להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> ספרים >> אור גנוז שיר השירים

 ספר קבלה- "אור גנוז שיר השירים"חלקים א" ב" ו-ג"  /מאת רבי גל טופז לבית איפרגן{הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

 

הערה המחבר:

פרק א"{מכיל  י"ז  מאמרים}  פסוקים  {א} עד  {יז}. 

פרק ב"{מכיל  י"ז  מאמרים]  פסוקים  {א] עד   {יז]

פרק ג" {מכיל  י"א מאמרים}  פסוקים  {א] עד   {יא] 

 

פרק  ג"-{מכיל   י"א  מאמרים}-פסוקים-{א"}עד {י"א}-

ספר   "אור גנוז –שיר השירים""  פרק  ג"-פירוש קבלי  מאת רבי גל טופז לבית איפרגן {הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

 

א"

 

"על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו"

 

פירוש:הבט  "על" בגימטריא  "מאה"  חב"ר אותיות "על"  ומקובל     א"   מעל"ה-זה סוד  החכמ"ה  הנקראת   "משכבי"   בסוד-{ב}רוך  {ש}ם  {כ}בוד  {מ}לכותו   -ה"  יתבר"ך המשפי"ע  אות  י"  למלכות השורה ב"לילות"-זה לילית זונה  גויה-מלכות רומי הרשע"ה וזכרה יימחה ב{ג}או{ל}ה  השלמה,

 

וראה  "בקשתי"- זה אותיות  ב"י  קש"ת-זה מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  ובפנימיותו   י"ב  צירופי יהוה{תפארת}אשר באמצעות "קשת"{הייסוד}    חותם    "שת"{שש}-מידות  חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד שמקורם באות  ק"-זה בינ"{ה}  בפנימיות המלכות הקדוש"ה   שהינה   ב"ת   שק"י-

 

שורה באבלות וייגו"ן  בסוד  "שושנה{ישראל}בין החוחים{אומות העולם-הסיטרא אחרא},וה{ג}וא{ל}   הנקרא  "שאהבה" שזה אותיות   "ש"  אהב"ה-בפנימיותו  אור האבו"ת- החותמים   "אהבה"  בגימטריא   א"י-זה בינה בסוד {א}דנ{י}  בפנימיות המלכות –"דן"  נקראת על שם ש"דנה" את הסיטרא אחרא-סמא"ל הטמ"א  להשמדה  באמצעות הכ"ח  המוענק עבורה{עיבורה}  מן  הספירות העליונות ל"ה, וזה  "שאהבה"-זה המשי"ח  המכחיד  "אש  {ה"ב}ה-זה מלא"ך המות  הצוע"ק  "הב  הב"   ומלך המשיח   הנקרא   י"ד   יכרות  הכל"ב{סמא"ל},וידעת  י"ד  בגימטריא  דו"ד{הגואל}  וגם י"ד  בגימטריא  "הב הב" להראותך  דו"ד  באמצעות  סוד "יד"-י"  כפול  ד"  בגימטריא אות  ם"-בינ"ה   יעקו"ר  שר"י  אומות העולם הנקראים  "נגע רע"   ודוד על יד"י   הארת החכמה  הנקראת  "ענג"   יישחט ה"נגע"-

 

סיטרא אחרא שהינם {ע}ין  {ר}ע   העולה בגימטריא    נר"י  ק"ם-זה המשיח שבאמצעות     {י}"חי"ד"ה"  {נ}שמה  {ר}וח   סוד יחידה חיה  נשמה  רוח  {נרח"י}-שזה אותיות  נ"ר  ח"י- בסוד האותיות    רי"ח    נ"  שזה אותיות   "ריחן"-חכמה סתימ"א{סתומה}  המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  בז"ה זה"ב  החכמה וזה"ב מצביע על דין וגבורה בתורת הקבלה ה{ג}וא{ל}   יכ"ה  בסמא"ל הטמ"א  ויעוקרו מן העולם, וזה סוד  "נפשי"-זה המלכות הקדושה{דוד} שהינו  "בקשתיו"  בגימטריא    ח"י   קש"ת-זה סוד החכמה הנקראת  ח"י  וחתומה  במלכות{דוד} אות  ה"  ובכך מקובל  מוחין "חיה"  אשר  {כ"ו}נס   למלכות באמצעות "קשת"{ייסוד} ובכך ישראל זוכים לשם האמונה  כ"ו בגימטריא  י-ה-ו-ה  יתבר"ך  וזה  "נס"  בסוד  בינ"ה{ן} "ס"ומכת  מוחין המלכות-על ידי אור  "ולא"  בסוד  ל"ו    א",-

 

זה בינה{אות   ל"}  המעברת  תפארת{אות  ו"} מן השפע המקבלת מאות  א{חכמה}  ובכך המלכות זוכ"ה למדרגת  "ולא"-סוד הייחוד   שזה  מראה על   א"ל   ו"- זה  מצביע על   חס"ד{אל} ותפארת{קו אמצע}-לשון" מוציא החס"ד ומביא לכדי {ג}י{ל}ויו-בסוד   "כי האדם עץ השדה"  וה"אדם"  בגימטריא  יו"ד ה"א  וא"ו ה"א  השם המפורש שזה  אותיות  שופ"ר  מש"ה-זה בינ"ה  שהינה  "עץ"-בסוד יועצ"ת  למלכות על ידי המוחין המעברת אותה  -בסוד  כ"י    כ"   כפול  י"  בגימטריא אות    ר"{זה  המלכות}  שהינה   כ"י  בגימטריא אות  ל" חברי  כ"י  ומקובל  כל"י-{כ}הן {ל}וי {י}שראל  הזוכה לקבל   "ל"   כלים   י"  חכמה  י"  בינה   י"  דעת-וזה סוד ה{ג}או{ל}ה  הנקראת   "מצאתיו" בסוד האותיות   ת"י  אומ"ץ-וכידוע  ת"י  בגימטריא  "קודש"-הארת החכמה החותמת  {א}ור  {ו}"  {מ}וחין   {צ}דיק-זה המש"יח אותיות  מש"ה  ח"י   המזכ"ה  ישראל ע"ם  קדוש"ה בחירו"ת  בסוד     האותיות   ח"י   בא"ר   ת"ו- סוד  החכמה{ח"י}  בפנימיות המלכות{"באר"}ובכך החכמה רושמ"ת"   אות  ת"יו"-בסוד  המשיח "יו קרנות על חדו"-

 

לשון   ח"  בגימטריא   "שמונה" אותיות  ו"  נשמ"ה-זה בינה באמצעות אות  {ו}-תפארת משפיע  שפע  למלכות אות{ד}-וזה ייחוד   "חדו"  בגימטריא ח"י   חב"ר   חד"ו   וראה    "חי  חדו"  בגימטריא  ל"ו- זה נשמות הצדיקים המהוים מוחין ה{ג}וא{ל}-את ישראל בודאי  הגוא"ל  ו"את"-זה השכינה בתורת הקבלה "יחדיו" לשון "חדו"  מזכים ישרא"ל  בידיעת "שיר  אל"-סוד הייחודים זה הגאולה –לשון לגלות את הנסתר בפנימיות הבריאה ובכך {לדע}"ת  "לעד"   ה" יתבר"ך ויתהלל  בכ"ל  עת שור"ה  בפנימיות עמ"ו ישרא"ל-הינו בעל כל הכוחות כולם אין עו"ד מלבד"ו  -ובגאולה זה הדב"ר ירא"ה לעינ"י  כל הבריא"ה.

 

 

ב"

 

"אקומה נא ואסובבה בעיר בשוקים וברחבות אבקשה את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו"

 

פירוש:הבט   "אקומה"-זה אותיות  א"  קו"ם   ה"- זה סוד אור החכמה{א}  אשר  באמצעות אות   ק"{בינה} משפיע  ל-מ"ו-זה תפארת בסוד  מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם   חבר  מ"ו  ומקובל  "מורם" והינו חותם המוחין באות ה"{מלכות} וזה סוד ייחוד  "אקומה"  בסוד  {א}דם  {ק}דמון המשפיע לאות ו"{תפארת ישראל}  המהוה מוחין  "אדם" בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  -הש"ם  המפורש  אותיות שופ"ר  מש"ה  שהינו  "נא"-

 

לשון מעלה רחמי"ם   {ב}שערי  {מ}עלה  בכ"ח  שם  מ"ב –אור אצילות המושך בתפילותיו  המשי"ח  אותיות  מש"ה  ח"י  ממתק ומשם המלכות,וראה   "ואסובבה"  בגימטריא  -סו"ד  או"ה- זה שם  קדוש    המצביע על    ד"ו  הסוא"ה-זה החכמה  ד"ו בגימטריא אות  י"  המוסתרת-לשון  ה{ס"ו}אה  ובשנת תש{ס"ו}   בסוד  ס"ו  בגימטריא  "בן  דוד"-הוא מלך המשי"ח    הח"ל  ל{ג}{ל}ות  זאת החכמ"ה  השורה  "בעיר"  זה אותיות  ע"ב   שי"ר   וגם אותיות   ע"   רשב"י,  כלומר    ע"  פנים של התורה{שיר}-מוחין החכמה  חתומים  ב"רשבי"-{ר}בי {ש}מעון {ב}ר  {י}וחאי שהינו בכח  ידיעת  שם ע"ב  בגימטריא ח"סד  ממתק ומבשם הדינים השורים במלכות  ששורה בגלות  בסוד   "רע   בי"-

 

זה סמא"ל  הטמא מלכות רומי הרשעה{הסיטרא אחרא}-ומלך המשי"ח   שהינו  ש"ר   י"ב-הרי   {ש}ילה  {ר}ינה –זה סוד הייחודים שמשי"ח  אותיות  שמ"ש  ח"י-סוד ייחוד תפארת{שמש}וחכמה{חי} מבצע   ובכך עוקר ומכחיד סמא"ל הטמא  וחותם   המשי"ח  "רינה"  בסד האותיות  נ"ר  י"ה- סוד האמונה בפנימיות ישראל עם קדושה,וזה "את"-השכינה ה"קדוש"ה   זוכה  ל"קדוש"  בגימטריא  ת"י   עולמות הנקראים  "בשוקים"-בסוד אות  ב"-חכמה  {ב}ראשית מקובלת על ידי נצ"ח  והו"ד{סוד השוקיים}-אשר הנביאים האמיתיים  מקבלים את נבואתם  מזה המקו"ם  בסו"ד האותיות  מ"ה    קו"ם-

 

תפארת ישראל הנקרא  מ"ה בגימטריא "אדם"  בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  חותם בנביאים אות  ק"{מוחין בינה} אשר באמצעות אות ו"{תפארת}זוכים הנביאים  ל"ם"-בסוד מ"ם  בגימטריא  פ" מלא  פ"ה –וזה תורה "בעל  פה"-סוד תורת המשי"ח שהינ"ו   ש"ם  ח"יה-לשון מחייה את  הנביאים המקבלים מן המלכות{שם}נקראת בתורת הקבלה,ועל כך אמר  "וברחבות" שזה בגימטריא    ח"  חר"ב   ת"ו-סוד   "שמונה"  בגימטריא  ח"  שזה אותיות  ו"-תפארת הנקרא  כח  ה"נשמה"  והינו מהוה  חר"ב  ה{ג}וא{ל}  החותם  מוחין עבור  {עיבור}  אות  ת"{מלכות}ב-י"ו  אורות  תפארת בסוד הנאמר על משה  "יו קרנות על חדו"-בוודאי י"ו-שורה  על  "קרן   אות"-זה שם המלכות בתורת הקבלה{קרן} ומקבלת המוחין מן תפארת באמצעות "אות"{הייסוד} המשפיע עבורה  "על"  בגימטריא "מאה"  אותיות "האם"-

 

בינה המקבלת השפע מן "חדו"  בגימטריא  ח"י-זה שם החכמה בתורת הקבלה וזה קשר הייחודים של "יו קרנות על חדו"-ובזה הפסוק  ה{ג}או{ל}ה השלמ"ה תל"ויה   בסוד  ת"ל   יה"ו-בנין הקדושה הנחתם במלכות אות ה"  אחרונה  ובכך ייחוד שם יהו-ה  יתבר"ך  ויתהלל מהוה  "אבקשה"  בסוד   אות  א"-חכמה  חותמת  ק"ב בגימטריא "אלהינו"   בפנימיות "שה"-זה המלכות  הזוכה   לאות  "ש"-האבות  הנקראת "אהבה"  בסוד א"ב-החכמה  חותם  ה" ראשונה{בינה}  ב-ה"  אחרונה{מלכות}וזה  "קשר   הייחוד"  שזה אותיות  ק"ו   יחיד"ה  ש"ר,-הרי  אור אין סוף{קו}יתברך  חותם במשי"ח{ש"ר}-{ש}ילה  {ר}ינה   מוחין  "יחידה"- בסוד "יחיד חי עולמים"-כלומר משיח  בעל  מוחין ח"י- סוד  החכמה המעניק עבורו{י"ד}-בגימטריא "דוד"-סוד המלכות אשר  מכחידה ועוקרת  בכח  אט"ד  בגימטריא דוד המצביע על גבורה קדושה את סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"עה,

 

וזה הנאמר "נפשי"{המלכות}בכך משיגה ב{ג}או{ל}ה השלמה  "ראיתם"-לשון   ראי"ה  תמימה- חכמת האמ"ת-רז"י  ה"קב"  בגימטריא  "אלהינו"  לממ{ל}כ{ה}ובאחדותם  "קבלה"{תפארת ישראל}מ{ג}ו{ל}ה בבריאה-או"ר  המשי"ח אותיות מש"ה  ח"י   נקר"א  שזה אותיות    ח"ן    יקר"א-זה סוד  ה" יתברך שהינו {ח}כמה  {נ}סתרת   ו"יקרא"-אל מש"ה  בסוד  א"{חכמה} חותם במשה ה"קיר"{זה השכינה הקדושה}-כך נקראת בתורת הקבלה ובייחוד  "ויקרא" בסוד "וא"  בגימטריא  ז"  מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות בפנימיות מש"ה  שהינו  "יקר"-בסוד בפנימיותו   אות  י"-ספירות  המהוות  "קשר"  בסוד מוחין  ק"{אור בינה} בפנימיות ה{ג}וא{ל}  "שר"-{ש}ילה {ר}ינה.

 

 

 

ג"

 

"מצאוני השמרים  הסבבים בעיר את שאהבה נפשי  ראיתם"

 

פירוש:הבט  "מצאוני"  זה אותיות    "אמצוני"- סוד  {א}ור  {מ}וחין  {צ}דיק   {י}{נ}{ו}{ן}-זה מלך המשי"ח אותיות  משי"ח  ח"י  והינו  "השמרים"  בעל   ם"  רשימ"ה-סוד  חכמה בינה דעת  מלכות   ם"  מדרגו"ת שהינ"ם  מהוים "רשימה"-סוד  חקיקת המוחין בפנימיות ישראל עם קדושים, וראה  "רשימה"  זה אותיות זהות ל"שיר  מה"-סוד החכמה {שיר}  אשר באמצעות   ם"-בינה חותם אור ישר{תפארת} בפנימיות הממלכ{ה}  וזה   סוד  ייחוד  "רשימה"-

 

המלכות  אות   ר"  בפנימיותה י"ש{בינה}  אשר מקבלת מן  מ"ה  {תפארת}בגימטריא אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א-התפשטות האו"ר הנקרא  "הסבבים"-לשון או"ר  מסובב כל עלמין{עולמות} ו"מסובב"  בגימטריא   "קוד"-להראותך  תורת הקבלה  "קוד"  התורה ובאמצעותה מושכים ק"ו{אין סוף יתברך} לפנימיות אות ד"{המלכות} הנקראת  "בעיר"  אותיות עיב"ר-זוכה הינה ל"עיבור"  בסוד   ע{י"ב}ר   ה"  יתבר"ך    י"ב  צירופי יהוה{תפארת}  בפנימיותה   ובכך   סמא"ל  הטמא  מלכות רומי הרשעה{סיטרא אחרא}-

 

הנקרא  "בי   רע"-לשון   בו"ר  ור"ע-כנאמר עליו  "מלך זקן וכסיל"-כלומר   הינו   מו"ם   כ"ל-לשון  כל רצונו  של  ה"כסיל"-זה היצר ה"רע   להאחז בייסוד ישראל סוד כ"ל{ייסוד בתורת הקבלה}ולחתום שם פג"ם-מו"ם  החיסרו"ן  ,וזה סוד  {מ}לך  {ז}קן  {ו}כס{י}ל חבר האותיות   המסומנות   ומקובל   י"  זומ"ם-זה חכמה דסיטרא אחר"א  -משיכה אסורה מן מעלה למט"ה-הנקראת בש"ר-ועל כן שם הייצר ה"רע  הינו  "קץ  בשר"  שזה אותיות  "קבר  ש"ץ-   וגם אותיות   שק"ר  ב"צ-   הוסף  אות  ע"  שרים של אומות העולם  ומקובל  "שקר בצ"ע"- ומלך המשי"ח אותיות  מש"ה ח"י יעקור ויימחה זכ"ר  סמא"ל  הרשע ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  על יד"י  אות   "ב"  וצירופה  לאות  ע"    ובאחדותם מקובל ש"ם   ע"ב  בגימטריא חס"ד   שהינו חותם אות  י" קדושה {חכמה}  בפנימיות אות  ר"{מלכות}וזה סוד ייחוד   "בעיר"- 

 

בסוד  ב"ר    עי"ן   בגימטריא  פ"ן-לשון פנימיות המשי"ח  "משם"  בסוד אות  ם"-בינה  החותמת  בפנימיותו אות  ש"{האבות} אותה  משפיע למלכו{ת}-זה קשר ייחוד "משם"-מזה    ש"ם   ם"   בגימטריא   ש"פ  מלא  אות  פ"ה  ומקובל  "שפה"-סוד השכינה משיח יונ"ק כוח"ו  שהינו   כ"ח   ו"ו  בגימטריא י"ב צירופי אלקים המוחים זכ"ר עמל"ק  הרש"ע,ועל כך נאמר  "שאהבה"- בסוד  אש"ה-זה השכינה  "בה"   שורה אות  ז"  {בגימטריא  ב"ה}-וזה האות  במילוי זי"ן   בגימטריא   נ"   טו"ב- זה מש"ה  שהינו  "ראיתם" בסוד באמצעות אות  י"{החכמה}  חותם "אמת"{תפארת}  בפנימיות אות ר"-המלכות וקשר הייחוד "ראיתם"    בסוד    א"י  תמ"ר-

 

סוד מוחין בינה שם א"י  בתורת הקבלה-בסוד {א}דנ{י} מלך המשיח הוא צדיק{תמר} חותם השפע ב"דן"-זה המלכות בסוד "צדיק כתמר יפרח"  בודאי תפארת{צדיק} באמצעות אות  כ"ף  בגימטריא "מאה"  אותיות "האם"-מוחין בינה חותם במלכו{ת}  מדרגת  "רם"-חכמה  בסוד    פ"י בגימטריא  צ"-זה המשיח   חותם "ריח"-אור החכמ"ה  ב"פרח"-זה המלכות אשר משיח מברר  רפ"ח-ניצוצות קדושים משורשה ובכ"ך  מביא עבורה{עיבורה}-{ג}או{ל}ה וזה סוד ייחוד    "יפרח"  בסוד   פ"{בינה}  המקבלת "ריח"{החכמה}  משפיע  זאת  ל"חירף"-

 

זה המש"יח המחרף  "נפשי"{נפשו}  למען  הגאולה{ישראל}  וידעת  חיר"ף-בסוד ח"י{החכמה} הממתקת ומבשמת  פ"ר  דינים   בודאי  "מסירות{חירוף}נפ"ש  משי"ח זה מעל"ה ראשו"נה –סוד הייחודי"ם  אשר רק למשיח ישראל יש [ב]ה"[ם]  ה{ש}[ג]"ה  וידעת משי"ח נקרא  "בשגם"  בגימטריא  "משה".

 

 

ד"

 

"כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי אחזתיו  ולא ארפנו  עד  שהביאתיו אל בית אמי ואל חדר  הורתי"

 

פירוש:הבט  "כמעט"  בסוד    ע"ם-זה המלכות המקבלת ס"ט-{ס}מך  {ט}הורה-זה מוחין בינ"ה המטהר"ת  המלכות מן  "שעברתי"-זה רוח  "עבירה"  אשר המשי"ח  אותיות מש"ה  ח"י  יישח"ט  ויעקו"ר  אותה {ב}גאו{ל}ה השלמה אשר נקראת  "מהם"  בגימטריא  פ"ה-סוד תורה {ב"ע}ל   פ"ה-לשון  המשיח סוד"ו הינו  ה"פה"-הרוחני  ה"חוקק"  בגימטריא  "רוח"  -

 

קדושה  הנקראת  שם  ע"ב בגימטריא  "חסד"  בסוד  אות  ח"  בגימטריא  "שמונה" שזה אותיות  ו"{תפארת} שהינו  "נשמה"  בסוד ל"משה"- רוח  "קודש"   בגימטריא  ת"י  המשפיע עבורו{עיבורו} נ"  שערי בינ"ה   דבר המקנ"ה  עבורו   מדרגת "עד" בגימטריא   "למד"-סוד   י"  חכמה  י"  בינה  י" דעת  החותמים  "שמצאתי"-אותיות    צ"י   ש"ם   א"ת  בסוד  צ"י  בגימטריא  "מאה"  אותיות  "האם"-מוחין בינה המשפי"ע  למלכות-"שם"  נקראת בתורת  הקבלה את אות  ה"צ"-זה המשי"ח  המרומם  "את"  השכינה כך נקראת בתורת הקבלה בכ"ח אות  ם"-

 

וזה סוד ייחוד "שם"  הנחתם במלכות אות {ה}  ובכך מקובל  "משה"  הנקרא "אחזתיו" בסוד    זי"ת   א"ח   ו",-סוד הצדי"ק  הנקרא  "זית" אותיות  ז"י  בגימטריא  "טוב"{אור} החותם במלכו{ת} וזה ייחוד  "זית"  בסוד המשיח אות ז"-מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות  אשר באמצעותן משפיע מוחין ת"י  בגימטריא "קודש"  במלכ"ה  הזוכה בכל ל-מ"ב-אור אצילות ה{ג}וא{ל}  ה"כלה"-שכינה, בסוד אות כ"ף בגימטריא "מאה"  אותיות "האם"-מוחין בינה  על ידע ה"אור"-חכמה אות   "אלף"-ספירת אלפים בתורת הקבלה  חותמת  ב"ה"-זה המלכות  גאול"ה  הנקראת  "ארפנו" שזה אותיות   או"ר   פ"ן-פנימי    ו"אור"  בגימטריא ר"ז   חב"ר  פ"ן  ומקובל   ז"ן   פ"ר, 

 

כלומר  משי"ח הינו ז"ן   בסוד  ז" כפול  נ"  בגימטריא  ש"ן  חב"ר פ"ר   ומקובל    נש"ר   פ"   שזה אותיות   ש"ר  פ"ן- משיח הינו ש"ר  פני"ם   -לשון ש"ר את שיר הייחודים ומ{ג}{ל}ה  {פ}נימיות  [ה]אלוקות   כלומר   "פה"  ה{ג}וא{ל}   מ{ג}{ל}ה    "גלגל"  בגימטריא  "בן  דוד" ובשנת  תש{ס"ו}  הח"ל  {ג}י{ל}וי   משי"ח הנקר"א ע"ד  בסוד חותם  אות  ע"  פנים של התורה{תפארת} במלכות אות {ד}  ובייחוד מקובל  "עד"  שהינ"ו  מעיד עדות אמת על המלכות שהינ"ה  "שהביאתיו" בגימטריא  "א"  כתשובה"   שזה אותיות  כ"א  תשובה- בסוד   שם  כ"א  בגימטריא  אהי"ה-מוחין בינ"ה-

 

עולם החירות  הנקרא "תשובה"  בתורת הקבלה חותם במלכות "כתשובה"-בסוד  {כ}תר  {ת}ורה  {ש}בח  {ו}הילל  {ב"ה}, וזה  "הורתי"  אותיות  י"  ספירות בלימ"ה  מ{ג}{ל}ים ה"תורה"-זה המשי"ח  חותם  ת"ו   או"ר-"שמחה" בסוד  ח"ה בגימטריא י"ג בגימטריא "אהבה"  בגימטריא "אחד"  בפנימיות המלכות  "שם"  נקראת בתורת הקבלה.

 

 

ה"

 

"השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות  או באילות השדה אם תעירו ואם  תעוררו  את האהבה עד שתחפץ"

 

פירוש:ראה  "השבעתי"  זה אותיות   ת"י  שבו"עה,וידעת  ת"י  בגימטריא "קודש"-אור החכמה  החתום במלכות הנקראת  "שבועה"  בסוד  אות  ע"-שבעים פנים של התורה באמצעות  אות ו"{תפארת}  חותם בה אות ש"-{מוחין בינה}  ה"חוקק"  בגימטריא  "רוח"  טהורה במלכות בסוד  הייחוד  "שבועה"   אותיות  ע"  שב"ה   למלכות חבר אות  ע"  ו"מלכות"  ומקובל   עו"ל  כת"ם-סוד {כ}תר  {ת}ורה  {מ}לכות   וגם  {כ}תר  {ת}פארת  {מ}לכות זה המשי"ח  אותיות  מש"ה ח"י   וחותם "אתכם"  אותיות א"-חכמה  על ידי  "כתם"-{כ}תר {ת}פארת  {מ}לכות {ג}וא{ל}   ישראל –

 

סוד "ירושלים"-לשון יורשי"ם   את אותיות  מ"י  בגימטריא  נ"  שערים  ה"בנות"-זה סוד אות  ב"  חכמה {ב}ראשית  אשר על ידי  תפארת{ו"} משפיע אות  נ"{בינה}  למלכו{ת}  וזה ייחוד  "בנות"  שזה אותיות  "תבונה"   אות  ת"{מלכות}  "בונה"  עצמ"ה על ידי ק"ו  שמא"ל-אור החכמה המלווה בדינים קדושים המכחידים ועוקרים  "תעירו"-לשון  רעו"ת  ויהירו"ת-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה{הסיטרא אחרא}, ומלך המשי"ח"  הנמשח  באות  ח"  בגימטריא "שמונה" אותיות ו"  נשמ"ה    משפי"ע  ב{ג}או{ל}ה  מוחין  "בצבאות" אותיות   ב"   צ"{לשון צדיקים} הינם  ה"אבות"  הקדושים וראה  בצ"-"באות"  זה אותיות    ב"   צ"  אבו"ת-

 

ומלך המשי"ח  הינו  צ"  ובפנימיותו  רוח החכמ"ה {ב}ראשית  אשר ה"אבות"-  חותמים  בפנימיותו-וזה קשר הייחוד  "בצבאות"-סוד הנבוא"ה  שהינה "צבע  אות"-שורה בפנימיות  האותיות  ובכדי ל{ג}{ל}ות  הנבואה יש צורך  לנצ"ח  ה"עצבות"   בכח  "צבעים"-זה  הצדיקים בסוד האותיות  ע"ב  בגימטריא  "חסד"  חבר  צדי"קים ומקובל חס"ד  צדיקים מג"ן  על ה{ג}וא{ל}  הנקרא  ו"א בגימטריא אות  ז"-מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות-המ{ג}ו{ל}ים  "באות"  שהם "האבות"  אותיות א"ב   או"ת,  וראה  אב"א-סוד החכמה מ{גל}ה  עבור{עיבור} משי"ח  את  "תו"-הנגינה{סוד הייחודים} המוחים הסיטרא אחרא לעולמים,וזה "אהבה"  בסוד ה"א  בגימטריא  ו"- תפארת ישראל מוחה  "הב"-זה סמא"ל הטמא נכרת מן העולם הב"א,

 

ובכך בודאי ישראל זוכים ל"אהבה"   סוד  א" –חכמה   אשר כונסת בתוך "בית"-המלכות  בזכות ה"ה-{ה}רב  {ה}גדול-זה מש"ה  והינו "גדול" המצביע על מידת חסד בתורת הקבלה ו"גדול"  אותיות דגו"ל  בסוד  ד"  מלאכים   שהינם  מוחין ה"גואל"-ובכך נקרא ה{ג}וא{ל}  "עד"   בגימטריא  למ"ד-לשון בכח אות ל"-מוחין בינה המשי"ח  מעלה מ"ד-{מ}יין  {ד}נוקבין ומושך חכמה הנקראת  "שתחפץ"-שזה אותיות   פת"ח  ש"ץ- סוד אור ה"מפתחא"  -{ש}ליח  {צ}יבו"ר משי"ח  הינו שלי"ח  בגימטריא "משח"  ישראל   באותיות  צ"י  בגימטריא "מאה"  אותיות "האם"-

 

מוחין בינ"ה   הגואלם מן ה"בור"  -זה סמא"ל הטמא נמחה  בגאולה השלמה  ,וזה סוד  צ"י-המוציא ישראל מן ה"בור"- ובכך מקובל  "ציבור"  שזה אותיות  י"ב   צו"ר-משה הינו י"ב צירופי אלקים{תפארת}  המקבל שפע" מן ה"צור"-לשון ציו"ר{בינה}.

 

 

ו"

 

"מי זאת עלה מן המדבר כתימרות עשן מקטרת מר ולבונה מכל אבקת רוכל"

 

פירוש:ראה  מ"י  בגימטריא  נ"-זה בינ"ה המשפיע מוחין ל-"זאת"-השכינה בסוד  ז"{תפארת}בפנימיות  "את"-המלכות  המקבלת  חסד גבורה תפארת נצח הוד יססוד מלכות- ז"  מידות  המעברים אותה  במוחי"ן   המכחיד  ועוקר כח הסיטרא אחרא-"עלה"  -לשון "עלים"  נקרא,  ומלך המשי"ח  אותיות משה  ח"י   והינו  ע"  פנים  של התורה חותם   ל"ה-

 

בסוד  ל"  כפול  ה"  בגימטריא ק"ן  החכמה במלכות-וזה החכמ"ה  הינו   "המדבר" בסוד דב"ר   מ"ה,וידעת שם מ"ה בגימטריא "אדם"  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א-התפשטות האור הממתק ומבשם המלכות-הנקראת "דבר"{סוד הגבורה והדין בתורת הקבלה} וזה נעשה  על ידי מ"ן-{מ}יין {נ}וקבין-העלאת תפילה אשר המלכות  הנקראת  "כתימרות  עשן"-בסוד   הדינים-"עשן"   השורים בה   ובזכות    {כ}תר  {ת}ורה  הנקרא  י"ו   תמ"ר-

זה מש"ה   שהינו צדיק{תמר} בתורת הקבלה ו"יו קרנות על חדו"-כך מקובל  ייחוד  "כתימרות" שזה סוד {כ}תר  {ת}פארת  {י}סוד  שהינו  מוחין  {"רום"}-המרומ"ם   המלכו{ת}  בודאי  "כתימרות" זה הצדיקים  והינם ממתקים ומבשמים "עשן"-ועל כך נאמר "אין עשן  בלי אש"-כלומר  "אין סוף"  יתברך   על ידי אות  ב"-חכמה  {ב}ראשית החותמת  בתפארת הנשמה{אש} ובפנימיותה מוחין   ל"י  בגימטריא  ם"-אור הבינ"ה  בכך הצדיק   מבטל   את אותיות  ש"ן  מן ע{ש"ן} המלמדים על שינו"ן-דינים   וזה בכח   אות {ע}-שן  סוד שבעים פנים של התורה-והפנים לשון פנימיות  ה"תו"-

 

זה המשיח אותיות מש"ה ח"י  שהינו חותם "אורה"-במלכות הנקראת  "מקטרת"  בסוד  אות   ט"-סוד   ט"ט  בגימטריא ח"י-אור החכמ"ה    "תקם"   ל{ג}או{ל}   המלכו{ת} וזה סוד ייחוד "מקטרת"     מ"   -בינה  בפנימיות  "קטרת"-מלכות    המשיגה בכך   מוחין  "רם"-שהינו מהוה עבורה{עיבורה}   "ולבונה"-לשון  מלבין אותה מחטאיה ומטהר"ה  בסוד    ל"ב    ו"ו    נ"ה  -סוד הייחוד  תפארת "לב"  בכח מוחין בינה-אות ל"  המשפיע עבורות  אור   החכמה {ב}ראשית    חותם   {ו"ו}  בגימטריא  י"ב צירופי יהוה יתבר"ך  אשר באמצעות  {נ}צח  {ה}וד חותמים "הנבואה"- במלכות   בסוד    אות  ב"  -חכמה   על  ידי אות  מ"-

 

בינה   חותמת   אות  ו"  תפארת  באמצעות כ"ל{ייסוד} במלכו"ת"  -וזה ייחוד   "במלכות",ובכך מקובל  "מכל"  שזה אותיות  מל"ך-{מ}ח  {ל}ב  {כ}ליות- זה המשי"ח  שהינו   כת"ם   חל"ב   ל"ו   י"-זה  אותיות  זהות  ל"מח  לב  כליות",  וידעת  {כ}תר {ת}פארת {מ}לכות  מעניקים  "חלב"-בסוד חיו"ת  ל"ב-זה תפארת למלכות   על ידי     י"  ספירות בלימ"ה, וראה  ל"ו  הצדיקים   מהוים    ע"דו"    בגימטריא   למד"ו,

 

כלומר הינם  ע"  פנים של התורה המושכים הארת ד"ובגימטריא  י"  ספירות לפנימיות המלכות-וזה ה{ג}או{ל}ה אותיות   ג"ל   אהו"ה-שם כח הדעת דקדוש"ה  המוחה ועוקר זכר סמא"ל  הטמא מלכות רומי הרשעה-הסיטרא אחרא,וראה   "למדו"  בגימטריא   "עדו"-זה סוד הנביאים הנקראים לומדי"ם בסוד בפנימיותם  ל"ו  נשמות  צדיקים המהוים עבורם {עיבורם}-"מדים"-סוד המלבושים,וזה סוד "אבקת רוכל"  שזה אותיות   כת"ר   ק"ב   ו"  א"ל, הרי   {כ}תר  {ת}פא[ר]ת  סוד  ק"ב  בגימטריא "אלהינו" נחתם במלכות אות  ר"  בסוד  ק"  כפול  ב"  בגימטריא  ר" וזה נעשה באמצעות אות ו" תפארת   חב"ר  ק"ב  ואות ר"  לאות  ו"  ומקובל  "בוקר"-

 

סוד החסד{א"ל} אשר תפארת חותם  במלכות הקדושה בסוד "גאולה" האות  ג"  לשון {ג}מילות חסדים-הרי ג"  משפי"ע  "מגילות"- סתרי תורה   עבור אות  {ח}  בגימטריא "שמונה"  אותיות ו"  נשמ"ה-זה תפארת   המהוה  ס"ד   עיבור  ה"ים" מלכות  ואות ג"-חכמ"ה  בסוד  "גימל"  בגימטריא  פ"ג בסוד    פ"  כפול  ג"  בגימטריא  "רם"-זה מוחין  החכ"מה   שהינו  חותם  אות  ם"-בינה בפנימיות   אות  ר"{מלכות}ובאחדותם  "רם" –חס"ד  המכחיד ועוקר "מר"-זה סמא"ל  הרשע מלכות רומי הטמ"אה.

 

 

 

 

ז"

 

"הנה מטתו  שלשלמה ששים גברים סביב לה מגברי ישראל"

 

פירוש:הבט  "הנה"   בגימטריא  אות  ס"  חב"ר "הנה"  ומקובל   ה"  סנ"ה-אור הבינ"ה שהינו "הנס"-לשון נוש"א  את  המלכות  הנקראת  "מטתו"- של אות ו"  תפארת ישראל  המקבל "מוט"  הנהגה מן בינ"ה  ,וידעת   "מטתו" –בזה השם   המשי"ח אותיות מש"ה ח"י   מחייה מתים ב{ג}או{ל}ה השלמה בסוד מטת"ו  זה אותיות   ט"ו   מ"ת    וידעת  ט"ו  בגימטריא י"ה   -

 

סוד חכמה ובינה מקור חיים  לא פוס"ק לעולמים מחייה ה{מ}לכו{ת}  השורה במצב "מת"-גלות  ובתורת הקבלה  "מיתה" –ירידה רוחנית , ובכ"ח   תפארת  הנקרא  "שלשלמה" שזה אותיות  "שלש   מלה"-

 

אור האבות   אברהם יצחק ויעקוב {שלש} בפנימיות תפארת  הינו  "מלה"-סוד האמונה כך נקרא בתורת הקבלה והינו משפיע אות  {מ}-בינה  לממ{ל}כ{ה}   הזוכה בכך ל-ל"  כפול  ה"  בגימטריא  "קן"  החכמה המכחיד ועוקר הסיטרא אחר"א-סמא"ל  הרשע,וזה המשי"ח  הוא מש"ה  ח"י  עושה באמצעות  "גברים" שזה סוד  ג"ב  יר"ם- ג"  כפול   ב"  בגימטריא   ו"-תפארת ישראל  באמצעות מוחין "החכמה"-סוד צירופי אותיות-ייחודים והשבעות מלאכי"ם  משיח הינו  "רם"  ושוחט  "מר"-זה סמא"ל הטמא,

 

ובכך  אור  "סביב"  בגימטריא "עדי"-זה אור המשי"ח  הנקרא  "עד"  ובפנימיותו  י"  ספירות בלימ"ה נקרא הוא "מגברי"  בסוד בפנימיות   מ"  כפול  ג" בגימטריא  ק"כ  צירופי אלקים יתברך{בינה} המושפעים עבורו מן המלא"ך   "ברי"  ומעניק למשיח   שם  ר"בי ובמידה וממלא הינך אות  ר"יש   מן המילה {ר}בי  מקובל   "רשבי"-{ר}בי {ש}מעון  {ב}ר  {י}וחאי הינ"ו  בעל מוחין  "ברי"-סוד   י"ב  צירופי יהוה{תפארת} הנחתמים במלכות{אות  ר"}.

 

 

 

 

ח"

 

"כלם אחזי חרב מלמדי מלחמה איש חרבו על ירכו מפחד בלילות"

 

פירוש:הבט "כלם"-בסוד    כ"ל    ם"   בגימטריא  צ"-זה המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  והינו בעל מוחין "אחזי"-סוד   א"-חכמה בפנימיותו מאפשרת עבורו  לחזו"ת-סוד ההתנבאות   הנקרא  "חרב"  בסוד הינו בעל אות  ח" בגימטריא "שמונה"  אותיות  ו" נשמ"ה-ספירת התפארת המשפיע עבורו{עיבורו} מדרגת  "רב"-

 

זה סוד  אות  ב"-חכמה {ב}ראשית בפנימיות המלכות אות  {ר}  ובאיחודם  "רב"  שהינו {ר}אש {ב}ינה שזה אותיות     איב"ר  שנ"ה-בסוד המוחין של משיח הינו  "אי"  בסוד-{א}דנ{י}-בינ"ה החותמת  בו   {נ}ר  {ש}ירה   {ה}ודיה-ידיע"ה בייחודי"ם בסו"ד   "מלמדי"-אותיות   מ"י  בגימטריא   נ"   אור הבינ"ה  משפיע  שמות "קודש"  בגימטריא  ת"י עבור   "למד"  בגימטריא   ע"ד   חב"ר    למ"ד  בסוד   "עד  למד"  בגימטריא     מ"ח   ע"ל-זה ה{מ}שי{ח} ובפנימיותו  ע"ל  בגימטריא  "מאה" אותיות "האם"-

 

אור הבי"נה   עימו המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  מבצ"ע  מלחמ"ה-בסוד  מ"ל  בגימטריא  ע"  פנים של התורה –זה "חמה"-סוד תפארת בתורת הקבלה אותיות "המח"-בזה  אות  מ"  -בינה  המשפיע  אות ח"  בגימטריא "שמונה" אותיות  ו"  נשמ"ה-ה{ג}וא{ל}  מכחיד ועוקר סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמא"ה,ועל כך נאמר  ע"ל  בגימטריא "מאה"-  בגימטריא   מ"ו     כפול   ו"  בגימטריא  ר"ם חבר מ"ו  ומקובל "מורם"-שכל  ה{ג}וא{ל}  הינו  "ירכו"-

 

לשון מרכך דינים  ומבשם ה{מ}ל{כ}ו{ת} על ידי שחותם "כתם"-{כ}תר  {ת}פארת  {מ}לכות בפנימיות ישראל עם קדוש"ה  שהינם רוכשים "מפחד" אותיות   מ"ח   פ"ד-ברית האמונ"ה  סוד  פ"ד   פ" כפול ד"  בגימטריא  ש"כ   מלא אות  פ"ה ומקובל  שכ"ה-המראה על דין ששכ"ך-לשון הומת"ק וזה המיתוק עוקר  "בלילות"   זה אותיות  בי"ת  לילי"ת-זונה שפלה מלכות הסיטרא אחרא  נכחדת  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  על ידי אות  ב"-חכמה {ב}ראשית   המשפיע  "לילות" דקדושה ו"לילות"   בגימטריא    ס"ו  ת"י,

 

בסוד ס"ו  בגימטריא  "בן  דוד"  בעל מוחין "קדוש"  בגימטריא ת"י  ובשנת תש{ס"ו}  משי"ח   ישמיד סמא"ל הטמ"א הינו  "בלילית"-לשון מעניק לה כוחה ומלך המשי"ח יימח"ה  זכר"ם  מעתה ועד עולם.

 

 

 

 

ט"

 

"אפריון  עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון"

 

פירוש:הבט   "אפריון" –אות   א"-סוד החכמה  שהינה "אלף"-ספירות   "אלפים"  המושפעים עבור{עיבור} המלכות-"פריון"-נקראת בסו"ד אות פ"-בינ"ה  על ידי  "ינון"-סוד תפארת  חותמת מוחין החכמה{א}  במלכות  אות  {ר}-וזה סוד ייחוד "אפריון"  שזה אותיות   פ"אר  ינו"ן,סוד המשי"ח אותיות  משה ח"י  ומהוה   או"ר   פנ"י   ן"-

 

כלומר משיח הינו  "אור"  בגימטריא  "רז" המ{גל}ה פנ"י לשון פנימיות   "הבריאה"  שהינה   בר"י-המלא"ך שורה ב"הא"  בגימטריא  אות  ו"-וזה  המשי"ח אותיות מש"ה  ח"י  בעל מוחין  בר"י  ולכ"ן  נקרא רב"י  אשר במידה וממלא אות    רי"ש   מן {ר}בי  מ{ג}ו{ל}ה  שמו והוא  רשב"י-{ר}בי {ש}מעון  {ב}ר {י}וחאי  הנקרא  "עשה"  אותיות  שע"ה-סוד       מוחין  שע"ה   ע"  פנים של התורה-חכמה  בפנימיות המלכות-ש"ה  ובכך  הצדיקים  סודם  ל"ו-בסוד מעניקים למשיח אות  ו"     ל"  כלים  י"  חכמה  י"  בינה   י" דעת ובזה הכלי"ם  ה{ג}או{ל}ה  תלו"יה  בסוד  ת"ל  י-הו- ו"יהו"  בגימטריא   כ"א   בגימטריא  "אהיה"-

 

אור הבינ"ה עולם החירו"ת-לשון  ח"י  חכמה  חותם  "תורה"-בינה בפנימיות  ת"ו{תפארת} המשפיע זאת ל"הר"{מלכות} וזה סוד ייחוד  "החירות"  שזה  אותיות  תור"ה ח"יה- תורת  משי"ח המשפי"ע   ח"ה  תור"ה   י"  בסוד  ח"ה  בגימטריא  י"ג  בגימטריא  אהב"ה  בגימטריא "אחד"-סוד הייחוד עבור{עיבור}  ישרא"ל   נקראים "התור"  בסוד    "תו"  תפארת  בפנימיות  "הר"{המלכות}שם יהוה יתברך{ת"ו} הממתק ומשם שם אלהים{ה"ר} וזה  חותם "שלמה"  בסוד  אות  ש"-אור האבות המהוים "מלה"-סוד האמונה אות  ם"-בינ"ה  ניתנה  למ{ל}כ{ה} בכח  "המל"{זה תפארת}  -

 

מ"ל  בגימטריא  ע"  פנים של התורה חבר  מ"ל ומקובל  "עלם"-מלכות כך נקראת והינה היחידה המקבלת אור החכמה לפנימיותה-ועל כך שמ"ה "מעצי"  אותיות  "עצים"-זה ישראל  אשר בכח ע" פנים של התור{תפארת}  יוצאים צן "הצימצום"{מידת אלהים-מלכות}ובייחוד "עצים"-לשון רוכשים עוצמ"ה{אמונה}  הנקראת  "הלבנון"-שזה אותיות לבו"ן   נ"ה-סוד אור עתיק  "לובן"  נקרא  ול"ו-ב"ן-

 

תפארת ישראל המקבל מוחין מן  ב" כפול  נ" בגימטריא "מאה" אותיות "האם"-המשפיע באמצעות  {נ}צח {ה}וד למלכות  נשמו"ת  חדשות בסוד  נ"{בינה}  משפיע  "שם  אות"-ייחוד ייסוד ומלכות}וזה ה{ג}או{ל}ה  אותיות  {ג"ל}  אהו"ה-דעת קדושה מ{ג}ו{ל}ה בשנת "גלגל"  בגימטריא  ס"ו  שנת   תש{ס"ו}  בסוד  ס"ו  בגימטריא "בן  דוד" בישר"אל  צדיקים קדושים [י]ש [ל][ה]ם חלק [ל]ע[ו]לם {ה}ב"א-"הללויה".

 

 

י"

 

"עמודיו  עשה כסף רפידתו זהב מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים"

 

 פירוש:הבט "עמודיו"   בסוד   עמו"ד   י"ו-וכידו עמו"ד  בתורת הקבלה-זה תפילה  וי"ו-משיח ישראל כנאמר על משה  "יו קרנות על חדו"  ו"חדו"  בגימטריא  חכמ"ה אותיות  כ"ח   מ"ה   בגימטריא  אד"ם בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו ה"א-השם המפורש אותיות זהות לשופ"ר  מש"ה-סוד בינה{שופר}החותמת  אות   ם" ב{ש"ה}-זה  {מ}-{ש"ה}   שהינו  "כסף"-

 

בסוד רחמים וחותם שפע בעולם  "עשה"-לשון "עשייה" הנקרא "רפידתו"  שזה אותיות  "רפו"י  דת,  כלומר משה  הינו   חותם אות  פ" {בינה}  באמצעות תפארת{י"ו} בפנימיות המלכות{אות  ר"}המקבלת בכך   {ד}עת {ת}פארת וזה סוד ייחוד  "רפוי  דת"   שזה  אותיות  ד"  פירו"ת בסוד    פר"י    ד"ת   ו"-זה  נשמ"ת  המשי"ח  אותיות מש"ה ח"י  אשר בתורת הקבלה –"פרי"-זה נשמה והינה הושלמה   ב{ד}עת  {ת}פארת  סוד אות  ו"  ובמלוי ו"ו  בגימטריא  י"ב  צירופי  יהוה יתבר"ך  המכחידים ומשמידים  סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמא"ה,ומלך המשי"ח  הינו חס"ד{כסף}לישראל  ו"זהב"{סוד דין} לאומות העולם אשר יומת"ו בזה זה"ב  הדי"ן  בסוד אות  ז"-

 

משה ובפנימיותו  חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות  גוז"ר   "הב"-מלאך המות  על  הסיטרא אחר"א אשר ייטו"ל  נשמתם הטמאה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  ונקראת   "היא"  בגימטריא   י"ו  בסוד  מרכב"ו  חב"ר  י"ו  ומקובל   "יו  מרכבו"  בגימטריא   ו"   ירו"ם  כ"ב,  זה סוד תפארת{ו} אשר  "מרומם" השכינה{כ"ב}ומזכ"ה אותה  ב{ג}או{ל}ה   בסו"ד   "ארגמן"-אותיות   אמ"ר   ג"ן  זה חכמה עליונה-"אמר" בתורת הקבלה בסוד  א"{חכמה} החותמת  "רם"{בינה}בפנימיות אות  ר"{מלכות}-הנקראת גם  ג"ן  בסו"ד   ג"  כפול  נ"  בגימטריא  ק"ן –שם החכ"מה  בסוד החכמ"ה בפנימיות המלכות-"שם"  כך שמ"ה  בתורת הקבלה  וזה "תוכו"  אותיות  כ"ו  בגימטריא יהוה יתברך{תפארת} הינו משפי"ע  "תו"  החכמה  באופ"ן  "רצוף"  שזה אותיות  "צרוף"-סוד  "קן  צפור"-

 

שהינו  חכמ"ה  צרו"ף ובכך ה{ג}וא{ל}  מבצ"ע  השבעות  מלאכים{מהלכים}וחותם  "אהבה"  בסוד  אות  א"-חכמ"ה  בפנימיות  "בית"{המלכות  הזוכה בכך  ל"תי"  בגימטריא   "קודש"{מוחין}שהינו "מבנות"  אותיות  מ"ב  אות-זה סוד אור אצילות  ,וראה  חב"ר "בנות"  לאות  פ"  ומקובל    ב"  פנות,לשון משיח  באמצעות אור חכמה {ב}ראשית מראה פנות{פנימיות} הבריאה ואי"ך  האלוקות {ג}{ל}וי"ה  בסו"ד  ג"ל  יה-ו  בגימטריא  כ"א  בגימטריא  אהי"ה-חירות הבינ"ה בכ"ל  עת"  -בסוד  אות  ב"{חכמה} באמצעות כ"ל{ייסוד} משפי"ע  ל"עת"{מלכות}את אות ע" שבעים פנים של התורה{תפארת}וזה ייחוד   "בכל עת"   שזה אותיות  זהות  ל-כל"ת   ע"ב, 

 

כלומר המ{ל}{כ}ו{ת} אותיות  "כלת"{כלה} זוכה בכך לשם ע"ב  בגימטריא חס"ד לשון  ס"ד   המלכות  הינו אות  ח"  בגימטריא "שמונה" אותיות  ו"  נשמ"ה-ייחו"ד  {ח}-"סד"-תפארת ומלכות באחדות נפלא"ה הנקראת "ירושלים" שזה אותיות  רי"ו  של"ם-הרי המלכות הינה  רי"ו בגימטריא "גבורה" ונמתקת ומבושמת על ידי "שלם"{תפארת-רחמים}  ו"שלם"  בגימטריא  ש"ע  הכונס לאות  ה"{מלכות} ומקובל  "שעה"-אורות זה סוד המשי"ח אותות מש"ה ח"י-סוד {ה}גאו{ל}ה  השל"מה"  מ"ה  בגימטריא "אדם" בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו ה"א-השם המפורש –לשו"ן האורות  {שמות הקודש}מהוים  פרש"ת  דרכי"ם    ל"שם"{מלכות} ופרש"ת  זה סוד  "שופר"{בינה} בפנימיות  אות  "ת"-המלכו{ת}-

 

ייחוד  "ופרשת" סוד "רשת"{תפארת}המבשמת וממתקת  את המלכות-שם  פ"ו  בגימטריא "אלהים"{מידת הדין}ב"דרכים"  רבות בסוד  ר"ב  או"ת-אותיות  "בארות"-זה אור האבות  שהינם בעלי החכמה  "אב"  ומהוים "תורה"{בינה}-סוד {ה}עולם [הב"א ]  החותם "אהבה"  בממלכ"ה.

 

 

י"א

 

"צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתנתו  וביום שמחת לבו"

 

פירוש:הבט "צאינה"-בסוד   צ"-זה המשי"ח  אותיות מש"ה ח"י  ובפנימיות  מוחין  א"י-סוד בינ"ה שם {א}דנ{י}  המעניקה עבורו{עיבורו}  רו"ח  נ"ה- {נ}צח {ה}וד-  סו"ד הנבוא"ה  הנקרא  "וראינה"  בסוד או"ר   נה"י-{נ}צח  {ה}וד  {י}סוד- המ{ג}{ל}ים את  או"ר  המשי"ח,וידעת    "נצח הוד יסוד"  זה אותיות זהות ל-"יחו"ד   נ"ץ   ס"ו, 

 

כלומר  ה{ג}וא{ל}  הנקרא ס"ו  בגימטריא "בן  דוד"  הינו  נ"ץ-לשון  {נ}ר  {צ}דיק-בפנימיותו עיבור צדיקי"ם   שהינם "יחוד"  בסוד מעניקים עבורו  י"ו  אורו"ת  המהוים  ח"ד  בסוד  ח"  כפול ד"  בגימטריא ל"ב נתיבות החכמ"ה –הנקראים "בנות{הבנות}-"ציון"  -זה המשי"ח אות  צ"  ונקרא הוא "ינון", וגם "ציון"  אותיות  נ"ץ   י"ו-ה{ג}וא{ל}  הינו "נ"וע"ץ"  האמונה בפנימיות ישרא"ל על ידי "יו קרנות על חדו"-

 

לשון ייחוד"ים המבצ"ע למשו"ך הארת פנים דפנים בסוד  ד"  פנים {מלאכים} המ{ג}{ל}ים  עבור"ו  פנימיות הבריא"ה, וידע"ת  פני"ם  סוד  פ"ן  בגימטריא   ק"ל    חב"ר  פ"ן  ומקובל   ק"   נפ"ל, זה סוד בן דוד הנקרא בן {נפל}י    ובמידה ומחבר אות   י"  לאותיות  "קל" מקובל הינו "יקל"-  שזה   בגימטריא  "מאה שלושים" שזה אותיות זהות  ל-ה"א  משולשים"-בסוד ה"א בגימטריא  ו"-

 

תפארת ישראל  ובפנימיותו  "שלוש  מים"-זה האבות אברהם יצחק ויעקוב{שלוש} החותמים בפנימיות ה{ג}וא{ל} "מים"-סוד חס"דים    ו"מים"  בגימטריא   צ" –או"ר החכמ"ה    חבר  או"ר  ואות  צ"  ומקובל "אוצר"-זה תורת משי"ח   הנקראת  "במלך"  אותיות  מ"ב-אור אצילות למ{ל"כ}ות-המקבלת    ל"  כלים   י" חכמה י"  בינה י" דעת   סוד  "כף"  בגימטריא "מאה"-גדלות מוחין ובכך הינה "שלמה"  אותיות   ל"   מש"ה-

 

סוד  ל" כלים מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  "חוקק"  בגימטריא  "רוח" חדש"ה בפנימיותה והינה  "בעטרה"  בסו"ד   ע"ב  טה"ר שם ע"ב בגימטריא "חסד"  מעניק עבור{המלכות}טיהור מן חטאי"ה  וזה {ג}או{ל}ה  הנקראת  "שעטרה"  אותיות ע"ט  שר"ה-זה משה הנקרא  ה"עיט" ובכח  השיר"ה{ייחודים} שמבצע ממתק ומשם המלכות ובכך גורם ל"חתנתו" בסוד    משה{תפארת}  "חותן"  המלכו{ת}-וזה ייחוד  "חתנתו"   החותמת  שמ"חת  בסוד  משיח מש"ח  אות המלכו{ת}  בחכמ"ה  הנקראת "אמו"  בסו"ד  אות  א"-חכמ"ה  משפי"ע   מ"ו   מ" כפול ו" בגימטריא "רם"-{מו}חין   חבר "רם"  ומקובל  "מרומם"-

 

זה המוחין {א}ת [מ]לכו[ת] ה[קדוש]"ה  ובכך זוכה היא ל"אמת קודש" שזה אותיות  זהות ל"קדושת אם"-ב"ינה ע"ליונה  שם ע"ב בגימטריא ח"סד הינו    ע"  כפול  ב"  בגימטריא "קם"ל{ג}או{ל}  ישרא"ל  ולהשמיד ולהכחיד הסיטרא אחר"א  סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"עה.

 

 

 

 ב"{מכיל  י"ז  מאמרים}  פסוקים  {א] עד  {יז].

פרק א"

א"

"שיר השירים אשר לשלמה"

פירוש:ראה  "שיר"-זה ספירת החכמה  אשר משפי"ע מוחין  ל-"שירים"- בסוד   שי"ר-י"ם   סוד המלכות הנקראת  י"ם  בתורת הקבלה ובאמצעות   בי"נה  הנקראת "אשר"  השפע  מועבר מן ה"שיר"-חכמה   "לשלמה"-זה תפארת ישראל  ונחתם בפנימיות ישראל צדיקים קדושים,וראה  "לשלמה"  זה אותיות   ל"   שלמה,  כלומר  למ"ד  בגימטריא  עולה  "עד"-סוד  המשיח שהינו שלמ"ה  וחותם  אות  ש"-אור האבות בפנימיות  ה"מלה"-שכינה.

ב"

"ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דדיך מיין"

פירוש:הבט   "ישקני"  זה אותיות  יש"י   ק"ן,זה  אור החכמ"ה-"קן" בתורת הקבלה המעבר"ישי"-בסוד המשי"ח  שהינו נקרא דוד בן יש"י  באור   ם"-מוחין בינה הנקרא   "נשיקות" שזה אותיות זהות ל-י"ש  ק"ן   או"ת-,זה סוד הייחוד ק"ן{חכמה}  י"ש{בינה}  ו"ייסוד"{אות }החתום  במשי"ח  אותיות מש"ה  ח"י שזה אותיות  שמח"ה-ספירת תפארת בתורת הקבלה  המהוה  פי"הו  בסוד  פ"י-אור הבינ"ה  בגימטריא  צ"   חב"ר   אותיות פ"י  ומקובל   צפ"י   -בגימטריא  "קף" חב"ר כעת אותיות  ו"ה  ומקובל  ק"ו  פ"ה,

זה סוד מלכות משיח{פה}אשר בפנימיותו אור אין סו"ף{קו}ובזה האו"ר  משי"ח הנקרא  "אורה"- חותם בפנימיות ה-כ"י  בגימטריא אות  ל"  חבר כ"י  ומקובל   כל"י-{כ}הן  {ל}וי  {י}שראל הזוכים באור  ה"טובים"-בוודא"י  ט"ו  בגימטריא אותיות י"ה-חכמה{י} ובינה{ה"} שורים  בפנימיות אות  בי"ת-הנקראת המלכות-"ים"בתורת הקבלה, וידעת "בראשית" אותיות  רא"ש{חכמה בינה}  בפנימיות  "בית"{מלכות},והמשי"ח  אותיות  מש"ה ח"י  הינו "טובים"-לשון נקרא הוא טוב"יה  בסוד     ט"ו  כפול  ב"  בגימטריא אות   ל"   כעת חב"ר  שם "טוביה"  ומקובל   טוב"יה  ל"ו  -

נשמות   ל"ו  הצדיקים בפנימיותו  שהינם דדי"ך  בגימטריא   חי"ך{שם החכמה בתורת הקבלה}מהוים עבורו{עיבורו} ומושכי"ם למענו  "מיין"  זה סוד ייחוד  יי"ן{החכמה}  אשר  בייחוד בלתי פוס"ק בבינ"ה{אות ם"}ובזה הזיוו"ג  ה{ג}או{ל}ה  "תבוא" בסוד "אבות"שהינם מהוים   א"-אור החכמ"ה  באמצעות אות ו" תפארת  שורה בפנימיות "בת"-זה המלכות ולפני"ך  סוד הייחו"ד.

ג"

"לריח שמניך  טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך"

פירוש:הבט  "לריח"-זה החכמה הנקראת רי"ח בתורת הקבלה  ולאות  ל"-סוד בינה בתורת הקבלה שפע  מן ה"ריח"-או"ר  החכמ"ה אשר באמצעותה משפיע לתפארת ישרא"ל שהינ"ו  כ"ח  מ"ה-לשון מקבל כו"חו  מן בינ"ה החותמת בפנימיותו מדרגת מ"ה  בגימטריא "אדם"  בגימטריא  יו"ד הא"  וא"ו  ה"א,וזה הנאמר  "שמניך" בסו"ד   כ"י  שמ"ן, ולמד כ"י בגימטריא אות ל"  כעת חבר אותיות  כ"י   מקובל כל"י-סוד {כ}הן  {ל}וי  {י}שראל-סוד המשי"ח   אותיות  מש"ה ח"י  ובפנימיותו  "שמן"-זה אור  החכמ"ה  בסוד  ש"ם{סוד המלכות}הזוכה לאות  ן"-שער חמישים  המהוה  "טובים"-לשון מטי"ב  אל ישרא"ל על יד"י אות  ו" –תפארת, והתבונן  "מטיב"  זה אותיות מ"ט  ו-י"ב, 

ומ"ט  זה סוד בי"נה החותמת במלכות  י"ב  צירופי יהוה יתברך-אור  ה{ג}או{ל}ה   שהינו "שמך" בגימטריא  ש"ס-{ש}ש  {ס}דרים  -{א}ור [ה]תורה  [ה]קד[ו]שה  ובמידה ומחבר האותיות המסומנות מקובל  שם  "אהוה"-אשר בתורת הקבלה מצביע על  "דעת הקדוש"-זה המשי"ח  ב{ע"ל}  מדרגת  ע"ל  בגימטריא "מאה"  אותיות  "האם"-מוחין  בינ"ה הנקרא-  כ"ן  בגימטריא   ע"  פנים  של התור"ה העליונ"ה  סוד  עולמות {עלמות} בסוד   ע"   מלו"ת-שבעים שמות הקו"דש  הנקראים  "אהבוך"-לשון  מקור השמות הקדושים מן מדור הנקרא "אהבה",  וידעת   "אהבוך"  בגימטריא עולה  "כוח"-

להראותך המשי"ח  יונ"ק  כוח"ו  מן ייחוד"י  שמות הקדו"שים –סוד הקבלה המעשי"ת לשו"ן  משיח  "מקבל"  באופן  מעש"י  את החכ"מה-וי"ש  עבורו עז"ר  מן עולמות העלי"ון-בסוד   "מעלים בקודש ולא מורידים בקודש"-וראה  "מעלים"-זה המלאכי"ם  בסוד "עמלים"  הינם על   ל"למד"  המשיח תורתו וראה  "למד"  בגימטריא  "עד"-המראה לך משי"ח הינ"ו  מקבל עדו"ת  -סוד  ע"  פנים של  ה"דת"-{ד}עת {ת}פארת-האו"ר  העליו"ן  מן  המלאכי"ם  שהינם חותמים בפנימיותו "ב"קודש-את אות  ב"  סוד החכמה {ב}ראשית   שהינו   "קוד"-סוד  הייחודים  אשר   מגלה  את   חכמת האבות אות  ש"  ובכ"ך  "קוד-ש" מגולה  ל-"שוקד"-זה המשיח המעמי"ק ברז"י הבריאה ובכ"ך  זוכ"ה לאות  ו"-ספירת תפארת הנקר"א  "שקד" בתורת הקבלה  בסוד   ש"-

אור האבות  משי"ח זוכ"ה לכ"ך  באמצעות  "קול דממה  דק-ה"-מוחין הנבוא"ה  ש"לא  מורידים"-לשון  מקבל  הארתו   מן אור ל"א  מושג אין סוף יתבר"ך  החותם בו   מאו"ר  -ידי"ם  שזה אותיות זהות ל"מורידים"-וידי"ם-זה סוד חס"ד  וגבור"ה בתורת הקבלה ומשי"ח חוס"ה   במלכות  אות  ד"  ומקבל החכמה  מן בינה אות  ג"  מן    "ג"{בורה}  ובמידה ומחליף הינך אות  ה"  באות  ע"  מן המילה  ג"בור{ה} מקובל  "עובר"-זה המשי"ח  כעת חב"ר אותיות   ג"  ו-ד"   ג"  מן  {ג}בורה   ואות  {ד}  סוד המלכות ורואה  מקובל  "דג"-זה תפארת ישראל המקבל מוחין ג"ד-בסוד מז"ל  עתיק"א-אור החכ"מה  אשר חותם בפנימיותו   כ"ח-זה סוד   {כ}תר   {ח}ן  .

ד"

"משכני אחריך נרוצה הביאני המלך  חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דדיך מיין מישרים  אהבוך"

פירוש:"משכני"-זה סוד אות  ם"-בינ"ה   המשפי"ע מוחי"ן  עבור   האבו"ת-אות  ש"  החותמים אור החכמ"ה   י"-אל פנימיות  כ"ן  בגימטריא  ע"-זה תפארת ישרא"ל  שבעים פנים של התורה, וראה  "משכני" בגימטריא  "שמעי"-כך משי"ח  מעלה תפילותיו בהתבוננות בניצו"ץ האלוק"י המ{ח"יי}ה   הבריאה,  כלומר  ח"יי בגימטריא  "כח"-זה סוד המחשב"ה בסוד האותיות מ"ה  חש"ב  ה",  כלומר  מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא   יו"ד ה"א וא"ו ה"א   נקרא   אות  ח"-בסוד "שב"  אליו    הבינ{ה}-וזה זיוו"ג   {פ}נים [ב]פנים בסו"ד  ב"פ   בגימטריא    "קס"-זה סוד  אור הבי"נה אות  ק"  שהינו  מהוה  {ס}ו{מ}{ך}  עבור{עיבור}אות  ו"-תפארת ישרא"ל-

כנאמר  "סו"מך  ה"  לכל ה{נ}ו{פ}{ל}{י}ם   חבר  האותיות  ומקובל  "נפלי"-סוד בן נפלי זה המשי"ח  אותיות  מש"ה  ובפנימיותו  "דוד"-ח"י חבר האותיות  ור"אה   ד"ו  יחו"ד,  כלומר  המשי"ח זה מש"ה ודו"ד   משה  ו"  ודו{ד}   אות  ד"  ובאיחוד"ם ד"ו  בגימטריא אות  י"  כעת צרף  ו"ד  ומקובל  אות יו"ד  -  בגימטריא אות  כ"   במילוי אות כ"ף  בגימטריא מא"ה  אותיות "האם"-המלמד על  אות  ו"{בגימטריא ה"א}ובפנימיות  אות  מ"  סוד  {מ}שי"ח-ב"ינה ע"ליונה סוד   שם ע"ב  בגימטריא "חסד"  משפי"ע  תפארת על המלכות ובז"ה  ה{ג}או{ל}ה   "תלויה"-אותיות  ת"ל  י"ה ת"ל{בניין}-המלכות הנבנ"ה  מן  י"ה-{ח}כמה  ובינ{ה}וזה מזכ"ה ישראל בשם ח"ה  בגימטריא אהב"ה  בגימטריא  "אחד"-סוד הייחוד והאמונה –הארת פנים{רחמים}  סוד החירות מ"ן   "אחריך"-לשון הארת אחוריים{דינים}-סוד הגלות,

ועל ידי כך ישראל  מ{גל}ים  "נרוצה"  שזה אותיות "הרצון"-ה"קדוש"  בגימטריא ת"י-זה מוחי"ן "הביאני"  אותיות     הב"א   יי"ן, כלומר  או"ר החכמ"ה הנקרא  יי"ן-בסוד "יין ישמ"ח  לבב  אנוש"-ו"ישמח" אותיות "משיח"-הינו עולם "הבא"-בסוד חותם ב"עולם"-זה שם המלכות בתורת הקבלה  את  ה{ב"א}-סוד מדרגת א"ב- החכמ"ה –מוחין {ג}או{ל}ה,ועל כך נאמר "המלך" שזה תפארת בפנימיות "המלכה"-סוד השכינה  הנקראת  "חדריו"- אותיות  י"ו  חד"ר,  כלומר המלכות בפנימיות {ח}סד {ד}ין  {ר}חמים  ותפארת ישרא"ל המהוה  מש"ה עליו נאמר "יו  קרנות על חדו" ממתק ומבשם דין ה"קרן"- שם המלכות בתורת הקבלה המקבלת השפ"ע  מן "אות"-הייסו"ד, וראה "מקבלת"-

זה שם המלכות  הינ"ה כלי קיבו"ל המכי"ל  המוחי"ן{אורות}הנקראים  "נגילה"  אותיות נ"-זה שער חמישים הנקרא "גילה"  אותיות  ג"ל  י"ה-סוד עולם החירות  כנאמר על ידי ד"וד המלך "גל עיני"-ועינים זה אור החכמה  אשר  "וראיתי"-חותם גדלות ראיי"ה{מוחין}וזה בוודא"י  "נפלאות"-בטרם לכך הנבראים{ישראל} בנפילה{קטנות מוחין} אך לאחר קבלת השפ"ע  "עיניך"-לשון "מעיין"-וגדלות  זוכי"ם  ל  אות  נ"  שהינה  פל"א ועל יד"י "אות"{הייסוד}  חותמת    י"ה-{חכמה בינה} בפנימיות ה"מלכות"-"סוד" שמה בתורת הקבלה וזה סו"ד{המלכות}בפנימיותה "ייחוד" {תפארת} עליו  נאמר אות ו"  חותמת  "שמחה"  בישראל עם קדושה,ויש להבי"ן שמ"-

זה המלכות{ש"ם} המקבלת  ח"ה  בגימטריא  "אהבה" בגימטריא  "אחד"-אות א"  החכמה באמצעות תפארת-הנקרא ח"ד  בתורת הקבלה והמשפיע למכות ח"  כפול ד" בגימטריא   ל"ב  נת{י}{ב}ו{ת}  החכמה בכך "בית"-זה השכינה זוכ"ה לחירו"ת  שזה אותיות  חי"ל  תורה,ו"חיל"-בסוד  ח"י  א"ל-זה המשי"ח  הממתק ומשם דיני המלכות הנקראים "לח"  על ידי  {א}דנ{י}  שם א"י-מוחין בינ"ה  המשפי"ע  מדרגת א"ל{חסד}  חב"ר  ומקובל חסדא"ל-התפשטות האור המכחידה הסיטרא אחרא  "בך"-בסוד פנימיות המלכות, ובך  ב"ך  זוכה ל"כב"  בסוד כ"  פעם  ב"  בגימטריא אות  ם"  סוד בינ"ה    הנקרא  "נ"-זכירה-לשון מהוה זכר"  משפי"ע  עבור{עיבור}המלכות  הנקראת  "דדיך"  בגימטריא  חי"ך{שם החכמה}-המקובל לפנימיותה וחותם בה  "מישרים"-

זה  מ"י בגימטריא    נ"   חב"ר  "שרים"  ומקובל  "נשרים"-אור האבות הקדושים כך נקראים בתורך הקבלה והינם "אה"בוך, בסוד    ה"א  בגימטריא אות ו"  תפארת ישראל  בפנימיותו    שם  כ"ו  בגימטריא  יה-וה  יתבר"ך  ה"חוקק" בגימטריא "רוח"  קדושה סוד אות  ב"  בצירוף "רוח" מקובל    ו" חר"ב -גילוי סודות התור"ה  בסו"ד    חירו"ת   ב"-באות ב"  החירו"ת  שזה אותיות   תור"ה  חי"ה-{ת}ורת  [מ]שי"[ח] ה"חתם"-שלום  ואהב"ה  בישרא"ל עם קדוש"ה{אכי"ר}.

ה"

"שחורה אני ונאוה בנות ירושלים כאהלי קדר כיריעות שלמה"

פירוש:ראה  "שחורה"-זה המלכות בעת הגלו"ת  בסוד די"ן שחור{קטנות מוחין} החתום בה בסו"ד הצימצו"ם לשו"ן המזיק צימצו"ם זה המזי"ק  עליו נאמ"ר "בן ז{ו}{מ}א  {ה}{צ}{י}{ץ}  ונפגע"  חבר האותיות המסומנות ומקובל "צימצום"  שזה אותיות    צי"ץ-מו"ם-זה החלל לשון  הנאמר על מל"ך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י "מחולל מפשעינו"-הרי  זה  המדרגה הינה ה"חלל" הריק מן האות  ם"-סוד עולם הב"א   והכונ"ס לתו"ך זה החלל המהוה חילול ה"  הינו "מפשענו"  בסוד  מפש"ע  -עינ"ו-מושך  או"ר  הנאס"ר  עליו כנ"אמר "אין לך עסק בנסתרות"-הרי   א"ין סוף יתבר"ך לא מוש"ג  חותם במשי"ח  ל"ך  בגימטריא  נ" שערים הנקראים "עסק"-בסו"ד      בסו"ד  {ק}ו  {ע}שק  {ס}פירות והלא  מורש"ה  להבי"ט בזה {ג}ד{ל}ות המוחין א"ז  נגז"ר  עלי"ו  "נסתרות"-

לשון  סות"ר דע"ת תור"ה וכופ"ר בעיק"ר  וזה הנאמר  "אני" שזה אותיות  "אין"  השגה באי"ן סו"ף  יתבר"ך  רק למלך המשי"ח הוא המלכות הנקרא  י"ם   {סו"ף}  וסוד"ו    אות פ" בגמטריא "שמונים"  שזה אותיות שמ"ן  ויו"ם-הארה של חכמה{שמן בתורת הקבלה}ו"יום"{חסדים} ובשנת תש{ס"ו}משי"ח  הח"ל בפעולתו ל"הבאת"  אות  ה"א  בגמטריא ו"-תפארת ישרא"ל לפנימיות "הבת"-זה השכינ"ה הקדושה שעל יד"י כך  זוכה לאות ו"  שהינו  "נאוה" בסוד "אונה"-אור החכמ"ה כך נקרא בתורת הקבלה  ,ובזה האו"ר "בנות ירושלים"-זה הספירות העליונות"  לשון  "הבנות" שהינם "יושר"-בסוד  תורת ישרא"ל  ומקור המחשב"ה הקדושה מן  מ"י  בגימטריא שער  נ"  בינ"ה ,וידעת "ירושלים"-זה אותיות   שי"ר   מלו"י,  כלומר "שיר" זה אור החכמ"ה אשר  באמצעות "כח"{בינה}  חותם  מ"ה בגימטריא "אדם"  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  השם המפורש  אותיות שופר מש"ה המשם ה"מלוי"-בגימטריא "אלהים"-זה סוד מידת הדין הקדוש השרו"י  במלכות ומלך המשי"ח  בכ"ח אות  א"-חכמה חותם "מי"-אור בינ"ה בפנימיות ל"ה-

זה המ{ל}כ{ה}  הזוכה  ל"מכה"{אור תפארת ישראל} המייחד אות  מ"{בינה}  בש{כ}ינ{ה}  ,ובכך  "כאהלי" זה סוד אות  כ"  במילוי  כ"ף בגימטריא  "מאה"-אותיות "האם"-מוחין בינ"ה מ{ג}ו{ל}ה   על ידי  "אליה"-זה אליה"ו  הנבי"א  שהינו  חותם  אות  א"-חכמה באמצעות "בינה"-אות  ב"  ובכ"ך  מקובל   "אב"-זה שם החכמ"ה בפנימיות "ב{ית}"{המלכות} הזוכה למוחין  ת"י  בגימטריא "קודש",וידעת "קדר"  זה אותיתו "ריקוד"  בסוד בפנימיות השכינה הנקראת "קיר"  בתורת הקבלה  יש אותיות  ו"ד  בגימטריא אות  י"-הארת החכמ"ה  המכחידה הסיטרא אחרא הנקרא  "דוקרי"-זה הייצר הרע   ד"ו   קר"י- בסוד    כ"ח הטומא"ה חכמה אסור"ה{י"  דסיטרא אחרא}כ"ח הזימ"ה-"קרי"  שזה אותיות  "ריק"  והינו פוג"ם בשכינה הקדושה "קיר"  שמה  בסוד אור "יקר"{תפארת}בפנימיותה,ולכן נאמר   "כיריעות"-זה   או"ת  כיעו"ר-

זה כח הטומ"אה   בסוד  כי"עור  אותיות  כ"י  רו"ע –גורם בנבראים ישראל צדיקים קדושים,ובכח  "שלמה"-זה המשי"ח סוד  תיקו"ן  העולם-ק"ו אמצ"ע  עליו נאמ"ר "[ה]מאור  {ש}בה [מ]חזיר [ל]מוטב"-  "שלמה",-ישראל זוכים ל{ג}או{ל}ה   מן "השלם"  בכל השלמות  ה" יתבר"ך ויתהלל בע"ל כל הכוחות כול"ם-כנאמר "כולם בחכמה עשית" הרי החכמה עבור הבורא יתבר"ך משול"ה לעשי"ה וזה מרא"ה לך את כ"ח הבור"א יתה"לל שהוא "עשה  ועושה לכל המעשים"-וראה מדברים אנו עדיין רק במדרגת מעש"ה  אז במעשה כך אלף אלפי הבדלו"ת ה" יתבר"ך שול"ט  על כ"ל העולמו"ת-וזה הייחו"ד לדע"ת  הכל אח"ד בסוד  חדו"ת המחשב"ה{תורת ישראל} באמצעותה משיג הנברא אות א"-{ג}או{ל}ה  ומ{גל}ה  את  ה"גלגל"  בגימטריא  ס"ו-להראותך בשנת תש{ס"ו}  ה" אלקי ישרא"ל גואל את עמ"ו  .

ו"

"אל תראני שאני שחרחרת ששזפתני השמש בני אמי נחרו בי שמני נטרה את הכרמים כרמי שלי  לא נטרתי"

פירוש:"אל"-זה המשי"ח ב{ע"ל}  מדרגת ע"ל-סוד חס"ד  א"ל-זה המלא"ך חסדא"ל  בתורת הקבלה-וזה המלא"ך  חותם  "תראני" –לשון ראי"ה-שם החכ"מה בפנימיות   "שאני"-זה סוד אות  י"  בפנימיות המלכות {ש}ור  {נ}שר  {א}ריה  {ן}-"אדם"-הכולל   כ"ל  ש"  הפרצופים,  וידע"ת  שי"ן   בגימטריא ש"ס-{ש}ש {ס}דרים זה התורה הקדושה,והב"ט  אות ש"-סוד הפרצופים הנחתמים  במלכות-מדרגת "אני"-השורה בגלות  והינה "שחרחרת"-לשון בקטנות מוחין והתור"ה-נראית שחור"ה וחסרת ח"ן-{פנימיות}חס ושלום בעיני  הנבראים{ישראל}בסוד הנאמר  "חכמת סופרים תסרח"-

הרי  החכמה  בפנימיות  "הסופרים"-זה צדיקי האמת  הלוחמים נג"ד "תסרח"-זה סמא"ל  הטמא שהינו  "חיסרון"{סירחון}-ובצדיקים  מקוי"ם  ה"חכמה"  הנקראת  "ששזפתי" שזה   אותיות     ת"י   ש"ש   פ"ז,  זה סוד הייחוד בין ת"י  בגימטריא "נ   קודש"{חכמה} אשר באמצעות "ייסוד"{שש}נחתם ב"פז"-שם המלכות , ובכך   "ששזפתני"  זה אותיות  שינ"ת  שזי"ף-זה המשי"ח אשר  שר"ה בקטנות מוחין{שינה} ובזכות תפילת הצדיקים מעוט"ר  ב"שזיף"   בסוד האותיות  ז"י  שפ"ה  ו"זי"  בגימטריא    טו"ב  חב"ר  "שפה"  שהינה השכינה ומקובל  טו"ב-תפארת{גדלות מוחין}לשכינה{שפה}ומוציא"ה משי"ח בכ"ח  האו"ר הטו"ב   שזה אותיות בור"א  ט"ו-בגימטריא אותיות  י"ה-חכמה בינה מן הגלות,וזה "השמש"-תפארת בסוד   מ"ה  ש"ש-סוד הייחוד  מ"ה בגימטריא "אדם"  משפיע למלכות באמצעות ייסוד{ש"ש}את שם  יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א{בגימטריא  מ"ה}ובזה  השם{מלכות}זוכ"ה  ל{ג}או{ל}ה   הנקראת "בני  אמי" שזה אותיות    זהות ל-י"  אבנים"-עשר ספירות{אבנים}בלי"מה  בסוד אות  י"-החכמה מהוה "לב" עבור מ"ה בגימטריא "אדם"-זה אות א"-סוד פל"א  משי"ח  ה{ג}וא{ל}  "דם"-זה דינים{המלכות}והמשי"ח מבשמם וממתק"ם   ,ועל כך נאמר  "נחרו  בי"-כלומר המשי"ח הינו י"ב צירופי יהוה  יתבר"ך  -ו"נחרו"-

זה דינים השורים במלכות  אשר משי"ח מביא לביטולם  בכ"ח  "שמני"-זה החכמ"ה  ינו"ן  השורה  ב"שם"{המלכות}ובכך "נטרה" בסוד     נ"הר   ט"-זה בינ"ה  המשפיע  ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מ{גל}ה אורותיה כנאמר "נהר{בינה}יוצא{מגולה}מעד"ן-אור החכמ"ה  הנקרא  "עם" בסוד   עמ{ך}  אות  ק" בגימטריא "מאה"  אותיות  "האם"-בסוד   בינ"{ה}  אות  ה"  המקבל השפע  מן אות י"  חכמה והינו משפיע על ידה האור ל-מ"ה  הגימטריא "אדם"-

תפארת ישראל הממתק בכך ה"דם"-סוד הדינים{מלכות}שהינם  "את"-נגאלים  בכ"ח  אות א"  ובכ"ך האות  ת" זוכ"ה  לרחמי"ם  גמורי"ם- אריך אנפין  בתורת הקבלה הנקרא  "הכ"רמים, כלומר הש{כ}ינ{ה}  זוכ"ה לאורות  "רמים" שזה סוד ם"   יר"ם-השכינה בכח   החכמ"ה הנקראת "כרמי" בגימטריא  "סיר"  בסוד  ס"י  בגימטריא    ע"  פנים של התורה משמידים ומכחידים  במידה ומצרף אות ר"  את ה"רע"-זה הסיטרא אחר"א,ובכך "שלי"  בגימטריא  "שם"-זה המלכות יוצאת לחירו"ת  שזה אותיות תור"ה  וחי"ל-לשון "גבורה"-האות  ג"{בינה}  בורא"ת{דעת חדשה}עבור{עיבור}ישראל עם קדוש"ה שהינ"ם  "נטרתי" זוכים  ב-ט"  נירו"ת{אורות} החכמ"ה העליונ"ה.

ז"

"הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים שלמה אהיה כעטיה  על עדרי חבריך"

פירוש:הבט  "הגידה "  בסו"ד   י"-אור החכ"מה שהינ"ו  {הגדה}  בגימטריא     "טוב"-זה תפארת  ישראל  המקבל   אות י"   החכמה באמצעות  "לי" בגימטריא אות  מ"-בינ"ה  הנקראת  "שאהבה"-זה לצדיקים  אך לרשעים  "אש  הבה"-זה מידת הדין הקשה ועל כך נאמר אף על פי שבינה הינה רחמי"ם  דינים מתעוררים ממנה-בודאי מת{עוררים}  ל"רעים"   ובמידה ומחליף הינ"ך אות ע"  באות א"  ל"ארורים"-אך לצדיקים הינ"ה רחמי"ם הנקראים "נפשי"  בסו"ד   שנ"י   פ"-בגימטריא   ק"ף   חב"ר  "נפשי"  ומקובל    י"ש  פ"י  ק"ן  זה סוד הייחו"ד  "בינה"{פ"י}וחכמה{ק"ן}עליהם נאמ"ר  י"ש    חכמה{י"}החותמת  {ש}-בינה  בפנימיות המלכות הזו"כה  ל"שי"-

בסוד  "מתנה"  הנקראת  "איכה" אותיות  כ"א  י"ה,  וכבר ידעת  כ"א  בגימטריא   אה"יה-מוחין בינ"ה בסוד {א"ה}  בגימטריא   אות   ו"  תפארת חותם  י"ה –חכמ"ה בינ"ה  בפנימיות  "ה"  שאומרת {א}ה{י}{ה}  -"איה"   מקום כבוד"ו  להעריצ"ו,הרי  "איה"  בגימטריא      י"ו-זה המשי"ח  אותיות מש"ה ח"י  ועליו נאמר  "יו  קרנות על חד"ו-  ו"חדו" זה מש"ה  בפנימיותו אות   ח"  בגימטריא "שמונה"  אותיות  ו"   נשמ"ה  שזה  מצביע על   שמ"ן  ו"ה-סוד הייח"וד בין תפארת למלכות  -או"ר  ה{ג}או{ל}ה  שהינו אותיות  ג"ל  אה"וה-ועל כ"ך  נאמר  "גל  עיני" זה אותיות  זהות    "ילי  ענג"-זה שם החכמ"ה  ע"  פנים של התורה בפנימיות  ה"גן"-

סוד המלכות  ובכ"ך  משי"ח חותם  כ{י}  גמ{ל}   על{י}   {ח}ס{ד}{ו}  בסוד  מדרגת ח"דו   בגימטריא   ח"י  הינ"ה  מהו"ה חיות  עבור{עיבור} המלכות, חב"ר  אות  ג"  בסוד  {ג}מל  לאות ח" ומקובל שם  ח"ג-זה או"ר  האבו"ת המכחידים  "תרעה"-זה הייצר הרע  מלכות הסיטרא אחר"א  ,ובכך   "איכה"  בסו"ד  שם  א"י-זה סוד {א}דנ{י}  -עולם הבינ"ה שם א"י   בסוד פל"א  י"-אור החכ"מה   משפיע"  פ"י  א"ל-סוד הבינ"ה  למלכות  "דן"  מן   א{דנ}י  נקרא"ת  לשון בכ"ל המוחין ה"קדוש"  בגימטריא   ת"י  מלכות דנ"ה את סמא"ל-הרשע-הסיטרא אחרא נעקרים ב{ג}או{ל}ה  השל"מה,וזה "תרביץ"  בסוד האותיות ברי"ת   צ"-זה המשי"ח   אותיות  ש"ם  ח"יה-המצביע על אות  צ"  בגימטריא "תשעים"  בסוד תש"ע  בגימטריא "אמת"  בפנימיות  "ים"-זה השכינ"ה  ,ורא"ה חב"ר   "אמת  ים"  זה אותיות זהות ל-  א"  תמים", כלומר  החכ"מה מעניקה האמונ"ה השלמ"ה-תמי"ם בתורת הקבלה  ,  תמי"ם  זה המשי"ח  והינ"ו  "ממית"-הסיטרא אחרא, וזה  ה{ג}וא{ל}  יעש"ה ב"צהרים" בסו"ד   צה"ר –{צ}דיק  {ר}ינ{ה}-סוד הייחודי"ם  הנקראים  {מ}{ר}{י}צ{ה}   והינם  יכחיד"ו   מרי"ה-זה  סמא"ל  הטמ"א  הינו   מ"ר  י"ה-מלכות רו"מי-לשון מרי"ה  הרש"עה  יורדת  לגיהנ"ם  ועול"ה בא"ש  הלהב"ה-

בסו"ד   ל"ב   ה"  ה"  ה"   בגימטריא  "יה"-סוד חכמה בינה זהו מל"ך  המשי"ח  בסוד  מש"י-ייחו"ד  המלכות הקדושה{ש"ם}ובפנימיותה אות  י"{החכמה}  ובכ"ך  י"ה  חוב"ר  לתפארת  סוד   של"מה  אותיות "השלם"-זה  סוד  ש"ל    מ"ה   בגימטריא "אדם"  בגימטריא  יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  שופ"ר  מש"ה  אותיות רוש"ם  שפ"ה כלומר  מש"ה הינו "רושם" בסוד  רא"ש  מ"ו  ומ"ו מ" כפול  ו"  בגימטריא עולה "רם"  חב"ר "שפה" ומשה הינו  "רם שפה"-בעל ידיעת התורה  הרוחנית סו"ד הייחו"דים-לשון  תורת משי"ח אשר ר"ק משי"ח יש לו היכולת{רשות מעת ה" יתבר"ך} לעסו"ק  ב"ה  והלא מורש"ה  א"ז  מו"ם-רש"ע  זה מלא"ך  המות  נוט"ל  נשמת"ו  ללא" הקדמ"ה  ומ"ר  מיתתו  לשו"ן  "מר"-זה המזי"ק  ממית  הכונ"ס  ללא רשו"ת  באמצעות הלשו"ן-בסו"ד נשו"ל   דע"ת   האד"ם-רו"ח  שיגע"ון  שזה אותיות זהות ל-"גוון  רשע"-וידו"ע אשר גווני"ם בתורת הקבלה  זה מיד"ת  הדי"ן  הקש"ה- י"ד   מ"ת-סוד    ימ"ת  -"דם"-

זה  הנענ"ש  אות  א"  נכרת"ה משור"שו הרוחנ"י והנפ"ש נאב"דת   וסופ"ה  דירא"ון עול"ם  בסו"ד  ד"ר  ב"און"-זה מדו"ר  הרשעי"ם  שהינם"רשעים"-רוחות משוטטות והרחמ"ן  יציל"ם מסבל"ם,ורא"ה המש"יח בזכו"ת סוד  {ש}למה  א{היה}  בחיבורם  מקובל  "השם" המאפש"ר  למשי"ח  הינ"ו   שפ"ר  מא"ה-גדלות מוחי"ן לעסו"ק בתור"תו,  חב"ר  האותיות  ומקובל  "שהיה"-זה השם  "מה  {שהיה}  הוא  שיהיה, כלומר "שהיה" זה השם המשמ"ש  אות מש"ה ג"ם ב{ג}או{ל}ה האחרונ"ה והתבונ"ן  "שהיה"  בגימטריא  ש"כ-בסוד זה השם ממתק ומבשם{מברר}  ש"כ ניצוצות קו"דש  בגימטריא ת"י  ובכ"ך    "כעטיה" זה סוד  כ"ה  עי"ט-שם המשי"ח  עי"ן-החכמ"ה  בפנימיות  ט"  אורות   חס"ד גבורה תפארת נצח הוד ייס"וד  החתומות ב"כה"-ש{כ}ינ{ה} והר"י ל"ך  "עשר"{י"}ספירות  המהוים  ע"ל  בגמטריא"מאה" אותיות "האם"-ב"ינה ע"ליונה  שם ע"ב  בגימטריא "חסד" המשפי"ע {ג}או{ל}ה לע"ם ישרא"ל השור"ה  ב"עדרי"-

לשון נעדר אמונ"ה{גלות} והמשי"ח מהוה  "חבריך"-בסוד מחב"ר  ישראל לה"  יתהלל,ורא"ה  "חבריך"  זה אותיות  ב"ר  חי"ך-וידוע אשר חי"ך-זה שם החכמה בתורת הקבלה ומשי"ח  ב"ר-בסוד מלא אות רי"ש  ומקובל   רשב"י-זה  {ר}בי  {ש}מעון {ב}ר {י}וחאי המהו"ה  [נ]שמ"ת  [מ]שי"ח  בסוד עוז"ר  וזור"ע חכמ"תו בפנימיות ה{ג}וא{ל}   ומסיע"ו  להעלות  מ"ן-סוד {מ}יין  {נ}וקבי"ן-או"ר  הגוא"ל   שזה אותיות ו"  גא"ל  "אורה"-חתם במלכות-בז"ה  התפיל"ה  תל"וי זכו"ת{זכיית} {י}שרא"[ל]   ע"[ם] קדוש"[ה]  וכ"ך יזכ"ו  ל"מילה"-זה האמונ"ה –השלמ"ה לשו"ן  האמו"נה-זה מדרגה ראשונה ו"שלמה"-זה הידיע"ה ובאחדותם  "אמונה  מעל הדעת"-ו"מעל" בגימטריא-"קם"-זה מוחין החכמ"ה אותיות כ"ח  מ"ה  בגימטריא  אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א-התפשטו"ת  או"ר  הנבוא"ה.

ח"           

"אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיתיך על משכנות הרעים"

פירוש:"אם"-זה מוחין  בינ"ה  המקבלת השפע מן "לא"-זה אין סוף ללא מוש"ג-והינו משפי"ע באמצעות בינ"ה "תדעי"-לשו"ן   "דעת"-המביאה ל{ג}י{ל}וי אות  י" החכ"מה-אשר באמצעות ל"ך-אותיות כ"ל  {ייסוד}חותם המוחין במ{לכ}ות שהינה  "היפה"-בסוד מקבלת אור החכמה הנקרא יפ"ה  בתורת הקבלה בסוד  י"{חכמה}ובינה{פ"ה}-שהיו "מדבר  גדולות"-לשון שורה במדרגת "מדבר"-זה תפארת ישרא"ל  והינו בעל מוחין גדולים  "בנשים" שזה אותיות  י"ב  צירופי יהוה יתבר"ך והינם "שמן"  החכמ"ה  בסוד "נשם"-זה המשי"ח בפנימיות הממלכ{ה}  בכ"ך  מקובל "נשמה" –שהינה  צ"אי  בגימטריא   "האמא"-זה בינ"ה  בסוד אות  א"  החכמ"ה חותמת  ב"אמא"-בינ"ה   שם  מ"ב{בגימטריא אמ"א}-אור אצילות  אשר מכחיד "ורעי"-לשון  רו"ע-

זה הייצר הר"ע מלכות הסיטרא אחרא הנעקרת ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה-ונקראת  {הגאולה}  "בעקבי"-אותיות ק"ב   ע"ב,וידעת ק"ב   בגימטריא  "אלהינו"  המשפיע שם ע"ב בגימטריא "חסד"   חב"ר אות  י"  ומקובל  ח"י  ס"ד שזה אותיות  ס"ד   ח"י-זה המש{י"ח}-בעל אור החכ"מה כך נקרא בתורת הקבלה   והינ"ו  ס"ד השכינ"ה-"את" שמ"ה,ועליה נאמ"ר  "גדיתיך"  בסו"ד    ג"די-זה המשי"ח בסוד י"ד בגימטריא  דו"ד  ובפנימיותו   ג"  אורות{אבות}שהינם   כת"י-{כ}תר  {ת}פארת  {י}סוד  בסו"ד  אות כ"ף  בגימטריא  "מאה"  אותיות "האם"-בינה הנקראת ת"י  בגימטריא  "קודש"  אותיות קו"ד-{ש}-

זה אות הכת"ר  חב"ר  אות  ש"  ומקובל  שר"ת  כ"ה-לשון החכמה סוד ש"ר  -{ש}ילה  {ר}ינה-זה המשי"ח בכח הייחודים מרומ"ם  אות  ת"-סוד המלכו{ת}  ועל כ"ך  נאמ"ר  "משכנות" –זה תפארת  משכי"ן-או"ת-ברית האמונה  בפנימיות ה"רעים"-זה אומות העולם המסובבים ישראל בגלות בסוד "שושנה{ישראל}בין החוחים{רעים} וב{ג}או{ל}ה  ה"שושנה"לשון  שינו"ן-דינים קשים יכחידו את מלכות רומ"י  הרש"עה.

ט"

"לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי"

פירוש:"לססתי"  בגימטריא תל"י   ק"כ-זה סו"ד ק"כ צירופי אלקים-אור בינ"ה הנקראים  "ב"רכבי בסוד אות ב"  החכמ"ה {ב}ראשית משפי"ע  או"ר   "רך"-עולם החירות בינ"ה המבש"ם   המלכות באמצעות י"ב  צירופי יהו"ה  ,וזה סוד הייחוד של  {ב}-{רך}-{בי} שעולה בגימטריא     י"  דר"ך-אור החכ"מה  המכחיד ועוקר  "פרעה"-זה הסיטרא אחרא מלכות רומי הרשעה  שהינה  "דמיתיך"-כח הדימיו"ן  אותיות ד"ם{דינים}  ויו"ן-בסוד קליפת יוו"ן {המושכלות}אשר הינה "רעיתי"-לשון מהוה רע"ה  ונוגדת  דע"ת תורת ישרא"ל אמ"ת "יחיד"ה-בסוד   מל"ך המשי"ח  אותיות מש"ה  ח"י הנקרא  יחי"ד  ח"י  עולמים-בכ"ח  ע"  מילי"ם-שבעים פנים של התור"ה  ה{ג}וא{ל}  יעקו"ר   את  סמא"ל  הטמ"א האוט"ם-האמונ"ה מן ישרא"ל  ע"ם נאמ"ן,

וידע"ת  {פ}רעה  {ד}מיתיך  חבר האותיות המסומנות ומקובל שם פ"ד-זה סוד המשי"ח  {בן יוסף}-אש"ר  מהוה "ברית"-ושמי"רה  על ייסו"ד{התורה}-שהינו  ייסו"ד  כל בניין ה"קדוש"ה   ו"קדוש"  הינו  בן {יוס"ף} העולה בגימטריא קנ"ו-בסו"ד   ק"ן החכמ"ה בפנימיות  תפארת{ו"}התור"ה ה{מ"ו}לי"ד   הוא   יל"ד  מ"ו-זה המשי"ח    מ" כפול ו"  בגימטריא  ר"ם  חב"ר יל"ד  וראה  יל"ד  ר"ם  אותיות   זהות ל"מילד   ר"-זה המלכות אות רי"ש{לשון קטנות מוחין} ההופכ"ת  בזכו"ת השפ"ע ל"שיר"{גדלות}המכי"ל  יש"ר-סוד   בפנימיות אות  ר"   מקוים  "שי" עולמות{בינה}  שהינם שורש  ל"רעיתי"{ישראל}-

כנגד הקליפה  בסוד  "רעיתי"  בגימטריא עולה   פר"י  ת"י ו"תי"  בגימטריא  "קודש"  ו"פרי"-זה הנשמה  שנשתלמה ב-ג"  עיבורי"ם{קו ימין-חסד  קו שמאל-גבורה –קו אמצע  רחמים} וב"כך מקובל   "נשמה  קודש"  שזה אותיות זהות  ל-"נקוד  השמש"-זה סוד אורות נקוד"  בסו"ד אור  נקו"ד-{מוחין המשיח}   המכחיד ועוקר   "קסם" העולה בגימטריא "נקוד", להראותך בזה    נ" "קוד"- אור בינ"ה מש"יח  יימחה  המזיק "ק{ס"ם}-זה {ס"ם}אל הרש"ע-מלכות הסיטרא אחר"א.

י"

"נאוו לחייך בתרים צוארך בחרוזים"

פירוש:הבט  "נאוו"-בסוד  "נא"-לשון תחינ"ה-זה  סו"ד בינ"ה  אש"ר הינ"ה מהו"ה רחמי"ם  ומשפי"ע מוחין עבו"ר  ו"ו-בגימטריא  י"ב  צירופי י-הו-ה {תפארת}שהינ"ו  {כ"ו}נס   בפנימיותו    "לחייך"-אות  ל"  סוד בינ"ה  ו"חיך"-זה שם החכמה בתורת הקבלה  ותפארת ישרא"ל  בכ"ח  השם כ"ו  בגימטריא  יה-וה-    הינו" בתרים"  בסוד   יר"ם   ב"ת-זה המלכות הקדוש"ה  השור"ה  כעת בגלות הנקראת   "צוארך"-אותיות צ"ו  ארו"ך-ו"צו"- סוד הסיטרא אחרא בתורת הקבלה וה{ג}וא{ל}  הינו בע"ל  אות  צ"  זה סוד "אורך"-שם החכמ"ה בתורת הקבלה   או"ר  -כ"   במילוי   כ"ף  בגימטריא  "מאה"  אותיות  "האם"-מוחין בינ"ה  העוקרת  הסיטרא אחרא ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה "בחרוזים" שמה,

כלומר  אות   ב"-סוד חכמה {ב}ראשית  מהו"ה רז"י  מו"ח-  {ח}רב   {ה}משיח  שם  ח"ה  בגימטריא "אהבה"  בגימטריא " "אחד"-  בסוד  אות  א"-חכמה בפנימיות  "חד"-שם תפארת בתורת הקבלה המשפי"ע ח"  כפול ד"  בגימטריא   "לב"  נתיבות החכ"מה  אל המלכות ובכ"ך משיג"ה    ד"   חל"ב-זה שם חסדים בתורת הקבלה הנחתמים במלכות אות דל"ת-לשון דלת פעם  מנעולא{גבורה}  ופעם  מפתח"א{חסדים}-

מוחי"ן קטנו"ת{דין}  ומוחין  גדלות{ט"ל},וזה  "בחרוזים" אותיות זהות ל-"חרב   ז"   יום",-זה המשי"ח  בפנימיותו ז" מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות  ומהוה הוא כל"י  זיי"ן{חר"ב} בסוד הינו בעל  אות ח"-בגימטריא  "שמונה"-שזה אותיות  ו"{תפארת}המהוה כ"ח הנשמ"ה  החותם  "יום"-בסוד  אות  י"  חכמ"ה  המהוה   מ" כפול  ו"  בגימטריא  "רם"  חבר אות   י" ומקובל משיח "ירם"  המלכות  לעולם  הב"א ו{ג}וא{ל}"אותה"  בגימטריא  "בית",

כלומר  באמצעות אות  ב" חכמה  ב"ראש{י"ת}  שהינה  ת"י   בגימטריא "קודש" הסיטרא אחרא מוכחדים ונעקרים  בבו"א  {ג}וא{ל}  צד"ק-בודאי  "בבוא"  בגימטריא     ו"   א"ד-זה    ב"  שמות אשר תפארת נקרא בהם בתורת הקבלה  וראה    ו"  כפול א"ד  בגימטריא  אות   ל"{סוד בינה}  כע"ת   חב"ר ל"+אד"ו בגימטריא  "אם"    ובמידה ומחבר   אותיות ל"  ו"אדו"   לשם  "אם"  מקבל     מ"ב   מול"ד-כלומר שם  מ"ב-אור אצילות   הינ"ו    חותם   מ"ו   בסוד   מ" כפול  ו"  בגימטריא  "רם"  חבר  מ"ו  ומקובל   "מרום"-לשון מרי"ם  הוא  ה"דל"-זה המלכות ומזכ"ה  אותה  ב{ג}אול{ה}. 

 י"א

"תורי זהב נעשה לך עם נקדות הכסף"

פירוש:הבט  "תורי"-זה סוד  שם   רי"ו  העולה בגימטריא  "גבורה"-והינו  נקרא  "זהב"   השוכן בפנימיות המלכו{ת}וראה   "זהב"  זה אותיות  ז"   ב"ה,  כלומר  ז"  מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות בפנימיות  "בה"-הינה המלכות אשר זוכ"ה בכך ל-אות  ב"-חכמה {ב}ראשית החתומה  במלכות אות  {ה"}-וזה סוד הייחוד-{ג}או{ל}ה הנקראת  "נעשה"  אותיות נ" {בינה } משפיע  ל{ש}תים  {ע}שר  {ה}שבטים{מלכות}  באמצעות   "לך" שזה אותיות כ"ל{ייסוד}  מוחין "עם"  בגימטריא   ק"י, והב"ט חבר   "עם"   ו"קי"  ומקובל     ק"    עי"ם,  וידעת אשר אות  ק"-זה סוד הבינ"ה  שהינה מהוה   {ע}יבור {י}ניקה  {מ}וחין  עבו"ר  המשי"ח הנקרא  "נקדות"-שזה אותיות   ק"ן   ו"   ד"ת,

זה החכמה{קן}שחתומה במשי"ח{אות  ו"}באמצעות  {ד}עת  {ת}פארת-ומהוה {ח}רב  {ה}גאולה  שם ח"ה  בגימטריא  י"ג    בגימטריא  אהב"ה   בגימטריא  אח"ד-סוד הייחודים  החותמים "כסף"-זה רחמים בפנימיות המלכות ובכך ממותקת ומבושמת מדינים השורים בה,ולמד  "כסף"-זה אותיות  כ"ף    ס"-בסוד בינ"ה {כ"ף}בגימטריא  "מאה"  אותיות  "האם"-הינה  {ס"ו}מכת,הר"י  בשנת  תש{ס"ו}-בינה   החלה  גוזרת  "מכת"  הכחדה  על הסיטרא אחר"א-זה סמא"ל הרש"ע,ובכ"ך  המלכות הקדו"שה זוכה ל-כת"ם-{כ}תר  {ת}פארת  {מ}לכות  אשר באמצעות אות  {ו} משי"ח   המעברה במוחין   ס"-{בינה}   ישראל צדיקים קדושים זוכי"ם לצאת ל{ג}אול{ה}וזה סוד ייחו"ד  "סומכת"-כנאמר  סומ"ך  ה"  לכל הנופלים בודאי אות  ה" {בינה}  הינו  "סומך"  בגימטריא  קכ"ו סוד  בינה"{כ}  אשר באמצעות  כ"ו{תפארת}בגימטרי"א יהו-ה  יתבר"ך   מז{כ"ה}  -הש{כ}ינ{ה}  שהינה "נופלים"-שור כעת בגלות הנקראת "נפילה"  בתורת הקבלה,

וראה "נפילה"   זה אותיות  "הנפלי"-זה  ב"ן  נפל"י-בסוד "בן נפלי"  בגימטריא  "רכב"-הינו סוד המ{רכב}ה המשי"ח   בעל   מוחין  {ר"ך}-בינה המשם וממתק  אות ר"  במילוי רי"ש-המלכות שהינה חסרת  יציבות-סוד קו אמצע אשר נפגם עקב החטאים,ובעת ה{ג}או{ל}ה  {ג}וא{ל} סוד"ו  "גלגל"  בגימטריא  ס"ו   בגימטריא  "ימיו" – בסוד   יו"ם    י"-אור החכ"מה   המהפ"ך  "ריש"{גבורה} השורה במלכות לכד"י "שיר" {רחמים}כנאמר   "אז" בגימטריא אות  ח"  בגימטריא  "שמונה"  שזה אותיות ו"-תפארת  כ"ח  הנשמ"ה   אותיות   נ"ה  מש"ה-ו"נה" בסוד {נ}צח  {ה}וד-זה רוח הנבואה בכ"ך   ישי"ר-אות  י" תשר"ה  בפנימיות   "ריש"  ותהפך אותה ל"ישיר"  שזה בגימטריא    "כשר"  שזה אותיות  שכ"ר-מוחין צד שמא"ל  המבשם המלכות הנבנית {משמאל-

בכח הארת החכמה המלווה {דינים} ,וידעת  "רכב"-זה מעש"ה  המרכב"ה לשון עולם העשייה {רוחני}  באמצעות   "הרם"-זה המשיח חותם  אות  כ"-במילוי  כ"ף  בגימטריא  "מאה"  אותיות "האם"-מוחין בינה בפנימיות  ב"ה-זה המלכות  אות  ב"-חכמה {ב}ראשית  בפנימיות   אות  ה"  אחרונה משם י-הו{ה} יתברך וזה סוד ייחוד "המרכבה"-ובא טמון סו"ד כ"ל  ה{ג}או{ל}ה   הנקראת    "גל    אהוה"-זה מוחין הדעת שם אהו"ה  עליו אמ"ר דו"ד המלך עליו השלום-"גל עיני וראיתי נפלאות עיניך"-מאור החכמ"ה אותיות  כ"ח  מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  העוקר ומכחיד הסיטרא אחרא  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה-  "גל"  בסוד  ג"  כפול   ל"  בגימטריא אות  צ"  חב"ר   אותיות  ג"ל ומקובל    ג"    צ"ל-

זה סוד העיבורים-אשר נשמ"ת  משי"ח נשתלמת ב-ג"  קוים   {י}מ{י}ן   {ש}מאל   אמ{צ}{ע}חבר האותיות  המסומנות ומקובל   "עץ   ישי"-זה המשי"ח  עליו נאמר    כ"י  האד"ם  ע"ץ השד"ה-בוודא"י  כ"י  בגימטריא אות ל"  חב"ר כ"י ומקובל כל"י-{כ}הן  {ל}וי {י}שראל-גדלות מוחין  הנקראת ה"אדם" בגימטריא   שם מ"ה  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  זה השם המפורש אותיות שופ"ר  מ"ה המהוה  "עץ"- בסוד {ע}ין   {צ}דיק-חכמת  המשיח המושפעת למלכות "שדה" שמה בתורת הקבלה.

י"ב

"עד שהמלך  במסבו  נרדי נתן ריחו"

 פירוש: הב"ט   "עד"-זה  מלך המשי"ח  בפנימיותו מוחין בינ"ה  אות  "למד" בגימטריא  ע"ד, וידעת בזה המוחין משי"ח  חותם "עדות"  בסוד   אות    ו" מאור התורה המהוה "דעת"  -זה  אות   ד"{מלכות}המקבלת מדרגת  "עת"-שם השכינה{אמונה}  בתורת הקבלה,וזה סוד הנאמר  לאהרן   "ואל יבוא בכל עת  אל הקודש" כלומר  אות  ו"-תפארת ישרא"ל   באמצעותו   אות א" החכמה  ואות    ל"-בינ"ה   הנקראים    "יבוא" זה המוחין יכחיד ויימחה זכר  ה"גוי", והרי  "גוי"  בגימטריא   "יבוא"-כלומר המוחין הקדושים{ישראל}יעקרו  ה"גוי"{זה מוחין הסיטרא אחרא-סמא"ל הרשע}שהינו {י}{ג}{ו}ן   שזה אותיות  גו"י     נ"-בינה דסיטרא אחר"א, ומלך המשיח  על ידי  "גוני"-הקשת זה סוד הדינים הקדושים בתורת הקבלה יימח"ה זכר עמלק הרשע,  ועל כך נאמ"ר   "ב"כל  "ע"ת  חבר  האותיות המסומנות ומקובל שם  ע"ב  בגימטריא  "חסד"  שהינו  מהוה  ה"קודש"  בגימטריא  ת"י-זה המשי"ח   עליו נאמר "ולא"-זה סוד היחוד  בן  אות  ו" תפארת ישראל לאי"ן  סוף  יתבר"ך{לא מושג}והינו  סוד  אות    י"-

החכמה אשר   יימחה  ה"מות"-מן העולם-זה סמא"ל  הטמא עליו נאמר  "ימות",   בודאי     י"ו  -זה  משי"ח  בסוד "יו קרנות על  {חדו}"  בגימטריא  ח"י{ישראל}   משמיד ה"מת"-זה הסיטרא אחרא הטמאים,וביום ה{ג}או{ל}ה   אות  ש"במלך-זה אות  ש"  אור האבו"ת ובחיבור    "שהאבות"   אותיות   אוה"ב  ש"ת-זה המשיח בפנימיות   חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסו"ד-בזה המידו"ת המושכים  "במסבו"  בגימטריא      ם"  סו"ד-או"ר הבינ"ה   אשר בזכות   מ"ד-{מ}יין  {ד}נוקבין-העלאת תפילת ישראל זוכים ל-ס"ו   בגימטריא  ג"לגל   חב"ר  אותיות ס"ו  ומקובל   "סגול"  בפנימיות המלכות אות  ה"  ובכך מ{ג}ו{ל}ה   "סגולה"-זה קו אמצ"ע- "מ"וחין  "ק"דושה-אור החכמה הנקרא  "קם"-לזכות ישראל בחירו"ת  שזה אותיות  ב"ר  חיו"ת-זה המשי"ח    חר"ב  י"וד-אור החכמה בפנימיות המלכו{ת}-בסוד הייחוד   {ב}{ח}י{ר}ו-"ת" ובכך  "נרדי"-זה הרוד"ן-סמא"ל הרש"ע-

מלכות הסיטרא אחרא  הנקראת   נ"תן    בסוד  נ"   ת"ן-רצו"ן קבלה לשון קובלים ומכחישים האמונ"ה  בכ"ח    "ריחו"-זה המשיח בעל  אור החכ"מה  {ריח  בתורת הקבלה}יתחום חת"ם    י"ו-במלכות,  כלומר  אות  י"-החכמה  באמצעות    אות  ו"-תפארת ישראל מושפעת לשכינ"ה-בסוד הייחוד  י"ו קרנות על   "חדו"  בגימטריא ח"י-בפנימיות  אות  ה" המלכ{ה}  ובך מקובל  מוחין  "חיה"  שזה אותיות "החי"-מלכות  {י}{ה}{ו}ד{ה}   מש"יח   {ב"ן  דוד}    ד"ן  -דו"ב-זה סמא"ל הרשע ייצר הר"ע  הנקרא "דוב" לשון בדיי"ה{שקר}ומשיח ישראל  "דן"  הסיטרא אחרא{סמא"ל}למיתה והכחדה ב{ג}או{ל}ה  השלמה.

 י"ג

"צרור המר  דודי לי בין שדי ילין"

פירוש:הבט  "צרור"-זה אור החכמ"ה  בסו"ד הנאמר "צרור החיים"-ובינ"ה  שמה "חיים" בתורת הקבלה ומקבלת המוחין מן  "צרור"  המשפיע באמצעותה   ל"דודי"-שזה אותיות ידו"ד{תפארת ישראל} המהוה  מקש"ר  בין אות  י"-החכמה ל"דוד"{מלכות ישראל}אשר בכך זוכה לאור ל"י  בגימטריא  אות  ם"-מוחין בינ"ה שהינה "בין" אותיות זהות ל- "בני"-זה סוד      אות   ב"-חכמה {ב}ראשית אשר חתומה בפנימיות     ינו"ן-זה המשי"ח   בסוד המלכות אשר בכך זוכה ל{ג}אול{ה}   כנאמר  "{צ}דיק  {ו}נושע" חבר האותיות המסומנות ומקובל  שם צ"ו  בסוד  {צ}ר{ו}ר שזה אור החכמ"ה   החותם   נו"ן-אורות  בינ"ה  במלכות ובכ"ך   הסיטרא אחרא   מוחין   {ש"ע}  בתורת  הקבלה נקראים בסוד  {ע"ש}יו-מלכות  רומי הרשע"ה מוכחדים ונעקרים,וידעת המוחין ה"קדוש" בגימטריא  ת"י-סוד המשי"ח  אותיות  מש"ה   ח"י-והינו  בע"ל    ל"ב    ע" פנים של התורה  בכך   אות  ו"-

תפארת  ישראל   מהוה "עשן"  בסוד  ע"  פנים של התורה הגוזרים "שינון"{דינים}על הסיטרא אחר"א  הנכחדים ב{ג}או{ל}ה השלמה מן עוצמ"ת  הגבורה-על כך נאמר   "אין עשן{משיח}בלי  אש{גילוי הנשמה}-ובע"ת שהנ{שמה}-סוד    מש"ה  שנ"ה-ספירת {שנה}תפארת  תבו"א  לידי גילוי ובפנימיותה ה"אבות"-שהינם  א"ב-או"ת  שורשם הרוחני של אותיו ה{א}לפא  {ב}יתא    זה  סוד  ה"צדיק"  שזה אותיות  י"ד  ק"ץ-זה משיח הינו י"ד  בגימטריא  "דוד"-הנקרא {צ}דק  ובפנימיות אות  ק"-סוד בינ"ה  עליונ"ה{דקדושה}המכני"ע   אות   ק"  תחתונה-זה הסיטרא אחר"א  אשר בעקבותיה נאמר על המלכות-"{ר}גליה {י}ורדות  {מ}ות" ומשי"ח  "ירם"-המלכות {ישראל}  {ויז}"כה   הש{כ}ינ{ה} בשם  "זיו"-סוד הייחוד הקדוש-מוחי"ן  שלמו"ת  שזה אותיות   זהות ל-נו"ן  מילות  משיח"-

שער  הבינה{ן}החתום  ב"משיח"{תפארת}ושפיע המוחין ל"מילות"-מלכות וזה ייחו"ד  בסוד  הנאמר על משה  "{יו} קרנות על [חד"ו]חבר האותיות המסומנות ומקובל    ו"   יחו"ד-מאור התורה חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד{ו" קצוות}חותם ק"ו{אור אין סוף}בפנימיות   "קץ"-זה מלכות הנקרא אחרית הימים-לשון הארת אחורים עקב הדינים השורים בה ודינים שמם  "קץ"-לשון קוצבים הגבל"ה על האדם{ישראל}ובכ"ח  ה"אות"-שמירת הייסו"ד-בכ"ך  ישרא"ל מהפכי"ם  חוש"ך{קטנות מוחין-גלות}לאו"ר{גדלות מוחין-גאולה} הנקראת    צ"ב   קוי"ם  בסוד  אור אין סוף{ק"ו}בפנימיות המלכות "ים"   ומעבר אות"ה  באמצעות  ק"ב  בגימטריא "אלהינו"-זה בינה המשפיע ל"יו"{תפארת}החותם במלכות-{צ}דק   י"ב  צירופי יהוה יתבר"ך  וזה סוד"  ייחוד    צ"ב   קוי"ם-     

קיו"ם{תפארת}בתורת הקבלה החותם אות  ב"  חכמה   {ב}ראשית  בפנימיות  {צ}דק-זה המלכות  [א]שר {מ}תמתקת ומתבשמ[ת] וזוכה בכך  למוחין "אמת"-סוד ק"ו אמצ"ע {ת}ורת [י]שרא"ל  "קודש"   בגימטריא  ת"י,וזה הנאמר  שד"י-בסוד   בפנימיות  אות  ד"-זה המלכות לשון דל"ה-בפנימיותה דינים בעת הגלות   ב{ג}או{ל}ה  תזכ"ה  ל"שי"-סוד מוחין בינה אשר  יצוו"ה  ויאמר לייצר הרע  "שדי"  והינו מתבט"ל מן העולם, וביום ההוא  ילי"ן-בסוד אות    ן"  מוחין בינה  חותם  שם יל"י –כ{י}  גמ{ל}   על{י}   "חסדו"-אור החסדים בפנימיות ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם ה"בא בסוד   יל"י-    אות  י"  החכמ"ה  חותמת  באמצעות "למד"  בגימטריא "עד"-תפארת ישראל את החכמה{י}  בפנימיות המלכות  שער   נ" בגימטריא  יל"י.

י"ד

"אשכל  הכפר דודי לי בכרמי   עין גדי"

פירוש:הבט  "א-שכל"  בסוד אור החכמה-אות  א" בסוד  הנאמר   "{א}-{אלף}ך   חכמה"  -שהינה "שכל"  הנחתם בפנימיות "הכפר"-זה המלכות הקדושה בעת הגלות ש"כופרים"-זה כוחות הסיטרא אחרא מסובבים אותה כנאמר  "שושנה בין החוחים"-ישראל{שושנה} "החוחים"-{אומות העולם הסיטרא אחרא}מסובבים אותה, אך בכ"ח שם  בי"ן  בסוד   אות   ן"   -מוחין בינה המעבר המלכות ב"יב"  צירופי יהוה יתברך{תפארת} בכך זוכ"ה המלכות הנקראת "{דוד}י     לשם ידו"ד   בסוד המלכות  סוד "יד"   בגימטריא דו"ד  בפנימיותה   ו"ד  בגימטריא אות  י"-

מאור החכמה המכחיד סמא"ל הרשע מלכות הסיטרא אחרא,ועל כך נאמר "בכרמי"-זה המשי"ח אותיות מש"ה  ח"י   המהוה   כ"ב  יר"ם, כלומר באמצעות סוד מעשה המר{כ"ב}ה-חכמת הצירוף הנקראת "קן  הציפור"{צירוף} משי"ח  יר"ם-חותם אור החכמה{אות י}שהינו "רם"  בפנימיות המלכות הזוכה ל{ג}או{ל}ה  הנקראת  "בכרמי"  בגימטריא "עבר"  בסוד  ע"ב   ב"ר,  זה שם ע"ב  בגימטריא חס"ד החותם בפנימיות המשי"ח  הינו  ב"ר-בסוד חותם אות ב" חכמה {ב}ראשית בפנימיות אות   {ר}"-ה[י][נ]"[ה] המלכות אשר מקבלת מוחין "רינה"  אותיות  נ"ר   י"ה-חכמה בינ"ה עי"ן-בסוד  ע"{חכמה}   בפנימיות  "ינון"{מלכות}שהינו "גדי"  בגימטריא  "טוב".

ט"ו

"הנך יפה רעיתי הנך  יפה  עיניך יונים"

פירוש:ראה  "הנך"  זה אותיות "כהן"-זה המשיח בפנימיותו   אות  כ"  במילוי   כ"ף  בגימטריא "מאה"-אותיות "האם"-מוחין בינה החותם בפנימיותו  נ"ה-{נ}צח {ה}וד- "רוח"  הנבואה    "חוקק"  בגימטריא  "רוח" ה"  יתברך בפנימיות המשי"ח  אותיות מש"ה  ח"י-בסוד  בעל מדרגת החכמה הנקרא ח"י  וגם נקרא  יפ"ה כעת חבר  ב" שמות החכמה ומקובל     י"    ח"יפה- בגימטריא   כ"ח  פ"ה-סוד חכמה   אות  כ"  החותם  אות  ח"  בגימטריא "שמונה"  אותיות   ו"{תפארת}המהוה נשמ"ה   בפנימיות ה"פה"{מלכות}המתעברת על יד"י ייסו"ד{חי}-לשון מחייה אותה בזכות{זכות} המוחין המעביר למענה מן תפארת{ו"}המקבל מן     ח"יפה שזה דם סוד הייחוד     פ"י   ח"ה,  וידעת  בינה-פ"י  חותמת בפנימיות   צ"{בגימטריא  פ"י}-

זה מלך המשיח  תפארת ישראל  את מוחין  ח"ה  בגימטריא י"ג  בגימטריא "אהבה"  בגימטריא  "אחד"-בסוד   "אח"-זה תפארת ישראל בסוד אות  א"-חכמה  חותמת בו    ח"{בגימטריא "שמונה"}-אותיות   "הנושם"-  שזה אותיות  מ"ו  שנה,ו-מ"  כפול  ו"  בגימטריא  ר"ם    חב"ר  "שנה" ומקובל נש"ר   מ"ה  בגימטריא   אד"ם  בגימטריא   יו"ד ה"א וא"ו ה"א  התפשטות אור  בפנימיות  המלכות{אות  ד"  בתורת הקבלה}ובגדלות מוחין{גאולה} זוכה לסוד הייחוד  "אחד" נקרא   והינו מכחיד "רעיתי"-לשון רעתי זה סמא"ל הטמא  מלכות הסיטרא אחרא הנעקרת ב{ג}או{ל}ה  העתיד"ה להראות בסוד  דע"ת{תפארת} המקבל האור מן אותיות י"ה-{חכמה ובינה}  ובכך מקובל דע"ת   י"ה-הנקראת "ה{נ"ך}   בגימטריא    ע"-פנים  של התור"ה  בסוד {ע}י{נ}י{ך}   הרי    ע"  בגימטריא     נ"ך  חב"ר ענ"ך  בגימטריא   "קם"-

זה מוחין החכמה  המביא {ג}וא{ל}לישראל   הנקראים "יונים"-זה נשמות קדושות {צדיקים} עליהם נאמר כל ישראל צדיקים יש  להם חלק לעום ה"בא הנקרא  ינו"ן  אות{בסוד  יונו"ת}-סוד החכמה{י}המשפיע למלכות  {ינון}  אור בי{נ}ה  באמצעות  "אות"הייסוד וזה סוד ייחוד  "ינון"-מלך המש"יח  אותיות  י"  שמח"ה-עשר ספירות  בלימה  נקרא  בסוד   י" שמח"ה בגימטריא  שמ"י    ח"ה-בגימטריא י"ג  בגימטריא "אחד" בגימטריא  "אהבה"-זה ס"וד ה{ג}או{ל}ה  שם אהו"ה  ג"ל-דעת קדושה עליה אמר דוד המל"ך –סוד ה"מלכה"-"גל  עיני וראיתי נפלאות עיניך".

ט"ז

"הנך יפה דודי אף נעים אף ערשנו  רעננה"פירוש:ראה  "הנך" בגימטריא    ע"ה  זה סוד הייחוד בין אות  ע"-חכמ"ה  המשפי"ע  למלכות  אות  ה"   את מדרג"ת  בינ"ה הנקראת  "יפה"-מוחין  החכמה{י}מגולה  באמצעות  פ"ה-זה  אות  פ"  בינה  המביאה לגילוי {אור ה}מוחין  הנקרא "אורה"-בפנימיות  הממלכ{ה},וזה סוד "דודי"   בגימטריא    ו"   ח"י תפארת ישראל{אות  ו}  בעל   "חי"-זה מדרגת  ח"י-שם החכמה החתום  במלכות ובך מקובל  "חיה"  אות ח"  בגימטריא  "שמונה"  אותיות   ו"{תפארת}-סוד המשי"ח   אותיות מש"ה  ח"י  ובפנימיותו  "נשמה" חותם  אותיות י"ה-{חכמה  ובינה}  במלכות  שהינה נקראת  "אף"-על שם  "אף וחימה"-

זה הדינים הקשים השורים בה בעת הגלות  ועל ידי "נעים"-שזה  אותיות  עינ"ים-אור החכמה המכחיד הסיטרא אחרא ומביא למיתוק ובישום הדינים מן המלכות בכך זוכה ישראל עם קדושה  ל-"ערשנו" שזה אותיות  שערנ"ו  נוטריקון שע"ר   נו"ן{בינה} המשפי"ע  "עשר"  ספירות בלימ"ה לפנימיות השכינה על יד"י     ע"{חכמת}  "שר"-זה המשיח  {ש}ילה  {ר}ינה-סוד היחודי"ם ש{ג}וא{ל} צד"ק מבצע בכך גואל ישראל מן מידת ה"דין"-הנקראת צדק בתורת הקבלה וחותם   אות  צ"{אור הרחמים}אשר מקורו מן   מוחין  "דק"-זה אות אצילות   אשר באמצעות אות ק"-בינה נחתם באות   ד"-זה המלכות  וזה גאולה{סוד הייחוד} של שם   "צדק"  הכונס לממלכ{ה}  והופך ל"צדקה"-

שם רחמים הממתק ומבשם מידת הדין{צדק},ובכך  "רעננה"-זה סמא"ל הרש"ע   ענ"ן  ר"ע-מידת הדין הקש"ה  מתבט"ל  ,בסוד  הנרמר על ידי ה" יתברך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם  "ואת רוח הטומאה{לשון  הענן האוטם ומבסתיר אור השמש}אעביר {אבער}  מן ה"ארץ"-זה ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק בעול{ם}  [ה]ב"א  הנקרא מ"ה  בגימטריא "אדם"  בגימטריא  שם יו"ד ה"א  וא"ו ה"א-סוד משי"ח {ג}וא{ל}  ישרא"ל  פל"א  נקר"א.

י"ז

"קרות בתינו ארזים  רהיטנו ברותים"

פירוש:הב"ט   "קרות"  זה אותיות   ק"   תור"ה-זה אור בינ"ה אות ק"  החותם   תור"ה  בסוד ת"ו-או"רה מוחין "שמחה"  אותיות  ש"ם  ח"ה-בפנימיות המלכות הנקראת  "שם"   זוכה היא  ל-ח"ה  בגימטריא  י"ג בגימטריא אהב"ה בגימטריא אח"ד  -זה סוד  בתינ"ו אות  ב"-אור החכמה {ב}ראשית  בפנימיות המלכו{ת} הנקראות ינו"ן-  על שם  אות  י"{חכמה} ואתו נ"{בינה} אשר באמצעות אות ו"{תפארת} נחתמים ב"ה-

"ארזים" זה סוד אות א"-החכמה   המ{ג"ל}ה "רזים" בסוד ר"ז בגימטריא "אור"-בפנימיות "ים"-שם המלכות בתורת הקבלה הנזוכ"ה  ל"אורים"-שזה אותיות מא"ור  י" החכמה אשר באמצעות או"ר  מ"י  בגימטריא   נ" תפארת {י"ו   קרנות על חדו}  משפי"ע מדרגת החכמה הנקראת  א"מר-למלכות  סוד  "ראם"  ועל כך נאמר  "ויאמר  יעקב כאשר ראם מחנה אלקים זה"   כלומר ו"י-אמר  זה סוד   תפארת {י"ו} המקבל המוחין מן "אמר"-אור החכמה הנחתם במלכות{ראם}בסוד  רוא"ה  אות  ם"-סוד בינ"ה   שהינו  מחנ"ה  זה ח"ן-{ח}כמת {נ}סתר  בפנימיות  שם מ"ה בגימטריא  "אדם"-תפארת  בעל אות א" –מוחין פל"א  החתום  ב"דם"{מלכות}-מידת הדין הנקראת ד"ם בתורת הקבלה, ובכח המוחין מתמתקת ומתבשמ"ת   על ידי   "אלקים" בסוד  א"ל-זה מידת החסד קי"ם  בפנימיות המלכות  ו"קים"  בגימטריא   "האמא"-בסוד     ה"א{מלכות}זוכה לאחדות ב"אם"-בינה וזה סוד ה{ג}או{ל}ה הארת פנים בפנים-"גאולה"  המכחידה ועוקרת  "רהיטנו"  שזה אותיות  ה"ר  טינ"ה-זה סמא"ל הטמא מלכות רומ"י  הרש"עה  שהינם "ברותים"-בסוד בו"ר  מתי"ם,  ועליהם נאמר   ה"בור"-זה סמא"ל  מלא  בסוד מהוה מוחין  "אלם"-

המצביע על מוחין קטנות בתורת הקבלה-הינו חותם בישראל  "נחשים  ועקרבים"-בסוד עוקרים ונחושים להרוס  האמונה הפנימית המקויימת בתו"ך ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הבא, ומלך המשיח   {י}{ש}מי{ד}   סמא"ל  בכח שם שד"י{שם קדוש}שהינו אור האבות אות ש"  בפנימיות  "יד"  בגימטריא דוד מלך המשיח ח"י  וקיים-זה ב" מדרגות המקויימות ב"ו-ח"י{חכמה}וקיים{תפארת}והינו יגזור  על הייצר הר"ע שו"ט  ד"י    שזה אותיות   ט"ו  שד"י  ו-ט"ו  בגימטריא י"ה{חכמה בינה}החתומים במלכות{שד"י  נקראת בתורת הקבלה] ובכ"ח הייחוד ה"ק{ד}ו{ש}"  בגימטריא  ת{י}   חבר האותיות המסומנות ומקובל   "שדי" זר"ע עמל"ק   נעקר ונמח"ה  ב{ג}או{ל}ה השל"מה " בשם מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא   יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א-

סוד התפשטות האו"ר   תרא"ה  "במהרה"-בסוד משי"ח  מ{ג"ל}ה  שם  מ"ב   אשר באמצעות "הר" סיני{סוד בינה}  חותם באות  ה"{מלכות}או"ר  ה"חירות" שזה אותיות תור"ה חי"ה-תור"ת  משי"ח   שזה אותיות זהות  ל"שמות  ריח"-הארת החכמה{ריח}שהינה  חותמת   ש"ם-או"ת-זה זייו"ג  בין ייסו"ד {אות} למלכות{ש"ם}משי"ח בן דוד{שם}ומשיח בן יוסף{אות}המביא  גאול"ה לישרא"ל ע"ם נאה"ב  על   י"די    ה" יתבר"ך בעל כ"ל הכוחות כול"ם.

 

סליק פרק א"{מכיל  י"ז  מאמרים}  פסוקים  {א} עד  {יז}/ספר  "אור גנוז-שיר השירים"  פרק  א"-פירוש קבלי  מאת רבי גל טופז לבית איפרגן {הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}. 

 

קט"ע  ב"-{מכיל  י"ז  מאמרים}-פסוקים {א} עד  {יז}/ספר  "אור גנוז-שיר השירים"  פרק  ב"-פירוש קבלי  מאת רבי גל טופז לבית איפרגן {הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}.

פרק  ב"

א"

"אני חבצלת השרון שושנת העמקים"

פירוש:ראה  "אני"-זה המלכות השורה כעת בגלות , ובכ"ח   {ח}בצלת  בסוד אות   ח"  בגימטריא   "שמונה"- זה עולם הבינ"ה  ספירה שמינית   המשפיע  עבור"ה {עיבורה} באמצעות  ה"לב"-תפארת ישרא"ל    אות צ"-אור החכמה החותם בפנימיות אות   ת"-מוחין  קודש בכ"ך  סוד הייחו"ד  -אור  ה{ג}או{ל}ה   הנקרא   ח"ת    ב"צל   נראה,  והבט    אור הבינ"ה-ח"ת-לשון מעניק חיות   ל"צל"-

סוד המלכות  השורה כעת בגלות, אך באמצעות אות  ב"- חכמה  {ב}ראשית  זוכ"ה למדרגת  "השרון"  שזה אותיות  שו"ר    נ"ה- זה אור המשי"ח  הנקרא  שו"ר  ובפנימיותו   {נ}צח {ה}וד-רוח הנבוא"ה   החותם  ה"עמקים"-זה הספירות העליונות בפנימיות  ה"שושנה"-לשון שינונים{דינים}- המלכות השורה בעת זו בהארת אחורים{גלות},ועל ידי" "עמקים"-אותיות    ע"{תפארת}המשפיע אות   ם"{בינה} ובכך  "יקם"-

אור החכמה אות   י"  אשר המשכתו נקראת "קם"-מבי"א   חירו"ת  בסוד   "חי"  אורות-שם החכמה בתורת הקבלה לישראל צדיקים קדושים   יש להם   חל"ק  בעולם ה"בא"-שהינו   "אב"  בגימטריא   אות  ג"  חבר  "אב"  ומקובל    א"   ג"ב-סוד הארת אחורים דאב"א{חכמה בתורה}  אשר  הינו    א"  ב"א    למלכו"ת שהינה  אות   ד'"   בגימטריא   א"בא-להראותך זה המדרגה היחידה   אשר מהפכת  דל"ת {קטנות מוחין}לכדי  "לדת" בסוד  ל"-בינה  המשפיע  {ד}עת  {ת}פארת  לשכינה-גדלות מוחין   ז"ה  סו"ד  התור"ה.

ב"

"כשושנה בין החוחים  כן רעיתי  בין הבנות"

פירוש:הבט   "כשושנה"-זה   סוד אות   כ"  במלוי כ"ף  בגימטריא  "מאה"  אותיות "האם"-מוחין בינה המעבר המלכות-"שושנה "  שמה בתורת הקבלה  והעיבור באמצעות   כ"ו   ש"ש      נ"ה,  זה סוד תפארת-כ"ו  בגימטריא   י-הו-ה  יתבר"ך אשר באמצעות  ספירת ייסוד{שש}ו{נ}צח  {ה}וד- חותם ה"אור"  מן בינ"ה-"האם"  במלכות הנקראת בשל כך   "כשושנה"  המראה על שמתבשמת ומתמתקת מן הדינים שבה,  וידעת  "כשושנה"  אותיות   שכ"ה  שונ"ה, כלומר   שכ"ה-מראה בתורת הקבלה על מיתוק  ש"כ  ניצוצות די"ן  ובכח בינה{אות    ה"}הופך ל"שכה"-לשון הדינים    בכח אות   ש"-

אור האבות  עלו  לשורש הש{כ}ינ{ה}  ונתבשמו, ועל כך נאמר  "בין"-בסוד אות  ב"-חכמה {ב}ראשית  חותמת  י"ב  צירופי  יהוה{תפארת}באמצעות   בינה{אות  ן"} בפנימיות   המלכו{ת}-וזה סוד הייחוד   {ב"י}-ן   שזה אותיות ב"ן    י",  תפארת{בן}  -המכיל אות החכמה{ב} ואות הבי{נ}ה   ומזכה השכינה ב-י"{עשר} ספירות בלימ"ה  המכחידים ועוקרים  "החוחים"-זה סמא"ל  הטמא מלכות הסיטרא אחרא הנמחית ב{ג}או{ל}ה השלמה,וזה הנאמר כ"ן  בגימטריא     ע"  פנים  של  התורה-תפארת  העוקר "רעיתי"-לשון רעתי –

זה אומות העולם  הנקראים ע"ת   ר"ע  -לשון בכל עת  פוגמים ב"שכינה"-שזה שמה בתורת הקבלה,וב{ג}או{ל}ה   "הבנות"  בסוד   ב"ה{מלכות}נ"{בינה}-המשפיע עבורה באמצעות  "אות"-זה הייסוד   את  אות  ו"{תפארת}  ובכך השכינה  "את"-כ"ח הנקבה מקבלת השפע מן  "אות"-כח הזכר "המשפיע"  שזה אותיות זהות  ל"ענפי  משה"-בסוד   המשי"ח  אותיות  מש"ה ח"י  בעת הבאת הגאולה עושה שימוש על  ידי שמות קודש הנקראים ענפי"ם   בסוד    ע"  פנים של התורה-

משיח מוליד{מביא לגילוי השמות מתוך התורה}בכ"ך  המלכות זוכ"ה   ל"פנים"-בסוד חסדים  בסוד  מ"ן  -זה המלכות הנקראת  {מ}יין {נ}וקבין-סוד התפילה שמעלה בשערי מעלה בכך מושכת פ"י  בגימטריא   אור  ה"צ"דיק-חכמ"ה בסוד  מ"ח  החתום  בש{כ}ינ{ה}.

ג"

"כתפוח בעצי היער  כן דודי  בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי"

"כתפוח"  זה סוד  {כ}תר {ת}ורה-תפארת ישראל החותם "חופה"  בפנימיות אות  ת"-זה המלכות וזה סוד ייחוד  "כתפוח" –תפארת  הינו   פו"תח {מושך}מוחין  כ"ףבגימטריא  "מאה"  אותיות "האם"-סוד בינה  עבור{עיבור} היע"ר  שזה אותיות  "העיר"-זה משי"ח  שהינו  ב"ן-בסוד בעל מדרגת  ב"  כפול  נ"  בגימטריא  "מאה"-גדלות מוחין החותם המוחין במלכות   המהוה  "דוד"י  בסוד חותם אות  י"  החכמה בפנימיות המלכות  הנקראת  "דוד" בכך מזכ"ה   "בין"-שזה אותיות בי"ת     נ"-המלכות   באור  "הבנים"-זה הספירות העליונות שהינם   "בצלו"  אותיות  צ"ב   ל"ו-כלומר   צ"ב-   זה בסוד     צ"  כפול   ב"  בגימטריא  ק"ף  חב"ר    צ"ב  ומקובל      ק"ב    פ"ה    צ",

הרי  ק"ב  בגימטריא "אלהינו"-משפיע   ל"צדיק"-זה ייסוד השורה  במלכות  -הנקראת  "פה"   את מוחין הבינה  -פ" המתייחד  באות  ה"{מלכות}ובאיחודם  "פה"  בסוד  פ"  כפול  ה"  בגימטריא    מקובל   ת"   חב"ר  פ"ה ומקובל  שם  תפ"ה  בגימטריא "תהלים"-זה אור המשי"ח עליו נאמר  "חמדתי"  שזה אותיות   ח"  מדת"י-סוד ו"  נשמ"ה{בגימטריא   ח"} המהוה   "וי"-שבתי  בסוד  י"ו    אורות   כנאמר   על משה  "יו קרנות על חדו" בסוד  אות   ח"-ד"ו   זה תפארת{ח}  ובפנימיותו  אור החכמה{ו"ד   בגימטריא  י"} המשפי"ע  "ופריו"  בסוד  פר"י   ו"ו   בגימטריא  י"ב  צירופי יהוה יתהלל המבשמים וממתקים     רי"ו   פ"ו-זה המלכות השורה  במצב דינים  ו"ריו"  בגימטריא  פ"ו   ו"פו"  בגימטריא "אלהים" וב"  השמות זקוקים למיתוק {מתוק}בסוד  "לחכי"- סוד   חי"ך-זה שם החכמה  בתורת הקבלה אשר באמצעות בינה{אות  ל"}   משפיע  כ"ח{בינה}   ל"י-זה  תפארת]המכיל החכמה{י}  והבינה{ל} בפנימיותו   וחותמה   במלכות  הקדו"שה.

ד"

"הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה"

פירוש: "הביאני"  זה אותיות    ינו"ן  הב"א- זה עול ם הבינה{הב"א} המשפי"ע  "אב"-זה סוד החכמה למלכות-{ינון}-אשר בכך זוכ"ה למידת "אל"- חסד בתורת הקבלה   ,וראה  המלכות הינה  בי"ת  בסוד  אות  ב"-חכמה  בראשית  שהינה  ת"י  בגימטריא "קודש"-חותם בפנימיותה   "היין"-זה אור החכ"מה אש"ר באמצעות כ"ח{בינה} המשפי"ע  שם  מ"ה בגימטריא  "אדם"  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א- לשכינה  הנקראת  ו"דגלו-

זה  תפארת{ו}אשר באמצעות הצדיק-"דג"-המשפיע  ד"   כפול ג"  בגימטריא  י"ב צירופי יהוה יתהלל  למ{ל}כ{ו}ת  בכך ה{ג}או{ל}ה- "עלי" בסוד   ע"  פנים של התורה  נתונים  לתפארת הנקרא   ל"י  בגימטריא אות  ם"-ובכך   על"י  בגימטריא "עם"  ישראל  זוכה  ל-ק"י  בגימטריא  "מאה" בגימטריא מ"ו-סוד  {מ}כפול  {ו} בגימטריא  "רם"-

זה מוחין בינ"ה ם"  בפנימיות  אות  ר"-המלכות   שבכך  זוכה ל"אהבה"- סוד אות  א"  החכמ"ה באמצעות  ה"ה-{ה}רב  {ה}גדול- זה תפארת משה הנקרא "גדול"{דגו"ל}משפיע  ל"בית"-השכינה  מוחין "אהבה"  בגימטריא   י"ג  מידות הרחמים שהינם   י"  כפול  ג"  בגימטיא    ל"   בגימטריא    "יגל"-לשון  שימח"ה   אותיות  "המשיח"  הינו מש"ה  ובפנימיותו  ח"י  אורו"ת  שזה אותיות  וא"ו  חירות, סוד וא"ו  בגימטריא  "אחד"  בגימטריא "אהבה".

ה"

"סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני"

פירוש:הבט  "סמכוני"  זה אותיות  כ"ו  סימ"ן-סוד תפארת  שם  כ"ו  בגימטריא יה-וה  יתבר"ך  המקבל מוחין  ס"י  בגימטריא   ע"  במלוי עי"ן-אור החכמ"ה ומשפי"ע למלכות-הנקראת  "מן" בגימטריא  צ",זה סוד ה{צ}דיק  ייסוד  עולם –מלך  המשי"ח אותיות מש"ה  ח"י  ובפנימיותו  "באשישות"-שזה אותיות זהות ל-  א"ב   ש"    ישות-זה סוד נשמת  משי"ח  הנקראת  בפנימיות אור האבות-ש" המעבר המשי"ח ב"אב"-{א}לפא  {ב}יתא  צירופים-אור החכמ"ה  שהינו  רפדונ"י  -לשון    רופ"א  די"ן, החכמה מבשמת וממתקת{רפואה} את המלכות{דין}  וזה סוד הנאמר  "רפדוני"  זה אויתות   פדיו"ן   ר", וכידוע המלכות הינה אות  ר"  ו"פדיון"-זה תפארת  בסוד פד{י"ו}ן   כנאמר על משה  "[י]ו [ק]רנות ע[ל] חד[ו]"- חבר האותיות המסומנות ומקובל  "קולי"-זה תפארת הנקרא "קול" בתורת הקבלה ובפנימיות  אות  י"{חכמה} המושפעת למכלכות   פ"ד{ספירת ייסוד} המבטלת "דין"-מלכות ובמשיכת חסדים  עבור{עיבור} ישראל מקובל  "פדיון"-

לשון  אות    ן{בינה}  פוד"ה   בגימטריא    ו"  ט"פ- זה סוד   ט"פ  אלף אלפים  {אורות}הכונסים במלכות ויחד עימה  שהיא  גם כן אלף אלפים  יש רבו"א אלפים וזה סוד  י"ג אלף רבוא עלמין   ו"יג"  בגימטריא  "אהבה"  בגימטריא "אחד"-זה סוד   א"ד-תפארת ישראל  המכיל    ח"  בגימטריא  "שמונה"  שזה אותיות  ו"  נשמ"ה  וחותם ב"שם"-זה המלכות    אותיות נ"ה-{נ}צח {ה}וד  או"ר  ה{ג}או{ל}ה-"נבואה"   הנקראת  "בתפוחים"  בוודאי "בת"-סוד  אות  ב"- חכמה {ב}ראשית  הכונסת למלכו{ת}  הנקראת  "בת" על ידה    המשי"ח  זה אותיות מש"ה ח"י   פות"ח-ים, שזה אותיות  חיו"ת  פ"מ  בגימטריא   ק"כ  צירופי אלקים{בינה}  המכחידים ועוקרים הייצ"ר  הר"ע סמא"ל הרשע-מלכות  רומ"י  הנקראת "חולת"-הינה   מוחי"ן- "חול"-סוד הטומא"ה   אות  ת"-

דסיטרא אחר"א   סוד לחו"ת  שזה אותיות  ל"ח   או"ת   בסוד   דין{ל"ח} השורה  ב"חלאות"-זה מלאכי החבל"ה המהויים "חלולי  אות"-הינם מהוים ה"חלל"-הריק מן ה"אור"  בגימטריא ר"ז  וחותמים בישראל חיסרון  באמונ"ה-סוד מדרגת  "אני"-שכעת שורה בגלות, ומלך המשיח על יד"י אור  "אין"  סוף  ו"אין" בגימטריא  א"ס-{א}ין  {ס}וף   חותם  אות  א"י  אור הבינה בסוד {א}דנ{י}   המכחיד הסיטרא אחרא  ובכך    נ"{מלכות} זוכ"ה  ל"סוף" בסוד    ס"ו     בגימטריא  "בן  דוד"-

זה מלך המשיח אשר בשנת תש{ס"ו} הח"ל   פוע"ל  -בסוד חותם  ע"ל  בגימטריא "מאה"  אותיות  "האם"-מוחין בינה בפנימיות  השכינה ובכך מבשם  הדינים  הקדושים  הנקראים  פ"ו  בגימטריא  "אלהים"-וזה בזכות אות פ"  בינה  המשפי"ע  לתפארת   אות  {ו"}   א"  מיל"ה- זה אור החכמה אשר מכלה כל קליפה דסיטרא אחר"א.         

 ו"

"שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני"

פירוש:הבט  "שמאל"ו   זה סוד  החכמה המלווה  בדינים{קו שמאל-גבורה}אשר מעברים  תפאר"ת  סוד אות  ו"  במדרגת  "תחת"-אשר מצביע בתורת הקבלה על  דינים-לשון "אחורים",  ותראה   ת-חת בסוד  אות  ח" בגימטריא  "שמונה"-שזה אותיות    ו"-תפארת  הנשמ"ה המשפיע למלכו{ת}-המוחין המקובל  בק"ו  שמא"ל-בסוד  בינה אות  {ם}  מעברת אות  {ש}  -האבות  הקדושים ובאיחודם  החכמה כונסת ב"שם"-זה המלכות בתורת הקבלה אש"ר   בכך זוכה   לאות  א"-חכמה סתימא{סתומה} החותמת בפנימיותה    ל"  כלי"ם  שזה אותיות "כללים"-לשון כוללת  מלכות כל האור"ות{ספירות}-וזה מזכה אותה  ב"אל"-חס"ד  בתור"ת  הקבלה-סוד  הייחו"ד   "שמאל"-

 סוד  ש"ם{מלכות}זוכה  ל"אל"{האמונה} ובייחו"ד א"-החכמה  באמצעות   תפארת  "שלם"  בגימטריא   {ש"ע}  או[ר][ו]["ת]-משיח בפנימיותו חבר האותיות המסומנות ומקובל   סוד ה"שערות"-זה שע"ר  או"ת-סוד  עש"ר ספירות בלי"מה"-   אשר באמצעות ייסו"ד{או"ת}-המשי"ח אותיות  מש"ה ח"י  מקובלות במלכות בצורת"  די"ן -שערו"ת  בסו"ד    ש"ע   תור"ה-זה   ש"ע  {עולמות}-העלמות-החותמים  ע"   פנים  של התורה  בפנימיות ה"רשות"-זה המלכות   בסוד    ש"ר   ת"ו-תפארת {ש}ילה  {ר}ינה-סוד הייחודים של המשי"ח   חותם   תי"ו  בסוד   י"ו   אורות כנאמר על מש"ה  "יו קרנות על חדו"-בסוד "חדו"  בגימטריא  ח"י   -אור החכמה כך נקרא {כ"ו}נס   על ידי שם כ"ו  בגימטריא יהוה יתהלל  למלכו{ת}- וזה "יי{ח}וד     אותיות    יו"ד    ח"י   ו-ב"  השמות מצביעים על חכמ"ה  ובמידה וממלא  אות   "ואו"   באותיות    י{ו}ד   ח"י     מקובל   י"ד   יוח"אי-

זה סוד המשי"ח אותיות  מש"ה  ח"י  ב{ר}בי  {ש}מעון  {ב}ר "יוחאי"-סוד  {י}"ו [מ]וחין   [מ]ש"ה –בסוד "מים" בגימטריא   צ"-אור המשי"{ח}   חותם  אות  ח"  בגימטריא "שמונה"  אותיות   ו"-תפארת  הנשמ"ה    בפנימיות  "אי"-זה  רשב"י  אשר השיג אור  בינ"ה שם  {א}דנ{י} ומשפיע  למלכות  הנקראת  "דן"-לשון הדינים השורים בה עקב  הינה היחידה המקבלת אור החכמה אשר כידוע מקובל מלווה בדינים-וה-צ"  זה ה{ג}וא{ל}  ממתק ומבש"ם  בכח ש"ם   מ"ב-אור אצילות את המלכות  בסוד  "לראשי" שזה אותיות   זהות  ל-י"ש  רל"א,  והרי  י"ש{בינה} מעברת   רל"א-זה תפארת  הנקרא ישרא"ל   אותיות י"ש  רל"א-סוד הייחוד  תפארת ובינ"ה-החותמים  "חירות" בסוד  ח"י  תור"ה-זה אור  המשי"ח  הנקרא   "לראשי" אותיות  "ישראל"-בסוד   ה{ג}וא{ל}  בעל   ל"י   ראש" ו-ל"י  בגימטריא  אות   ם"   חבר  "ראש"  ומקובל  א"ש    ר"ם-

זה החכמה העליונה{רם}  בפנימיות  ה{ג}וא{ל} המעוררת  "אש"{דינים}-במלכות  בסוד  "עלה עשן באפו" והרי  "ב"-זה אות החכמה  {ב}ראשית  השורה במשי"ח הנקרא   "אפו"-בסוד  הינו מייחד אות    א"  מן  ר{א}שית באות   {ב}ראשית  ובכך מקובל   "אב"-זה שם החכמ"ה הממת"ק   א-{פ"ו}-בגימטריא "אלהים"-מידת הדין הקדושה במלכות  ובכ"ך   "אפו"  הינו  מתהפך לכדי  פל"א    ו", סוד  החכמה  פל"א   שזה אותיות  פ"ה   א"ל-להראותך אשר חסדים מושפעים בזאת החכמ"ה  לעבר  תפארת{ו"} המעבר המלכות   באות  אל"ף-ספירת החכמ"ה   שהינו    מהוה   פ"  זה בינ"ה  החותם  על ידי השפע  שמקבלת  מן  פל"א{חכמה}   את  האור  במלכו{ת}   על ידי   "אל"{תפארת}  וזה ייחו"ד  -ה{ג}או{ל}ה  הנקרא  "וימינו"  בגימטריא     נ"ס   ו"ו,

זה סוד {בינה}-"נס"  החותמת    ו"ו  בגימטריא   י"ב צירופי  אלקים  במלכות  בסוד  אות  נ"{בינה}  עימה  "ס"ומך ה"  לכל הנופלים  בסוד  "תחבקני"  אותיות   זהות ל-חת"ן  יב"ק,  סוד תפארת  בעל  אות {ח}-בגימטריא שמונ"ה  אותיות   ו"   נשמ"ה  המשפיע  מוחין בי{נ}ה למלכו{ת}   סוד ייחוד  חת"ן  ובכך מקובל  {י}חוד  {ב}רכה  {ק}דושה בכ"ל  העולמו"ת-וז"ה {ג}או{ל}ה   שזה אותיות זהות  ל- ז"ו    אהו"ה   גל"-סוד הנאמר על ידי דוד המלך  עליו השלום  "גל עיני וראיתי נפלאות עיניך"-בסוד   אות  א"-נ{פלא}ות   החכמ"ה אשר באמצעות  אות  ה"{בינה}  חותם שפע בתפארת ומלכות{סוד ו"ה}וזה יחוד "אהוה"-

דעת קדוש"ה  "גל"-נקרא בתורת הקבל"ה-וז"ה המשי"ח  אותיות  מש"ה  ח"י  ובפנימיותו ראי"ה-חכמ"ה  הנקראת  "גל עיני"  שזה  אותיות   ענ"ג   ל"י-וזה שם החכמה בתורת הקבלה "ענג"- ע"  פנים של התורה הכונסים למלכות  "גן"-שמ"ה.

ז"

"השבעתי  אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה אם תעירו  ואם תעוררו את   האהבה  עד שתחפץ"

פירוש:הבט  "השבעתי"   זה אותיות  זהות  ל-י"ב  שע"ה  ת"-זה סוד הייחו"ד   תפ{א}רת    {י}שר{א}ל  חב"ר האותיות המסומנות ורא"ה  שם  קדוש  אא"י  בגימטריא י"ב   צירופים{ציפורים}-זה נשמו"ת  צדיקים  אש"ר  נקראי"ם   "שעה"  בסוד  מהוים  ע"  פנים של התור"ה החותמים  במלכות  {ש"ה}-שמה לשון קורב"ן-אות ת"  בגימטריא "ארבע מאות"  זה אותיות   זהות  ל-ע"ב   או"ר    אמ"ת,  והרי כידוע הצדיקים ממתקים ומבשמים המלכות בכח   שם  ע"ב  בגימטריא "חסד" שהינו   מהוה  "אור"  בגימטריא   ר"ז   ק"ו  "האמצע"-הנקרא אמ"ת-בסוד  אות א"-זה חכמה  אשר באמצעות אות   ם"{בינה}   מחייה  המלכו{ת}  וזה סוד א-מ-ת  תורת ישרא"ל    הנקראת  "אתכם"-

בסוד בפנימיות  השכינה "את"  שמה   הצדיקים  סוד אות   כ"  במלוי כ"ף  בגימטריא  "מאה"  אותיות  "האם"-זכו ל{מ}וחין בינ"ה משפיעי"ם    כ"א   ת"ם-בסוד   כ"א בגימטריא שם אהי"ה   ה"חוקק"  בגימטריא  "רוח"   האמונה הנקרא "תם"  בתורת הקבלה וזאת הרוח  הקדושה מכחידה ועוקרת ה"מת"-זה סמא"ל הרשע מלכות הסיטרא אחרא,וב{ג}או{ל}ה השלמ"ה    "בנות"  בסוד   ב"ן  או"ת-זה תפארת{בן} השורה ביחוד פנים בפנים  ב"אות"{הייסוד}  משפי"ע "ה"בנות{אורות}  חדשים למלכות בסוד הנאמ"ר "בורא   נשמות חדשות"-ו"נשמות"  זה אותיות  נ"  שמות-

זה אור הבינה{נ"}המשפי"ע  "שמות"  שזה נוטריקון   ש"ם  או"ת-בפנימיות המלכות{ש"ם}  אות  א"-החכמה באמצעות  אות ו"{תפארת} חותמת {ת"}ו  -סוד הנגינה{ג}או{ל}ה- בסוד  אמ"ש   ת"ו- זה  אותיות  אמ"ש-  {א}ור {מ}וחין  {ש}לם-גדלות מוחין  הנקרא  "ירושלים"  שזה אותיות שו"ר  מילים, וידעת  "שור"-זה אותיות    ש"ר   ו"-זה המשי"ח אותיות  מש"ה ח"י-  בסוד  בעל  "שם   חיה"-זה מוחין  חי"ה    בסוד הנשמ"ה{אות  ח"  בגימטריא  בסוד "שמונה"}בפנימיותה  אותיות  י"ה-חכמה ובינ"ה   שהינם מהויים  "בצבאות"  בסוד "בצב"-בגימטריא צ"ד  -זה המשי"ח אשר   "צד"  בסוד  צ"    כפול  ד" בגימטריא  ש"ס-מהוה {ש}ש   {ס}דרים  סוד  "אות"- ברית  תורת ישראל המהוה חר"ב  ה{ג}וא{ל}  אשר בכ"ך עוקר ומכחיד סמא"ל הטמא  מלכות רומי הרש"עה,

וידעת  "בצבאות"-לשון ב"צבעים"-אשר בתורת הקבלה מצביע על דינים  ב"אות"  הדי"ן  המשי"ח שזה אותיות מש"ה  ח"י    חותם  את סוד   בצ"-  "אבות", כלומר  "בצבאות"  מלמד  שבאות  צ"{משיח} אור ה"אבות" –סוד א"ב  או"ת-{ח}כמת [צ]ירוף [ה]אותיות המהוה  "החץ"-הממית  הסיטרא אחרא  ב{ג}או{ל}ה, וזה סוד "באילות" אותיות  ל"י   אבו"ת,   ו"לי" בגימטריא אות  ם"   חבר  "אבות"  ומקובל  מ"ב   אות", זה אור אצילות-שם מ"ב   בסוד  מ"  כפול   ב"  בגימטריא פ"   חבר אות     ומקובל   "פאות"-שם האבות הקדושים בתורת הקבלה המהוים   פ"ה{בינה}  אשר באמצעות "או"ת  סוד    "וא"  בגימטריא אות ז"-זה מש"ה הכולל  חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות{ז" מידות} מעברים אות    המלכו{ת}-הנקראת  "השדה" בתורת הקבלה  ובכך מוחין  "אם"-זה בינה  עוקר ומוחה  "תעירו"—

זה סמא"ל  הינו  גורם רעו"ת  לעם ישראל בעת הגלות   והמשי"ח  הינו     בעל מוחין  ש"ם   חי"ה  על יד"י רי"ו   ע"ת-ורי"ו בגימטריא "גבורה"  {ג}וא{ל}  "עת"-השכינה כך נקראת התורת הקבלה,ועל כך נאמר  "עד"-זה  המשיח בסוד "עד"  בגימטריא  אות  "למד"  -הינו בעל ל"  -סוד בינ"ה  אשר זוכה בכך בזכות מ"ן-{מ}יין {נ}וקבין –אור התפילה המעלה בשערי מעלה  ובכ"ך  "האהבה" סוד  ה{אהב}ה   -"אהב"  בגימטריא    ח"  בגימטריא "שמונה"  אותיות   ו"   נשמ"ה   מגולה במלכות  "שתחפץ" בסוד   בעת  הגלות הינה  שורה  ב"חציפות"-זה סמא"ל הטמא שהינו  כל"ב  חצו"ף-אומות העולם הסיטרא אחרא, 

אך ב{ג}או{ל}ה השלמה   ה{ג}וא{ל}  יעקו"ר ויימח"ה  זכ"ר סמא"ל  על יד"י אות   ש"  "אור האבות" שזה אותיות  זהות ל-  את"ה   ו"  אור"ה   בה" במלכות   הקדושה חתמתה  ב" כפול  ה"  בגימטריא  י"  החכמ"ה  המכחיד  כל קליפה דסיטרא אחרא.

ח"

"קול דודי  הנה  זה בא  מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות"

פירוש:  ראה  "קול"-זה תפארת ישראל בסו"ד  הינו  בע"ל   קו-א"ל   סוד אור אין סוף יתברך{ק"ו} בפנימיות  "אל"-זה המשי"ח אותיות  מש"ה ח"י   ומשפיע חיו"ת  עבור   {דוד}י   זה  מלכות{דוד} אשר באמצעות אות  י"-החכמ"ה  זוכ"ה למוחי"ן "הנה"  בגימטריא   ס"  חב"ר   הנ"ה  ומקובל  ה"  סנ"ה-זה מוחין בינ"ה    בסוד  "הסנה הבוער"- לשון  עבור  המלכות  באות  ס"{בינה}  באמצעות  נ"ה-{נ}צח  {ה}וד-הנבוא"ה  שור"ה  בממלכ"ה כנאמר  "רוח"-זה תפארת  חותם "קודש"{אור החכמה} במלכות  שהינה מכילה  אותם ועל כן  שמה  "רוח קודש"-

שזה אותיות  זהות  ל"קושר  חדוש"-זה המשי"ח הנקרא  "חדוש"-בסוד הנאמר  "ורוח נכון חדש בקרבי" כלומר אות  ו"-סוד תפארת הנקרא "רוח"  בסוד   תפארת  הינו    ו"   נשמ"ה  בגימטריא  אות  ח" אשר חתום  בפנימיות אות   ר"  סוד המלכות  ו"קושר" ייחוד "ר-ו-ח-"   בכח מוחין בינ"ה    הנקרא   נ"כון  בסוד  כ"ן  בגימטריא  ע"  פנים של התורה המושפעים למלכות  אות   "נון"   וראה     נכו"ן  בגימטריא עו"ן-להראותך  על ידי "כונות"  מלך המשי"ח  אותיות  ש"ם  -מלכות בפנימיות מוחין חי"ה-בכך עוקר ומוחה את ה"עון"-זה מלכות הטומאה דסיטרא אחר"א,ועל כך נאמ"ר ז"ה-

בגימטריא  י"ב  צירופי יהוה יתברך{תפארת} בפנימיותו ב"א    א"ב-שם החכמה בתורת הקבלה  {א}לפא {ב}יתא צירופים  הנקראים  "מדלג"  שזה אותיות   ד"ג  מ"ל- זה הצדיק{ד"ג}  ובפנימיות  מ"ל  בגימטריא  ע"  פנים של התורה שהינם  "עמל"   בגימטריא  "קם"-זה משיכת החכמ"ה   הנעשית על ידי ה{ג}וא{ל}  באמצעות  ע"ל בגימטריא "מאה" אותיות   "האם"-מוחין בינ"ה  סוד  ע"  החכמה האוחד  ב-ל"  בינה  ובכך  "על" בפנימיות תפארת ישראל סוד "הרים"  -זה האבות הקדושים העוקרים ומכחידים  "מריה"-זה  מלכות רומי הרשע"ה הנקראת  "מקפץ"  סוד  מו"ם-קצ"ף  זה מלך חבל"ה החותם עצבו"ת{עצבים-קצף} בפנימיות  ישרא"ל  ומלך המשי"ח המהוה  פ"   ק"ץ  -בסוד  פ"  בגימטריא "שמונים"   חבר  ק"ץ  ומקובל    "שמו   צ"  קנים"- אור החכמ"ה   -

שם  ק"ן  בפנימיות  המלכות{ים}  הוא "ינקום"  ויעקור  "קצף"-מלאך הסיטרא אחר"א, ובכך   ע"ל  בגימטריא  מא"ה   חבר  ע"ל   ומקובל  א"   מעל"ה-סוד  החכמ"ה  שהינה "אלף"  וחותמת  "פלא"-התפארת הינו  פ"ה  א"ל{רוח הנבואה} בפנימיות המלכות  מזכה ישראל  במוחין  "הגבעות" שזה אותיות  ע"ב  גאו"ת   סוד ע"ב  בגימטריא  חס"ד   שהינה  {ג}מילות  {ח}סדים  בסוד ח"ג-כך האבות הקדושים נקראים אשר באמצעות או"ת{ייסוד}  המלכו{ת}  זוכ"ה לאות  "ואו"  בגימטריא "אהבה" בגימטריא "אחד"-וזה ייחוד ה{ג}או{ל}ה   שם  אה"וה  {ג"ל}-דע"ת  קוד"ש בגימטריא  ת"י   מ{ג}ו{ל}ה   בשנת  גלג"ל  בגימטריא ס"ו  בסוד  בשנת  תש-{ס"ו}   בגימטריא  "בן דוד" מלך המשי"ח  הח"ל  פעולות ה{ג}או{ל}ה   והינ"ו מעיד על אמיתות  התורה בכ"ח  ש"ם  אהו"ה    בגימטריא "טוב"    כנאמר  "טעמו  וראו כי טוב  ה"  -

כלומר  המשי"ח באמצעות  "טעמי"  תורה   סוד  ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד  אותם חותם ב"עמו"-זה המלכות  ובאחדותם עשר ספירות  הנקראים  "טעמו"  בסוד  ע"ט{עיט}-זה שם משה רבינ"ו  והינו בעל מוחין  מ"ו-מ" כפול  ו"  בגימטריא   ר"ם  חב"ר מ"ו ומקובל  "מורם"-בכך חותם  "וראו"-לשון ראייה-שם החכמה  בפנימיות כ"י  בגימטריא אות  ל"  חב"ר כ"י ומקובל כל"י-{כ}הן {ל}וי  {י}שראל-

זה השכינ"ה   שהינו זוכה לאור  ט"ו-ב   בסוד  אות  ב"  חכמה  {ב}ראשית  חותמת בפנימיות ט"ו  בגימטריא אותיות י"ה    המהוים  ב"ו"{תפארת}    {ט"}  אורות   הבוני"ם הממלכ{ה}   חב"ר      ט"  כפול  ה"  בגימטריא "אדם" בגימטריא  יו"ד ה"א וא"ו ה"א-התפש{ט}ות  או"ר החכמ"ה שזה אותיות  כ"ח{בינה}  השורה  ב"מה"{ישראל} מ{ג}ו{ל}ה  ב{ג}או{ל}ה  השלמה שהחלה בשנת  "גלגל" בגימטריא  ס"ו   בגימטריא "בן דוד"  גואל ישראל החל משנת תש{ס"ו}.

ט"

"דומה דודי לצבי או לעפר האילים הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח  מן החלנות מציץ מן החרכים"

פירוש:הבט  "דומה "  זה אותיות  ד"ו   ו"מה"- זה סוד   אור החכמה  ד"ו  בגימטריא   י"  המשפי"ע מוחין לתפארת-שם מ"ה הגימטריא אד"ם הגימטריא י"ו ה"א  וא"ו ה"א-השם המפור"ש  אותיות  שופ"ר  מש"ה- זה סוד מוחין בינ"ה{שופר}אשר מלביש  את  משה{תפארת} בפנימיותו   ויחדי"ו מעברים את המלכות מן השפע שבינ"ה מקבל מן  ו"ד  בגימטריא  י"  החכמה,

וידעת  "דוד"י- זה מלכות-שם דו"ד בתורת הקבלה אשר הינה היחידה הזוכה לקבלת  אור החכמ"ה הנקרא   לצב"י-החכמה  "צבי" בגימטריא   ק"ב   בגימטריא  "אלהינו"  המשפיע לבינ"ה אות  ל"  החותמת  המוחין בתפארת  וסודו  "למד"  בגימטריא  "עד"-בסוד הינו  ע"  פנים של התורה  אשר חתומים בפנימיות  אות  ד"-{מ}לכות [ה]קדוש"ה  אשר זוכה בכך לשם  מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא  יו"ד ה"א  וא"ו ה"א  התפשטות המוחין   סוד   "וא"  בגימטריא ז"-מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות ,

וזה הנאמר "ל"-בינה   {ג}וא{ל}ת  ה"עפר"-מלכות   הינה  פ"ר{סוד הדינים}  ואות  ע"-תפארת  סוד  שבעים פנים של התורה ממתקה ומבשמ"ה  "בע"זרת  שם  ע"ב   בגימטריא   ח"סד   שהינו    "זרת"  -בסוד   ר"ז    בגימטריא "אור"  המושפע  לאות  "ת"-מלכו"ת"-וזה ייחוד"ים  המביאי"ם  {ג}או{ל}ה  בסוד "האילים"- אותיות   "האי"-לים,   וראה "האי"  בגימטריא  י"ו- בסוד הנאמר על המשי"ח  אותיות  מש"ה ח"י  "יו קרנות על חדו"-בסוד בפנימיות "קרן"-המלכות בתורת הקבלה  יש   בפנימיותה   מדרגת   "לים"  בגימטריא     פ"- סוד בינ"ה   ו-פ"  בגימטריא "שמונים"  סוד   אות "נ"  השורה   ב"שם"-כך המלכות נקראת בתורת הקבלה ותפארת הינו "נושם   ים"-סוד  נ"ונ   בגימטריא   ק"ו- אור אין סוף יתברך באמצעות   אות  ש"-תפארת חותם מוחין בינה-אות  {ם} בפנימיות  ה"ים"-מלכות-וזה סוד הייחודי"ם הנעשים על ידי הצדיקים{האמיתים}-ב"שדה"-

שם השכינ"ה המקבלת השפע מן "אם"-בינה   ובכך  שם  "הנה"  בגימטריא  "ס"   חבר   שם  "הנה"  ומקובל   ה"  סנ"ה- סוד   "הר סיני   שזה אותיות  זהות ל-"יין  סמך"  הר"- אור החכמה  -יי"ן   בגימטריא   ע"   פנים של התור"ה  משפיע   לאות  ס" –בינה ובאיחודם   ע"ס-{ע}שר {ס}פירות מתמלאו"ת  באו"ר  סוד    "סמך"  בגימטריא  ק"כ  צירופי אלקים-קדושים  הממתקים ומבשמים  דיני המלכות  וזה סוד  "אש אוכלת אש"-דין עליון   בכ"ח   ייחוד  קדוש  הנקרא  "אוכל-ת"  סוד   "אוכל"  אותיות זהות  ל-כ"ו   וא"ל    ומצביע הדבר על  שם    י-הו-ה יתברך העולה בגימטריא  כ"ו  ומושך  לפנימיות המלכות ש"ם  א"ל-סוד חכמה{א}  ובינה{ל}  אשר"  באיחודם  בסוד  "אל  זועם" הקליפות דסיטרא אחר"א  באפשרותם חס ושלום לאחוז במקום כ"ה גבו"ה  וזה השמות  מכחידים הייצ"ר הר"ע   -

שהינו  "אש"  ובעת  ה"אש"   העליונה  נוטל"ת  מן  ה{א}ש  התחתונה אות א"-אור החכמה שמהוה שורש לכל הדינים כידוע   בן "א"ש תחתונה  מתהפכת לאות  ה"   חב"ר  אות  ש"  והחל"ף  סדר האותיות  ומקובל  "שה"-הייצר הרע   נשח"ט ועולה כקורב"ן ובכך המלכו{ת}   ז{ו"כ}ה   לחירות באמצעות  ז"ה-סוד שם תפארת  החותם בפנימיותה  כ"ו-אור   כ"ף  בגימטריא "מאה"  אותיות  "האם"-מוחין בינ"ה  המעניקה למלכות ו"  קצוות  חסד גבורה תפארת  נצח הו"ד  -וזה סוד "עומד"-שהמלכות מעלה תפילה{הנקראת  עמיד"ה} בכך זוכה ל-ע"   מיד"ה-שבעים פנים של  התור"ה   העוקרת ומכחידה "אחר"-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,וראה המשי"ח אותיות  מש"ה  ח"י   הינו סוד "כתלנו"-{כ}תר {ת}ורה  {ו}רינה  {ל}ב   {ן"}-והינ"ו   "משגיח"  שזה אותיות ג"  משי"ח-משפיע  ג" קויםימין{חסד}שמאל{גבורה}אמצע{רחמים}למלכות  הנקראת מ"ן-

בסוד  מעלה {מ}יין  {נ}וקבין{תפילה} שהינה  חותמת עבורה{עיבורה}  {"החלונ"ות}   בסוד   "החלון"  בגימטריא  "חופה"   של אותיות  י"ו   בפנימיות  המלכו{ת}   ובכך מקובל קש"ר  ייחו"ד   הנקרא   תי"ו   חופ"ה- בסוד    ח"ה  בגימטריא "אהבה"  בגימטריא  "אחד"  בגימטריא  י"ג  מידות הרחמים  מבשם  וממתק דיני המלכות הנקראת שם פ"ו בגימטריא "אלהים"  ובכך  תפארת  אותיות י"ו-כנאמר על משה "יו קרנות על {חד"ו}  בגימטריא ח"י- שם החכמה בתורת הקבלה משפי"ע   כ"ח  מ"ה  בגימטריא    אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  למלכות הזוכה לגאול"ה-"חופה"-בתורת הקבלה  סוד  פ"ה   פ" כפול ה"  בגימטריא אות  ת"  חבר  פ"ה ומקובל שם  תפ"ה  בגימטריא "תהלים"  המקבל  לפנימיות  ח"ו-  ח"   כפול ו"  בגימטריא  "מח"  קדו"ש  בגימטריא ת"י,

ובכך  "מציץ"   בגימטריא  נ"ץ   צ"-זה המשי"ח  הנקרא נ"ץ-בסוד  נו{ע}ץ    ע"  פנים של התורה בפנימיות ישראל עם קדוש"ה   ומוציאם  מן  "החרכים"-זה הסיטרא אחרא  הנעקרים ונמחים ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה.

י"

"ענה דודי ואמר לי קומי  לך רעיתי יפתי ולכי לך "

פירוש:הבט  "ענה"  בסוד  אות  ע" –חכמ"ה   המשפי"ע  מוחין למלכות באמצעות   נ"ה-{נ}צח  {ה}וד סוד או"ר  הנבוא"ה   אותיות    א"ב   נ"ה   ו"ה  -זה סוד    החכמה –א"ב  המשפי"ע   לנ"ה  -{נ}צח {ה}וד  באמצעות  ו"-תפארת ישראל אשר בכך מקושר למלכות-אות  ה"  וזה סוד ה{ג}או{ל}ה   הנקראת  "דודי"  אותיות "ידוד"  בסוד  י"ד  בגימטריא דו"ד{מלכות}זוכה למוחין ו"ד  בגימטריא אות  י"-החכמ"ה  הנקר"א   "ואמר"-

אמ"ר  בתורת הקבלה זה שם החכמה  א"  ר"ם  אשר באמצעות  ו"  קצוות   חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד  משפיע מדרגת ל"י  בגימטריא אות  ם"-אור הבינ"ה האומר למכלות  "קומי"  בסוד בפנימיותך  ק"ו  מ"י, אור אין סוף{קו}  החותם במלכות  מ"י  בגימטריא   נ" שערי בינ"ה-עולם החירות העוק"ר ומכחי"ד  "רעיתי"-לשון רעת"י  זה סמא"ל הטמא מלכות הסיטרא אחרא{רומי}, וביו"ם  הג"אול"ה   "לך"  בסוד    אות  כ"ף   בחיבור אות  ל"  מקובל  "כפל"  סו"ד   פ"   בגימטריא שמוני"ם {עולם הבינה}  באמצעות   כ"ל{ייסוד}-

התורה  מ{ג"ל}ה המשי"ח  אותיות  מש"ה ח"י  בפנימיות הבריא"ה{בריות} הזוכים בכך ל"יפתי"  שזה  סוד  פ"י  בגימטריא   צ"-זה המשי"ח   בעל מוחין  ת"י  בגימטריא "קודש" חותם בממלכ"ה  בסוד   "ולכי"  העולה בגימטריא  ס"ו  בגימטריא  "בן  דוד"  בשנת  תש{ס"ו}-מלך המשי"ח  הח"ל   בפעולותיו  להבא"ת  ה{ג}או{ל}ה  השלמה לישראל צדיקים קדושים יש להם חלק בעולם הב"א.

י"א

"כי הנה הסתו  עבר הגשם חלף  הלך לו"

פירוש: הבט  "כי"    בסוד   כ"  פעם  י"  בגימטריא ר"  -זה סוד   המלכות בפנימיותה  "הנה"   בגימטריא אות  ס"  -מוחין בינ"ה  הנקרא   "הסתו"  שזה אותיות את"ה  ס"ו,  ובזה המאמר סוד ה{ג}או{ל}ה   בשנת תש{ס"ו}     "בן דוד"  בגימטריא  ס"ו-הינו מלך המשי"ח הנקרא  "אתה"-כח האלוקות   המ{ג}ו{ל}ה   החל  "עבר"-

לשון עיבורו    בשמות  ע"ב  ו-רי"ו,  וכידוע  ע"ב  בגימטריא חס"ד  ו-רי"ו  בגימטריא "גבורה"-ובזה המידות המשי"ח  אותיות מש"ה ח"י ובפנימיותו   "דוד"  בגימטריא י"ד  בסוד  י"  כפול  ד"  בגימטריא אות  ם"-מוחין בינה הינה תעקור ותמחה זכר סמא"ל הרשע הנקרא  "גשם"-לשון הגישמיות  הנקראת  "חלף"-בסוד   חילו"ל –פ"ה   ,זה מלמדך אשר   ה"גשם"   בסוד  האותיות שינו"ן  ג"ם- זה המלאך ג"מגימא  הינו חותם חומריות  ב"אדם"{ישראל} ומלך  המשי"ח עליו נאמר  "יבוא עני ורוכב על חמור"   וזאת יעש"ה בכ"ח   אות   ח"   בגימטריא  "שמונה" אותיות  ו"{תפארת}-

מדרגת  נשמ"ה   המהו"ה    "רום"  -מוחין עליון אשר אין הקליפות דסיטרא אחרא בעלי יכולת לעלות לזה המקום הגבוה,ובזה המוחי"ן  הנקרא  "רום"  משיח יעקור ויכחיד  "רומי"-הטמאה, ובכך  "הלך"-זה אותיתו "כלה"-סוד המלכות  זוכ"ה ל{ג}או{ל}ה בסוד    "הכל"-סוד בינה{אות    ה"}  אשר באמצעות כ"ל{ייסוד}   חותמת   ל"  כלים  אותיות  "כללים"  בגימטריא  ס"ו    י"ם,  זה סוד  אור  "בן  דוד"  בגימטריא  ס"ו  הכ{ו}נ{ס}  בפנימיות ה"ים"{מלכות}בשנת  תש{ס"ו} וזה האו"ר מהוה  "לו" בסוד  ל"  כפול  ו" בגימטריא "קף" חבר אותיות   ל"ו  ומקובל    קו"ל    פ" בגימטריא "שמונים"  כעת חבר "קול" ומקובל משיח-  "שמו  ל"ו  קנים"  וזה סוד   ל"ו נשמות הצדיקים מהוים ק"ן{חכמת} ה{מ}ש{י}ח  שמה  "ים"-המלכות. 

י"ב

"הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו"

פירוש:"הנצנים"-זה   הספירות   שהינם  "נראו"-בודאי  נראים   {ה"נ}צנים   לנביאים הקדושים   בעלי  השגה  ב{נ}צח  {ה}וד-  אשר מהם הנבואה מקובלת ,ובכדי לקבלת דב"ר הנבואה יש להיות "נצ"   בגימטריא  "קם"-זה סוד משיכת חכמה ק"ו שמאל על ידי  הנבי"א  ובכך המלכות נבני"ת  על יד"י  "נראו"  בגימטריא     נ"   ר"ז  -סוד  בינ"ה  -עולם החירות  לשון חורטת   חידו"ש התורה  בדימיו"ן  הנביאים  ה"קדושים"-

זה האבו"ת   עליהם  נאמר "איזה חכם הרואה את הנולד"-כלומר   {א"י}-{ז"ה} בסוד שם בינה הנקראת  א"י- סוד {א}דנ{י}  אשרבאמצעות תפארת ישראל מדרגת   "זה"  בגימטריא י"ב צירופי יהוה יתברך{תפארת} מעברת  "דן"-זה המלכות המוחין ה"ראיה"  בסוד  אות ר"{מלכות}  מקבלת לפנימיותה  שם  "איה"  בסוד  "איה  מקום  כבודו להעריצו" וידעת   "איה"  בגימטריא  "טוב"-סוד התורה שהינה "כבוד"  בגימטריא  ל"ב נתיבות החכמה-ומלכות היחידה המקבלת אור החכמ"ה   שהינו  {ט"ו}ב   בסוד  ט"ו בגימטריא  אותיות   י"ה-חכמה ובינה בפנימיות  "בית"-זה השכינה הנקראת  "בארץ"-

בסוד  אות   {ב}ראשית  סוד החכמה   על ידי  "פלא"-תפארת   חותמת  במלכות אות  ר"  כך נקראת  בתורת הקבלה  מוחין    צ"-אור המשי"ח  אותיות מש"ה ח"י,  וזה סוד ייחוד  "בארץ" בודא"י   "באר"-שם המלכות בתורת הקבלה בזכות ה-צ" "עת"  ה{ג}או{ל}ה  הנקראת  "הזמיר"  אותיות  זמיר"ה בסוד   רז"י   מ"ה  בגימטריא  אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א ו"או  ה"א התפשטות האו"ר   ה{ג"י}ע  וחותם  י"ג מידות הרחמים בפנימיות ישרא"ל   שזוכים בכך  ל-אות  ו"  תפארת   הנקרא  "קול"  בסוד  "קו"  אין  סוף יתברך חותם במלכות   ל"  כלי"ם  שזה אותיות  "כללים"   בגימטריא   ס"ו    י"ם,  זה  סוד  המשיח  "בן  דוד" בגימטריא  ס"ו  -אור המלכות אשר בשנת  תש{ס"ו} החל {ג}י{ל}ויו  והינו מהוה  "התור"  אותיות  "תורה"  בסוד ת"ו    אור"ה  שזה אותיות  "האור"   הנקרא  "נשמע" סוד  נ"   שערי בינה החותם  {ש}חרית  {מ}נחה {ע}רבית-

זה סוד ג"  עיבורי משי"ח בפנימיות המלכות ובכ"ך   "בארצנו" זה אותיות   א"ב    רצו"ן,  סוד החכמה הקדושה הנקראת "אב"  חותמת במשי"ח  "רצון"  בסוד  צ"   רו"ן –שמח"ה אשר משפיע למלכות-"שם"  בתורת הקבלה  מוחין  ח"ה  בגימטריא "אהבה"  בגימטריא  "אחד"  בגימטריא  י"ג מידו"ת  הרחמי"ם בסוד  מ"ם  בגמטריא  פ"  חב"ר ל"רחמים"  ומקובל  "פרחים"-

זה סוד    "רפח"  ניצוצות קדושה אשר משי"ח   מ"בררם  בכח שם   מ"ב –אור האצילות   ומחזי"ר  ה"רע   לכד"י  טו"ב  בסו"ד ואהבת ל-רע-ך  "{כמוך}"   בגימטריא    "כוס"  בגימטריא "אלהים"-מידת הדין הקדושה   א"{חכמה} בפנימיות  "מילה"{מלכות} המכחידה ועוקרת סמא"ל הטמ"א  מלכות  הסיטרא אחרא{רומי}.

י"ג

"התאנה  חנטה פגיה והגפנים  סמדר נתנו ריח קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך"

פירוש:הבט   "התאנה"  בסוד  "את"-שם השכינה בתורת הקבלה  אשר בפנימיותה שם  "הנה"   בגימטריא   ס"  חבר  "הנה"  ומקובל   ה"  סנ"ה-זה סוד מוחין  בינה הנקרא "הנס"  -  אות  ס"{בינה}  המשפיע מוחין  עבור נ"ה-{נ}צח {ה}וד-אשר באמצעותם מקובל הנבוא"ה   הנקראת  "חנטה"  בסוד    ח"ן-{ח}כמת {נ}סתר  -זה הנבואה המקובלת רק  ב"טה"-בסוד  ט"  כפול  ה" בגימטריא  מ"ה  בגימטריא  "אדם"  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א-זה מלך המשי"ח  אותיות מש"ה ח"י  והינו "פגיה" בסוד   פ"ה  ובפנימיותו  י"ג  מידות הרחמים  וזה סוד  "כבד פה וכבד לשון אנכי"-

זה סוד   כת"ר  הנקרא  בשם "אנכי"    בגימטריא "כסא"-סוד    {א}ין  {ס}וף  {כ}תרים-ז"ה  ה"  יתה"לל  אשר אין  לו דמות  ואין לו צורה חס ושלום ואין גבו"ל  לכוחותיו-ועל כ"ך אמ"ר מש"ה     "כבד"  בסוד השפי"ע   כ"ב  אותיות למלכות שהינה אות  {ד}    ובכך  תזכ"ה  ל"כד"  ספרי  תורה אשר   החכמה  {ב}ראשית   סוד  "לשון"  אותיות   ל"-מוחין בינ"ה   יוצרכ"ו  לשנ"ן   "החומר"- בסוד להשיג זיכו"ך הגישמיות  על מנת  להשיג דעת קדושה,  ועל כך נאמ"ר  על  המשי"ח אותיות  מש"ה  ח"י-  "יבוא עני ורוכב על חמור"-בוודאי  ענ"י  -לשון אי"ן  הענו"ת   בגלות לתורה הקדושה  בסוד "חכמת סופרים "תסרח"  שזה אותיות תחס"ר  למש"ה  מכיון שאין הנבראים בעלי דעת  תואמת להבינ"ה   ובכך   משה  שהינו   כב"ד  בגימטריא  כ"ו בגימטריא  י"ו  ה"א  וא"ו  ה"א –

שהינו סוד מוחין המתפש"ט   אומר    "וכב{ד}  לשו{ן}  אנכ{י}-חבר האותיות  המסומנות ומקובל  "דין"-בסוד   מש"ה  כיב"ד  ישרא"ל  ומרו"ב  אהבת"ו  לעמ"ו   קיבל על עצמו  "דין"-לשון הדינים  אשר יועדו  לישראל  ועל כך נאמר   "מחולל הוא מפשעינו"-וכידוע המלכות בתורת הקבלה נקראת  "פשע"  ו"ינון"-זה מלך המשי"ח אותיות  מש"ה  ח"י    בכ"ח  מוחין  "הוא"-סוד בינה אשר בפנימיותו  הינו "מחולל"-לשון   חומ"ל  ומוח"ל  על עוונות הע"ם  ובכך ממתק ומבשם ה"דינים" –בסוד  הנאמר על יד"ו   "{כ}בד [פ]ה [ו]כבד [ל]שון [א]נכי"   חב"ר האותיות המסומנות ומקובל  "אלופך"-

זה מש"ה  בסוד "אאלפך  חכמה"-השיג מדרגת חכמ"ה  שהינה  "כבוד" בגימטריא ל"ב נתיבות החכמה  המשפיעים  למלכות{פה} באמצעות   "לשון"{סוד הבינה בתורת הקבלה}  ובכך מדרגת "אני"-זה {ג}וא{ל}  ישראל זוכה   ל{ג}או{ל}ה   בכ"ח "גלגל"  בגימטריא  "בן  דוד"-סוד אור המשיח אשר החל להתגלות בשנת  תש{ס"ו}  ועל כך נאמר  "אני"-מלכות בגאולה השלמה מקבל  "כבד"-בסוד  "כבוד"  בגימטריא  ל"ב נתיבות החכמ"ה   הגואלים  המלכות{ה}  ובכ"ך  ה"כבד"-זה סמא"ל  הטמ"א  מלכות הסיטרא אחרא-אשר מהוים   "כבד"-לשון  "כיבוי"-  אות  ד" {המלכות} בעת הגאולה  ה"לשון"{בינה}    בסוד  נ"   שערי בינה החתומים ב-של"ו   זה מלך המשי"ח{שילה}  תעקור ותכחיד סמא"ל  הינו  "סמדר" בסוד  ס"ם-ד"ר זה  מלכות רומ"י  הרש"עה  ,

ובכך   ו"-תפארת ישראל חותם "גפנים"בסוד  ג"   פנים-סוד    ג"  קוים  {י}מין  {ש}מאל   {א}מצע חבר האותיות המסומנות ומקובל   "איש"-זה המשי"ח הינו צדי"ק{"איש"  כך נקרא בתורת הקבלה} וזה סוד אות  א"-החכמה באמצעות   ש"י   עולמות {בינה}  משפיעים  "ריח"-בסוד  ח"י-שם החכמה בפנימיות המלכות אות ר" בתורת הקבלה   ובכך  "קומי"  בסוד   "קיום"-זה תפארת ישראל  גואל  -המ{ל"כ}ות   הנפרד"ת   מן "רעיתי"-לשון רעתי-אומות העולם אשר עתידים הם   לחוות חורב"ן  ,וזה סוד "יפתי"  בסוד  פ"י  בגימטריא  צ"  -זה המשי"ח  בעל  מוחין ת"י בגימטריא "קודש"- יישח"ט  הייצ"ר   ה"רע    בכ"ח ייחודים{שמות קדושה}. 

י"ד

"יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה הראיני את מראיך השמיעני את קולך כי קולך ערב ומראיך נאוה"

פירוש:הבט "יונתי"-זה    אותיות   ת"י  ינו"ן- זה אור המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  בפנימיותו מוחין   ת"י  בגימטריא "קודש" המשפי"ע   "בח"   בגימטריא   י"  ספירות בלימה המכחידות  ה"גוי"-זה סמא"ל הטמא מלכות רומ"י{הסיטרא אחרא},ובכ"ח  "הסלע" בסוד הנאמר  "ומשה  הכה בסלע" כלומר  "ו"-

תפארת ישראל  חתם במש"ה  שם   "בסלע"  בגימטריא    ע"ב   צ"-זה סוד המשי"ח  שבפנימיותו  שם  ע"ב  בגימטריא  ח"סד  ומשפיעו ל"צדק"-מלכות בתורת הקבלה כך שמה, ובזה  השם מש"ה  "הכה"   -הסיטרא אחר"א   -סמא"ל  הטמ"א  נשח"ט   ויישח"ט  בסוד  "מה  שהיה  הוא  ש"יהיה"ו"יהיה"  בגימטריא   "הכה"-המלמדך  ב{ג}או{ל}ה  השלמה משיח מכ"ה  את אומות העול"ם  ללא רח"ם  על יד"י  רמ"ח-זה סוד ר"ם  מ"ח-  "רזי הקבלה" בגימטריא   "קרבי   לי"-

זה   תפארת המבק"ש מן השכי"נה  "קרבי"-לשון ערכי "קרב"  והכידי מלכות הסיטרא אחרא  ובכך חתמי באות  ר"{מלכות} שם  יב"ק-{י}חוד  {ב}רכה   {ק}דושה  הנקרא  "בסתר"-כלומר אות  ב"  חכמה {ב}ראשית  מ{ג}ו{ל}ה  ב"סתר"-בחכמת  הנסת"ר   סוד  "קבלה"   -ק"ב  בגימטריא "אלהינו"   חותם  ל"ה   -ל"  כפול  ה"  בגימטריא  "קן" החכמה בפנימיות  השכינ"ה   ובכך  "המדרגה" זה אותיות  ג"ד    ר"ם  -תפארת  שהינו  מהוה  ג"  כפולד" בגימטריא  י"ב  צירופי  אלקים{יתברך} עימ"ם חותם   {מו}חין  "רם"   ה"מרומם" המלכות-סוד  {ה}ג{א}{ו}ל{ה}   המביא  לדעת דקדושה שם "אהוה"  בתורת הקבלה הנקרא  "הראיני" שזה אותיות  "ראה   יין"-בסוד   יי"ן  "ישמח"   לבב  אנוש- ו"ישמח"  אותיות  "משיח"  שהינו  ל"ב{תפארת} ובפנימיותו אות  ב"-חכמה {ב}ראשית  המכחידה  "אנוש"-זה אותיות  "שונא"-

סמא"ל הטמא מלכות הסיטרא אחרא,ובכך  "השמיעני"  בסוד  עי"ן  מש"ה-  ו"עין"  בגמטריא  פנ"י    חבר אות   ם"  מן  {מ}שה ומקובל  "פנים"-סוד  "חכמת אדם תאיר פניו"-זה משה והינו  "אדם"  בגימטריא שם מ"ה בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  ה"א-התפשטות אור הממתקת ומבשמת דיני המלכות  , וזה בודאי  "חכמת"  שזה אותיות  מכ"ת  ח" סוד  "שמונה"  בגימטריא  ח"  -זה  ו"{תפארת}כח ה"נשמה"   ה"מכה"  מלכות רומי הרשעה ב{ג}או{ל}ה  השלמה  בסוד   "את"-זה השכינה  בכח "קולך"  אותיות   ק"כ   ל"ו- זה תפארת  בפנימיותו  ק"כ צירופי אלקים{חרב הגואל} העוקרת ומחה  "ערב"  רב-

זה זרע עמל"ק  מושמ"ד  ,וביום ההוא  "ו"-תפארת  חותם "מראיך" בגימטריא    "אל   רם"-שיר האמונ"ה  כנאמר  "אז" בגימטריא אות  ח"  בגימטריא "שמונה"  אותיות  ו" נשמ"ה סוד   האותיות  נו"ן    מש"ה-הו"א  "ישיר"  בגימטריא "כשר"-זה סוד מוחין  "שכר"-קו שמא"ל  המכחיד הסיטרא אחרא וחותם   אור "נאוה"   נ"  כפול  ה"   בגימטריא   נ"ר  חב"ר אותיות  ו"א  ומקובל "נורא"-סוד קו אמצע  כך נקרא בתורת הקבלה.

ט"ו

"אחזו לנו שועלים שעלים קטנים מחבלים כרמים וכרמינו סמדר"

פירוש: הבט  "אחזו"-בסוד  "אח"-תפארת ישראל  אות  ח"  בגימטריא  "שמונה"  אותיות  ו"  נשמ"ה  ובפנימיותו אות    א"-החכמה בסוד הנאמר  "אאלפך חכמה"כלומר    "אאלפך"  בגימטריא   כ"ף    ל"ב-בסוד תפארת הינו ל"ב  ובפנימיותו  כ"ף  בגימטריא  "מאה"  אותיות "האם"-מוחין בינה המושפע עבורו{עיבורו} מן "החכמה"-הנקראת  "לנו"  בגימטריא   פ"ו  בגימטריא  "אלהים" אותיות  מיל"ה    א"-

זה החכמה  {א}   אשר באמצעות מ"י  בגימטריא   נ"{שער  בינה}  על ידי  ל"י{תפארת} חותם  במלכות- ל"ה  סוד  ל"  כפול  ה"  בגימטריא "קן" החכמה הממתק ומבשם דין הקדוש הנקרא  "אלהים"  בסוד    אלהי"ם  בגימטריא  פ"ו  ובכח אות  פ"   בגימטריא "שמונים"  ה{כ"ו}נסת  בתפארת אות  ו"  ובאחדותם  משפיעים  שם  כ"ו  בגימטריא  י-הו-ה  יתהלל בכך המלכות זוכה ל{ג}או{ל}ה  בסוד הייחוד   "אלהים" שהינו  פ"ו  ,וזה המיתוק עוקר ומשמיד  "שועלים" שזה  אותיות  "עשיו   מילה" זה מלכות הסיטרא אחר"א  המוכחדת   ב{ג}או{ל}ה השלמה   בסוד   אות  "ש"-

אור האבות המוחה  ה"עלים"-זה כוחות הסיטרא אחרא כך נקראים בתורת הקבלה   והינם "קטנים"-לשון גורמים לקנות מוחין, וזה סוד הינם גוזרים "קטנות",  א"ך   מוחי"ן בסוד שם כ"א  בגימטריא   "אהיה"-סוד בינ"ה  עוק"ר הקטנות-לשון  "קטנוניות"-זה "מחבלים"-אומות העולם  כ"ת סמא"ל הרשע אשר זכרו נמח"ה   בעת  מלך "המשיח" אותיות מש"ה ח"י  משפי"ע  ה"כרמים"-זה עשר הספירות וסודם   מכחידים  "כמרים"-

זה מלכות רומי הרשעה עליה נאמר   ס"מדר  אותיות  ס"ם  ד"ר,  ו{ג}וא{ל}  צדק הנקרא   "ו"-תפארת ישראל ומהוה הוא  "כרמינו"   בגימטריא     נ"ס   רי"ו,  וכידוע  רי"ו  בגימטריא "גבורה"- בזאת הגבורה  משי"ח  ישראל  יקבו"ר  הסיטרא אחר"א.

ט"ז

"דודי  לי ואני לו הרעה בשושנים"

פירוש: הבט   "דודי"  בגימטריא   כ"ד    ספרי  תורה סוד המלכות בפנימיותה  מוחין    ל"י  בגימטריא  אות ם"-אור הבינ"ה-הנקרא עולם החירו"ת  בסוד  "לוחות הברית"-המלמד   על   תפארת  הנקרא   ל"ו  צדיקים  ובפנימיותו   אות  ח"  בגימטריא  "שמונה"  אותיות   ו"  נשמה  -מאור  ישראל"   הנחתם   במלכו{ת}   זה סוד  ייחוד   "לוחות" –אשר  משפיע  "ברית"  בסוד ב"ר-זה המשי"ח אותיות  מש"ה  ח"י  וזכה הוא למוחין ת"י  בגימטריא  "קודש"-וזה המוחין מכחיד ועוקר  "הרעה"-

זה סמא"ל  הטמא מלכות רומי הרשעה, ובכך   "בשושנים"-זה אות  ב" חכמה {ב}ראשית  הגוזרת  "שושנים"-לשון "שינונים"-המצביע על דינים קשים בתורת הקבלה  המוחים  זר"ע  עמל"ק  ב{ג}או{ל}ה השלמה  בכך  מקובל ייחוד   "ואני"  בגימטריא   א"   ס"ו-המלמדך    ס"ו  בגימטריא   "בן  דוד"-הוא מלך המשיח   עליו נאמר   "א"-אלפך  חכמ"ה  שהינו ספירת  "אלף"  בתורת הקבלה  ובאמצעות  "פלא"-

זה המשיח  המהוה  פ"ה  א"ל-אור ה-"נבואה"  בגימטריא "גן    וה"-יחוד תפארת  ומלכות  אות    "וה"  בגימטריא א"י-מוחין בינה הנקרא   כך בסוד {א}דנ{י}  וחותם קדושה במלכות  הנקראת "דן"-בזה המוחין המשיח  "דן" סמא"ל הטמ"א  למית"ה  והכחדה ב{ג}או{ל}ה השל"מה.

י"ז

"עד שיפוח היום ונסו הצללים סב דמה לך דודי לצבי או לעפר האילים על הרי בתר"

פירוש: הבט  "עד"-זה מלך המשי"ח  אותיות  מש"ה  ח"י ובפנימיותו   "למד"   כלים  ו"למד"  בגימטריא "עד"-בסוד המשיח    בעל מוחין בינה אות  ל"   בתורת הקבלה אשר בכ"ח   מ"ן-{מ}יין  {נ}וקבין אשר ה{ג}וא{ל}  מעל"ה   "ב"שערי מעלה  בסוד   ב"  שערים אשר נראים מן המילה   "מעלה"  והינם   מ"ל  בגימטריא  אות  ע"  חבר  אותיות  מ"ל  ומקובל שער  "עמל"-זה עולם הצדיקםי העומלים למתק ולבשם הדינים השורים במלכות ושער  ה-ב"  סוד  ע"ה –

ע" כפול  ה"  בגימטריא   ש"ן חבר   ע"ה   ומקובל    שער    נ"  שע"ה-סוד   עולם "העשן"-עולם הקורבנות ונקרא כך מכיון שהתפילות השורות שם הם המקרבות ישראל לאמונה השלמה,ובכח ב"  השערים  הללו  משי"ח חותם מדרגת  "שיפוח"  שזה אותיות  י"ש  חופ"ה-סוד  הייחוד בישראל עם קדושה שהינם  "היום"- בכך זוכים  ל"יו    מה"-זה  אור המשי"ח אותיות   מש"ה ח"י  ועליו נאמר  "יו קרנות על חדו"-ומהוה הוא שם  מ"ה בגימטריא "אדם"  בגימטריא יו"ד  ה"א  וא"ו  ה"א-התפשטות הא"ור   הנקרא   "ו"-מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד  על יד"י  אות  נ"-בינה בפנימיות המלכות הנקראת  ס"ו  בגימטריא  "בן  דוד"  המ{ג}ו{ל}ה  בשנת תש{ס"ו}  והינו  עוקר ומשמיד  "הצללים"-זה כוחות הסיטרא אחרא סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה אש"ר על יד"י ה"צלילים"-סוד מנגינות{ייחודים}של המשי"ח  המוש"ך   מוחין  ס"ב   בסוד  ס" כפול  ב"  בגימטריא ק"כ  צירופי אלקים יתברך{בינה}  ה{ג}וא{ל}  עוקר  "דמה"-

לשון  קליפת  הדימיון{ייצר רע},ובכך שם "דוד" זה המלכות אור החכמה  -י" חותם בפנימיותה מדרגת "ידוד"-תפארת ישראל   הנקרא   "לצבי"  שזה אותיות ל"ב  צ"י-זה משה בפנימיותו   צ"י  בגימטריא "מאה" אותיות "האם"-מוחין בינ"ה  המעניקה   ל" כלים  י" חכמה  י"  בינה  י"  דעת  ל"עפר"-זה המלכות שהינ"ה  "האילים" בגימטריא   י"   מלו"י,  וידעת  מלו"י  בגימטריא "אלהים"-סוד הדינים הקדושים הנמתקים ומתבשמים בכח הארת החכמה{אות  י"}הנקראת  ע"ל-בסוד  אות  ע" שבעים פנים של התורה מעבר אות  ל"{בינה} וחותמים ע"ל בגימטריא "מאה"  אותיות "האם"-

בפנימיות  המלכות סוד  "הרי בתר" שזה אותיות  "הברית"-להראותך כך ישראל צדיקים קדושים בסוד הייחודים משיגים רוח  בגימטריא "חוקק"-סוד החוקי"ם  והרצו"ן לעשיית מצוות  התורה תורת משי"ח  ש"מה מש"ה –סוד "שמש"-בתורת הקבלה תפארת המאי"ר הממלכ"ה  מלכו"ת  "בן  דוד"  בגימטריא  ס"ו בשנת תש{ס"ו}   בנ{ג"ל}ה.

 סליק פרק  ב"{מכיל  י"ז  מאמרים}  פסוקים  {א} עד  {יז}/ספר  "אור גנוז-שיר השירים"  פרק  ב"-פירוש קבלי  מאת רבי גל טופז לבית איפרגן {הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}.  

פרק  ג"-{מכיל   י"א  מאמרים}-פסוקים-{א"}עד {י"א}-

  

 

ספר   "אור גנוז –שיר השירים""  פרק  ג"-פירוש קבלי  מאת רבי גל טופז לבית איפרגן {הרגלא"ט}נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן{זצוק"ל}

 

א"

"על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו"

 

פירוש:הבט  "על" בגימטריא  "מאה"  חב"ר אותיות "על"  ומקובל     א"   מעל"ה-זה סוד  החכמ"ה  הנקראת   "משכבי"   בסוד-{ב}רוך  {ש}ם  {כ}בוד  {מ}לכותו   -ה"  יתבר"ך המשפי"ע  אות  י"  למלכות השורה ב"לילות"-זה לילית זונה  גויה-מלכות רומי הרשע"ה וזכרה יימחה ב{ג}או{ל}ה  השלמה,

 

וראה  "בקשתי"- זה אותיות  ב"י  קש"ת-זה מלך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  ובפנימיותו   י"ב  צירופי יהוה{תפארת}אשר באמצעות "קשת"{הייסוד}    חותם    "שת"{שש}-מידות  חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד שמקורם באות  ק"-זה בינ"{ה}  בפנימיות המלכות הקדוש"ה   שהינה   ב"ת   שק"י-

 

שורה באבלות וייגו"ן  בסוד  "שושנה{ישראל}בין החוחים{אומות העולם-הסיטרא אחרא},וה{ג}וא{ל}   הנקרא  "שאהבה" שזה אותיות   "ש"  אהב"ה-בפנימיותו  אור האבו"ת- החותמים   "אהבה"  בגימטריא   א"י-זה בינה בסוד {א}דנ{י}  בפנימיות המלכות –"דן"  נקראת על שם ש"דנה" את הסיטרא אחרא-סמא"ל הטמ"א  להשמדה  באמצעות הכ"ח  המוענק עבורה{עיבורה}  מן  הספירות העליונות ל"ה, וזה  "שאהבה"-זה המשי"ח  המכחיד  "אש  {ה"ב}ה-זה מלא"ך המות  הצוע"ק  "הב  הב"   ומלך המשיח   הנקרא   י"ד   יכרות  הכל"ב{סמא"ל},וידעת  י"ד  בגימטריא  דו"ד{הגואל}  וגם י"ד  בגימטריא  "הב הב" להראותך  דו"ד  באמצעות  סוד "יד"-י"  כפול  ד"  בגימטריא אות  ם"-בינ"ה   יעקו"ר  שר"י  אומות העולם הנקראים  "נגע רע"   ודוד על יד"י   הארת החכמה  הנקראת  "ענג"   יישחט ה"נגע"-

 

סיטרא אחרא שהינם {ע}ין  {ר}ע   העולה בגימטריא    נר"י  ק"ם-זה המשיח שבאמצעות     {י}"חי"ד"ה"  {נ}שמה  {ר}וח   סוד יחידה חיה  נשמה  רוח  {נרח"י}-שזה אותיות  נ"ר  ח"י- בסוד האותיות    רי"ח    נ"  שזה אותיות   "ריחן"-חכמה סתימ"א{סתומה}  המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  בז"ה זה"ב  החכמה וזה"ב מצביע על דין וגבורה בתורת הקבלה ה{ג}וא{ל}   יכ"ה  בסמא"ל הטמ"א  ויעוקרו מן העולם, וזה סוד  "נפשי"-זה המלכות הקדושה{דוד} שהינו  "בקשתיו"  בגימטריא    ח"י   קש"ת-זה סוד החכמה הנקראת  ח"י  וחתומה  במלכות{דוד} אות  ה"  ובכך מקובל  מוחין "חיה"  אשר  {כ"ו}נס   למלכות באמצעות "קשת"{ייסוד} ובכך ישראל זוכים לשם האמונה  כ"ו בגימטריא  י-ה-ו-ה  יתבר"ך  וזה  "נס"  בסוד  בינ"ה{ן} "ס"ומכת  מוחין המלכות-על ידי אור  "ולא"  בסוד  ל"ו    א",-

 

זה בינה{אות   ל"}  המעברת  תפארת{אות  ו"} מן השפע המקבלת מאות  א{חכמה}  ובכך המלכות זוכ"ה למדרגת  "ולא"-סוד הייחוד   שזה  מראה על   א"ל   ו"- זה  מצביע על   חס"ד{אל} ותפארת{קו אמצע}-לשון" מוציא החס"ד ומביא לכדי {ג}י{ל}ויו-בסוד   "כי האדם עץ השדה"  וה"אדם"  בגימטריא  יו"ד ה"א  וא"ו ה"א  השם המפורש שזה  אותיות  שופ"ר  מש"ה-זה בינ"ה  שהינה  "עץ"-בסוד יועצ"ת  למלכות על ידי המוחין המעברת אותה  -בסוד  כ"י    כ"   כפול  י"  בגימטריא אות    ר"{זה  המלכות}  שהינה   כ"י  בגימטריא אות  ל" חברי  כ"י  ומקובל  כל"י-{כ}הן {ל}וי {י}שראל  הזוכה לקבל   "ל"   כלים   י"  חכמה  י"  בינה   י"  דעת-וזה סוד ה{ג}או{ל}ה  הנקראת   "מצאתיו" בסוד האותיות   ת"י  אומ"ץ-וכידוע  ת"י  בגימטריא  "קודש"-הארת החכמה החותמת  {א}ור  {ו}"  {מ}וחין   {צ}דיק-זה המש"יח אותיות  מש"ה  ח"י   המזכ"ה  ישראל ע"ם  קדוש"ה בחירו"ת  בסוד     האותיות   ח"י   בא"ר   ת"ו- סוד  החכמה{ח"י}  בפנימיות המלכות{"באר"}ובכך החכמה רושמ"ת"   אות  ת"יו"-בסוד  המשיח "יו קרנות על חדו"-

 

לשון   ח"  בגימטריא   "שמונה" אותיות  ו"  נשמ"ה-זה בינה באמצעות אות  {ו}-תפארת משפיע  שפע  למלכות אות{ד}-וזה ייחוד   "חדו"  בגימטריא ח"י   חב"ר   חד"ו   וראה    "חי  חדו"  בגימטריא  ל"ו- זה נשמות הצדיקים המהוים מוחין ה{ג}וא{ל}-את ישראל בודאי  הגוא"ל  ו"את"-זה השכינה בתורת הקבלה "יחדיו" לשון "חדו"  מזכים ישרא"ל  בידיעת "שיר  אל"-סוד הייחודים זה הגאולה –לשון לגלות את הנסתר בפנימיות הבריאה ובכך {לדע}"ת  "לעד"   ה" יתבר"ך ויתהלל  בכ"ל  עת שור"ה  בפנימיות עמ"ו ישרא"ל-הינו בעל כל הכוחות כולם אין עו"ד מלבד"ו  -ובגאולה זה הדב"ר ירא"ה לעינ"י  כל הבריא"ה.

 

ב"

"אקומה נא ואסובבה בעיר בשוקים וברחבות אבקשה את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו"

 

פירוש:הבט   "אקומה"-זה אותיות  א"  קו"ם   ה"- זה סוד אור החכמה{א}  אשר  באמצעות אות   ק"{בינה} משפיע  ל-מ"ו-זה תפארת בסוד  מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם   חבר  מ"ו  ומקובל  "מורם" והינו חותם המוחין באות ה"{מלכות} וזה סוד ייחוד  "אקומה"  בסוד  {א}דם  {ק}דמון המשפיע לאות ו"{תפארת ישראל}  המהוה מוחין  "אדם" בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  -הש"ם  המפורש  אותיות שופ"ר  מש"ה  שהינו  "נא"-

 

לשון מעלה רחמי"ם   {ב}שערי  {מ}עלה  בכ"ח  שם  מ"ב –אור אצילות המושך בתפילותיו  המשי"ח  אותיות  מש"ה  ח"י  ממתק ומשם המלכות,וראה   "ואסובבה"  בגימטריא  -סו"ד  או"ה- זה שם  קדוש    המצביע על    ד"ו  הסוא"ה-זה החכמה  ד"ו בגימטריא אות  י"  המוסתרת-לשון  ה{ס"ו}אה  ובשנת תש{ס"ו}   בסוד  ס"ו  בגימטריא  "בן  דוד"-הוא מלך המשי"ח    הח"ל  ל{ג}{ל}ות  זאת החכמ"ה  השורה  "בעיר"  זה אותיות  ע"ב   שי"ר   וגם אותיות   ע"   רשב"י,  כלומר    ע"  פנים של התורה{שיר}-מוחין החכמה  חתומים  ב"רשבי"-{ר}בי {ש}מעון {ב}ר  {י}וחאי שהינו בכח  ידיעת  שם ע"ב  בגימטריא ח"סד  ממתק ומבשם הדינים השורים במלכות  ששורה בגלות  בסוד   "רע   בי"-

 

זה סמא"ל  הטמא מלכות רומי הרשעה{הסיטרא אחרא}-ומלך המשי"ח   שהינו  ש"ר   י"ב-הרי   {ש}ילה  {ר}ינה –זה סוד הייחודים שמשי"ח  אותיות  שמ"ש  ח"י-סוד ייחוד תפארת{שמש}וחכמה{חי} מבצע   ובכך עוקר ומכחיד סמא"ל הטמא  וחותם   המשי"ח  "רינה"  בסד האותיות  נ"ר  י"ה- סוד האמונה בפנימיות ישראל עם קדושה,וזה "את"-השכינה ה"קדוש"ה   זוכה  ל"קדוש"  בגימטריא  ת"י   עולמות הנקראים  "בשוקים"-בסוד אות  ב"-חכמה  {ב}ראשית מקובלת על ידי נצ"ח  והו"ד{סוד השוקיים}-אשר הנביאים האמיתיים  מקבלים את נבואתם  מזה המקו"ם  בסו"ד האותיות  מ"ה    קו"ם-

 

תפארת ישראל הנקרא  מ"ה בגימטריא "אדם"  בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  חותם בנביאים אות  ק"{מוחין בינה} אשר באמצעות אות ו"{תפארת}זוכים הנביאים  ל"ם"-בסוד מ"ם  בגימטריא  פ" מלא  פ"ה –וזה תורה "בעל  פה"-סוד תורת המשי"ח שהינ"ו   ש"ם  ח"יה-לשון מחייה את  הנביאים