל הרשע רוח נטומאה ובכך השכינה הנקראת  "כלתך"נוטריקו"ן-  כ"ל  ת"ך-  בסוד    כ"כ  בגי"מ {ם}  צרף  "תל"  וראה  "מלת"  משיח ישראל סוד השכינה העוקרת היכלות הסיטרא אחרא ומשמידה מלכ{ו}ת רומ[י] הר[שע]ה –"עשיו"  "ישוע"  {י}ימח {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים ולכן נאמר בני ישראל  "לא  תגלה"  בסוד זוכים למדרגת  "תל גאלה"  צרף אות   ו"  משיח וראה "תל [ג]אולה"  {ב}נין הקד[ו][ש]ה [ע]ו[ל][ה]בסוד   -

"גל שבועה"  -  זה המשיח אור החכמה  הנקרא ג"ל    וסוד"ו   ג"  פעם  ל" בגי"מ –צ"-   חב"ר האותיות   -ג"   צ"ל-חכמה בינה דעת בפנימיותו בכך משיח ישראל משמיד סמא"ל הרש"ע{אכ"יר}.

כ"ה

"ערות אשה ובתה לא תגלה"

הב"ט  ער"ות   בצירו"ף-אור ע"ת- סוד השכינה הנקראת ע"ת ומהוה א"ור בגי"מ ר"ז   ר"יש  ז"ין  בצירו"ף –נז"ר  יש"י-זה המשיח דוד בן יש"י    נז"ר בסוד נ"  ר"ז  שער החמישים אור בינה המשמיד ועוקרר סמא"ל הרש"ע  וחותם מדרגת יש"י בגי"מ-  ש"כ-  דינים קשים המכלים ומוחים זכר מלכות רומי הטמאה יורדת השאולה ואין עולה  ובזה היום הגדול והנורא יום גאולה ישראל בפנימיותם  מוחין "אשה" זה השכינה הקדושה   המגלה עבורם{עיבורם}מדרגת  "ובתה"  בסוד –

ו"  תב"ה-סוד האותיות   תפארת  ישרא"ל   תב"ה  בסו"ד ב" פעם  ה" בגי"מ  י"  צרף  ת"  וראה ת"י בגי"מ-קודש-  מוחין  עליונים בני ישראל זוכים לכל ההטב"ה  אור החכמ"ה "לא תגלה"   בצירו"ף-  א"ל  גל"ה   ת"-  בגי"מ "ארבע מאות"  בצירו"ף- א"ר ע"ב ו" אמ"ת-  מ"אור  ה"חכמה  מ"ה בגי"מ אדם תפארת ישראל משמיד הסיטרא אחר"א{אכ"יר}.

כ"ו

"ואל אשה בנדת טמאתה לא תקרב"

הבט "ואל"  בצירו"ף  -  א"ל   ו"-  א"ל  פעם  ו"  בגי"מ  -קפ"ו-   ז"ה סו"ד  האות  ק{ו"פ}  נוטריקון  ק"ו פ"ה בסוד –ו"  קפ"ה-   שם קדוש ונורא המשמיד ושורף סמא"ל הרש"ע  ובכך השכינה הקדושה "אשה" מקבלת מוחין שלמים י" {נ}[ח]ום [ל]" שמ[י"ם]-"נחלים" זה המוחין נקראים בסוד  נח"ל-י"ם  {נ}וחל {ח}סד  {ל}אלפים אור החכמה המוחה זכר עמלק מלכ{ו}ת רומ[י] הר[שע]ה-"עשיו" "ישוע"  {י}ימח {ש}מם  {ו}זכרם  {ע}ולמים  ומשיח עוקר מדרגת הסיטרא אחרא   "בנדת טמאתה"  שמה על ידי -

ט"  אמ"ת   ה"-   אור המשיח חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד  משיח חותם אמ"ת בפנימיות המלכות  אות  ה"  וראה "עשר ספירות בלי"מה  ולכן נאמר "לא תגלה" מקור הספירות אין בהם השג"ה   וזה "לא" סוד המשיח מדרגת א"ל חס"ד  בצירו"ף-"חסדאל"  מלאך החסדים המהוה מוחין עבור{עיבור} משיח בסוד  שמ"י   ח"   {ש}מע"אל   {מ}יכאל  {י}הוא"ל    {ח}סדא"ל    אר"בע  מלאכי"ם בצירו"ף-  א"ר  ע"ב   כ"א  מילי"ם כ"א בגי"מ שם אהיה מוחין בינה המשמידים סמא"ל הרש"ע   ובכך ישראל "תקרב"  לה" יתברך וזוכה למוחין- ת"ר ק"ב-   ק"ב בגי"מ –אלהינו-

ת"ר  בגי"מ שש מא"ות בצירו"ף-  או"ת שמ"ש-  הרי לך   -אלהינו אות שמ"ש-  זה סוד התפארת שמ"ש ישראל מלך המשיח הגואל המלכות ומשמיד מלכות רומי הטמאה נשרפת באש הלהבה הגיהנם  מעלה באש את רוח הטומאה וביום ההוא יקויים הנבואה "ואת רוח הטומאה אעביר{אבער} מן הארץ{אמן ואמן}.

כ"ז

"ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך לזרע"

הב"ט   וא"ל    ו"  פעם  א"ל בגי"מ –קפ"ו-    סוד השם הקדוש  {ק}ול  {פ}ה {ו"}אור התפארת המשמיד סמא"ל הטמ"א ובכך ישראל אור השכינה הנקרא "אשת" נוטריקון   -א"ש  - ש"ת-   מאור הנשמה {ז}[וכ]ה [למ]וחי"ן- כ"ו   מז"ל-   כ"ו בגי"מ שם יהוה יתברך ויתהלל המשפיע מוחין מז"ל  בסוד    -ז"   מ"ל-   ומשמיד כורת ומכלה סמא"ל הרשע הסיטרא אחרא יורדים השאולה בגאולה העתיד"ה  וביום ההוא   "עמיתך"   נוטריקו"ן  -עי"ן אמ"תך"   {ג}וא{ל}  ישראל מ"אור ה"חכמה מ"ה בגי"מ אדם תפארת ישראל מ" פעם  ה"  בגי"מ     ר"  צר"ף   מ"ה מקובל  -ר"ם   ה"-

אור המש"יח  מאו"ר ש"יח     רו"ם א"ש ח"י      בסוד-אי"ש רומ"ח-    מעש"ה  ע" מש"ה  שבעים פנים של התורה אור המרכ"בה  כר"ם ב"ה  המשמידים ומוחים זכר עמלק סמא"ל הרש"ע נשרף ומושמד בגאולה העתיד"ה ולכן נאמ"ר   א"  נמ"ר  זה המשיח תלמי"ד חכ"ם  כ"ח  {ם}  {מי}ד"ת    [מש]"ה חותם ה"שמים"  אור התפארת בפנימיות המלכות וזה  "תתן"  בגי"מ   "שמונה מאות חמישים"  בצירו"ף-   ו" נשמ"ה  ו" אמ"ת משי"ח   י"ם-    אור המשיח מש"ה מש"ה חי"    צר"ף  "וו"  בגי"מ  י"ב    י" פעם ב"  בגי"מ  -כ"-  חב"ר   ו"ו  וראה  השם -כו"ו-

בגי"מ   ל"ב   נתיבות החכמה העוקרות  ומשמידות מכלות ומוחות זכר סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמ"אה  וביום ההוא "ש{כ}בת{ך}   בסוד  כ"כ  בגי"מ {ם}צר"ף   ש"  ב" ת"  ורא"ה- ש"ם  ב"ת-סוד מוחין- {ם} שב"ת-  אור הבי"נה  בא"ר יונ"ה איו"ב רנ"ה סוד הנבואה מעבר מלכות {ב}קדושה [ע]ליו"נה –ע"ב-  בג"ימ-ח"סד-עולה ומשמיד מלכ{ו}ת רומ[י] הר[ש"ע]ה -"עשיו"  "ישוע"  {י}ימח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים  {אכ"יר}.

כ"ח

"איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה אני ה"

הב"א  "א{יש}   א{י}ש    סוד  "ישי" זה מלך המשי"ח   י"ש ח"מה   בסוד  -י"  שמ"חה-  עשר ספירות בלי"מה בפנימיות ה{ג}וא{ל}   [ג]"[ל מ]{אור} ה[ח"כ]מ[ה]-  כ"ח  אור"ג מל"ה-  בסו"ד-כ"ח א"ור  מגל"ה-   מדרגת א"ל  בסוד ח"סד בתורת הקבלה המשמידה ועוקרת הייצ"ר הר"ע   מלכות ר[ו]מ{י} הר[ש"ע]ה -"עשיו"  "ישוע"  {י}ימח {ש}מם  {ו}זכרם {ע}ולמים   הנקראים  "שאר בשרו" לשון שארית  הרצון לקבל סוד הייצרים בפנימיות הנבראים ומלך המשי"ח  "שאר בשרו" בצירו"ף-  רא"ש   ב"ית  שו"ר-  בס"וד -שו"ר   בראשי"ת-

משיח בן יוסף בעל מדרגת בראש"ית  אור החכ"מה המשמיד ומכחיד סמא"ל הר"שע  בכך משפיע ה{ג}או{ל}ה השלמה  ל"  מש"ה  י" חכמה  י"  בינה  י"  דעת עבור{עיבור} ישראל {ב}מוחין [ק]דו"שה-ק"ב-  בגי"מ אלהינו -עול"ה ולכן נאמ"ר   "לא" שהינו א"ל סוד החסד חותם  מידת  "תקרבו" בצירו"ף-ת"ו  קר"ב-   ת"ו  סוד הנגינה והטעמים של התפילה מאור התורה קר"ב  בסו"ד או"ר  ק"ב    בגי"מ אלהינו,

חותם או"ר בגי"מ ר"ז  הקבלה בפנימיות הנבראים ישראל טהורים  בסוד  ט"-הורים  מעוברים מן  חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד  בפנימיותם סוד המלכות והרי עשר ספירות בלימה"   י"  ל"ב  מ"ה  מ"ה בגי"מ אדם תפארת ישראל עוקר הסיטרא אחר"א   "לגלות ערוה" זה סמא"ל הרשע יורד לגיהנם ונשרף באש הלהב"ה{אכ"יר}.

תם ונשלם פרשת "אחרי מות" /מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט} השב"ח לבורא עולם.   

 

OnLineTech