להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> ספרים >> ספר רז"י תפילת קבלת שבת/הרגלא"ט

ספר   רז"י תפילת  קבלת שבת-,מכיל  ז"  פרקים/מאת רבי גל טופז לבית איפרגן

מאמר  א"  מכיל    א"-י"א  פסוקים,-וכ-{י"א}מאמרים.

תפילת שבת  קטע  א:

{א}לכו נרננה ליהוה  נריעה לצור ישענו.

{ב}נקדמה פניו בתודה.בזמירות נריע לו.

{ג}כי אל גדול יהוה ומלך גדול על כל אלהים.

{ד}אשר בידו מחקרי ארץ.ותועפות הרים לו.

{ה}אשר  לו הים והוא עשהו.ויבשת ידיו יצרו.

{ו}באו נשתחוה ונכרעה.נברכה לפני יהוה עשנו.

{ז}כי הוא אלהינו ואנחמו עם מרעיתו וצאן ידו. היום  אם בקלו תשמעו.

{ח}אל תקשו לבבכם כמריבה.כיום מסה במדבר.

{ט}אשר נסוני אבותים.בחנוני גם ראו פעלי.

{י}ארבעים שנה אקוט בדור ואמר עם תעי לבב הם .והם  לא ידעו דרכי.

{יא}אשר נשבעתי באפי.אם יבאון אל מנוחתי.

א"

לכו  נרננה ליהוה  נריע לצור ישענו,

פירוש:ראה,-לכ"ו  בסוד  כ"ל   ו",-יחוד  תפארת {אות  ו"}-וייסוד{כ"ל}-אשר באחדותם   מקובל  בפנימיות ישראל מוחין  נרננ"ה,-בגימטריא   נ"ר   מא"ה,-גדלות מוחין  סוד  נמ"ר   ה"א,-כנאמר  "יהודה בן תימא אומר הוי ע"ז כנמ"ר",-הרי המשיח הוא יהוד"ה-על שם מעניק הודיה לה"  יתהלל,-הינו חותם תימ"א,-סוד  י"  אמ"ת,-עשר ספירות בלימ"ה  שהינם  כנמ"ר  בגימטריא רע"ם  אותיתו  ע"  ר"ם,-שבעים פנים של התורה אשר חותמים אות    ל"מד   בגימטריא ע"ד{סוד  יהוה}-בפנימיות הנבראים  אשר בכ"ך   נרי"ע,-סוד  ל-ע"  נר"י   מוחין,-שבעים שמות קדושה המעניקים לצו"ר,-צורה וחקיקה למלכות,-הנקראת  תמונת כל,-

לשון תמונה הכוללת צל"ם   או"ר,-בגימטריא    צל"ם  ר"ז,- פנימיות   ישיענ"ו,-אותיות יש"י    ע"ין  ו",-סוד שבת{מוחין}-הגוא"ל   אשר בכח השבת  ישראל מכחידים     נ"   ישו"ע,-{י}מח {ש}מו  {ו}זכרו  {ע}ולמים,-בינה דסיטרא אחרא,-סמא"ל הרשע נמח"ה,-וזה סוד אשר בגאולה  השלמה   ישענ"ו  אותיות עונש"י,-זה סמא"ל  ובת זוגתו לילית-סוד עו"ן-נש"י,-נשחטים מן  מאור התורה של המשיח תורת שב"ת נקראת על שם משיבה האמונה השלמה לפנימיות ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הבא.

ב"

"נקדמה פניו בתודה.בזמירות נריע לו"

פירוש:ראה,-"נקדמה"-סוד  נ"  קדומ"ה-,זה מוחין אדם קדמו"ן{מאור החכמה}-שהינו פני"ו,-פ"ני  ו",-סוד המשיח  אותיות מש"ה    ח"י{ובפנימיות אדם,-א"דם  ד"וד  מ"שה}-ג"  נשמות שהינם מהוים פנימיות,-אותיות פנ"י  מאו"ת,-מוחין בינ"ה,-סוד ב"ן{משה}-בפנימיות  י"ה, אדם,-{י}",ודוד-{ה},-ובכ"ך  האות ב",-חכמה ב"ראשית-לשון החכמה השורה בראש אדם קדמון,-בסוד קודם הראש{הארת הכת"ר}-חתומה במלכות{הנקראת  תוד"ה}בתורת הקבלה,-סוד  ת"ו{מוחין הניגון,-יחודים}-המשפיע לה  ד"ה   בגימטריא  ט"  אורות,-חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד,-והינה מעוברת  בזמירו"ת,-הרי בכל הניגונים{יחודים} המלכות זוכ"ה לגדלות מוחין הנקראת "זמירות",-אותיות זמי"ר  או"ת,-סוד המשיח נשמתו מן ק"ן  ציפו"ר ,-והינה ציפור זמי"ר  אותיות רזי"ם  בגימטריא  או"ר  י"ם,-

והרי לך הגאולה תבו"א בכל אור האבו"ת אשר מלמדים המשיח חכמת הצירופים/ציפורים,-סוד  ע"  פני"ם{ענפים}-אשר מכחידים ומכריתים סמא"ל הטמא מלכות הסיטרא אחרא יורדת השאולה ונשחטת באמצעות ר"ם  ז"י  או"ת,-סוד  י"ז  בגימטריא  טו"ב  בגימטריא   אהו"ה,-דעת קדושה{סוד משה}-ובכך  "נריע לו",-לסמא"ל  אשר  באמצעות   ע"  נר"י{שמות  קודש}-נשר"ף בלהבו"ת,-מכאן ללמדך הגאולה באמצעות קבלה מעשית אותיות שמעי"ת,-קבלה נבואית{מוחין השמיעה,-בינה בתורת הקבלה}-בכח הרזים אשר מגלה למשיח בכך הסיטרא אחרא יורדת השאולה ונשחטת על מזבח הנקמ"ה. 

ג"

"כי  אל גדול  יהוה  ומלך גדול  על כל  אלהים"

פירוש:ראה,-כ"י  א"ל  בגימטריא   כ"א   ם",-כעת חבר אות  ל",-ומקובל  אמלי"ך,-הרי ה" יתבר"ך   חותם  א"   כלי"ם,-סוד החכמה{ספירת אלפים  בתורת הקבלה}-בפנימיות כלי{הנברא},-וזה א"ל  גדול,-לשון מוחין א"ל  א"ל  א"ל  בגימטריא מג"ן,-סוד אות  מ"{בינה}-ה{כ"ו}נס באמצעות שם כ"ו  בגימטריא  י-ה-וה  ל"גן"{מלכות}-חותם בה  הארה  {גדול}ה,-מאור חסדי"ם  בגימטריא חס"ד-ן",-

הרי עתיד  מלך המשיח בזה המוחין  לדו"ן  ולהשמיד סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק נמח"ה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-ובכח   "ומלך",-סוד  מ"ו,-מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם,-חבר ל"ך  ומקובל  כ"ל  ר"ם     בגימטריא   ל"  כר"ם{המחשבה העליונה בתורת הקבלה,-סוד חב"ד,-ל"  כלים   י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת}-בכך המשיח אותיות מש"ה ח"י-הינו משפיע ע"ל  כל אלהים{המלכות},-ו"חוקק"  בגימטריא רו"ח קוד"ש  בגימטריא ת"י  בפנימיות הנבראים {ישראל צדיקים קדושים לגאולה מייחלים}.

ד"

"אשר  בידו מחקרי ארץ ותועפות  הרים לו"

פירוש:ראה,-"אשר"  סוד בינ"ה  שבפנימיותה   "בידו",-אות  ב"{חכמה  ב-ראשית}אשר באמצעות בינה  חותמת    יו"ד  ספירות במלכות,-הנקראת מחקר"י  ארץ,-בסוד שורה בעת זו בגלות  מ"ח  -קר"י,-אך בזכות המוחין  הגדול זוכה לגאו"לה  שלמה בסוד     קי"ר   מ"ח,-וידוע השכינה{שמה  קי"ר}בתורת הקבלה,-ובפנימיותה המשיח אותות מש"ה ח"י-הוא אר"ץ  אותיתו א"ר  צדי"ק,-חותם בפנימיות רצו"ן  קדו"ש  והינו  נ"ץ  או"ר,  -בגימטריא     צ"  נז"ר,-כנאמר על המשיח "נזר אלוקיו  על ראשו"

הרי  נ"  ר"ז{שער  בינה}-מעניק ל{ג}וא{ל}  -מדרגת אלוקי"ו  אותיות קו"ל  או"י בגימטריא י"ז  בגימטריא  טו"ב   בגימטריא אהו"ה{דעת קודש}-המשפיע ע"ל  בגימטריא מא"ה אותיות מא"ה{גדלות מוחין}-"ראשו",-אותיות רא"ש   ו",-ח"כמה ב"ינה   ד"עת,-ובכך  אות  "ו"{תפארת משה}-מהוה"תועפות",-בסוד ת"ו   ע"  פאו"ת,-

הרי האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקוב  נקראים  פ"אות,-בסוד משפיעים  אות  פ"  בגימטריא שמוני"ם  בגימטריא  שמ"ן  יו"ם  בגימטריא  שמ"ם  נו"י   בגימטריא     נפ"ש   י"ו,-סוד חכמת הצירופים{מלמדים}  את מה הינו נפ"ש"{בפנימיות האבות}-המשפיעים עבורו{עיבורו}-י"ו  אורות,-ו"נפש  יו"{משה}-משמיד ועוקר  פ"ן  יש"ו,-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים,-סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה יורדת השאולה –זרע עמלק נמחה,-והמשיח  אותיות  ש"ם  ח"יה,-בסוד משה משפיע למלכות{שם בתורת הקבלה}-מוחין  חי"ה{מלא"ך} בגימטריא   ע"   כ"א,-הרי שבעים פנים של התורה במלא"ך  הנקרא   כ"א  בגימטריא אהי"ה,-חבר מדרגת א"ל{משה}-ומקובל המלא"ך  אהי"ה-אל   בגימטריא   אליה"ו   הנביא זכו"ר  לטו"ב,-הינו חוםת זיכרון{הארת פנים}-

סוד ט"וב בגימטריא   שם אהו"ה המשפיע אות  ל"{י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת}המשמידה ומוחה כל קליפה דטומ"אה,-ובכך האבות,-הם "הרים"  אותיות   ר"ם   י"ה,-חוקקים  חכמה ובינה{י"ה}-במשיח{הינו ר"ם}-בסוד משפיע אות  ם"{בינה}-למלכות{אות  ר"  בתורת הקבלה}-וביחודם  ר-ם,-המשמיד  מ"ר,-זה סמא"ל הרשע נשחט על מזבח הנקמה,-סוד   נ"  קמ"ה{בינה}-ובכח  ל"ו  צדיקי אמת   חותמת בשכינ"ה הארו"ת  בגימטריא   א"  תו"רה{מוחין החכמה}-

העוקר שורש אומות העולם הגויים{ארורים}נמחים  בעת  ה{ג}וא{ל}  נ{ג}{ל}ה  בשנת גלג"ל  בגימטריא  ס"ו  בגימטריא ב"ן  דו"ד  החל"  להשפיע  ל"חלה"{מלכות}-מוחין גדולה,-ובזה המוחין אשר אופן קבלתם מלווה בדינים  קשים  בכח אותם דינים וגבורות רבים מבני ישמעאל  ואדום הארורים עתידים  למות ולהכח"ד על יד"י ברקי"ם  וא"ש מן המרומי"ם,-בגימטריא    הפורי"ם,-זה המשיח  ר"ם  י"ה  אשר באמצעות  פ"ו  בגימטריא אלהים{גבורה קדושה}מכה ושוחט סמא"ל הרשע.

ה"

"אשר לו  הים והוא עשהו ויבשת ידיו יצרו"

פירוש:הבט,-"אשר   לו  הים",-אותיות   ש"ר    ם"  אליה"ו,-הרי אליהו הנביא זכו"ר לטו"ב,-בסוד מהוה   כ"רו"ז   אותיות כ"ו  ר"ז,-שם  כ"ו  בגימטריא יה-וה באמצעותו  המשיח ש"ר בגאולה השלמ"ה את    מלו"י  שר"ו  בגימטריא  ש"ר   ם"  אליה"ו,-כלומר   מלו"י  בגימטריא אלהים{מלכות }-מתמתקת ומתבשמת באמצעות שר"ו",-שיר האות  ו"{משה,-תפארת ישראל}-שבפנימיות נשמת אליה"ו,-כנאמר  על אליהו "זכור לטוב",-הרי הינו הזיכרון{אור הנבואה,-הארת הפנים}-של  ה"טוב"  -זה טובי"ה{משה},-סוד טו"ב  בגימטריא שם י"ז  בגימטריא  שם אהו"ה{דעת קודש}-אות  ל"-טו"ב,-י"  חכמה  י"  בינה   י"  דעת,-ובכך  סמא"ל הטמא נשחט בגאולה השלמה,-מלכות רומי זרע עמלק יורד שאולה ונשחט על גבי מזבח הנקמה,-הרי סמא"ל הינו קליפת שכח"ה  בסוד  ש"ך  ניצוצות  דין קשה  הגורמים פירוד  בשם  ח"ה  בגימטריא אח"ד גימטריא אהב"ה  בגימטריא י"ג מידות הרחמים,-

והסיטרא אחרא מפרידים אהבה{ישראל}לכדי  אה-ב"ה,-סוד  ה"ב {סמא"ל}-שהינו גורם למחלוקות,-לשון מחלק האותיות,-ומלך המשיח מחב"ר  האותיות ,-ועל כך נאמר  מחב"ר  אותיות  מרח"ב,-וכידוע רוחב{בתורת הקבלה}-מצביע על חכמה,-ו"מח"-ר"ב,-זה משה {רב}ינו שבאמצעותו האותיות חוברים יחדיו{על ידי יחודים והשבעות}-ומהוים חר"ב הגאולה אשר תשח"ט סמא"ל הרשע בכ"ח  התור"ה,-אותיות ת"ו  או"רה{יחודים והשבעות},-קבלה מעשי"ת,-בסוד מוחין ת"י בגימטריא קו"דש{חכמה}-הינו שמ"ע,-משפיע באמצעות המלא"ך  שמעא"ל    ע"  שמא"ל,-שבעים שמות קודש{גבורות קדושות}-המשמידים ועוקרים קו שמא"ל דסיטרא אחרא,-

זרע עמלק נמחה ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,-וזה "והוא",-סוד יחוד תפארת{אות ו"}במוחין הבינה{שם הו"א,-עולם הנסתר},-בכל המשיח  עשה"ו{מבצע השבעות ויחודים בקבלה המעשית},-ולכן המשיח נקרא יחיד חי עולמים,-הרי רק הוא בעל הידיעה לייח"ד בדר"ך העוקרת סמ"אל הרשע,-וביום ההוא  "ויבשת",-זה סוד   י"  בוש"ת{המשיח},-עליו נאמר  "בושת פנים לגן עדן",-הרי ב"ו-במשיח  ש"ת  מידות{חסד  גבורה תפארת נצח הוד יסוד}-באמצעות מגלה הפנימיות  האלוקית המקוימת ב"גן"{מלכות,-שורש נשמות ישראל},-ובכך "חוקק"  בגימטריא רו"ח   עד"ן{החכמה}-לישראל צדיקים קדושים יש להם חלק בעולם הבא,-הרי  המשיח  הינו מחל"ק{משפיע} החכמה לעתיד  לבו"א לכל אחד מבני ישראל כל אחד על פי מעלתו{חלוקו,-מלבוש המצוות שבאמתחתו},-ועל כך נאמר  "ידיו"  אותיתו  יד"י   ו"  בגימטריא  כ"ד  ו",-תורת המשיח  {כ}"ד ספרי [ת]ור"[ה]-בכך ישראל כה"ת,-{כ}ל {ה}נשמה {ת}הלל י"ה,-סוד יצר"ו אותות ציו"ר,-

הרי ישראל בכח המדמה{נבואי}-ישבחו   הא"ל,-ובכך המלא"ך  שבחיא"ל  יעטר"ם  ברזי"ן  דרזי"ן מן המרומי"ם  בגימטריא  הפורי"ם,-תורת המשיח המפר"ה ומרימה השכינ"ה לעולם העליו"ן,-לשון בגאולה השכינה זוכה למעלה{מדרגת השוואה}-של עולם הבינ"ה{אות  ל"}-סוד  י"  חכמה  י" בינה   י"  דעת,-השתוות  צורה{יצ"רו  הנבראים בזכות העלאתם מ"ן,-{מ}יין  {נ}וקבין,-תפילה}-זה סוד ה{ג}או{ל}ה   השלמ"ה,-סוד מש"ה החותם  במלכות   ל"  כלים{כללים}-ובכך משלים המלכו"ת בכת"ר מלכות,-הכתר שורה במלכות  והינה זוכה לשרות בהארת ה{ב}ינה,-לשון  בונה מוחין כל עת  בסוד גאולה,-אות  א"  מגלה  למענה באמצעות אות ו"{תפארת}-סתרי ברי{א}ה.

ו"

"באו נשתחוה ונכרעה .נברכה לפני  יהוה עשנו"

פירוש:הבט,-"באו",-סוד  ייחוד תפארת{אות  ו"}-באור החכמה{א"ב  בתורת הקבלה}ובאמצעות  {א}לפא {ב}יתא  צירופי אותיות,-חכמת הצירופים{ציפורים}-בכך ישראל נשתחו"ה  בסו"ד    שו"ח  תנ"ה,-זה המלא"ך  שו"ח  בגימטריא מטטרו"ן  בגימטריא  ס"  רומ"ח,-אותיות רו"ם  מ"ח,-המשפיע  למשי"ח אותיות מש"ה ח"י  מוחין {ת}פארת   {נ}צח  {ה}וד,-מאור הנבוא"ה  המשמיד ומוחה עשנ"ו,-סוד  נ" עש"ו,-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע,-זרע עמלק יורד השאולה ונשחט על גבי מזבח הנקמה,-וביום ההוא  נברכ"ה,-אותיות  נ"{בינה דקדושה}-באמצעות המשיח ת"חוקק"  בגימטריא  רו"ח   ברכ"ה{בישראל עם קדושה},-ויש לדעת בר"-כה,-

הש{כ}ינ{ה}  זוכה  לאות   ב"{חכמה  ב-ראשית}ה{כ"ו}-נסת באמצעות שם כ"ו בגימטריא יה-ו-ה  למלכות{אות  ר"},-וזה סוד יחוד   ב-ר-כ"ה,-אשר נעשה  על  ב{ג}או{ל}ה השלמה על ידי קבלה מעשית,-סוד מעשה המרכ"בה,-כלומר שם מ"ה בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בגימטריא הגוא"ל בגימטריא  גאול"ה בגימטריא  ג" אלו"ה  בגימטריא    ג"ל   או"ה  בגימטריא  ג"ל  ז"ה   בגימטריא   ג"ל   י"ב   בגימטריא      י"ג   ל"ב,-סוד  י"ג מידות הרחמים,-

בכך שוחטים השמות הקדושים  את סמא"ל  גמגימא ואמון מנוא הרשעים,-נשרפים מאש חידושי התורה של המשי"ח אותיות מ"שה  ח"י,-ובכ"ח  החכמה{שם ח"י  בתורת הקבלה},-זר"ע עמלק מושמד ונכרת ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-שהינה  לפנ"י  בגימטריא פנ"ם  בחיבור אות  י"  הרי לך  פני"ם,-המשיח י{גל}ה   אותיות  י"ה{חכמה ובינה}-פנימיות האלוקות  בבריאה,-כנאמר "[גל] ע[י][נ]{י} {ו][א]ב{י]ט{ה] נ[פ]לאות [מ]-תורתך",-,

ומחבר ו{א]ביט{ה] בסוד אות ה"א בגימטריא עולה אות ו" חבר  האותיות  המסומנות בפסוק בצירוף אות ו"{בגימטריא אותיות ה"א מן וא"ביטה"] , ומקובל  "גילוי פנים   תורתך",-הרי משיח יביא לגילוי רזי"ן דרזי"ן{תורת הקבלה הנבואית}-סוד קבלת האבות  שע"ר    נ"{בינה},-חבר אבו"ת  ואות   נ"  ומקובל  "נבואת"-המשי"ח הוא  י-הו-ה  על ידי   {ע}{ש}ה{ו},-קבלה מעשי"ת   "עשו"-סמא"ל הטמא מושמד ונעקר מן העולם הב"א  יורד לגיהנם ,-סוד מדור הגינויים  ונשחט על גבי מזבח הנקמ"ה.

ז"

"כי הוא אלהינו ואנחנו עם מרעתיו וצאן ידו,היום אם בקלו  תשמעו"

פירוש:ראה,-כ"י בכימטריא אות  ל"  חבר שם כ"י ומקובל כל"י,-סוד {כ}הן {ל}וי {י}שראל  {המשיח}-גדלות מוחין ובפנימיות "הוא"{אור הבינה-עולם הנסתר},-לשון העולם עולה על הנסתר  והינו סתימין דסתימין{נסתר דנסתר}-הוא אלהינ"ו  אשר אין בו תפיסא כלל,-והינו משפיע באמצעות   נ" אליה"ו{הנביא}-זכו"ר לטו"ב  מוחין כרו"ז אל,-זה המלא"ך  כרו"זאל{מלאך השכינה}-כרו"ז  הא"ל,-שם  כ"ו  בגימטריא יה-וה  החוםת ר"ז  בגימטריא או"ר,-סוד   או"ר  יהו"ה{המשיח}-המשפיע   י"ב  ירא"ה ה" בפנימיות הנבראים{ישראל צדיקים קדושים ישל להם חלק בעולם הבא},-סוד "אב   ה"-עולם החכמה{א"ב  בתורת הקבלה}-הנקרא  ראי"ה,-

סוד המלכות{אות  ר"}אשר שם אי"ה   בגימטריא  י"ו{תפארת}כ"ו-נס באמצעות שם כ"ו  בגימטריא יהוה לפנימיותה ומעברה  במדרגת  "ואנחנו",-בגימטריא   קכ"א הנחתמות במלכות{אות  ה"}-ובכך מקובל  קכ"ו,-סוד    מוחין  קכ"ה{גמר תיקון}-המגלה  אות  א"  סוד "א"-אלפך חכמה בפנימיות הנבראים ישראל עם קדושה,-וזה ק"כ-ו"   בכח שם כ"ו  בגימטריא יהוה{תפארת},-אות  ק"{מלכות}-זו"כה  ל-קכ-"ו",-מאור האות  ו"{משיח}-הממתק ומבשם ק"כ  צירופי אלקים{בינה עליונה},-ובכך  בכח הייחוד הקדוש ק-כ"ו   ו-קכ-ו  בגימטריא    ק"כה-א   בסוד  {כ}ולם  {ק}דושי  {א}ל{ה}ים,-בכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמל"ק  נשחטי"ם  על מזבח הנקמ"ה,-וביום ההוא  "מרעיתו"-זה מ"ר עיו"ת{סמא"ל הטמא}-יורד לגיהנם  ומוכ"ה באמצעות א"ש  הלה"בה,-סוד  ז"  הבלי"ם-להבי"ם   {מוחין המשיח,-בינה}-העוקר שורש {כ"ל  ר"ע},-ובכך  השכינ"ה   בסוד    ע"  תרומ"י,-המלכות{נקראת תרומה}-על שם  תפארת  התורם  עבורה{עיבורה}-

ע"  פנים{ענפים}-שמות קדושים  אשר מכלים כל קליפה דסיטרא אחרא,-ובכך האות ו"  משפי"ע  צא"ן  בסו"ד  {א}ור  {צ}לם  {ן},-שער בינ"ה  אשר חוםת  יד"ו  אות  יו"ד ספירות בלימה בפנימיות   "ה"ממלכ"ה"  בגימטריא כפ"ל  י",-בסוד זוכ"ה  לשם  י"י{כפל   י"}-בגימטריא   כ"  חב"ר  י"י  ומקובל  כל"י,-{כ}הן {ל}וי {י}שראל,-גדלות מוחין  הנקרא היו"ם,-שם  י"ו   מ"ה,-בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד  ה"א וא"ו  ה"א  בגימטריא גאול"ה בגימטריא הגוא"ל{משה}-

עליו נאמר "יו קרנות על חדו"-ו"חדו"  בגימטריא ח"י{מוחין החכמה}-אותות כ"ח מ"ה  בגימטריא  מ"ח  כ"ה,-החכמה כונסת  לש{כ}ינ{ה}  ובכך  "בקלו"-אותיתו בקו"ל,-זה יחוד{תפארת,-קו"ל התורת הקבלה}-אשר בפנימיותו  אות  ב",-חכמה {ב}ראשית  בכך המלכות  {ב}ית קיבול  זוכה ל"תשמעו"-אותיות שמע"ו   ת"  בגימטריא או"ר ע"ב אמ"ת,-וכידוע שם ע"ב בגימטריא חס"ד,-זה מאור בינה{הנקרא שמיע"ה,-עולם החירות אותיות תור"ה חי"ה  בשפת הקבלה},-ואף  על פי שהבינה חסדים{רחמים}-דינים וגבורות מתעוררים מפנימיות{גבורה דקדושה},-ובכח זה הדינים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא נשחטים על מזב"ח  הנקמה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

ח"

"אל תקשו לבבכם   כמריבה .כיום מסה במדבר"

פירוש:ראה,-"אל  תקשו",-זה  אותיות    שק"ל  או"ת,-הרי המשיח נקרא שק"ל ובפנימיות מוחין בינה{אות  ם"}-ובכך  מהוה משק"ל,-קו אמצע אשר באמצעות אור האוזני"ם{בינה בתורת הקבלה}-מאז"ן  בין קו ימין{חסד}-לקו שמאל{גבורה}-ובכח המשק"ל  סוד  מש"ה  ובפנימיותו  שם קדוש סוד ק"ל  בגימטריא   כ"ח ק"ב,-בגימטריא כ"ח  אלהינ"ו,-בכל משה    מאז"ן  -בסוד משפיע מן הא"ם{בינה}-שם  ז"ן  בגימטריא  ויו   הי  יוד  הה   המשמיד ומוחה   "כמריבה"-זה סמא"ל   הרשע מלכות רומי הטמאה זרע עמל"ק  שורש כל המחלוקות נשח"ט  בגאולה השלמה על מזבח הנקמה,-וביום ההוא    "כיום"   בגימטריא   סו"י,-

זה המשיח  שם ס"ו  בגימטריא   ב"ן דו"ד  ובפנימיות{י"  ספירות  בלימה}-באמצעותם שור"ף   מס"ה-"הסם"-{סמא"ל}-שהינו בכח שם מ"ב  הקדוש והנורא המעניק  דב"ר{קול הנבואה}למלך המשיח בכ"ך ה{ג}וא{ל} מוח"ה סמא-ל,-לשון עתיד המשיח לעוו"ר  ולעקו"ר  עינ"י  סמא"ל{בסוד ואות   רוח הטומאה אעביר{אעוור}-מן האר"ץ,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ט"

"אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פעלי"

פירוש:הבט,-"אשר"  בסוד אות  א"  הארת חכמה{א-אלפך חכמה}-המושפעת עבור{עיבור}-"שר"{זה המשיח}-סוד {ש}ילה {ר}ינה,-הרי בכח מוחין רא"ש{חב"ד}בכ"ך  ה{ג}וא{ל}  חוםת  א"ש  ש"ר,-הרי המשיח הינו ש"ר {מייחד}באמצעות ייסוד הא"ש{השכל האלוקי,-מאור הנשמה}-הנקרא "נסוני"-אותיות נ"ס ינו"ן,-ולכן המשיח נקרא פל"א,-בפנימיות אל"ף{הארת החכמה ספירת אליפ בתורת הקבלה}-ובאמצעותה מגלה  אור אבות-יכ"ם  בגימטריא  ע"  אבו"ת-שבעים  פנים של התורה{שמות קודש} המשמידים ושורפים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשחטים על גבי מזבח  הנקמה,-

וביום ההו"א  מוחין "בחנוני"  אותיות  ב"ן  י"וחן,-זה סוד  יוחנ"ן {רבי יוחנ"ן}-הינו נקרא ב"ר  נפח"א-על שם נופ"ח   מדרגת  ב"ן,-סוד  ב" כפול  נ"  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{בינה}-בפנימיות המשיח אותיות מש"ה  ח"י,-כלומר רבי י"ו-חנ"ן    בגימטריא ק"ו  ח"י,-באמצעותו  אור אי"ן סוף  יתברך{ק"ו} משפיע מוחין  ח"י{חכמה}-למש{י"ח},-וזה המוחין עוקר ומשמי"ד את  יוחנ"ן  המטבי"ל    י" מח  ש"מו  ו"זכרו  ע"ולמים,-"מטביל"-

בסוד מטע"ה ומבהי"ל,-זה סמא"ל הרשע הנשחט ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  בכח חידושי התורה של ה{ג}וא{ל}-אשר שורפים רוח הטמא"ה,-כנאמר "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ",-וביום ההוא "גם"  המלא"ך גמגימ"א{נשר"ף ועולה כעש"ן  עול"ה}-ובכ"ך ישראל  "ראו פעלי" זה אותיות   המלאך   יורפעא"ל,-הוא חוםת במשה  "יו קרנות על חדו"-ובאמצעותו משה  פו"על,-בסוד חותם  מוחין ע"ל בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{בינה} במלכות{שם   פ"ו  בגימטריא אלהים},-ועל ידי כ"ך   המלא"ך  עו"ר-פלאי,-זה משה{המשיח}-הינו מלאך עליו נאמר "כי קרן עור פניו",-הרי בפנימיותו המלא"ך  עו"ר-פלא"י  בגימטריא    יורפעא"ל  חותם  מוחין פנימ"י{אור הדעת}—המשמיד הסיטרא אחרא,-מלכות רומי מושמד"ת ונמחי"ת,-זרע ע{מלק}נמל"ק ונשח"ט.

י"

"ארבעים שנה אקוט בדור ואמר עם תעי לבב  הם והם לא ידעו דרכי"

פירוש:ראה,-"ארבעים"-בסוד  בא"ר  עי"ם,-המשיח זוכה ל{ע}יבור {י}ניקה {מ}וחין,-באמצעות  {ב}ידך {א}פקיד {ר}וחי,-מדרגת החכמה{אות  יו"ד}-שהינה משפי"ע   שנ"ה  אורות למלך המשיח,-סוד אות  ש"{מאור האבות}  החותם נ"ה-{נ}צח {ה}וד מוחין הנבואה בפנימיות ה{ג}וא{ל}  ובכך  אקו"ט,-סוד  מוחין {א}דם  {ק}דמון  "חוקק"  בגימטריא רו"ח  ט"ו  בגימטריא י"ה{חכמה ובינה}- "בדור"-זה הגואל,-בעל אות {ב"}- חכמה {ב}ראשית סוד  "דור"{המלך הד"ר,-המלך השמיני}-עליו נאמר "ה{דר} ה[ו]א לכל חסידיו",-

והינו משפי"ע  "דור"-בא ו"דור"  הולך  בסוד "דור דור"  בגימטריא     רו"ח    ו"ר   במלוי  אות "ואו"-מקובל  "רוח  אור"  בגימטריא ר"ז או"ר   בגימטריא   ז"  ראו"ת    בגימטריא   תוא"ר  ז",-מוחין הנב{ו"א}-ה  שם ו"א  בגימטרא   ז"  מידות חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד{אצילות}-למלכות,-ובכך המחשה הקדושה,-אות  ו"{תפארת}מגלה  "אמר"-שם  א"  ר"ם{א"אלפך חכמה}-המשמידה ועוקרת תע"י  לב"ב,-זה סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א המטעים ומסיתים הנשראים{ישראל צדיקים קדושים לעבירה},-יורדים הם לגיהנם ונשחטים על גבי מזבח הנקמ"ה,-וזה סודי הסודות  תע"י  ל"בב-

זה גמגימא אמון מנוא וסמא"ל{הרשעים}-באמצעות המשיח הינו ל"בב  דקדוש"ה,-בסוד נבי"א {לב}ב {ח}כמ"[ה]-משמיד באמצעות מלאכ"י  "חבלה"- סוד  ח"  להב"{גבורות קשות},-את זר"ע עמלק מלכות רומי הרשעה נשרפת ומושמדת-נמחית ונעקרת  זוע"ה גדולה,-לשון רוח זוע"ה,-בסוד ז"ו  בגימטריא  י"ב  צירופי יהוה{המשיח}-גוזר  ע"ה,-ע" כפול  ו"  בגימטריא ש"ן  חבר אות ע"  ומקובל עש"ן  מלאכ"י  גבורה ודינים הכורתים ראש עש"ו  הטמא-סמא"ל הרשע  נעקר מעל פני  האדמ"ה,-ועל כך נאמר "והם",-סוד תפארת אות ו"{משה}-בעל ידיעה{האמונה השל-מ"ה-}  בגימטריא  יו"ד ה"א  וא"ו ה"א  סוד שופר מש"ה  אותיות  מש"ה שור"ף  מלכות רומי הטמא"ה,-אשר הם  לא ידע"ו,-

הרשעים{אומות העולם הגויים,-אורורים,-בהמו"ת  בסוד ב"יעור  ה"קדושה  מ"ן  ה"בית}-לא ידע"ו  דרכ"י   בגימטריא    ר"ך  דוד"י   בגימטריא  כ"ו  רי"ח,-זה המשיח באמצעות שם כ"ו  בגימטריא  יה-וה-  מוש"ך  מוחין רי"ח{חכמה} המשמיד סמא"ל הטמא הנשח"ט ככל"ב  נוב"ח  וקול"ו  אין נשמ"ע  בכ"ל ההיכלות מזועזעי"ם איך המשי"ח שוח"ט את ראשו ככבש"ה,-הרי באמצעות כ"ב צירופים{קבלה מעשית}-המשיח חותם שכ"ה אורות במלכות  הממתקים  בכח  ה"{חסדים}את ש"ך  ניצוצות הדינים] שנשכחי"ם{מתבטלים},-ובכך כח יצר הר"ע  מבוט"ל-והינו מוט"ל מן עולמות העליו"ן ליד"י משי"ח  המ{חזי"ק}  בחר"ב הג[א]ו[ל]"ה-המלא"ך  חזקיא"ל  השוחט גמגימא סמא"ל  ואמון מנו"א  -נשרפי"ם  על ידי המדור"ה,-גבורה קשה קשה בתורת הקבלה  עי"ן לא רא"תה.

י"א

"אשר  נשבעתי  באפי אם יבאון אל מנוחתי"

פירוש:הבט,-"אשר"  סוד הבינה שהינה  א"ש  ש"ר{משפיע למשיח }את השיר"ה אותיות ש"ר  י"ה,-זה המלא"ך שרי"ה  אשר  באמצעותו עתידים  ישראל  לזמ"ר  שיר ה{ג}או{ל}ה,-כנאמר  "אז ישיר  משה  ובני ישראל את ה{שירה} הזאת ליהוה",-ושם  השיר"ה הינו המלא"ך  שרי"ה-חותם במשיח{ש"ר}-מוחין י"ה{חכמה ובינה}-שהינו בכח  יב"און,-שם י"ב  צירופי יהוה המגלים או"ן{גבורה קדושה},-בכ"ך סמא"ל הטמא{או"ן  דסיטרא אחרא}-זר"ע עמלק נשח"ט  באמצעות א"ש  המדור"ה  אותיות  או"ר  השמד"ה     בגימטריא  ר"ז  השמד"ה,-הרי המשיח{הינו ר"ז  בגימטריא או"ר}-החכמה באמצעות הדינים{וגבורות}-המלווים לקבל החכמה בכך  גוזר  "השמדה"  ומיתה על אומות העולם הגויים{ארורים}-זר"ע עמלק נכרתי"ם,-

וביום ההו"א שם אהו"ה בגימטריא י"ז בגימטריא טו"ב  בסו"ד  ט"ו  בגימטריא י"ה  חבר שם טו"ב  ומקובל שם טו"ב-יה{זה משה}-הינו חוםת   מנוחת"י  סוד   חיו"ת   מ"ן,-מלמד ישראל באמצעות יחודים והשבעות  להעלות  מ"ן,-{מ}יין  {נ}וקבין{תפילות}-המושכו"ת  חיו"ת  בסוד  ח"י או"ת,-גדלות  מוחין-אור ה{ג}או{ל}ה  כ"ך נקר"א  על שם מ{חי"}ה  בכח  שם מ"ה  בגימטריא  יו"ד ה"א וא"ו ה"א   מתי"ם{חברי אמונה }וחותם בפנימיותם   "תמים"{האמונה השלמה  ת"ם-}-ה{כ"ו}נסת באמצעות שם  כ"ו בגימטריא י-הו-ה {משיח}-ל"ים"{מלכות}-אשר בכך זוכה למוחין מ"י  בגימטריא  נ"  שערי בינ"ה{עולם הח"י-רות  אותיתו תור"ה ח"יה  נקראת}-

על שם שעתידה להעניק למשה תורה הרשומה באותיות חיו"ת{באמצעות אור הנבואה}-בגימטריא  ר"ז  הנבוא"ה  משה קיבלה,-ילמד פנימיות התורה{קבלה}- את ישר"אל  הזוכים להקרא ב"ן אהו"ה   בגימטריא   ה{נב}ואה,-ב"ן{המלכות,-שורש נשמות ישראל}-מעוברת מן  אהו"ה בגימטריא  י"ז  בגימטריא טו"ב  בסוד ט"ו בגימטריא י"ה חבר טו"ב  ומקובל  טוב-י"ה{נשמת  משה,-מוחין יחיד"ה},-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ספר   רז"י תפילת  קבלת שבת- חלק  ב" :

מאמר  ב  מכיל    א"-י"ב  פסוקים,-וכ-{י"ב}מאמרים.

{א]שירו ליהוה שיר חדש.שירו ליהוה כל הארץ.

{ב]שירו ליהוה ברכו שמו.בשרו מיום ליום ישועתו.

{ג]ספרו בגוים כבודו.בכל העמים נפלאותיו.

{ד]כי גדול יהוה ומהלל מאד.נורא הוא על כל אלהים.

{ה]כי כל אלהי העמים אלילים.ויהוה שמים עשה.

{ו]הוד והדר לפניו.עז ותפארת במקדשו.הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד  ועז.

{ח]הבו ליהוה כבוד שמו.שאו מנחה ובאו לחצרותיו.

{ט]השתחוו ליהוה בהדרת קדש.חילו מפניו כל הארץ.

{י]אמרו בגוים יהוה מלך אף תכון תבל בל תמוט.ידין עמים במישרים.

{יא]ישמחו השמים ותגל הארץ.ירעם הים ומלאו.

{יב]יעלז שדי וכל אשר בו.אז ירננו כל עצי יער.

{יג]לפני יהוה כי בא כי בא לשפט הארץ.ישפט תבל בצדק.ועמים באמונתו.

א"

"שירו ליהוה שיר חדש שירו ליהוה כל הארץ"

פירוש:ראה,-"שירו"-בסוד ש"י  או"ר{זה עולם בינה}-בסוד ש"י עולמות לעולם הבא,-הרי השיר הינו  עתיד להשמע בכל העולמות {העליונים והתחתונים}-וזה "חדש",-לשון גורם חידוש מוחין בפנימיות הנבראים  והמלאכים,-והרי נאמר  שיר"ו,-בסוד   ש"  רי"ו,-וכידוע  רי"ו בגימטריא גבורה,-כלומר זה השיר הינו גבורה{דינים אשר ישמידו ויכחידו סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה ,-זר"ע עמלק נכחד ב{ג}או{ל}ה השלמה,-

בכח אות  ל"{י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת}אשר נחתמים בפנימיות   יהו-ה{המשיח}-הינו מהוה השיר החדש,-בסוד הנשמה בפנימיות שם מ"ה  סוד  מה"ות  חדש"ה,-הרי  מ"ה  או"ת,-סוד שם מ"ה   בגימטריא אד"ם  בגימטריא  יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בגימטריא גאולה,-הינו בעל מוחין גדלות,-הרי השיר  הינו מגדיל הנשמה בפנימיות הנבראים,-מילות השיר זה סוד העיבור,-האותיות  {דיבור משיח,-הנעשה במדרגת המלכות}חותם בנבראים נשמות חדשות,-

הרי חד"ש   בסוד  האבות{אות  ש"}-בפנימיות ח"ד{זה משה}-עליו נאמר  "יו קרנות על חדו",-הרי  קרנו"ת  אותיות   קור"ן  או"ת,-כלומר בעת המשי"ח   משפיע  ק"ו   ר"ן,-סוד אור אין סוף יתברך{ק"ו}-החותם  ר-וח  נ-שמה  זה נעשה באמצעות  א-ו"ת{שיר חדש  },-סוד אות  א"  הארת חכמה הנמשכת על ידי ת"ו  השירה{ייחודים},-וזה סודי הסודות השיר החדש הינו ייחודים {תורת המשיח}-בסוד שיר"ו  ליהוה,-היחודים  הינו שיר"ו{של הגואל}-אשר מקדשים הנבראים באמצעות מוחין יהוה  בגימטריא כ"ו,-

ובכך  כ"ל  הארץ  סוד  כלה-אר"ץ{השכינה הקדושה}-זוכה למאור חד"ש,-לשון   אות  מ"{בינה}-עתידה להשפיע או"ר  בגימטריא  ר"ז  שהינו חד"ש,-וזה  רזין דרזין אשר ה{ג}וא{ל}  י{ג}{ל}ה   בסוד  מוחין גלג"ל  בגימטריא ב"ן  דו"ד  בגימטריא  ס"ו  ,-להראותך בשנת תש{ס"ו}-הח"ל  ל"חקוק"  בגימטריא רו"ח   חד"ש   סוד  שי"ר   יש"ר{או"ר  בגימטריא  ר"ז},-המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות אומי הרשעה  זר"ע עמל"ק נשר"ף  בא"ש  הלהב"ה.

ב"

"שירו ליהוה ברכו שמו .בשרו מיום ליום ישועתו" 

פירוש:ראה,-"שירו"  אותיות  יוש"ר,-זה המשיח בסוד  י"ו   ש"ר   ,-משה עליו  נאמר יו קרנות על חד"ו,הרי  ח"ד  בגימטריא  י"ב   ובעת הינו מחבר אות  ו"  מקובל   י"-  ב"ו,-כלומר בפנימיות המשי"ח   י"  ספירות  בלימ"ה אשר משפיעות{עבורו,-עיבורו}-"בו"  בגימטריא  ח"  בגימטריא  ו"  נשמ"ה{בינה}-בכ"ך  המשיח שוחט ועוקר חו"ב,-זה סצא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה ,-זרע עמלק מושמד ב{ג}או{ל}ה השלמה,-ועל כך נאמר    "בשרו",-בסוד אות  ב"{חכמה  ב-ראשית}הינה  שר"ו של המשי"ח,-השיר כתוב"  במדרגת החכמה אותיות  כ"ח  מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  בגימטריא גאו"לה,-

והינו חותם  מיו"ם  בגימטריא   שם   פ"וי,-{פ}ודה {ו}מציל  {י}שראל,-הרי   {פ}{ו}{ד}ה  ומצי{ל}   ישר{א}ל  המשיח באמצעות המלא"ך  פדוא"ל,-אותיות   א"ל   פוד"ה  ישראל,-וזה המלא"ך  יעקור   {ישוע}-תו,-{י}מח {ש}מו  {ו}זכרו {ע}ולמים  יורד השאולה ונשר"ף  בא"ש  הלה"בה  ,-סוד תורת  הגאולה,-וידעת בעת השיר"ה  של המשי"ח  ישראל זוכים  ל-שיר{ו}  {ל}יהוה  {ב}רכו {ש}מו,-

חברו האותיות המסומנות ומקובל  "לבוש"{כ"לי}-המ{גל}ה  שוב"ל  החכמ"ה,-סוד  ל"ו   ש"ב,-זה נשמות הצדיקים{ל"ו}-שהינו  מעניקים יישוב דעת למשיח,-בסוד הדע"ת  הינו   יישו"ב  אותיות  יש"י  ב"ו,-דעת המשיח,-לשון המשיח בפנימיותו   ד"  מלאכי"ם{גמר"א,-{ג}בריאל  {מ}יכאל  {ר}פאל  {א}וריאל}-המשפיעים  ל"עת"{השכינה}-או"ר  בגימטריא  ר"ז  המשמיד סמא"ל הטמא הנכר"ת ומושמד ויחד עימו זר"ע עמל"ק  יורד השאו"לה ומומת באמצעות חרב הנקמ"ה.

ג"

"ספרו בגוים.בכל העמים נפלאותיו"

פירוש:ראה,-"ספרו",-זה סוד   ספ"ר  ו",-זה המשיח{תפארת ישראל}-הוא משה רבינ{ו},-כלומר באמצעות האות  ו"  מרב"ה  אורו"ת  בגימטריא  ר"ז  ת"ו,-סוד הניגונים{יחודים}-בפנימיות הנבראים,-ועל ידי כ"ך  עושה נקמות והשמדות  "בגוים",-ובכך ישראל זוכים  למדרגת  בכ"ל  בגימטריא   ב"ן  סוד  ב"  כפול  נ"  בגימטריא מא"ה אותיות  הא"ם{בינה}-העוק"רת   כל"ב,-זה סמא"ל הטמא מלכות הסיטרא אחרא,-זרע עמלק נכחד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  על יד"י  נפלאותי"ו,-

זה סוד  המשיח בפנימיותו  פנוא"ל  תי"ו,-מלא"ך   הניגונים{יחודים}-אשר בכך  ה"עמים"{אומות העולם  מומתים,}-מכאן למד  הינך שב{ג}או{ל} השלמ"ה  מו"ם  ימ"ת הסיטרא אחרא הארורים,-מחלות ונגעי"ם,-והמלא"ך  הקדושה והנור"א  פנוא"ל  בסוד  פ"ה  נ"ון  א"ל    בגימטריא  ק"ו  האל"ף,-הינו משפיע למשיח הארת אין סוף{ק"ו}-החותמת בפנימיות ה{ג}וא{ל}  ק"ו{אור  בגימטריא  ר"ז}-במדרגת החכמ"ה  אותיות כ"ח  מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א בגימטריא  הגוא"ל  סוד  ח"  בגימטריא  ו"  נשמה{נ-משה}המכ"ה  סמא"ל הרשע המושמד ונמח"ה,-זרע עמל"ק יורד לגיהנם ונכר"ת  על מזב"ח הנקמ"ה,- 

וסודי הסודות  המשיח הינו  {ב}כל  {ה}עמים {נ}פלאותי{ו},-חבר האותיות המסומנות ומקובל  בוה"ן,-בסוד  ב"ו"-באות  ו"{גואל}-מדרג"ת נ"ה,-{נ}צח  {ה}וד השוחטת היצ"ר הר"ע,-וגם  בוה"ן  זה שם המג"ן על ה{ג}וא{ל} מן אחיזת הקליפות,-בסוד  {ב}עזרת  {ה"}-{נ}עשה  {ו}נצליח,-זה המלא"ך  ב{עזר}ת  ה" נעש[ה]  ונצ{לי}ח,-חבר האותיתו המסומנות ורא"ה הוא  "עזריהל"  מלא  אות  ה"א  ומקובל   ע"  זהריא"ל,-זה  מלא"ך  ה" יתה"לל החותם בפנימיות המשיח מוחין קדושי"ם בסוד  שד"י   קו"ם,-שד"י   בגימטריא המלאך  מטטרו"ן  בגימטריא ס" רומ"ח בגימטריא    ירו"ם   ח"ן    בגימטריא מו"ח  נר"י    בגימטריא  רי"ח  מ"ן  ו"    בגימטריא    י"ו   רחמ"ן       בגימטריא   רי"ו   מ"ח   ן"    בגימטריא   מ"ח  גבור   נ"ה     בגימטריא     נ"ר  גבו"ה   מ"ח   בגימטריא     ב"ו   מגנ"ר   ח"ה  בגימטריא     ג"ן   רומ"ח  ב"ה   בגימטריא  רוח"ב  ג"ן   מ"ה     בגימטריא  נג"ב  הרומ"ח      בגימטריא  ח"ג   רו"ם   בנ"ה,-

וידעת   מגנ"ר,-סוד {מ}יכאל  {ג}בריאל  {נ}וריאל  {ר}פאל  השוחטים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-יורדת השאולה ונשרפ"ת בכח א"ש חידו"שי  התור"ה,-סוד  חו"ד  יש"י  בגימטריא יח"ו  שד"י,-ושד"י  בגימטריא מטטר"ון  החותם   יח"ו בפנימיות המשיח  אותיות מש"ה ח"י,-ויח"ו- {י}המ{ו}  נא  {ר}חמיך,-סוד רומ"ח המשיח אשר  עוק"ר  היצר הרג ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה .

ד"

"כי גדול יהוה ומהלל מאד.נורא הוא על כל אלהים"

פירוש:ראה,-כ"י בגימטריא אות  ל",-חבר כ"י ומקובל  כל"י,-{כ}הן {ל}וי  {י}שראל,-זה המשי"ח  אותיות מש"ה ח"י  והינו גדו"ל,-בסוד אות  ו"  גד"ל{מאור העיבור},-לשון האו"ר  בגימטריא  ר"ז  חותם שם ע"ב בגימטריא חס"ד  ב{ג}וא{ל}  -וזה מוחין  ו"  הוא  מה"לל  מא"ד,-כלומר באמצעות מדרגת מה"לל  בגימטריא   ס"  מ"ה,-סוד  אות  ס"  בגימטריא שישי"ם  אותיות  יש"י  ש"ם{זה המשיח}-ובפנימיות שם מ"ה  בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  בגימטריא אדם בגימטריא הגואל בגימטריא גאול"ה אשר משמידה ועוקרת סמא"ל הטמא הנקרא מא"ד{מלאך המיתה,-נשחט על מזבח הנקמה},-ובכך המשיח אותיות משה ח"י בעל מדרגת נור"א  אותיות  ארו"ן,-

סוד ארו"ן מיד"ה  אותיות   מד"י  אהר"ון,-{מ}שה  {ד}וד  {י}וס"ף  המהוים או"ר  נ"ה,-{נ}צח {ה}וד,-מוחין הנבואה,-בכ"ך מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק מושמ"ד ונמח"ה,-ובכך ישראל זוכי"ם  לשם ה"וא{בינה,-מוחין נסתר}-סוד   נ"  המגל"ה  סת"רי  תור"ה עבור  ה{ג}וא{ל}  ב{ע"ל}-מוחין ע"ל  בגימטריא מא"ה אותיתו הא"ם  בגימטריא  מ"ו  בסוד  מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם ,-חבר  מ"ו  ומקובל רו"מ-ם,-סוד המשיח  הינו כ"ל  אלהי"ם,-בסוד כל"י  המכיל  רו"ח  האלהי"ם,-סוד  א"  מיל"ה{מוחין החכמה,-"א"-אלפך חכמה}-המכחיד  ועוקר כל קליפה דסיטר"א  אחר"א,.

ה"

"כי כל אלהי  העמים אלהים ויהוה שמים עשה"

פירוש:  "כי  כל"  אותיות   כ"   כ"לי,-זה אור  {כ}תר   ה{כ"ו}נס   למלכות  שם   כ"לי-{כ}הן  {ל}וי  {י}שראל באמצעות    יהוה{בגימטריא  כ"ו,-המשיח}-אותיות מש"ה ח"י   והינ"ו  שמי"ם,-סוד שמ"-ים,-הרי באמצעות  קבלה  {מ}ע{ש}ית  סוד  ע"  שמית{שמות} הקודש,-מלך המשי"ח  שוח"ט ועוק"ר  סמא"ל  הטמא,-מלכות הסיטרא אחרא יורד"ת  השאולה ונשרפ"ת באש הלהב"ה   ,-זר"ע עמלק נכחד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-ולכן נאמר  "עשה"  אותיות  שע"ה,-המלכות  בכ"ח תורת עשי"ה{מעשית,-קבלה}בכך זוכ"ה  לאות  ו"{תפארת}-יהוה{גדלות  מוחין}-המשמיד עמי"ם,-

זה המעמעמים האור האלוקי,-סמא"ל גמגימא  ואמון מנו"א  נשחטי"ם  על מזבח הנקמה,-וזה סוד  הגואל,-כ{י}   כל  {א}להי  {ה}עמים   {א}להים  ויהו{ה}  שמים עשה,-באמצעות שם  אהי"ה  בגימטריא כ"א{מוחין  בינה}-הנחתם בפנימיות  ב"ן  י"ה{המשיח} בכ"ך זוכ"ה  ל-י"ב   נ"ה,-סוד  י"ב  צירופי יהוה{תפארת}-אשר מעניקים עבור  הגוא-ל    אות   ל" {י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת  סוד  חב"ד}-גדלות מוחין   ב" כפול  נ"  בגימטריא מא"ה  אותיות הא"ם  משמידה את אומות העולם הגויים{הסיטרא אחרא  נעקרים לעולמים}.

ו"

"הוד והדר לפניו  עז ותפארת במקדשו .הבו ליהוה משפחות עמים .הבו ליהוה כבוד ועז"

פירוש:הו"ד  והד"ר,-זה המשיח הינו המל"ך  הד"ר,-כלומר האות  ה"{מוחין בינה}-ד"ר בפנימיותו,-ובכך חותם  ה"ו-ד  סוד   הייחוד תפארת{אות  ה"}-ומלכות{אות  ו"}-בכח ד" מלאכ"י  גמר"א-{ג}בריאל  {מ}יכאל {ר}פאל  {א}וריאל,-וידעת זה היחוד מעניק  לנבראים מוחין לפני"ו,-סוד  אות  ל"  בגימטריא   י"  י"  י"{חב"ד}-אשר מ{גלה}  פני"ו,-סוד משה עליו נאמר  כי קר"ן  אור  פני"ו,-סוד  פ"ן   י"ו,-הרי המשיח באמצעות  י"ו   אורות,-סוד  י"  כפול  ו"  בגימטריא  ס"  בחיבור אותיות  י"ו  שם סו"י,-עשר ספירות{י}בלימה בפנימיות  ס"ו  בגימטריא  ב"ן דו"ד  בגימטריא גלג"ל{מוחין הגלגלים},-בכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה זר"ע עמל"ק  נשח"ט ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  על מזב"ח הנקמ"ה,-וביום ההו"א    ע"ז{דינים וגבורות}-ישמידו גמגימ"א אמון מנוא וסמ"אל שור  {כ"ל ר"ע}-יורדי"ם השאולה ונשרים באש הלהבה,-

כלומר  שואלים הם אי"ך המשי"ח  הכרי"ת חיותם  ללא אבחנת"ם,-בסוד אומרים מלאכי הטומא"ה   "משיח  יבוא בהיסח דעת",-הרי בכח   י"ה{חכמה בינה}-המשיח חתם הסח"ה  ועוקר דע"ת  בגימטריא  ער"ב  ר"ב,-מלכות רומי  נוכחדת כלא הית"ה,-לשון עתידה להכל"א במדו"ר  כ"ף  הקל"ע,-ובכך   "ו"{משה}-הינו משפיע תפאר"ת   העוק"ר  א"ר  פת"ת{פתות}-זה הרוח הרע"ה המפ"תה ישראל צדיקים קדושים  לעבור על מצוו"ת  התור"ה,-ובכך   במקדש"ו סוד שם  מ"ב  קדש"ו,-סוד מ" כפול   ב"  בגימטריא   פ" בגימטריא שמוני"ם  בגימטריא שמ"ן   יו"ם בגימטריא שמ"ם   נו"י    בגימטריא   י"ו  נפ"ש{זה משה}-משמיד   פ"ן  יש"ו,-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים,-זה מלכות הסיטרא אחר"א העול"ה בלהב"ה,-

כלומר הינה בכ"ח הלהב"ה{זה המשיח}מהווה  עול"ה{קורב"ן}-הנשחט על גב"י מזב"ח ה{ג}או{ל}ה,-וביום ההוא ישראל ז"ו-כים  לשם  ז"ו  בגימטריא י"ג  בגימטריא אח"ד  בגימטריא אהב"ה,-סוד היחוד  הנקרא משפחו"ת  אותיות   מ"ח  שפו"ת{סוד ההשבעות}-אשר עוקר ומוחה השפחו"ת,-זה לילית  גוי"ה  שפל"ה אשת זנוני"ם וכת  שליחי"ה נעקר"ת ונמחי"ת  על יד"י  המג"ל סוד  ג"  מל"ה     בגימטריא  ג"ל   מ"ה,-בגימטריא  ג"ל  אד"ם   בגימטריא    ע"  ד"גל,-שבעים שמות קדושה{פנים של התורה},-המשמידים סמא"ל הרשע,-הינו  משפחו"ת  אותיות   שח"ף  מות,-עתיד למות באמצעות  שח"ף,-{פ}לא  {ש}ירה {ח}דשה,-זה השירה{זוד המלא"ך  שיר"ה}-שהינו חוםת ש"י אור"ות אותיות אי"ש  תור"ה{נשמת המדיק אמ"ת }בפנימיות  ה{ג}וא{ל},-הצדי"ק{המשיח}-ו"אמת"{משה}-באחדותם  אי"ש  צדי"ק אשר באמצעות צד"ק{גבורה קשה}-שוח,ט גמגימ"א סמא"ל ואמון  מנו"א הנכחדי"ם במכ"ת אש   טר"ם עי"ן ראת"ה,-טר"ם אותיות מט"ר,-

הרי לך עתיד  ה" יתבר"ך ויתהלל בעל כל הכוחו"ת  להמטי"ר  באמצעות המלא"ך  מטטרו"ן  בגימטריא שד"י  בגימטריא  ס"  רומ"ח  בגימטריא  ס"  רחו"ם   דינים המשמידים  רו"ח  ס"ם,{סמא"-ל},-כנאמר  "ואת רוח הטומאה{סמא"ל}אעביר{אבער,-}מן האר"ץ{ישראל עם קדושה},-וידעת עתיד  ס"ם-אל לחזור להיות מלא,ך קדוש והרי נאמר  ה"ב-ו  לייהוה כבוד וע"ז,-כלומר ה"ב{זה מלאך המיתה}-עתיד לחתום  האמונה השלמ"ה{כבו"ד  בגימטריא ל"ב נתיבות  חכמת התורה}בפנימיות  ישראל בכ"ך זוכי"ם לשם  "ועז"  אותיות עו"ז{זה שם התורה},-סוד  ע"{שבעים פנים של התורה}-המרוממים   ז"ו{השכינה}-בכח  ו"ז  בגימטריא אח"ד  בגימטריא אהב"ה בגימטריא י"ג מידות הרחמים,-וגם  "ו"-ז   סוד   תפארת{אות ו",-משה} בפנימיות ז" מידות חסד גבוןרה תפארת נצח הוד ייסוד מלכות]-העוקרים מלכות הסיטרא אחר"א.

ז"

"הבו ליהוה כבוד שמו שאו מנחה  ובאו לחצרותיו"

פירוש:הבט,-"הבו"  בסוד   ב-"ו"{תפארת ישראל,-משה}מוחין  בינ{ה}-סוד הייחוד החותם בפנימיות אות   ל"{י"  י"   י"}-ח"כמה  ב"ינה  ד"עת{ל"  כלי"ם}-שהינם מגלים שם יהו"ה  סוד  י"ו{משה}אשר באמצעות מוחין הבינ{ה}   משפיע  לממלכ{ה},-וזה סוד ייחוד הגאולה ,-הרי  רו"ח  ה{ג}וא{ל}  נקראת  יחי"ד,-בסוד  ח"י{שם החכמה} בפנימיות י"ד  בגימטריא דו"ד,-וזה סוד כ"ב-וד  בגימטריא  ל"ב נתיבות  החכמה,-לשון הל"ב  מנת"ב החכמה,-נכאן מלמד"ך הל"ב עליו"ן על החכמ"ה,-בסוד כ"ח  מ"ה,-הכ"ל{לב}-משפיע לשם מ"ה  בגימטריא  יו"ד ה"א וא"ו ה"א  המוחי"ן,-

ועל כך נאמר  הל"ב  מבי"ן{אור הבינה}-אשר באמצעותו ה{ג}וא{ל} משמיד ועוקר סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א  נשרפי"ם  הא"ש הלהב"ה,-מלכות רומי הטמא זר"ע עמל"ק  נשח"ט בעת משיח {נ}ג"ל{ה},-בסוד  נ"ה,-{נ}צח  {ה}וד  {רוח הנבואה}-המביא להכא"ה{גילוי בשפת הקבלה}-של מאור החכמה {ג"ל  עיני וראיתי  נפלאות מתורתיך}-המשמיד אומות העולם הגויים{ארורים}-עולים בעש"ן המדור"ה{סוד גבורה קשה בשפת הקבלה},-וזה סוד     שמ"ו שא"ו,-הרי המשיח באמצעות   שמ"ו{קבלית מעשית,-יחודי שמו-ת}גוזר  ו"   א"ש{גבורות} על הסיטרא אחרא,-

ובכ"ך  ישראל זוכי"ם  ל-מנ"חה  סוד ח"ן  מ"ה,-גלוי  {ח}כמת  {נ}סתר במדרגת מ"ה  בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו  ה"א בגימטריא אד"ם  בגימטריא הגוא"ל בגימטריא גאול"ה  הנקרא"ת  "לחצרות-יו",-הרי המשיח משפ"יע  אורות גדולים{לח"ץ-אורות}-השכינ"ה הינה מלא"ה{ובכך מעוברת מן חרב הגאולה-י"ו  אורו"ת}-אשר ננעצי"ם  בל"ב היצ"ר הר"ע  ועוקרים סמא"ל הטמ"א,-עתיד להטמ"ן  בעומקו"ת  האדמ"ה.

ח"

"השתחוו ליהוה בהדרת קדש.חילו מפניו כל הארץ"

פירוש:ראה,-"השתחוו"  בגימטריא שב"ת  חי"ה,-זה המשיח בעל מוחין שב"ת,-לשון  הינו משיב המוחין באמצעות  אות  ש"{מאור האבות}-ל"בת"{המלכות}-אשר מעבורת מן שם   ל"  במלוי למ"ד  בגימטריא  ע"ד    חב"ר   למ"ד ומקובל בגימטריא  ח"ד  על"ם,-הרי המשיח באמצעות  ח"ד  בגימטריא י"ב צירופי  יהוה מרומ"ם{השכינה,-עול"ם נקראת  בשפת הקבלה}-באמצעות על"ם{סתרי תורה,},-ו"עלם"  בגימטריא ק"ם,-זה אור החכמה {קימ"ה}-אשר  מבצ"ע  נ"-קמ"ה  והשמדה בסמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק  נשח"ט  ונעקר ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההוא ישראל זוכי"ם   בהדר"ת  קד"ש,-סוד אות  ב"{חכמה ב-ראשית}  סוד המל"ך  הד"ר{מלך השמיני}-החותם  קד"ש   במלכות,-

זה אות  ש"{האבות}-המעברים המשיח במוחין ד"ק{אור  סתו"ם}-סוד  ס"ו   ת"ם,-וס"ו  בגימטריא ב"ן  דו"ד בעל האמונה השלמ"ה{ת"ם  בתורת הקבלה},-וגם  ס"תום   {מ}אור  {ס}פר  {ת}{ו}רה  העוקר הסיטרא אחרא,-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא  נכחדים ונמחי"ם  בכ"ח  חידושי התורה,-לשון התורה הינ"ה  יש"י   חו"ד,-חרב ה{ג}וא{ל}  הננעצ"ת  בל"ב  הרשע,-וידעת  ננעצ"ת  בגימטריא  עצ"ת  מא"ה,-זה סוד מאה ברכות  אותיתו כת"ר  ב-{ו}-במשיח,-

אשר הינו משפיע למלכות הנקרא עצ"ה,-סוד   ע"  פנים של התורה{משה} המעניק ל"ה  {צ}דק{ה},-אור הרחמים מאור מוחין ד"ק  אותיות  ח"י  קדמו"ן,-אור {א}דם  {ק}דמו"ן שם א"ק   בתור"ת  הקבלה",-ועל כך נאמר חיל"ו,-שם ו"{תפארת}-סודו חי"ל  אותיות  ח"י  א"ל{בפנימיותו אור החכמה,-ח"י בתורת הקבלה}-המשפיע א"ל  א"ל א"ל  בגימטריא חס"ד  בחיבור א"ל   חסד"אל{מוחין מלא"ך החסדים}-לישראל עם טהר"ה,-לשון מעוטרים ב-ט"  אורות{חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת  נצח הוד ייסוד}-ובכך זוכים   מפני"ו,- 

סוד  ו"  פני"ם  בגימטריא   פנ"י   מ"ו,-סוד  מ" כפול ו"  בגימטריא ר"ם  חבר  שם מ"ו  ומקובל  משיח  "רומם"  השכינ"ה ומכרית ומשמיד רומ"י  הטמא,-זר"ע עמלק נכחד  {ב}ג{א}ולה  השלמה באמצעות {א}לפא {ב}יתא צירופי מילה,-סוד חכמת  צירופא"ל{הצירופים},-זה עניין נשמת המשיח הינה גנוז"ה בק"ן הציפור,-לשון   הציפור{צירוף}-הינ"ו  בפנימיות המשי"ח הוא ק"ן,-לשון קנא"י לתורת ישרא"ל  ובכ"ח הגנ"וז"  בפנימיותו שם ז"ו בגימטריא אח"ד בגימטריא אהב"ה בגימטריא י"ג  מידות הרחמים-רמחי"ם,-הינו משפי"ע ל"גן"{מלכות}-מוחין {ג}בריאל {נ}וריא"ל  המשמידים סמא"ל גמגימ"א ואמו"ן מנו"א  אש"ר ראש"ם נשח"ט על גב"י המזב"ח,-שמו נקמ"ה,-וזה סוד המזב"ח בעל חיות ובעת חוז"ה ברוחות הטומ"אה הינ"ו  ק"ם  לשחו"ט  את הטומאה  אעביר אבער מן    האר"ץ.

ט"

"אמרו בגוים יהוה מלך אף תכון  תבל בל ימוט .ידין עמים במישרים"

פירוש:ראה  ,-"אמרו"  בסוד  ר"ום  א"{חכמה עליונה}-מוחין המשי"ח אותיות מש"ה ח"י-אשר  עתיד"ה בסוד  דע"ת  י"ה  לעשות השמדה וכריתה  "בגוים"-אומות העולם הסיטרא אחרא הארורים,-וביום ההוא  שם יהוה{גדלות מוחין}-ירא"ה  בפנימיות הארי"ה{זה המשיח}-הינ"ו  ארי"ה  בגימטריא  רי"ו  בגימטריא גבו"רה  השורפת גמגימא אמון מנוא וסמא"ל  רוחות טומאה,-נשחטים על גב"י מזבח הנקמה,-מכאן ללמדך המזב"ח  הינו אור גב"י{אחורים,-גבורה קש"ה}-א"ש אוכלת א"ש,-כלומר א"ש{המזבח}-אוכל"ת{מכלה}-א"ש{היצר הרע},-ובכ"ך  א"ף{הארת חוט"ם}-מוחין מו"ט   ח"  בגימטריא ו"  נשמ"ה{המשיח}-חותם  תכו"ן,-{כ}תר  {ת}{ו}רה   {נ}  שערי בינ"ה  שהינם תב"ל,-

סוד ל"ב{תפארת}-המשפיע מוחין  ת"  בגימטריא או"ר ע"ב אמ"ת,-ע"ב  בגימטריא חס"ד  שהינו בל"ת  מו"ט  אותיות  להב"ת  מ"-ו"ט   סוד שם ט"ו  בגימטריא י"ה{חכמה ובינה}-העוקרת הסיטרא אחר"א,-ובכך  המשי"ח  ידי"ן  וישפו"ט עמי"ם{אומות העולם הארורים},-וזאת יעש"ה ה{ג}וא{ל}  באמצעות  "מבשרים"  אותיות  מ"ב  שרי"ם  בגימטרייא     מ"ב   רשב"י,-שם מ"ב  הגדול המ{גל}ה   מ"ב  שירי"ם{יחודים}  מפנימיות ספ"ר  הזו"הר  הקדוש של רשב"י,-שזה אותיות שי"ר-ב,-הרי השיר{ יחודים}של ר"בי  ש"מעון  ב"ר   י"וחאי  הינם במדרגת חכמה {ב}ראשית  אותיות רש"בי  א"ת,-זה כ"ב  אותיות רשומות{בינה}-אשר שמורו"ת  למשי"ח  הינו שומ"ר  ת"ו  בסוד בפנימיות רוש"ם  ת"ו{נשמות  צדיקים}-אשר ישח"טו סמא"ל הרש"ע  בע"ת ק"ץ ה{ג}או{ל}ה נר"אה.

י"

"ישמחו השמים ותגל הארץ ירעם הים ומלאו"

פירוש:"ישמחו",-בסוד  י"ש  מו"ח,-זה המשיח  בפנימיות  מוחי-ן  האות "נון"  בגימטריא   ק"ו{סוד אור אין אין סוף יתבר"ך}-המשפי"ע  ש"י עולמות אותיות ישו"ת עול"ם,-הרי בפנימיות המשי"ח  ישו"ת  אותיות  י"ש   ת"ו,-סוד היחודים  המשמידים ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות הסיטרא אחרא,-זר"ע עמל"ק יו"רד לגיהנם ונכר"ת  על גבי מזבח הנקמה,-ובכ"ך השמי"ם{בגימטריא   נשמ"ה}-זה בינ"ה  ה{כ"ו}נסת  לפנימיות    ב"ן  י"ה{תפארת,-משה},-

מעברת  פנימיות בשם כ"ו  בגימטריא י-הוה יתה"לל  שהינו  "ותגל"-סוד  ג"ל   ת"ו,-הרי  "גל"-עיני וראיתי נפלאות מ{ת"ו}-רתיך,-תורת המשיח הינה  תורת התוי"ם{יחודים} בגימטריא   ח"  סו"ד  בגימטריא  ח"ן    י"י  בגימטריא  יח"ס,-הרי המשיח י{גל}ה  ה"יחס"-בגימטריא  ע"ח  במלוי  ע"ין  ח"ית    בגימטריא   פ"  חני"ת,-חרב ה{ג}או{ל}ה המשמיד"ה גמגימא  סמא"ל  ואמון  מנו"א{רוחות שט"ות  הנשרפו"ת באש הלהב"ה},-

ובכ"ך  האר"ץ{מלכות}זוכה למוחין ירע"ם   אותיות  עי"ן   ר"ם  בגימטריא  נ"ריעם,-זה המלא"ך   נר"יעם  משפי"ע  {י}חידה  {נ}שמה {ר}וח  {מ}אור  {ע}ליון  לג"ואל"  החותם  "הים"  בגימטריא  נ"ה-{נ}צח  {ה}וד{רוח הנבואה}   בפנימיות  "ומלאו"   בגימטריא  נא ל"ב  {זה הנבראים ,-ישראל}-זוכים  ל-"לב  נא"   אותיות  ב"ן  א"ל  בגימטריא    פ"  ג"ל  המגולה  מן  {ג"ל}-שם החכמה בתורת  הקבלה  המשפי"ע   ט"ו  בגימטריא י"ה{חכמה ובינ"ה  למלכות-פ"ז,-והרי ל"ך  מוחין  ג"ל   ט"ו-פז  בגימטריא    ז"  גו"ף   ט"ל ,-אשר כידוע גו"ף רוחני{ולא גשמי חס ושלום מלהרהר בכ"ך} בסוד  פ"ו   ג",-ופ"ו  בגימטריא אלהים{מוחין} השורה בפנימיות ה{ג}ואל{בתורת הקבלה  ספירת תפארת,-אלוקות גמורה  נקראת  ג-ו"ף},-בסוד    זו"ג   פ"  ט"ל,-

בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו  הכונס למלכות{ה}-ובכך מקובל שם  יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בגימטריא  מ"ה  בגימטריא גאול"ה,-וידעת  ט"ופ"ז   בגימטריא   ק"ב  בגימטריא אלהינ"ו  ובצירו"ף  שם   ג"ל   מקובל  אלהינ"ו{ה"  יתבר"ך}-משפי"ע  לישרא"ל  ג"ל  החכמ"ה,-ו-אלהינ"ו  גל"  בגימטריא   ק"ל   ה",-חבר אות  ו"{תפארת}  ומקובל  קו"ל   ה"-אור הנבוא"ה  באמצעותו  המשי"ח משמיד ועוקר סמא"ל  הרשע,-זר"ע עמל"ק נמח"ה  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

י"א

"יעלז שדי וכל אשר בו.אז ירננו כל עצי יער"

פירוש:ראה,-"יעלז"  בסוד  י"ז  ע"ל,-המשיח בפנימיותו  מוחין י"ז  בגימטריא טו-ב  בגימטריא שם אהו"ה,-והרי ט"ו  בגימטריא י"ה,-כעת חבר טו"ב ומקובל שם טובי"ה,-זה משה הינו משפיע בזכות{ז"כ-ות המחשבה}- את  סוד  היחוד לממלכה,-וראה  הסו"ד הינ"ו בשם  ט-ב"ה-יו,-כלומר המשיח מעבר  ט" אורות{חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד }-{ב}ממלכ{ה}  שהינה ז"וכה לי"ו  אורות,-י" כפול  ו"  בגימטריא  ס"  בגימטריא שישי"ם  אותיות  יש"י  ש"ם,-אור משיח דוד בן יש"י אשר  באמצעותו   עצ"י  יע"ר,-אותיות   ע"י   ערי"ץ,-סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה,-זר"ע עמל"ק{-ע"י  סוד קללה}-נשח"ט  ב{ג}או{ל}ה השלמה על מזבח הנקמ"ה,-

ובכך ישראל ירננ"ו  בגימטריא  קי"ר   ו",-בפנימיותם גילוי שכינ"ה{קי"ר}-אשר באמצעות אות  ו"{תפארת  ישראל}-רו"ח  הנבוא"ה  מפעמ"ת בקרבם,-הרי   בק"ר   ב"ם,-{אור החסדים}-בכ"ח  שם  מ"ב  קר"ב,-לשון חותם  דבקות והתקשרות בין השכינה לאלקי ישראל,-ובכך הקול האלוקי{נבואת המשיח},-לשון המשיח מביא בכח נבואה הארת התפארת{הנקרא קו"ל  בתורת הקבלה},-וזה הקו"ל  אותיות  קו"-א"ל{אור אין סוף יתה"לל לא מושג}-עוק"ר  ומוח"ה  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא –רוחות טומ"אה יורדים לגיהנם ונשרפי"ם מאש  הלהב"ה,-וידע"ת  קר"ע  שט"ן   אותיות  עק"ר  נט"ש,-הרי לך השט"ן  הינ"ו  נט"ש{עתיד  להכר"ת המשכיותו,-סוד עק"ר,}-ועתיד הוא סמא"ל להמל"ט  בסוד עק"ר אותות  ער"ק  אל"ף  פרסאו"ת,-

א"ך המשיח  אותיות מש"ה ח"י   באמצעות  ס"  פולס"י   דנור"א סוד מקלות של א"ש אותיות מק"ל  ת"ו  ש"ש  א"ל,-זה  סוד המשיח ייסוד החכמ"ה{ש"ש  בתורת הקבלה}-,-אור הייחודים{המשפיע חס"ד  א"ל  באמצעות המלא"ך חסדיא"ל},- בכ"ך ה{ג}וא{ל}  ישרו"ף סמא"ל הינו מהווה סיו"ם-אל,-נכחד ונ-עקר  נט"ש{ערק}  מן  ממלכ"תו-על מזב"ח הנקמ"ה ראש"ו  נער"ף,-וזה סוד ה{ג}וא{ל}  הוא משי"ח אותיות מש"ה ח"י ובפנימיותו עלי"ז  אותיות  ל"י   ע"ז  בגימטריא   מ"עז ,-

מוחין בינ"ה  אשר אף על פי שהינה רחמים דינים וגבורות{ע"ז-ים}מתעוררים מפנימיותה בסוד שד"י  בגימטריא  מטטרו"ן,-אותיות  ממט"ר   נו"ן  בגימטריא  פ"ר  ט"ון  נ",-זה חנו"ך  ב"ן  יר"ד-לשחוט ולמחות זכ"ר סמא"ל הטמא,-מלכות הסיט"רא אחר"א  הרש"עה   או"י  ל"ה  מן  מדרגת או"י  בגימטריא י"ז  בגימטריא שם אהו"ה{דעת קדושה}-סוד ט"וב בגימטריא או"י   המוחה כל קליפה דטומ"אה,-וגם  הסיטרא אחרא  {או"י  ל"ה }  מן  [אליה"ו]  הנביא זכו"ר לטו"ב  אשר ישח"ט  מלכות רומי שורש כל רע"ה.

י"ב

"לפני יהוה כי בא כי בא לשפט הארץ.ישפט תבל בצדק ועמים באמונתו"

פירוש:ראה,-"לפני"-סוד  אות  ל"{בגימטריא  י"   י"  י"}-כנאמר  {ק}-דוש  {ק}-דוש  {ק}-דוש,-הרי המשי"ח  הינ"ו אד"ם  קדו"ש,-בגימטריא ת"י,-בפנימיותו מוחין קוד"ש{אור האבות}-המ{גלה}  פנ"י{פנימיות}-האלוקו"ת{רזי"ן דרזי"ן}-אשר באמצעות  כ"י{קטנות מוחין}-זוכי"ם  -לכ"י  בגימטריא אות  ל"{חכמה בינה דעת}-הכונסי"ם ל-כל"י{נבראים ,-ישראל צדיקים טהורים}-זוכי"ם למרור החכמ"ה{א"ב}-בגימטריא  ג"{ק-דוש   שו{ק}ד   {ק}-דשו},-הרי   המשיח עצ"ם  היותו משי"ג הקדוש"ה{והינו נשמה כללית,}-בכ"ך  קדש"ו{ישראל משיגים דבקות  בבורא יתברך},-המשי"ח  הינ"ו  מרומ"ם השכינ"ה{שורש נשמות ישראל}-לעולמות מעלה",-

הרי מעל"תו  הינה   ל"  העלמו"ת{ח-כמה  ב-ינה  ד-עת  }סוד  ל"  כלי"ם{כללים,-נשמה כוללת}אשר  משפיע"ה  שפיט"ה  סוד  י"ט  שפ"ה  ,-אותיות  י"וד  ט"ט  בגימטריא  י"  יחו"ד   בגימטריא    כ"ח   י"  ,-שם קדושה הנולד{מגולה}-מן הפסו"ק  "ונז{כ}ה  ונ{ח"י}ה-   סוד  שם   כ"ח   י",-עשר ספירות בלימ"ה{חכמ"ה אותיות  כ"ח  מ"ה  בגימטריא   י"וד  ה"א   וא"ו  ה"א  בגימטריא גאולה  }-המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע,-

זר"ע עמל"ק נשח"ט  ונמח"ה בעת תורת ה{ג}וא{ל}  בנ{גל}ה,-בשנת  גלג"ל  בגימטריא ס"ו  בגימטריא ב"ן  דו"ד{המשיח}-ה"חל  לחתום ב"חלה"-היא השכינה  אות  ח"{הנשמה}-הניתנת   ל"ה{לשכינה},-סוד  אות  ל"  כפול  ה"  בגימטריא ק"ן{החכמה}-העוקר כל טומ"אה,וזה  ישפ"ט  סוד  י"ש  ט"ף עולמות{הארות}-באמצעות המ{ש"י}ח   משפי"ע  תב"ל   אותיתו ת"ו  ל"ב{הארת רחמים}-אותיות  רי"ח  מי"ם   בסוד    מ"ח   ירי"ם,-

גדלות מוחין{לישראל צדיקים קדושים}-השורים  בצ"דק{זה המלכות,-הנקראת צדק,-סוד הדינים והגבורות}-אשר באמצעות אות ב"{חכמה ב-ראשית}-מתמתקת ומתבשמ"ת,-ובכך אות  ו"{תפארת}-חותם   ע"-מי"ם{שבעים פנים של התור"ה}-אור  מי"ם,-{מ}שיח  {י}שלח  {מ}הרה,-זה תורת  יל"חש{השבעות ויחודים,-אור המשי"ח}-הנקרא באמונת"ו  בגימטריא  מגנ"  בי"ת,-הרי המשיח באמצעות  {מ}יכאל  {ג}בריאל  {נ}וריאל  חותם  מג"ן  בגימטריא  א"ל א"ל א"ל{אור החסדים}  בפנימיות המלכות{ב"ת}-ישראל,-לשון הינה בי"ת המכיל מוחין  ישרא"ל  אותיות  י"ש  רל"א{חכמת הצירו"ף,-סוד ק"ן ציפור,}-המשמידה ועוקרת סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק יור"ד השאו"לה ונמח"ה ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה.

ספר   רז"י תפילת  קבלת שבת- חלק  ג"

מאמר  ג  מכיל    א"-י"א פסוקים,-וכ-{יא}מאמרים.

{א]יהוה מלך תגל הארץ.ישמחו איים רבים.

{ב]ענן וערפל סביביו.צדק ומשפט מכון כסאו.

{ג]אש לפניו תלך.ותלהט סביב צריו.

{ד]האירו ברקיו תבל.ראתה ותחל הארץ.

{ה]הרים כדונג נמסו מלפני יהוה מלפני אדון כל הארץ.

{ו]הגידו השמים צדקו .וראו כל העמים כבודו.

{ז]יבשו כל עבדי פסל המתהללים באלילים.השתחוו לו כל אלהים.

{ח]שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה.למען משפטיך יהוה כי אתה יהוה עליון על כל הארץ.מאד נעלית על כל אלהים.

{ט]אהבי יהוה שנאו רע.שמר נפשות חסידיו.מיד רשעים יצילם.

{י]אור זרע לצדיק.ולישרי לב שמחה.

{יא]שמחו צדיקים ביהוה והודו לזכר קדשו.

א"

"יהוה מלך תגל הארץ.ישמחו איים רבים"

פירוש:תפארת ישראל,-הינו יהוה{גדלות מוחין},-בסוד משפיע אות  ג"  אשר מרוממת ה-דלות,{זה המלכות},-ובכ"ך הינ"ו  מל"ך,-חותם  אות  מ"{בינה}-"לך"{שכינה}-באמצעות כ"ל{ייסוד},-וזה ייחוד  מ-לך{סוד הגאולה}-שהינה  תג"ל,-משפיע  ת"  בגימטריא או"ר  ע"ב אמ"ת,-סוד שם ע"ב בגימטריא חס"ד  המ{ג"ל}ה  מוחין החכמה  ג"ל נקרא בתורת הקבלה,-כנאמר  "גל עיני וראיתי נפלאות מתורתיך",-כלומר  ראית"י  אותות יראת"י{והמלכות נקראת ירא"ת  ה"}-על שם  מקבלת יר"א –{ת"י},-בגימטריא קודש{מוחין}-המשמיד ומוחה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק נשח"ט ב{ג}או{ל}ה השלמה על מזב"ח הנקמה,-הנקרא  "איים"  בגימטריא  כ"א   ם",-שם כ"א  בגימטריא אהי"ה  {מאור  בינה,-אות   ם" בתורת הקבלה}-בפנימיות  "ישמחו"-אותיות מש"יח {בעל אות  ו",-תפארת ישראל},-הוא מכרית הקליפ"ה הטמ"אה.

ב"

"ענן וערפל סביביו.צדק ומשפט מכון כסאו.

פירוש:ראה ,-"ענן"  בגימטריא   מא"ה   ע"  בגימטריא   ע"-מ"ו,-זה המשיח בפנימיות  מ"  כפול  ו"  בגימטריא ר"ם{מוחין }-המשפי{ע"}   פנים  של התור"ה המשמידה ועוקר"ת   "וערפל"-במלוי אות "ואו"-מקובל   אופ"ל  ר"ע,-זה סמא"ל הרשע מלכות הסיטרא אחרא,-זר"ע עמלק הנשח"ט ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה-באמצעות סביביו"  בגימטריא   י"  יסו"ד,-אור המשיח אותיות מש"ה  ח{י}-ובפנימיות עשר ספירות בלי"מה  אשר באמצעות  יסו"ד  משפיעי"ם   ס"ו   י"ד,-מוחין  ס"ו  בגימטריא   ב"ו  דו"ד  אשר בפנימיותו  י"ד  בגימטריא אט"ד{גבורות ודינים}-המוחים סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א ראש"ם נכר"ת  ונער"ף  על גבי מזבח הנקמ"ה,-וביום ההו"א צד"ק ישרו"ר בממלכ"ה,-וזה סו"ד  ישרו"ר  בגימטריא  ישו"ת{בפנימיות המשיח}-בסוד  י"ש   ת"ו{סוד הניגונים,-יחודים}-

הם המשמידים הסיטרא אחרא ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,-לשון   ה-ש"  מל"ה{מאור האבות}-הוא   באמצעות אות  ו"{תפארת}-  משפ"ט,-אותיות   ש"ם  ט"ף{אור  ט"ף  עולמות,-העלמות}-אשר חותם  מכו"ן  -שם כ"ו  בגימטריא יה-וה-  אשר בזכו"ת העלאת מ"ן,-{מ}יין  {נ}וקבין{תפילה}-שהצדיקים{ישראל קדושים לעולם הבא ז"כאים}-בכ"ך מושכי"ם  כסא"ו,-סוד  כ"ו  בגימטריא יהוה{מאור התורה} המכיל   א"ס,-{א}ין  {ס}וף יתבר"ך  מאור הממלא כל עלמי"ן  א"ך  לא מוש"ג,-לשון אין מוש"ג התופ"ס באור האין סו"ף,-לשון הינו אי"ן סוף והינ"ו  סו"ף,-ואיך  ב"  הפכי"ם  בשו"רש יחיד ומיוחד זה לא נוד"ע ואין  הנבראים בעלי יכולת השג"ה,-ועל כ"ך נאמר במופל"א ממ"ך  אל  תחקו"ר,.

ג"

"אש לפניו תלך .ותלהט סביב צריו"

פירוש:ראה,-"אש"{זה מוחין הנשמה}-שהינו לפני"ו,-בסוד  לפנ"י –ו",-כלומר אור הבינ"ה אשר עליון לתפארת{אות  ו"  בתורת הקבלה},-והינו מ{גל}ה  עבור{עיבור} המשי"ח אותיות מש"ה ח"י את  פני"ו,-לשון הפנימיות,-וזה סודי הסודות אשר נאמר על משה תמונת ה"  יבי"ט,-כלומר  באמצעות תמונת{המלכות כך נקראת בתורת הקבלה}-מש"ה{תפארת}הבי"ט  על  בינ{ה},-וזה סוד היחוד,-בינ"ה  אותיות  ב"ן י-ה,באמצעות  המלכות{ה"  תחתונה}-משה{ב"ן}-השיג  י"  ספירות בלימ"ה,-לשון המלכות הינה לכאורה בולמת ומודדת  האו"ר  ומגדיר"ה אותו,-ולכן נקראת המלכות גד"ר,-אך זה סוד   ג"   ד"ר  במלכות,-מוחין חב"ד{ג"  מאורות}דרי"ם במלכות,-

ורק כלפי התחתונים הינה שורה בגבול ומדידה אך כליפ העליונים,-לשון המתעלים  רוחנית מגלים שהכל באחדות והמדיד"ה,-לשון דממ"ה  וד"מה{דימיון}-ולא באמת מקויימ"ת אלא רק בתפיס"ה,-ועל כך נאמר בי"ד נביאים אדמ"ה,-לשון בחכמה{אות יו"ד}המקוימת בנביאים  הינם בעלי השג"ה שהמלכות הינה א"ד-מה,-תמונ"ה,-סוד ת"ם{הנביא,-בעל האמונה השלמה}-אשר באמצעות אות ו"{מוחין התורה}-מושך הארת נ"ה,-{נ}צח  {ה}וד,-אור הנבואה,-והרי לך המלכות הינה בבוא"ה המגלה הנבראים בסוד צללי"ם,-הינם סוד הצלילים{יחודים,-ניגונים},-וזה הנאמר  "אז ישיר משה  ו"-בני ישראל את השירה הזאת ליהוה",-הרי  משה הינו אות  ו"  ישיר  השירה{שהינה בנ"י ישראל,-אותיות שי"ר  א"ל,-ו"בני"{בסוד  ב"ן הוא המשיח}-ישי"ר באמצעות המלא"ך  שיר"ה{מלא"ך היחודי"ם}-את מוחי"ן הגאולה,-לשון י{גל}ה לנבראי"ם ישראל צדיקים קדושים שה"ם  התור"ה בסוד  מהוים שם המ"ש-{מ}עולם {ה}וא {ש}מך,-כלומר שמות הנבראים {מהוים התוי"ם,-יחודים}של תורת המשי"ח אותיתו מש"ה ח"י,-ובכ"ך הינ"ו  מבי"א  {ג}או{ל}ה,-הינו {ג}וא{ל}  השמו"ת,-אותיות ש"ם  ת"ו,-באמצעות גאולת השמות,-

אשר שורש האותיות גבוה עד מאד בכ"ך הנשמ"ה מגלה  עצמ"ה{עוצמתה}-בענ"ף  הגשמי,-האותיות כפי מצוירות{כלי הנברא},-והמבין יבין מכיון שלא ניתן להרחיב בזה המקום הגבוה עקב פחד אחיזת החצוני"ם,וזה הנאמר על המשי"ח-"תלך",-בסוד  תי"ו   ל"ך,-באמצעות  ת"  בגימטריא או"ר  ע"ב  אמ"ת  בגימטריא  ר"ז ע"ב אמ"ת     בגימטריא  עז"ר   באמ"ת    בגימטריא  ע"  זמר"ת  א"ב,-סוד הניגונים {יחודים}-המשי"ח אותיות  מש"ה ח"י  משפי"ע  ע"  פנים של התורה,-לשון מביא לגילוי התור"ה  החדשה,-לשון התורה{היא הנשמות החדשות,-נבראים}-לשון  השמות אשר זוכים לגאול"ה,-זה הנ-{שמות} הזכ"ו לחידושים-אותיות חידוש ש"ם   בגימטריא   יחו"ד  שמ"ש,-והרי  משה נקרא שמ"ש{תפארת}בתורת הקבלה ובאמצעות יחו"ד{מגלה כל יחודיות המקוימת בנברא,-שם}-ובכ"ך {ג}וא{ל} הנשמה באמצעות שמגלה למענ"ה  תיקונ"ה,-אותיות תי"ו  קנ"ה,-אור החכמה אשר בפנימיותה אי"ך  מייח"ד  עצמותה,-

כנאמר "כולם בחכמה{קנ"ה}עשית",-הרי הכלים{נבראים}-בחכמה עשית,-בכח קבלה  "מעשית"  אותיות  ע"  שמי"ת{שמות}-קדושה,-ועל ידי גילוי השורש הרוחני של הנברא,-בכך  ישראל צדיקים קדושים זוכים לדעת מטרת תיקונם,-לשון  תיקו"ן  ם"{האמונה השלמה}-נחתם בליב"ם,-ועל כך נאמר "הלב מבין",-כלומר המשיח יעניק  בפנימיות ל"ב הנבראים{ישראל}-חשיבות עבודת הבור"א  בכדי  להביא"ם  להיות בהשתוות צור"ה בעולם העליון,-לשון להתעלות ביצירתיות  הקדושה  אשר  ה"  יתבר"ך  "חוקק"  בגימטריא רו"ח  טהור"ה בכל נברא ונברא,-ובז"כ-ות הידיע"ה  -אז בכ"ך  חיסרו"ן{אי הבהירות}-סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע"ה ,-זר"ע עמל"ק  נשח"ט ונכח"ד  מן העולם בכ"ח  חר"ב ה{ג}או{ל}ה,-עתידה החר"ב{מלכות}-להחרי"ב  רומ"י  הרשעה,-רומ"י לשון רמאו"ת  ורימ"ה{הרגש חיסרון הנוטעת בישראל צדיקים קדושים יש להם חלק לעולם הבא},-ועל כך נאמר  "ותלהט"  אותיות  ת"ו  לה"ט,-זה היחודים{תוי"ם}של המשי"ח בסוד  לה"ט  החרב המתהפכת{גבורות קדושות}-המכריתות  ועוקרות סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א נשרפי"ם בא"ש הלהב"ה-סוד  סבי"ב  צרי"ו  בגימטריא  צי"ר  יסו"ד,-זה המשיח אותיות  מש"ה ח"י{הינו צי"ר}-המשפי"ע   י"  ספירות  בלימה  באמצעות גילוי סו"ד בגימטריא יי"ן  בגימטריא  ע"  פנים{ענפים}של התור"ה המוחי"ם  שורש {כ"ל ר"ע}.

ד"

"האירו ברקיו תבל .ראתה ותחל הארץ"

פירוש:הבט,-"האירו"  אותיות  ו"  אריה{זה המשיח}-תפארת{אות ו"}-הינו  א"ר  ובפנימיות י"ה{חכמה בינה},-הנקראים  "ברקיו" אותיות  בר"ק   י"ו,-חכמה ובינה בעת מגולים בהארתם   בסוד בהאר"ת-ם,-בעת מבארי"ם  לבעל האמונה השלמה{ת"ם}-זה הנביא{משיח} את התורה בעל פ"ה,-לשון הפ"ה{דיבור האלוקי}-שור"ה בע"ל-יה,-לשון משי"ג  אותיות י"ה {חכמה ובינה}-שהינה תב"ל  בסו"ד  ת"  בגימטריא ארב"ע  מאו"ת  בגימטריא או"ר  ע"ב  אמ"ת   בגימטריא  או"ר  חסד  אמ"ת  בגימטריא   או"ר אד"ם   חסו"ת    בגימטריא  ס"ד  מאורו"ת    א"ח  בגימטריא  ס"ו  אד"ם  תו"ר  א"ח,-זה המשיח שם  ס"ו  בגימטריא ב"ן  דו"ד ובפנימיות ל"ב,-

סוד ל"  כפול  ב"  בגימטריא אות  ס"  בגימטריא שישי"ם  אותיות  יש"י  ש"ם,-הרי המשיח הינו ביל ידיעה  בתורת ה{שמ}ות   אותיות  ת"ו  ש"ם,-חכמת  הייחודים,-ובכ"ך  משמיד ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק נשחט על גבי מזבח הנקמה,-וביום ההו"א  שם אהו"ה  בגימטריא  י"ז  בגימטריא  ט"ו-ב   בגימטריא  י"   ב"ה  בצירוף אותיות ט"ו,-מקובל ט"וב-יה{זה  המשיח}-חותם במלכות   "ראתה"-סוד החכמה{ראי"ה}המשמידה הקליפה הטמאה,-וא"ז  אות  ו"{תפארת}-משפיע א"ז בגימטריא ח"  בגימטריא  ו"  נשמ"ה  בגימטריא  ו"  משנ"ה   בגימטריא  מ"ו  ש"נה  בגימטריא    שמ"ו    נ"ה,-{נ}צח  {ה}וד,-רוח הנבוא"ה  שהינה תח"ל  להשפי"ע   ת"  בגימטריא  אור ע"ב אמ"ת  אותיות  ביאו"ר   ע"  אמ"ת{שבעים פנים של התור"ה}-ל"חלה"{מלכות}-אשר בכ"ך זוכה ל-ה"ארץ{רצון קדוש},-סוד ה{ג}או{ל}ה.

ה"

"הרים כדונג נמסו מלפני יהוה מלפני אדון כל הארץ"

פירוש:הבט,"הרים"-זה האבות אברהם יצחק ויעקוב  והינ"ם    יר"ם  ה"{מרוממים המלכות}-באמצעות  כדונ"ג   אותיות   נגו"ן  כ"ד,-סוד  היחודים,-"נגון"  בגימטריא  ג"  ק"ו,-אור אין סוף  יתבר"ך אשר באמצעות ק"ו{משפי"ע}-ג"  ראשים{חב"ד}-י" חכמה  י"   בינה  י  "דעת{ל" כלי"ם}-שהינ"ם  משמידים ועוקרים  נמס"ו,-זה  ס"ם-און,-סמא"ל הרשע מלכות רומ"י הרשע"ה{או"ן},-יורד  השאולה ונשחט באמצעות חר"ב ה{ג}וא{ל}ה  סוד    ס"ו   מ"ן,-המשיח  שם ס"ו  בגימטריא ב"ן  דוד המעלה מ"ן,-{מ}יין  {נ}וקבין{תפילה}-המושכ"ת  הארת "מלפני"  אותיות  ל"  פני"ם{חבד},-וגם מלפנ"י,-בסוד  לפנ"י האות  ם",-הארת החכמ"ה  שהינה  כ"ח-{מ}  אשר בכך בינה משפיעה לממלכ{ה},-וזה סוד הייחו"ד  {יהוה}יתבר"ך  ה"חוקק"  בגימטריא רו"ח הנקראת אדו"ן  בגימטריא אי"ן{הארת אין סוף  יתבר"ך לא מושג}-המשמיד  כל קליפה דסיטרא אחרא ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-

אשר באמצעות כ"ל  {ייסוד}-מאור בינה שער   נ"{בגימטריא  כ"ל}-מפת"ח  "הארץ"{רצון}-קדוש בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים קדושים ל{ג}או{ל}ה מייחלי"ם     בגימטריא   ח"  על"ם,-הרי כח   ו" נשמ"ה{בגימטריא ח"}-משפיע סודות התורה{על"ם}-סוד   ע"לם  בגימטריא  ע"ע  בגימטריא ק"ם{מאור החכמה,-קימ"ה}לשכינ"ה שבכ"ך הינה עוקר"ת ומכריתה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה וראשם נער"ף ככבש"ה,-הרי האות  כ"  הארת {כ}תר   של  "ככבשה"  בגימטריא   ב"  מש"ה{מוחין חכמה  ב-ראשית}-היא השוחטת מלכות הסיטרא אחרא.

ו" 

"הגידו השמים צדקו.וראו כל העמים כבודו"

פירוש:הבט,-"הגידו"  אותיות  הג"ד   י"ו,-וידעת הגדה{מוחין החכמה כך נקרא בתורת הקבלה}והינו משפי"ע  י"ו,-בסוד  י"  כפול  ו"  בגימטריא  ס"  בגימטריא שישי"ם  אותיות יש"י ש"ם{מאור המשיח}-למלכות{שהינה צדק"ו,-לשון צד"קו,-הארת דינים וגבורות}-ומלך  המשיח בכח תורתו מרומם המלכות בכח "השמים" בגימטריא נשמ"ה  בפנימיותו המשפי"ע  "ו"-צדקו,-כלומר ממתקת צד"ק{גבורות}-באמצעות ו"{צדקה,-מאור הרחמים},-ובכך ישראל ז"ו-כים  לגאולה שם ז"ו  בגימטריא אח"ד  בגימטריא י"ג  בגימטריא  אה"בה" אשר משמיד ועוקר ה"ב,-זה סמא"ל הטמא מלכות הסיטרא אחרא יורדת השאולה ונכדת מחו"ם  הלהב"ה,-סוד אות  מ"  שהינ"ה  מו"ח  ,-

חבר  מ"  ו"מוח"  בגימטריא  חו"פ   הכונס למלכ{ה},-ומקובל  "חופה"{קשר נישואין ואחדות   הנקרא"   "וראו"  בגימטריא  ר"ז   ו" בגימטריא    י"ב   א"ר,-בסוד משיח יבא"ר  התור"ה  באמצעות   י"ב צירופי יהו"ה{תפארת}-המגלים מ{א}ו{ר}    שם מ"ו   סוד מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם,-חבר אותיות מ"ו,-ומקובל  מרו"ם  בגימטריא רו"ם  ם"{בינה}-שהינה תורת ה{ג}או{ל}ה,-המכחידה ועוקרת כ"ל העמים{מעמעמים,-מסתירים}האור האלוקי,-זה אומות האומות הארורים{ישמעא"ל ואדו"ם יורדים לגיהנם ונשחטי"ם  ללא  רח"ם},-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא ש"רי הטומ"אה,-נטמנים ונקברים  בעומקות האדמ"ה,-וביום ההוא  "כבודו"   בגימטריא לב"ו"-מוחין המשיח אותיות מ"שה  ח"י  י{ג}{ל}ה  "לב"  התורה,-  בסוד  ל"ב  ג"ל  בגימטריא   ב"  ס"ג,-וכידוע שם ס"ג  בגימטריא  יו"ד   ה"י  וא"ו  ה"י,-מוחין בינה אשר מעבר המלכות באו"ר  החכמה{לשון מבאר התורה במדרגת חכמה  ב-ראשית}-בז"כ-ות  ת"ו  ז"ך{ייחודי  המשיח}-הנקרא יחי"ד  ח"י עולמים,-לשון בכח יחודיו מעלה  כל העולמות{נשמות הנבראים},-שורש השכינ"ה שורה בדבקו"ת ויחוד בספירות העליונות עי"ן לא ראת"ה.

ז"

"יבשו כל עבדי פסל המתהללים באלילים.השתחוו לו כל אלהים"

פירוש:הבט,-"יבשו"  אותיות י"ש  ב-"ו"{במשיח}-"יב"  צירופי יהוה יתה"לל{מוחין קדושה}-הנקרא כ"ל  בגימטריא  נ" שער"י בינ"ה-העוקרים ומשמידים  עבד"י פסל,-זה גמגימא סמא"ל ואמון מנוא  רוחות טומאה,-אשר נשחטים ב{ג}או{ל}ה השלמה על ידי חרב הנקמה,-ובכך  המתהללי"ם  בגימטריא   ע"  תמי"ם,-זה המשיח{השלם באמונה}-בעל  ע"  שמו"ת{שמע-ת"ו,-אור הניגונים-יחודים,-בתורת הקבלה ,-בינה-שמיעה}-עושה השמדות והכחדות ב"אלילים",-סוד אלי"ל   י"ם,-סמא"ל הטמא שהינו אלי"ל{ש"ר }-מלכות הטומאה{י"ם}-והינו יורד  השאולה בעת משיח נ{גל}ה,-הרי המשיח בכח החכמה{שם גל בתורת הקבלה}מגלה  נ"ה,-{נ}צח {ה}וד,-רוח הנבואה שהינ"ו  ל"ו",-

מקנה לתפארת{משה}-ל"  כלי"ם{י"  חכמה  י"  בינה  י"  דע"ת}-באמצעותם  חות"ם   "כל אלהים"  בגימטריא   מלכ"יאל  ה",-מאור אין סוף יתבר"ך לא מוש"ג בפנימיות    כלי"ם  לא"ה{כלי החכמה של הנבראים,-לאה,-סוד עולם הנסתר},-ועל ידי שהכלים הנסתרים נגלים חיצוניות הכלים{אחיזת הנחש}-הוא סמא"ל נכרת ונעק"ר  נשר"ף  ומת-אד"ה   בסוד יורד  למדור    תהו"ם  א"ד  בגימטריא  תה"ו  מא"ד,-מדור"ה  לוהט"ת  המכל"ה הקליפה הטמא"ה.  

ח"

"שמעה ציון ותגלנה בנות יהודה  למען משפטיך יהוה כי אתה יהוה  עליון על כל הארץ.מאד נעלית  על כל אלהים.

פירוש:"שמעה",-זה בינה{אור השמיעה}-המשפיעה לציו"ן,-זה הצדיק{ייסוד}-אשר בפנימיות שע"ר   ן",-והינו מעבר המלכות{בנו"ת  יהודה,-בסוד  ב"ת  ובפנימיותה   ן,}-באור המשיח{יהודה}-אשר בכך זוכה לדבקות והתקשרות{הודיה}-בבורא יתבר"ך  שהינו באמצעות  ו"{תפארת}חותם  ב"ה   "ותגלנה",-אותיות  ת"ו-גל"ה  נ",-סוד הייחודים{נגינ{ו"ת}-אשר בכך  "משפטיך"  בגימטריא   ט"ף  מש"ל  בגימטריא  ש"ט  מפ"ל,-אור   {מ}ח  {פ}ה  {ל}ב,-הגואל בכ"ח   ש"ט   ט"ף    בגימטריא   י"  שח"ף,-עשר ספירות בלימ"ה,-הינו  חותם  י"ש  חופ"ה{ייחוד והתקשרות בין המלכות לספירות העליונות},-ובכך סמא"ל  הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק נשחט על גבי מזבח הנקמה",

ובכך  א"ת-{ה},-זה השכינה זוכ"ה  למדרגת  ז"ו  כ"ה  בגימטריא  כ"ה  אח"ד  בגימטריא  י"ג  אח"ד    בגימטריא  חג"י   א"ד     בגימטריא   א"ח  גד"י   בגימטריא אג"ד  ח"י     בגימטריא   י"ד    ח"ג   א"     בגימטריא  י"ד  ח"ד   בגימטריא  יו"י     בגימטריא  כ"ו   בגימטריא  יה-וה  יתבר"ך,-גדלות מוחין המשידה היצר הר"ע,-ועל כך נאמר על המשיח  כ"י  את"ה   בגימטריא  י"ו  כ"ת,-זה משה רבינו עליו נאמר  י"ו  קרנות על חד"ו,-והינם  {כ}תר  {ת}ורה,-בכך הינו "עליון  על כל הארץ",-לשון מבצע ייחודים{עילויים}-אשר מושכים מוחין כ"ל  בגימטריא  נ" שערי בינה  עבור{עיבור}-האר"ץ{מלכות}-שבכ"ך מא"ד{סמא"ל נשח"ט באמצעות ההארה},-וישראל צדיקים קדושים   "נעלית",-זוכי"ם   לנעל"י  ת"  בגימטריא   ת"  נע"ם,-אור החכמה    {עיני"ם}-המשפיע  ת"  בגימטריא או"ר  ע"ב  אמ"ת  בגימטריא "במעוברת",-להראותך המלכות   מעובר"ת  באות  ב",-חכמה {ב}ראשית,-מוחין ה{ג}או{ל}ה המשמיד ועוקר הסיטר"א אחרא,-זר"ע עמלק נשח"ט  על גבי מזב"ח הנקמ"ה.

ט"

"אהבי יהוה שנאו רע שמר נפשות חסידיו.מיד רשעים יצילם"

פירוש:ראה,-"אהבי"  בגימטריא  א"ב   י"ה,-זה המלא"ך  אבי"ה{מלאך החכמה}-סוד א"ב{שם החכמה בתורת הקבלה}-המשפי"ע  אותיות  י"ה,-סוד  י"  כפול  ה"  בגימטריא  נ"  שערי   בינ"ה  לנפשות חסידיו{ישראל צדיקים קדושים},-אשר בכ"ך  הינם שנא"ו,-דוחים יצר"ם הר"ע{סמא"ל הטמא הנשח"ט ונער"ף  בכח הלהב"ה},-ובכך מיד",-זה המשיח  נשמת   {מ}שה  {י}וס"ף  {ד}וד יציל"ם{את ישראל},-לשון חותם בפנימיות   כ"  צל"ם    בגימטריא  צ"  מל"ך,-{מ}וחין  {ל}ב  {כ}ליות  דקדושה,-סוד ה-צ"  העוקר  רשעי"ם,-זה אומות העולם הגויים{הארורים}-הינם  בהמו"ת,-

סוד  ב"יעור  ה"קדושה  מ"ן  ה"בית,-ונמחים  ככבשי"ם,-וזה המשיח אותיות משה חי באמצעות  שערי"ם,-סוד  ש"  ערי"ם{מוחין האבות הקדושים המתעוררים לבצע נקמות}-בכ"ך  מלכות רומי הרשע"ה  עתיד"ה  לעלות  בא"ש  ועש"ן המדור"ה,-זוע"ה כזאת טר"ם נראיתה,-כלומר עתיד רוח מט"ר,-זה מטטר"ון  להשמיד הסיטרא אחרא באמצעות רוח זוע"ה,-סוד שם ז"ו  בגימטריא י"ג בגימטריא אח"ד{אור הייחד}  אשר גוז"ר  ע"ה,-ע" כפול  ה"  בגימטריא ש"ן  חב"ר שם ע"ה  ומקובל  "העשן"  מלאכי"ם  הכורתים  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאו"לה,-לשון הא"ש  להב"ה מכלה רוחות הטומא"ה  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

י"

"אור זרע לצדיק.ולישרי לב שמחה"

פירוש:ראה,-"אור"  סוד המוחין העליון שהינו  זר"ע,-אותיות  ע"  ר"ז{שבעים פנים של התורה},-המשי"ח  שבפנימיותו אות  ל"{ י"  חכמה  י"  בינה י"  דעת}- ובאמצעות כ"ך  ה{צ}די{ק}  חותם  י"ד     ק"ץ   בגימטריא אט"ד  ק"ץ{גבורות קשות}-על מלכות רומי הרשעה{סמא"ל הטמא הנשח"ט על גבי מזבח הנקמה},-וביום ההו"א  בגימטריא י"ז  בגימטריא  טו"ב   בגימטריא שם אהו"ה{דעת  קדוש}-חותם "ולישרי"  בגימטריא  נש"ר   ו"{סוד  קו אמצע}-תפארת ישרא"ל  בפנימיות הנבראים אשר בכ"ך זוכי"ם  בגימטריא ל-"עוז"{מאור התורה בתורת הקבלה}-סוד שמח"ה{בינה},-

וגם  ש"{האבות}-אשר באמצעות  חמ"ה{משה}-משפיעים שם  מ"ה  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  השם המפורש אותיות שופר מש"ה  לישרא"ל אשר מקנ"ה לה"ם   ח"  בגימטריא  ו"  נשמ"ה{כח השכל הנעלה},-וזה סוד ייחוד  ש-מ-ח"ה,-המלכות{ש"ם}-בפנימיותה  ח"ה בגימטריא אח"ד בגימטריא אהב"ה  בגימטריא י"ג מידות הרחמים{אור הגאולה}-נ{ג"ל}ה  -בסוד נ"ה,-{נ}צח {ה}וד{נבואה}-המשמידים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים לגיהנם ונכחדים ונמחי"ם ,-זועקי"ם  ואי"ן מרח"ם בעת רומ"ח ננע"ץ בליבותיה"ם.

י"א

"שמחו צדיקים ביהוה והודו לזכר קדשו"

פירוש:ראה,-"שמחו"  אותיתו חומ"ש{זה תורת המשיח}-סוד האבות{אות ש"}אשר מעברים ה{ג}וא{ל} ב"מוח",-סוד  מ" כפול  ו" בגימטריא ר"ם,-חבר אות  ח"  ומקובל רמ"ח  אורות,-הרי לך תורת המשיח הינה כלולה מרמ"ח אורות שהינם מהוי"ם  רומ"ח  המשמיד ועוקר סמא"ל הטמא –מלכות רומי הרשעה זרע עמלק  נמחה ב{ג}או{ל}ה השל"מה,-כנאמר המשיח יבוא עני ורוכב על חמו"ר{סמא"ל},-כלומר המשיח אותיות מש"ה ח"י  הינו ענ"י{בעל אות  עי"ן,-מאור החכמה}-סוד עי"ן  בגימטריא פ"ן{מגלה הפנימיות בבריאה},-ובכך משפי"ע  "ו"-רוכב{סוד הברכה}-אשר באמצעות הייחודים{הרכבות}-שהמשיח מבצ"ע  בכ"ך   יבו"א,-בגימטריא  ט"י-{י}חוד {ט}הור החתם בישראל צדיקים קדושים אשר את החמו"ר  אותיות ח"ם  או"ר{כח הניאוף}-סמא"ל הרש"ע  שוחטי"ם ועוקרי"ם,-

לשון סמא"ל הינו עק"ר{לא  מוליד פירות,-שפע}-וכל יניקתו מן הקדושה{ישראל},-ובכת הינם  עוקרי"ם,-לשון מקררים תאוות הכלים,-ומגבירי"ם  כ"ח האמונ"ה,-סוד השמת מס"ך  על התאוו"ת  המכחי"ד  סמ"ך{מ"ם}-לשון מומים{זה ס"מך-אל}-לשון מסמ"א ומכל"ה  את האמונה מן פנימיות הנברא{ישראל},-וב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  המשי"ח  אותיתו מ"שה ח"י-בכח אות ב",-חכמה  {ב}ראשית חותם שם יהוה {אמונה שלמה}-הנקראת והו"דו  בגימטריא י"ב  הודבגימטריא ב"ה  יו"ד,-{ב}ממלכ{ה}   כ"ו-נס   שם כ"ו  בגימטריא  יהוה {י" ספירות בלימה}-המשמידים ומוחים המבו"ל,-זה סמא"ל,-זר"ע עמלק נמחה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההוא  אות  ל"  במלוי  למ"ד בגימטריא ע"ד{החכמה}-חותם זכ"ר,-סוד הזיכרון{הארת פנים,-מוחין הרחמים}-המשפי"ע  "קדשו"{קודש}-בגימטריא  ת"י,-

חבר  קו"דש  ות"י  ומקובל  י"  קדושו"ת,-עשר ספירות בלימ"ה  בפנימיות המלכות מעברים אותה  בתורה חד"שה  אותיות  ד"  חרו"ת   שב"ה בגימטריא חד"ר  תשוב"ה{ח-סד   ד-ין  ר-חמים}המושכים  לעברה  "ת"-שובה{אור הבינה העליונה},-סוד ת"  בגימטריא או"ר  ע"ב  אמ"ת   בגימטריא    ר"ז חס"ד  אמ"ת    בגימטריא חס"ת  אד"ם   ר"ז,-שם אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א{הארת משה}-שהינו ר"ז בגימטריא או"ר- האות  ח"  בגימטריא  ו"  נשמ"ה  סוד  {ס}פר  {ת}ורה,-וזה ייחוד"   ח-ס"ת{אור גואל ישראל].

ספר   רז"י תפילת  קבלת שבת- חלק  ד"

מאמר  ד"  מכיל    א"-ח" פסוקים,-וכ-{ח"}מאמרים

{א]מזמור שירו ליהוה שיר חדש כי נפלאות עשה.הושיעה לו ימינו וזרוע קדשו.

{ב]הודיע יהוה ישועתו לעיני הגוים גלה צדקתו.

{ג]זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל.ראו כל אפסי ארץ.את ישועת אלהינו.

{ד]הריעו ליהוה כל הארץ.פצחו ורננו וזמרו.

{ה]זמרו ליהוה בכנור.בכנור וקול זמרה.

{ו]בחצצרות וקול שופר.הריעו לפני המלך יהוה ירעם הים ומלאו.תבל וישבי בה.

{ז]נהרות ימחאו כף.יחד הרים ירננו.

{ח]לפני יהוה כי בא לשפט הארץ.ישפט תבל בצדק.ועמים במישרים.

א"

"מזמור שירו ליהוה שיר חדש כי נפלאות עשה.הושיעה לו ימינו וזרוע קדשו"

פירוש:ראה,-"מזמור"  בגימטריא  ר"ז  פ"ו   בסוד  או"ר  פ"ז,-זה המשיח הינו או"ר התורה ובפנימיות   פ"ז  עטרו"ת,-סוד    ע"יט  אורות{נשמת משה רבינו}-הנקרא עי"ט,-הינו   עי"ן{החכמה}-המעבר המשיח ב-ט"  אורות  חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד,-וזה האורו"ת  הינם ת"ו  או"ר{יחודים}-הנקראים  שי"ר חדש,-לשון השי"ר{אור  ישר}-הינו חותם נשמות חדשו"ת  בפנימיות ישראל צדיקים קדושים,-הרי לך עתידים ישראל לזכות ב{ג}או{ל}ה השלמה  ב-ב"  מדרגות,-צדיקים וקדושים,-סוד כ"י  בגימטריא אות  ל"  בחיבור אותיות כ"י,-מקובל כל"י,-{כ}הן {ל}וי {י}שראל{צדיקים}-אשר בפנימיות מוחין קדושים{אור האבות},-ובכך  נפלאו"ת,-סוד נ" פלאו"ת{שער החמישים}-מעבר  עש"ה{עולם העשיה,-מלכות}-ב"זרוע",-

סוד אור זרו"ע לצדיק,-כלומר באמצעותו  הצדיק{משיח} ז"ו-ר"ע  שם  ז"ו  בגימטריא אחד בגימטריא אהבה בגימטריא י"ג מידות הרחמים המשמידים ועוקרים  "רע",-זה סמא"ל הטמא מלכות רומ"י  הרש"עה,-"ה{ושיע}ה",-סוד ישו"ע,-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים,-זר"ע  עמלק בסוד  ז"ה  ר"ע  יורד השאולה ונשחט על גבי מזבח הנקמה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-ובכ"ך {מ}זמור  {ש}יר{ו}   {ל}יהו{ה},-חבר האותיות המסומנות ומקובל שם   "השלום",-בגימטריא המלא"ך  ספריא"ל,-זה המלאך חותם  פר"י{כח הנשמה}-אות  ס"  בגימטריא שישי"ם אותיות  ש"ם  יש"י{מוחין משיח}-במלכות שם  {א}דנ{י}   הזוכה בכך לאות  ל"  במלוי למ"ד  בגימטריא ע"ד{אור החכמה ,-עד-ות,-מאור הניגונים,-יחודים}-המשמיד ועוקר גמגימא אמון מנוא וסמא"ל הטמאים נשרפי"ם באש הלהב"ה,-תורת המשי"ח  אותיות  מש"ה ח"י  ומוחה הקליפה  דסיטרא אחרא.

ב"

"הודיע יהוה ישועתו לעיני הגוים גלה צדקתו"

פירוש:הבט,-"הודיע"  אותיות  ע"ד   יה-ו,המשיח הינו ע"ד  בגימטריא למ"ד,-הינו חותם אות  ל"{י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת}בפנימיות  "דם"{המלכות,-מידת הגבורה},-אשר בכך זוכה למתיוק ובישום בכך שם  יהו-ה{תפארת},-ועל ידי כ"ך  {ישוע}תו,-זה ישו"ע,-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים  סמא"ל הרשע מלכות הסיטרא אחרא,-יורד לגיהנם ונשחט על גב"י מזבח הנקמה,-ובכ"ך  "לעיני" אותיות ע"ל  יי"ן  בגימטריא מק"ל,-זה מש"ה וב-יד"ו   מק"ל  החכמה{אות יו"ד}-הגוזר השמדה והכחדה על זר"ע עמלק {הגוים} נמחים ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-בכח שם ג"ל-ה  סוד החכמה,-"ג{ל  עיני}   וראיתי נפלאות מתורתך"-סוד   "לעיני"  בגימטריא מק"ל,-אות  ל"  משפיע ק"ם{מוחין החכמה,-הנקרא  קימה בתורת הקבלה}-

והינו  "חוקק"  בגימטריא רו"ח{הגואל}-המהוה  צדק-ת"ו,-אור הייחודים{תווים}-המשמידים רשעי"ם{אומות העולם סוד  נג"ע  ר"ע   אותיות  ר"ע   נג"ע,-סמא"ל הטמא נכרת  כלא הי"ה},-וביום ההו"א     {ה}ודיע   {י}הו{ה}  {י}שועתו,-סוד  שם "יהיה",-כנאמר   מ"ה  ש"היה  ה"וא  ש"-{יהיה},-הרי אות ש"{האבות} הקדושים משפיעים למלך המשי"ח  י" שמח"ה{מוחין חכמה  ובינה}-אשר באמצעותם  מזכ"ה ישראל בחירו"ת,-סוד ח"י בארו"ת{האבות}-

אשר מגלים באמצעות הגואל את החכמה{שם ח"י  בתורת הקבלה}-ו"חי"  בגימטריא שמונ"ה  עש"ר,-סוד  שע"ר  שמונ"ה  בגימטריא  שע"ר  ח"  אותיות   ע"  שח"ר,-שבעים פנים  של התור"ה המולידים  שח"ר{אור חסדים,-שחר-ית}שם ת"י  בגימטריא  קוד"ש  לישראל בכח  השוק"ד{המשיח}-החותם  ק"ו-שדה,-אור אין סוף יתברך{ק"ו}בפנימיות המלכות{שד"ה},-סוד הייחו"ד  הנעל"ה.

ג"

"זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל.ראו כל אפסי ארץ.את ישועת אלהינו"

פירוש:הבט,-"זכר"  בסוד   ז"ך  או"ר,-זה המשי"ח{אות ז"}ובפנימיות כרו"ז,-סוד כ"ו ר"ז,-שם כ"ו  בגימטריא יהוה  שהינו או"ר בגימטריא ר"ז,-בחיבורם  ר"ז  יהוה אותיות  י"ז   הרו"ה,-הרי המשיח הינו מזמ"ר  בסוד  ה"ר  ו"ה,-הירהור המחשבה בפנימיות המשיח מייחד אותיות ו"ה{תפארת ומלכות}וזה נעשה באמצעות שם י"ז בגימטריא אהו"ה  בגימטריא  טו"ב    בגימטריא   ב"   י"ה,-חבר אותיות  ט"ו  ומקובל טובי"ה{סוד שם אהוה ,-

דעת משה}-לשון מש"ה  בכח  ד"  מלאכי"ם{גמר"א}-{ג}בריאל {מ}יכאל {ר}פאל  {א}וריאל חותם בשכינה{"עת"  שמה  בתורת הקבלה}-חסד"ו,-אותיות  סו"ד  ח"    בגימטריא  סו"ד  שמונ"ה    בגימטריא   שמ"ן  ס"ו  הוד,-הרי ס"ו  בגימטריא   ב"ן  דו"ד   בגימטריא גלג"ל{מוחין}-בכ"ך המשי"ח{דוד}משפי"ע  ב"ן,-{תפארת}-סוד ב"  כפול  נ"  בגימטריא מא"ה אותיות  הא"ם{בינה}-במלכות הקדושה,-שהינה זוכ"ה ל"הוד",-

סוד  המלכות{אות ד"-לשון דלות}אשר  אור  ה"ו,-יחוד   בינה{ה}ותפארת{ו"}-משפיע למענ"ה  ד" אורות  סוד תפילי"ן  דקדוש"ה,-ובכך אות   "ו"אמונת"ו"-בסוד  ו"ו  בגימטריא י"ב צירופי יהוה יתה"לל  מכחידים ועוקרים  {ישוע}ת אלהינו,-זה  יש"וע  {י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים,-סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע,-זר"ע עמלק נשח"ט על גבי מזב"ח  הנקמה,-סוד אות  ל" במלוי למ"ד  בגימטריא ע"ד{אור החכמה  -עד"ות  אותיות ת"ו ע"ד,-מאור הניגונים,-יחודים}-המשפיעים  לישרא"ל  ב"-י"ת  שם  ת"י  בגימטריא קו"דש{מוחין} ה-כ"ונס באמצעות שם כ"ו  בגימטריא יהו"ה  ל"בית"-קיבול{המלכות}ובכ"ך  אפס"י אר"ץ,-זה גמגימא סמא"ל ואמון מנו"א נשרפי"ם מאש הלה"בה  בגימטריא  ל"ב  י"ה   בגימטריא  י"ב  ל"ה,-י"ב צירופי יהו"ה  {ל}ממלכ{ה}  הקדוש"ה.

ד"

"הריעו ליהוה כל הארץ פצחו ורננו וזמרו"

פירוש:ראה,-"הריעו"  אותיות  עו"ר   י"ה,-זה משה רבינו  עליו נאמר "כי קרן עור פניו",-הרי אותיות י"ה{חכמה ובינה}-באמצעות מש"ה  עוק"ר  ומשמיד –הריע"ו,-סוד המריעים למלכות,-סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א הנשחטי"ם באמצעות חר"ב ה{ג}או{ל}ה,-סוד כ"ל בגימטריא   ן"  שערי"ם{שערות}-גבורות קדושות שהינם פצח"ו ומשברים כ"ח הטומא"ה,-מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק נמח"ה,-ובכך ישרא"ל בכח אות ו"{תפארת,-מאור התורה}-"רננו",-זוכים  ל-נ"   נר"ו,-מוחין בינ"ה סוד {נ}שמה  {ו}{ר}וח אשר בכ"ך   "וזמרו"-,-המשיח{אות ו"}-משפיע  למענם  ר"ז  מ"ו,-

סוד מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם,-חבר ר"ז  ומקובל  ר"ז ר"ם  בגימטריא או"ר   ר"ם  בגימטריא  ו"  אמ"ת    בגימטריא  או"ת   ם"   בגימטריא  מאו"ת,{אור הבינה  ספירת  מאות בתורת הקבלה},-עולם החירו"ת  בסוד תור"ה  חי"ה,-מדרגת הנבוא"ה המרוממ"ת המלכות לעולמות{ספירות}-מעלה,-לשון עתידה המלכות לזכות ולעמוד בראש הספירות בסוד סו"ף מעשה{מלכות}במחשבה תחלה{הארת כת"ר}.

ה"

"זמרו ליהוה בכנור.בכנור וקול זמרה"

פירוש:ראה,-"זמרו" בסוד  ר"ום  ז",-המשיח בפנימיותו ז" מידות{חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות},-והינו משפיע"ו  רו"ם {חכמה}למלכות,-בסוד אות  ר"{המלכות}-זוכ"ה לאותיות מ"ו,-סוד  מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם  חבר  מ"ו ומקובל מרו"ם,-וזה סוד הייחוד המרומ"ם  המלכות ,-לשון הינה זוכה לאות  מ"ם  בגימטריא  פ"  בגימטריא שמוני"ם בגימטריא שמ"ן יו"ם  בגימטריא   שמ"ן   ו"  י"ם   בגימטריא   נו"י  שמ"ם  בגימטריא   שמי"    מ"ן    ו",-בגימטריא     ו"  נפש"י,-

זה המשיח{אותיות מש"ה ח"י}-העוקר  את   פ"ן  יש"ו,-{י}מח {ש}מו  {ו}זכרו {ע}ולמים,-סמא"ל הרשע מלכות הסיטרא אחרא,-זרע עמלק נשחט על גבי מזבח הנקמה,-ובכך ישראל זוכי"ם בגימטריא  "עוז"{למאור התורה כך נקרא בתורת הקבלה},-סוד   ו"{תפארת}המבשם המלכות{ע"ז,-על שם הדינים העזים השורים בפנימיותה}-ובכ"ך  ישיאל יהללו  "בכנור" את  ה"  יתבר"ך,-זה סוד  כ"ב  נר"ו  בגימטריא  ב"ר  כו"ן{כונה},-זה המשיח אשר עתיד לעבר ישראל בנשמות זכריו"ת{ב"ר,-סוד ב"ן  ,-זכר משפיע בתורת הקבלה},-ובכח אותם נשמות המייחדות  ניגונים{נשמות כהני"ם,-מכוונים},-ישראל זוכי"ם לאור אלקים חיים  בגימטריא   חכ"ם   אותיות  כ"ח   ם"{מוחין בינ"ה}-המשפיע באמצעות אות ו"{תפארת המשיח}-"קול",-סוד  ק"ו  א"ל,-

אור אין סוף יתברך  לא מושג{אשר באמצעות ק"ו  ד"ק}-חותם  א"ל{אור החסדים}-בפנימיות הנבראי"ם ישראל צדיקים קדושים,-וזה בזכות היותם מעלים  זמר"ה,-סוד מ"ן,-{מ}יין {נ}וקבין,-תפילה על ידי ייחודי"ם,-סוד אות  ז"  רמ"ה,-המושכת למלכות  ר"ז  מ"ה בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א,-גדלות מוחין{גאולה},-וגם ר"ז מ"ה  בגימטריא או"ר מ"ה     בגימטריא    ז"ה   ר"ם   בגימטריא   ר"ם   י"ב    בגימטריא  ב"   נ"ר  בגימטריא  ב"ר    ן",-זה המלכות{אות  ב"  סוד ב-ית קיבול}הזוכה בכך  ל-נ"ר,-{נ}שמה  {ר}וח  ,-וגם נ"ר  סוד   נ"ון  ר"יש    אותיות  ש"ר   ינו"ן,-המשיח{ינון}-מ{גל}ה  לישרא"ל  ש"ר,-{ש}י{ר}ה  אותיות  ש"ר   י"ה{חכמה ובינה},-גאולה שלמה.

ו"

"בחצצרות וקול שופר הריעו לפני המל"ך יהוה ירעם הים ומלאו.תבל וישבי בה"

פירוש:ראה,-"בחצצרות",-בגימטריא  חק"ב  פרו"ת,-זה סוד המשיח הינו {ח}סין {ק}דוש  {ב}רוב  טו-בך  נהל עדתך",-כלומר  באמצעות ט"ו-ב"ך  סוד שם  ט"ו בגימטריא אותיות י"ה{חכמה בינה}-אשר משיח מגלה במלכות באמצעות  ב"ך{סוד כ"ב אותיות התורה},-בכ"ך  מוליד הוא פרו"ת{משמות חדשות},-סוד  פ"  אורות,-בגימטריא פא"ר בי"ת,-ת{פאר}ת  כ"ונס באמצעות שם כ"ו בגימטריא יהוה  למלכות{בי"ת}-אשר בכך זוכה ל"נס",-לשון  עול"ה לקבל מוחין בינ"ה,-

וזה הנאמר  "וקול",-תפארת{אות ו"  משה}-באמצעות  קו"ל,-סוד  ק"ו{אין סוף יתברך}-המעבר המשיח באות  ל"{י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת}-בכ"ך  מ{גל}ה  ה{ג}וא{ל}  במלכות  גלג"ל  שופ"ר  בגימטריא ס"ו  שופ"ר  בגימטריא  שופ"ר  ב"ן  דו"ד{אור המשיח},-שהינו משמיד ועוקר  "הריעו",-לשון הרשעים סמא"ל גמגימא ואמון מנוא יורדים השאולה ונשרפים  באש  הלה"בה,-ובכך ישראל זוכים  "לפני  המלך"  אותיות  כ"ל  פני"ם  ל"ה  בגימטריא  נ"  פני"ם   ל"ה,-

שער  חמישים{בינה}-{ל}ממלכ{ה}  המגלה פנימיות  האלוקות בבריאה,-וזה סוד שם יהוה {גדלות מוחין}-לשון המלכות מגלה את המוחין שהינה גידלה בעת שרתה בגלות אך היה נסתר ,-ובעת הגילוי "ירעם",-ישראל עתידים לזכות ב-יר"את  ע"ם,-סוד אור החכמה החותם יר"אה  בפנימיות הנבראים ישראל צדיקים  קדושים יש להם חלק בעולם הבא,-הנקרא  "תבל וישבי בה"   בגימטריא  כ"ב ל"ב  תשוב"ה,-מוחין בינ"ה{כ"ב אותיות  מעלה}-אשר באמצעות ל"ב{תפארת}-חותמת   ת"שובה{אור השכינה}-לנבראי"ם  הזוכי"ם לחרו"ת ,-אותיות תור"ה ח"יה.וב"כך  ירע"ם,-בסוד  י"  רע"ם  ,-

עשר ספירות בלי מ"ה  מגלים את  מלוי  אות  ר"יש  במילה רע"ם  ועל ידי כך מקובל ש"יר  ע"ם,-וזה השי"ר  פות"ח  שערי"ם  עליונים,-והרי ש-ערים האות  ש"{האבות}מעוררת  הרצו"ן העליון,-לשון האות   ר"{מלכות}בפנימיותה זוכה ל"צאן",-{א}ור  {מ}וחין  {צ}לם,-סוד משה  רוע"ה צא"ן,-אותיות  אוצ"ר ענו"ה,-הרי עתיד משה לחתום ענו"ה{התבטלות}בלב בנבראים בפני  אלקים  חיים,-זה סוד במישרי"ם,-הרי במוחין מ"ב{אור אצילות}-ישראל  ישרי"ם{משיגים היושר},-אור יש"ר המרומ"ם  המלכות  לקבלת מוחי"ן  ה{ג}או{ל}ה.

ז"

"נהרות ימחאו כף.יחד הרים ירננו"

פירוש:ראה,-"נהרות"  בסוד  נ  אור"ות-בינה  נה"ר  אשר באמצעות ת"ו{תפארת סוד היחודים,-מנגינות}-מעברת המלכות  באורו"ת,-לשון באו"ר  או"ת{מחדשת המלכות בכח רז"י התורה  אשר המשי"ח אותיות מש"ה ח"י  מגלה בפנימותה},-ובכ"ך  ימחא"ו,-נמחים ומושמדים  סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א,-רוחות שטו"ת הנשחטים על גבי מזב"ח  ה{ג}אול{ה}-הנקרא כ"ף ,-על שם כופ"ף  היצר הר"ע ועור"ף  ראש"ו בכח א"ש הלהב"ה,-וביום ההוא ישראל צדיקים קדושים   ימח"או   בגימטריא  י"ז  מ"ח,-הינם זוכים לשם י"ז  בגימטריא  אהו"ה בגימטריא טו"ב{מ"וח"ין}-קדוש  סוד כ"ף  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{בינה}-המטילה אימ"ה והכחד"ה על מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק עול"ה  בא"ש המדור"ה,-וזה המשיח אויתו מ"שה ח"י  בכ"ח  יח"ד{יחודים  והשבעות מלאכים},-

בכך  הינו מוש"ך  אות   י"{עשר ספירות בלימה }באמצעות אות ח" בגימטריא  ו"  נשמ"ה{השורה בפנימיותו}-למלכות{אות ד"}-וזה סוד י-ח-ד-,  אשר מ{גל}ה   באמצעות  שם מ"ה בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  את תורת האבו"ת  הרי"ם  נקראים בתורת הקבלה,-לשון מהוים הירהורים בפנימיות ל"ב המשי"ח  ,-והינם מערערי"ם  ומכחידים סמא"ל הטמא היורד שאולה נשחט ולא עולה,-וביום ההוא ישראל ירננ"ו  בגימטריא  ו"  קי"ר,-זוכים לאחדות תפארת{ו"}-ומלכות{קי"ר,-שם השכינה בתורת הקבלה}-המקבלת  {אור} יק"[ר] המשמיד ומוחה הנחש ה"ארור"{סמא"ל הטמא}.

ח"

"לפני יהוה כי בא לשפט הארץ .ישפט תבל בצדק.ועמים במישרים."

פירוש:הבט,-"לפני"  אותיות נפל"י,-זה המשיח הנקרא ב"ן  נפל"י,-סוד המלכות עליה אמר  הנביא עמוס עליו השלום{פרק  ט",-יא}-"ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת",-הרי ביום  -ההו"א    שמוחין אהו"ה  בגימטריא  טו"ב  בגימטריא י"ז,-אור הדעת{משה}-אקי"ם,-יגולה וימשו"ך  אות  א"  {סוד החכמה}-בכדי ל"קים"{המלכות}-בכך נפ"לי  בזכות אות  א"  ב{ג}או{ל}ה השלמה יהיה  "נפלאי",-ועל כך אמר דוד המלך  הוא  ס"ו-כת   בגימטריא   ב"ן  דו"ד   כ"ת  ,-סוד ב"ן  דו"ד  {כ}תר  {ת}ורה בכך   "גל עיני וראיתי  {נפלא}ות  מתורת{י}ך"-שהינם נפל"אי,-

סוד   א"  נפ"לי{אור החכמה }המגלה למשיח רזי"ן דרזי"ן במדרגת אלפי"ם{ספירת החכמה העליונה בתורת הקבלה},-ועל ידי כך יהוה{גדלות מוחין}-  כ"י  ב"א,-בסוד אור השכל{א"ב  בתורת הקבלה},-סוד  {א}לפא  {ב}יתא צירופים{חכמת הצירוף}-השורה בפנימיות המשי"ח הוא כ"י   בגימטריא אות  ל",-חבר כ"י  ומקובל כל"י,-סוד   כ"ף  ל"י,-לגואל  מוחין כ"ף  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם  בינ"ה,-בכך משפי"ע   כפ"ל   י",-בסוד  י"י  בגימטריא   כ"{אור הכתר}-לממלכ"ה{שכינה}-אשר  "לשפט",-שופטת  ומשמידה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא רשעים יורדים השאולה ונשרפים באש חידושי התורה,-וביום ההו"א  האר"ץ   בגימטריא  צ"ור,{זה המשיח}-הינה  צ"   או"ר,-

אותיות אוצ"ר החכמ"ה  אותות כ"ח  מ"ה  בגימטריא אד"ם  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  בגימטריא ה{ג}וא{ל}  בגימטריא   גאו"לה  חותם "בצדק"{בפנימיות המלכות כך נקראת בתורת הקבלה},-ובכך "ועמים"-זה המעמעמים  האור האלוקי{אומות העולם הגוים,-זרע עמלק ארורים}-מושמדי"ם  ונמחים,-בזכו"ת  מוחין המשיח אותיתו מש"ה ח"י  ובפנימיות אור האבות אברהם יצחק ויעקוב הנקראים במישרי"ם  בגימטריא בנשרי"ם,-בסוד  ב"ן{המשיח}בפנימיותו האבו"ת שרי"ם{מייחדים}-יחודים  העוקרים היצ"ר הר"ע {סמא"ל הטמא}-נשח"ט  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,אמן ואמן כן יהי רצון ה".

ספר   רז"י תפילת  קבלת שבת- חלק  ה"

מאמר  ה"  מכיל    א"-ט" פסוקים,-וכ-{ט"}מאמרים

{א]יהוה מלך ירגזו עמים.ישב כרובים תנוט הארץ.

{ב]יהוה בציון גדול ורם הוא על כל העמים.

{ג]יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא.

{ד]ועז מלך משפט אהב  אתה כוננת מישרים.משפט וצדקה ביעקב אתה עשית.

{ה]רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להדם רגליו קדוש הוא.

{ו]משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו.קראים אל יהוה והוא יענם.

{ז]בעמוד ענן ידבר אליהם.שמרו עדתיו וחק נתן למו.

{ח]יהוה אלהינו אתה עניתם.אל נשא  היית להם.ונקם על עלילותם.

{ט]רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להר קדשו .כי קדוש יהוה אלהינו.

א"

"יהוה מלך ירגזו עמים.ישב כרובים תנוט הארץ"

פירוש:ראה,-"יהוה"  תפארת ישראל יתבר"ך  הינו מל"ך,-משפיע אות  ם"{בינה}-למ{ל"כ}ות באמצעות כ"ל{ייסוד},-ובכ"ך   ירגז"ו עמים,-סמא"ל גמגימא ואמון מנוא המעמעמים  האור האלוקי נכחדים ומושמדים בכח  יגז"רו   מלא"כים  המביאים בכך  לזיו"ג   או"ר  ,-בגימטריא    ר"ז   זיו"ג   בגימטריא  י"ז   גוז"ר,-הרי  י"ז  בגימטריא שם אהו"ה  בגימטריא טו"ב-בסוד  שם  ט"ו  בגימטריא י"ה  חבר  טו"ב,-ומקובל טוב-יה,זהו משה רבינ"ו  והינו  א{ור}  {ג}נו{ז}-ו"גוזר"  מיתה על מלכות רומי הרשעה,-זרע עמלק  נשח"ט  על גבי מזבח בהנקמה,-ובכ"ך   "ישב"-זה סוד משה עלי"ו  נאמר "עלית למרום שבית {שב"י} לקחת מתנות באדם"{תהילים  ס"ח  י"ט},-

כלומר  עלי"ת  בסוד שם ע"ל  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{מוחין בינה}-היא החותמת במשה אור  ת"י  בגימטריא קוד"ש  אשר באמצעותו   עולה   "למרום",-בגימטריא  רוע"ם,-אותיות רוא"ה  ע"ם{שורש נשמות ישראל בכח הנבואה השורה בפנימיותך},-ובכך שבי"ת,-חותם  מוחין תשוב"ה{בינה} בפנימיות הנבראים שהינם שב"י,-שבויים  בגלות  האחרונה,-ועתיד משה אבינ"ו  באמצעות לקח"ת  אותיות  ח"ק  ת"ל,-ייחוד תפארת{ח"ק}ומלכות{ת"ל}-להשפיע מתנו"ת,-בסוד מת"ן  או"ת,-רזין דרזי"ן{פנימיות התורה}-המ{ג"ל}ה  "באדם",-

בכח  שם  אד"ם  בגימטריא  יו"ד ה"א  וא"ו  ה"א  בגימטריא  גאול"ה,-משה חותם  במלכות{הינה  "ב"-ית  קיבול אור  אד"ם},-וזה ב-אדם,-ובכ"ך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה ,-זר"ע עמל"ק  נשח"ט  מא"ש  הלה"בה   סוד חידוש"י  המשי"ח    י"ש  יחו"ד  בסוד   יש"י  חו"ד,-הרי באמצעות  ח"דו,-זה  משה רבינו על-י"ו   נאמר   "יו  קרנות על ח"דו{בגימטריא ח"י,-שם החכמה},-בכ"ך   משי"ח  בן יש"י  בגימטריא  ש"כ{ממתק  ש"ך  גבורות}-ומבשם וממתק המלכות,-סוד השפעת אור החסדים הכור"ת אומות   העולם{ארורים}-סמא"ל הטמא ראש"ו נער"ף  על יד"י נשמות הצדיקים,-וראה   נ"  שמו"ת  בפנימיות צדי"ק-  י"ם{זה המשיח הוא  צדיק ייסוד  עול"ם,-זה המלכות  שנקראת י"ם  וגם עול"ם},-בכך סמא"ל  ל"א  קיי"ם{ק"ם},-

בעת אור ה{ג}וא{ל} נ{ג}{ל}ה  בשנת גלג"ל  בגימטריא ב"ן דו"ד  בגימטריא  ס"ו,-בשנת  תש{ס"ו}  הח"ל  לגאול ה"חלה"{מלכות הקדושה},-וזה שבי"ת שב"י,-המלכות שב"ה  לשורש"ה,-סוד  ת"ו  הנגינה {תפארת,-וזה {ת}ש{ו}בה-ת"ו  שב"ה,-ועל כך נאמר  כרובי"ם שזה אותיות  ירו"ם   כ"ב,-המשיח הינו  באמצעות  ם"{בינה}  גוז"ר  רי"ו  בגימטריא גבור"ה  המשמידה הסיטרא אחרא,-ומעלה כ"ב אותיות המלכות הקדושה{שורש נשמות ישראל},-בשערי מעלה,-בסוד בשערי אותיות בעשי"ר{זה תפארת}-שהינו  בכ"ח   מ"{בינה}-חותם  ע"  פנים  של התור"ה  {ל}ממלכ{ה},-

וזה סוד יחוד ה{ג}או{ל}ה   שם תנו"ט  האר"ץ,-הרי משה בכח ת"ן,-הנתינה המעניק{ענ"ק,-סוד התכשיט,-עיטור מוחין דגדלות}אותיות ט"ו  בגימטריא י"ה{חכמה ובינה}-בכ"ך  האר"ץ{מלכות}מפתחת  בכ"ח  המלא"ך  פתחיא"ל  רצו"ן עליו"ן,-לשון מעריצה  את העולם העליון,-לשון העל"ם  {רז"י}ע"ל-ינו"ן{תורת המשיח}.

ב"

"יהוה בציון גדול.ורם הוא על כל העמים"

פירוש:ראה,-"יהוה"{תפארת ישראל},-הינו באמצעות אות  ב"{חכמה ב-ראשית}חותם  בצדי"ק  מוחין  נו"ן   בגימטריא ק"ו  אין סוף יתבר"ך לא מושג,-וזה ב-צ-יו"ן,סוד ייחוד  ה{ג}או{ל}ה  שהינה באמצעות מוחין גדו"ל  ור"ם   אותיות  מגד"ל  או"ר   בגימטריא  מגד"ל  ר"ז     בסוד  מגדיא"ל   המלא"ך{ראש ישיבה של מעלה}-המ{גל}ה רזי"ם למשי"ח,-בכך סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק נשח"ט ונעקר ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וידעת מגדיא"ל המלא"ך  בסוד  מגי"ד א"ל,-הינו ראש המלאכי"ם{מגידים}-המוסרי"ם  סתר"י תורת   למל"ך המשי"ח  בסוד  מ{ג}דיא{ל}  אותיות    אד"ם  י{ג"ל},-

וכידוע  שם  אד"ם  בגימטריא  מ"ה  בגימטריא יו"ד  ה"א וא"ו ה"א  הינו משפיע אות  י"{עשר ספירות בלימ"ה}  בפנימיות ג"ל{המשיח}-עליו נאמר  "גל עיני וראיתי נפלאות מתורתך",-הרי ג"ל  זה שם החכמה{ראי"ה}בתורת הקבלה  באמצעתו  ראית"י{ישראל זוכים לירא"ת   ה"},-לשון עתידים ישראל צדיקים קדושים לזכות להכרת הא"ל בראיי"ה נבואי"ת  אשר תחתו"ם ירא"ה בפנימיות ליב"ם,-בסוד הל"ב  מבי"ן,-הרי בגאולה השלמה הל"ב יגלה לנבראים רזי"ם מן עולם הבינ"ה{אור נסתר"}-סוד שם הו"א    בגימטריא  ז"ה   בגימטריא י"ב  צירופי יהוה השוחטים אמון מנוא גמגימא וסמא"ל רוחות טומאה,-יורדים השאולה ונשרפים  על {יד"י  א"ש} הלהב"ה,-והרי  יד"י  א"ש  אותיות   אי"ש    י"ד  בגימטריא אי"ש דו"ד{הוא המשיח}-בכח י"ד בגימטריא  אט"ד{דינים וגבורות}-משמיד זר"ע עמלר שורש הסיטרא אחרא בעת נ{ג"לה}-שם נ"ה,-{נ}צח {ה}וד מאור הנבואה,-

לשון המשיח באמצעות נבואה מוש"ך   מ"   או"ר  בגימטריא  ר"ז  ם"  במלוי אות  ז"ין  מקובל נזי"ר    ם",-זה המשיח עליו נאמר  "נזר אלוקיו על ראשו",-הרי  נ"  ר"ז{שער בינה}-הנקרא רא"ש  ו"{בינה הינה ראש המשפיע לתפארת-אות  ו"},-בכ"ך  ישראל זוכים למוחין ע"ל  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{בינה}-שהינה מגלה אלוקי"ו{גילוי שכינה בפנימיות הנבראים}-ישראל טהורים [י]ש להם חל{ק} [ל]ע[ו]לם הב"[א]-סוד אלוקי"ו  אותיות קו"ל או"י   בגימטריא  י"ז  קו"ל    בגימטריא  קו"ל  אהו"ה  בגימטריא קו"ל טו"ב,-

זה משה רבינו{קו"ל-תפארת}-המשפיע   או"ר  טו"ב,-סוד שם  ט"ו  בגימטריא  י"ה{חכמה ובינה}-הכונס  בפנימיות המלכות הינה {ב}ית קיבו"ל,-לשון מקבלת לפנימיותה רז"י הקבל"ה{סודות  פנימיות תורת משי"ח אותיות  י"ש   מ"ח,}-הרי באמצעות   {י"ש }   ש["י]   עולמות-"ישי"  -הוא ה{ג}וא{ל}  חותם גדלות מ"וח"ין בישראל.

ג"

"יודו שמך גדול  ונורא קדוש הוא"

פירוש:ראה,-"יודו"  בגימטריא  כ"בד,-חבר אות  ו"  ומקובל כבו"ד  בגימטריא ל"ב-נתיבות החכמה,- באמצעות מוחין נתיבו"ת,-סוד  נ"  תיבו"ת{הנגינה,-סוד היחודים}-המשיח אותיות משה ח"י  מ{ג"ל}ה- שמ"ך  שהינ"ו  מ"ה  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו ה"א  בגימטריא ה{ג}וא{ל}  בגימטריא  גאול"ה   בגימטריא  י"ב   ג"ל   בגימטריא  ב" יג"ל      בגימטריא  י"ג  ל"ב     בגימטריא   ג"   מ"ב,-זה סוד המשיח בפנימיותו  שם מ"ב הגדול  והנורא,-המעניק  ל{ג}וא{ל}  ב"  מדרגות  גדו"ל{חסד}-ונור"א{תפארת}-אשר באמצעותם  שוחט ועוקר סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמל"ק נשר"ף על גבי מזבח הנקמה,-

וביום ההו"א  "קדוש"  בגימטריא ת"י{זה המשיח}-משפי"ע  הו"א   בגימטריא  ז"ה  בגימטריא  י"ב  צירופי יהו{ה}   בגימטריא  כ-"ו,סוד כ"ף  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{בינה}-באמצעות  ו"{תפארת}-מעבר"ת  המלכות אשר כ"ו   מייחלת ל{ג}או{ל}ה  בשם  כ"ו  בגימטריא יהו"ה  ,-בסוד  כ"ו  כ"ו  בגימטריא מב"י,-{מ}שיח  {ב}ן  {י}וסף,-מ"גל"ה  רזי"ן דרזי"ן בכ"ח שם מ"ה  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  בגימטריא הגוא"ל  בגימטריא גאול"ה.

ד"

"ועז מלך משפט אהב אתה כוננת מישרים.משפט וצדקה ביעקב אתה עשית.

פירוש:ראה,-"ועז"  אותיות  עו"ז,-זה התורה  הקדושה  בסוד ת"ו  או"רה{מוחין הייחודים}-אשר באמצעותך כ"ך  בגימטריא אות ם"{בינה}-מעברת ה"מלך"{משיח}-סוד  מ"  ל"ך,-והוא{הגואל}-על ידי כ"ל{ייסוד}-מעבר  המלכות{כל-י},-הינה מכילה עשר ספירות בלי"מה,-וזה  גוזר משפ"ט  והשמדה על סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמל"ק יור"ד שאולה בגאולה השלמה,-

וביום ההו"א  "אהב"  בגימטריא  ח"  בגימטריא  ו"  נשמ"ה   בגימטריא   שמ"ן   ו"ה,-יחוד תפארת{ו}ומלכות{ה}-מוש"ך  שמ"ן  המשח"ה{השמח"ה}-בינ"ה  באמצעותה  את"ה{זה הגואל}-חותם  אות ה"{בינה}-במלכות{א"ת}-זוכה היא  ל-כ"ו  בגימטריא יהוה יתבר"ך   החותם בה   וננ"ת   בגימטריא תק"ו,-זה אור   אליהו הנבי"א עליו נאמר  תיק"ו,-{ת}שבי {י}תרץ  {ק}ושיות {ו}בעיות,-הרי יתר"ץ{גאולה אחישנה}-זה הגאולה האחרונה  אשר  בכך ישראל זוכים להגאל מן קושיו"ת{קשיים}-ובעיו"ת{גאולה בעיתה},-וזה בזכות   תשב"י,-המשיח אשר הינו נשמה כללית  באמצעות חידושי התורה שאליהו הנביא מ{גל}ה עבורו{עיבורו},-בכך תשב"י,-משיב ניצוצות קדושה שנפלו  לתהומו"ת  הסיטרא אחרא  בתשוב"ה,-לשון מרומם את הניצוצות על ידי אור התשובה בינ"ה  שהינו מ"ישרי"ם,-בגימטריא  נשרי"ם{אור האבות},-וגם נ"  שר"ים,-

הרי על ידי יחודים{שי"ר  ם"}-המשיח {נש"ר,-סוד קו אמצ"ע}-חותם  ע"  אמ"ץ,-שבעים פנים של התורה,-המעניקים {א}ור {מ}וחין {צ}לם בפנימיות הנבראים ישראל טהורי"ם ,-לשון מתעברים{הרי"ם}-מן  ט"  אורות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד,-השוחטים ומוחים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק נמח"ה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,וזה סוד משפ"ט  ו"{תפארת}-בכ"ך חותם צדק"ה{אור הרחמים} ב"עשית"{עולם העשיה},-ובכך מרומם  א"ת-ה{השכינה הקדושה},-לשון ה"קודש"  בגימטריא ת"י  שוכ"ן  בפנימיות הנבר"אים{ישראל-קדושים},-לשון זוכים לקידו"ש  ש"ם{האמונה השלמ"ה}המכידה הסיטרא אחר"א.

ה"

"רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להדם רגליו קדוש הוא"

פירוש:ראה,-"רוממו"  בגימטריא  פ"י   ב"ר   בגימטריא  צ"   ב"ר,-זה  המשיח הינו צ{ד}י{ק}  ,-בסוד בעל מוחין ד"ק{מוחין סתו"ם}-סוד  ס"ו  ת"ם  בגימטריא  ב"ן דו"ד  ת"ם,-המשיח הינו בעל האמונה השלמה{ת"ם}-ובפנימיותו שם יהוה יתבר"ך  שהינו משפיע עבור המלכות  "אלהינו"  -בסוד  נ"  אליה"ו,-שער  ן"{בינה}-אשר באמצעות  אליה"ו  הנביא,-לשון מביא{מגלה}-ל{ג}וא{ל} מדרגת  "להדם",-סוד  ל"  מד"ה,-י"  חכמה י"  בינה   י"  דעת{חב"ד},-בכך  "והשתחוו",-

זה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא הנשחטים על גבי מזבח הנקמה,-ועתידים להשתחוות למל"ך המשי"ח,-וביום ההו"א שם אהו"ה בגימטריא י"ז בגימטריא  טו"ב,-בסוד  ט"ו  בגימטריא י"ה,-חבר ט"וב ומקובל טובי"ה{זה משה}-מכרית רגלי"ו,-זה המלכות הטמאה שורש הסיטרא אחרא עליה נאמר "רגלי"ה  י"ו"רדות מות,-מקובל "רגליו",-זה סוד המרגלים{כוחות החבלה},-אשר מלך המשי"ח אותיתו מש"ה ח"י  באמצעות מוחין קדו"ש בגימטריא ת"י,-סוד הו"א בגימטריא י"ב צירופי יהוה{מאור התורה הרשומ"ה}-סוד שו"ר   מ"ה  בגימטריא אד"ם בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א{מוחין המשיח,-בן יוסף הנקרא שו"ר}-הוא עוקר ומוחה זכר" עמל"ק  הרש"ע.

ו"

"משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו.קראים אל יהוה  והוא יענם"

פירוש:הבט,-"משה"-תפארת ישראל באמצעות  "ו"  מידות חסר גבורה תפארת נצח הוד ייסוד משפי"ע  אהר"ן,-אותיתו א"ר   נ"ה,-{נ}צח {ה}וד מוחין הנבואה  ל"בכהניו",-למכוונים{מנגנים,-הצדיקים המייחדים}ובכך  אות  ב"-ית  המלכות זוכה למאור ת"י  בגימטריא קוד"ש,-וזה סוד יחוד  ב-י"ת,-ובכח זה הייחו"ד ישראל זוכים ל-"בקראי"  אותיות  א"ר  יב"ק,-{י}חוד  {ב}רכה  {ק}דושה המגלה  שמ"ו-אל{סוד השם המפורש}-המשמיד  ומוחה סמא"ל גמגימא ואמונ מנוא העתידים ל-"יענם",-לסבול עינויים וכרית"ות,-ובכ"ך   עתידים ישראל   לזכות ל"קראים"-ייחוד קי"ר  א"ם,-השכינה{קי"ר  בתורת הקבלה}  בפנימיותה  א"ם{הבינה}-המעניקה עבורה {עיבורה}-שמ"ו,-סוד אות  ש"{האבות}-המשפיעים  מ"ו,-מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם  חבר מ"ו ומקובל מרו"ם{מוחין התורה,-תורת המשי"ח}-סוד ב"ע-ל  פ"ה,-שם  ע"ב  בגימטריא חס"ד   ע"ל,-

המלא"ך  חסד"על  בגימטריא  מא"ה חס"ד,-משפיע מאה ברכו"ת למלכות בכ"ל יו"ם השוחטים ועוקרים "כלב",-זה סמא"ל הארור נשח"ט  מן חידושי המאו"ר ,-זה המשיח הנקרא בכהני"ו  אותיות  כ"י  בוה"ן,-סוד  {ב}ערת  {ה"}  {נ}עשה {ו}נצליח,-הרי  נצ"חיאל  זה המלא"ך בפנימיות משה{ספירת נצ"ח}-והינו מעבר המשיח ב-אות  נ"  צ"ח,-חכמה עליונ"ה-שהינה  ח"ץ המשמיד ועוקר סמא"ל הרשע,-ראש"ו נער"ף  ,-{כלא הי}"ה,-והרי לך סודי הסודות עתיד סמא"ל לשרות במתק"ן  כליא"ה,-במדו"ר  הגיהנ"ם,-וביו"ם  ההו"א  כ"י   לא"ה,-המשיח סוד כ"י  בגימטריא אות  ל"  חבר כ"י ומקובל כל"י,-{כ}הן {ל}וי {י}שראל מ{גל}ה  תורת לא"ה  בגימטריא ל"ו  צדיקי אמ"ת הכותבי"ם תור"ה טר"ם נראיתה,-בסוד   מט"ר,-זה המלא"ך  מטט"ר{מטטרו"ן}-הוא בע"ל המוחין המכתיב למשיח את התור"ה,-היא ת"ו או"רה {הגאולה  השלמה}.

ז"

"בעמוד ענן ידבר אליהם.שמרו עדתיו וחק נתן למו"

פירוש:ראה,-"בעמוד" זה אותיות ע"ב  מוד"ה,-הרי המשיח הינ"ו שם ע"ב בגימטריא חס"ד,-סוד  ע"  כפול  ב"  בגימטריא  ק"ם,-הינו שורש החכמה,-לשון משריש החכמה בפנימיות לה ישראל צדיקים קדושים ישל הם חלק בעולם ה-"בא",-שם א"ב{חכמה בתורת הקבלה},-ובכך  ישראל זוכי"ם  בגימטריא עו"ז{התורה},-סוד  ע"  פנים של התורה{משיח}-החותם  במלכות   שם ז"ו  בגימטריא אח"ד בגימטריא אהב"ה  בגימטריא  י"ג  מידות הרחמים  ,-הממתקים ומבשמים ה"ענן"{מידת הדין},-

וזה סוד משיח יבוא ענ"י ורוכב על חמור",-יבוא ענ"י{בעניות רוחנית ועינויים-ייסורים}-שהינם עבורו  "ורוכב",-ברכה,-זה סוד ניגוני{יחודי}כלי המשי"ח  אשר בכח הייסורים הכלי ס"ר  ומתאח"ד באור האלוקות,-וזה סוד  רוכ"ב  אותיות כרו"ב,-בסוד כא"ב  ר"ב{בפנימיות המשיח}-אשר הינו משמיד ועוק"ר החמו"ר,-סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק נעקר ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-ובכך ישראל זוכים ל-"ידבר"-אותיות י"  דב"ר{עשר ספירות בלימ"ה}-המוחים בע"ל הדב"ר{ההיצר הרע},-לשון מדב"ר   בבהילות וגורם בהל"ה בליבות ישראל עם קדושה],-ומלך המשיח הנקרא אליה"ם    בגימטריא  פא"ה   בגימטריא   פ"ו   בגימטריא אלהי"ם{גבורה קדושה},-מוחה  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא,-יורדים ונשרפי"ם  מא"ש  חידושי התורה,-

סוד  "עדתיו"  אותיות  י"ו  דע"ת,-זה משה עליו נאמר "יו קרנות על חדו"-ובכל האורות  חותם   י"  עדו"ת{מוחין החכמה}-המכלה כל קליפה דטומא"ה בפנימיות הנבראי"ם{ישראל}-שהינם נת"ן,-בעל  נתינ"ה{רצון השפע"ה}-הנקרא למ"ו  בגימטריא     ע"ו,-חבר  למ"ו  ומקובל   ו"  עול"ם,-הרי באמצעות נתינ"ה{ביטול האני העצמי של הנברא }בכך  מ{ג}ו{ל}ה  "עולם" בגימטריא   קו"ם,-בחיבור שם א"ל{משה}-המלא"ך  קמוא"ל,-בסוד משה מתחננ"ן  בפני הא"ל יתבר"ך א"ל  קו"ם,-בסוד תשפיע  באמצעות ק"ו  אין סוף יתברך לא מוש"ג מוחין  ם"{בינה}-עולם החירו"ת סוד תור"ה חי"ה{מוחין הנבואה}-המשמיד ועוק"ר סמא"ל הטמא ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,.

ח"

"יהוה אלהינו אתה עניתם.אל נשא היית להם.ונקם על עלילותם"

פירוש:ראה,-"יהוה"{תפארת}-הינו אלהינ"ו  בגימטריא  ק"ב,-סוד  {ק}דוש  {ב}רוך,והינו באמצעות   את"ה  בגימטריא  ת"ו  נגינה{יחודים}-אשר  מלמ"ד המשיח אותיות מש"ה ח"י  בכ"ך  משמיד ועוקר  ענית"ם,-זה סמא"ל גמגימא ואמון  מנוא הנשחטים על גבי מזבח הנקמה,-וביום ההוא  ה{ג}וא{ל} שהינו   א"ל  נש"א   בגימטריא   לב"ש     ן"  שערי בינ"ה  ובאמצעותם   ישראל צדיקים משבחים בכח השם הקדוש  -  היי"ת  בגימטריא כה"ת-{כ}ל {ה}נשמה {ת}הלל  י"ה,-זוכים  לה"ם,-סוד ה"מלה"{אמונה השלמה},-אשר באמצעות אות ל"מד בגימטריא ע"ד{משה}החותם  ש"ם  מ"ה בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  ה"א בגימטריא הגוא"ל בגימטריא גאול"ה,-

בכ"ך  "ו"{משה}-"נקם"  ומשמיד הסיטרא אחרא,-על עלילותם,-סוד עלי"ל  מו"ת,-זה סמא"ל  המעליל  עלילות{מקטרג}-כנגד האד"ם{ישראל}קדושים,-ועתי"ד  סמא"ל  המהוה   ע"  לי"ל,-סוד שבעים מלאכ"י הטומאה לרד"ת  לגיהנ"ם  ולהשר"ף מאש חידושי תורת המשי"ח  אותיות  מש"ה ח"י  המשפי"ע   על"ם{סוד התורה},-ו-על"ם  בגימטריא ק"ם{מוחין החכמה,-הנקרא קימה בתורת הקבלה},-הינו ישמיד עלי"ל{סמא"ל},-וידעת   עלי"ל {בטומאה}  עולה בגימטריא   ק"ם{בקדושה} וגם על"ם{בקדושה},-להראותך זה כנגד ז"ה עשה אלקי"ם חיי"ם יתהלל ויתבר"ך אין מלבד"ו כלל וכ"לל בעל כל הכוחות כול"ם.

ט"

"רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להר קדשו.כי קדוש  יהוה".

פירוש:ראה,-"רוממו"   בסוד  ר"ום   מ"ו,-סוד המשיח{רום המחשבה}ובפנימיותו  מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם,-סוד ר"יש  מ"ם  בחיבור  י"  שר"ף,-זה מלא"ך{שר"ף}-אשר מעברו ב-י"  ספירות  בלימ"ה{סוד שם יהוה}החותם ב{ג}וא{ל}  מדרגת אלהינ"ו בגימטריא  י"ו   לנ"ו,-הרי משה עליו נאמר  י"ו קרנות על חד"ו,-ובכך חותם לנ"ו{ישראל צדיקים  קדושים}-מאור  ל"ו  צדיקים הזכ"ו  לשע"ר   ן"{בינה},-וזה סוד המשי"ח בסוד  שמ"י   ח"ה,-המלאכי"ם   {ש}מעא"ל  {מ}טטרו"ן  {י}הוא"ל  חותמים בפנימיותו סוד   {ה}י{ח}וד  שם  ח"ה  בגימטריא אח"ד  בגימטריא אהב"ה  בגימטריא י"ג,-סוד  י"  כפול  ג"  בגימטריא  ל",-חבר  אות  ו"{התורה},-ומקובל  ל"ו  צדיקי אמת,-

כלומר  ל"מד בגימטריא ע"ד{זה נשמות הצדיקים,-שורש החכמה}ה-כ"ונסים באמצעות שם כ"ו בגימטריא יהו"ה  למשי"ח{אות  ו"},-וזה סוד יחוד  ל-"ו"  לאות  ו"{המשיח אותיות מש"ה ח"י}-נשמות  ל"  צדיקי אמ"ת,-ו"צדיקי"  בגימטריא ק"ץ  כ"ד,-הרי הינם מ{גל}ים עבור משה  {כ}"ד  ספ"רי  [ת]ור"[ה],-סוד  כה"ת  -{כ}ל {ה}נשמה {ת}הלל י"ה,-הרי כ"ל  בגימטריא  נ"{בינה}-המגלה הנשמ"ה היא תה"לל  י"ה,-ו"תהלל"  בגימטריא סה"ת,-{ס}פר  {ת}ור{ה},הרי אותיות התור"ה סוד  ל"ו"-למשיח נודע"  עומק"ם,-והצדיקים הינם למ"ד{מלמדים}-משה תורה בע"ל פה",-

הינם בכח אות   ב"   סוד כול"ם{הצדיקים}   {ב}-חכמה עשית,-בכך מלמדים המשיח קבלה עשי"ת{מעשית},-סוד הייחודים והכונות המשמידים ומוחים סמא"ל הרשע מלכות רומי הרשע"ה,-זר"ע עמלק נכר"ת  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההו"א  "השתחוו"-סמא"ל אמון מנוא וגמגימא  הרשעי"ם  למל"ך המשי"ח אותיות מש"ה ח"י,-והינו מהוה  לה"ר,-בסוד   הרהו"ר{מחשבה}-ובפנימיותו  ל"  כלי"ם{י"  חכמה י"  בינה  י"  דעת},-סוד חב"ד,-

ולכן נאמר כ"י  בגימטריא אות  ל"{זה המשיח}-בעל מוחין קדוש בגימטריא ת"י  אשר אלהינ"ו{בגימטריא ק"ב},-ה" יתבר"ך ויהלל בעל כל הכוחות כולם אין מלבד"ו כלל וכ"לל חתם בפנימיותו,-בסוד משי"ח אותיות  י"  מש"ח,-כלומר ספירת החכמ"ה  משח"ה את המשי"ח  בשמ"ן  המשח"ה,-סוד ש"ם   ן"{בינה}-שהינו חותם ב"שם"{המלכות}-מוחין ח"ה  בגימטריא אח"ד  בגימטריא אהב"ה  בגימטריא י"ג מידות הרחמים{סוד הגאולה}-המשמיד ומוחה סמא"ל הטמא מלכוטת רומי הרשעה,-זר"ע עמל"ק  נשר"ף   בכ"ח  מאו"ר  הקבל"ה,-לשון  מ"  או"ר{בינה}-המוש"ך  ק"ב  בגימטריא אלהינ"ו  אותיות    נ"  אליה"ו{הנביא,-רוח הנבואה}-בכ"ך הממ{ל}כ{ה}  עוקרת מקר"בה  את סמא"ל הטמא,-לשון מקריבה את הייצר הר"ע  כקורב"ן עול"ה,-וזה מידה כנגד מידה על העו"ל שהיווה עבורה בעת הגלות האחרונה.

ספר   רז"י תפילת  קבלת שבת- חלק  ו"

מאמר  ה"  מכיל    א"-ה" פסוקים,-וכ-{ה"}מאמרים

 

{א]מזמור לתודה.הריעו ליהוה כל הארץ.

{ב]עבדו את יהוה בשמחה.באו לפניו ברננה.

{ג]דעו כי יהוה הוא אלהים.הוא עשנו ולו אנחנו.עמו וצאן מרעיתו.

{ד]באו שעריו בתודה חצרותיו בתהלה.הודו לו ברכו שמו.

{ה]כי טוב  יהוה לעולם חסדו .ועד דר ודר אמונתו.

א"

"מזמור לתודה.הריעו ליהוה כל הארץ."

פירוש:הבט,-"מזמור"  בגימטריא  פ"ו   ר"ז   בגימטריא  ר"ז  אלהי"ם,-סוד המלכות{גבורה קדושה} אשר באמצעות ר"ז{תפארת}מתמתקת ומתבשמת בכח  מוחין  ל"{י"  חכמה   י"  בינה  י"  דעת}החותם בפנימיותה,-וזה סוד תוד"ה  בגימטריא  ט"  ת"ו,-תפארת מעבר המלכות ב-ט"  אורות  חכמה בינה דעת נצח הוד ייסוד מלכות וזאת עושה באמצעות ת"ו",-סוד  מוחין  ת"  בגימטריא   או"ר  ע"ב  אמ"ת,-וע"ב בגימטריא חס"ד  השורה במשי"ח,-ובכך משמיד ועוקר  "הריעו",-זה סמא"ל גמגימא ואמון מנוא  רוחות טומאה,-יורדים השאולה ונשחטי"ם על גב"י מזב"ח  הנקמה,-ובים ההו"א  ש"ם אה"וה  בגימטריא י"ז בגימטריא טו"ב{אור משה}-אותיות   ט"ו"-סוד  ט" אורות  בפנימיות משה{אות  ו"}המעניקים עבורו  ט"ו  בגימטריא שם י"ה{חכמה ובינה}-בכך  מלמד ישראל צדיקים קדושים  לעלות תפילה{מ"ן}-"ליהוה",-בגימטריא מ"ה  ו"ה,-

כלומר באמצעות העלאת מ"ן{מ-יין  נ-וקבין}ישראל זוכים ליחוד תפארת{ו}-ומלכות{ה"}-סוד מוחין מ"ה בגימטריא יו"ד ה"א  וא"ו ה"א  בגימטריא הגוא"ל בגימטריא גאול"ה בגימטריא  א-ד"ם,-מאור החכמה{סוד "א"-אלפך חכמה}-הממתק ומבשם ה"דם"{מלכות הקדושה,-שורש נשמות ישראל},ובכ"ך  כ"ל  בגימטריא נ"{שערי בינה} חותם  האר"ץ{רצון טהור}-בפנימיות הנבראי"ם,-סוד את"ם  אד"ם,-ישראל{אדם}-זוכים לתורת אמ"ת{גילוי רזי"ן דרזי"ן}המכחידים זר"ע עמל"ק יורד השאולה ונעק"ר  בעת {ג}וא{ל} צדק נ{ג}{ל}ה  בשנ"ת  גל"גל  בגימטריא ס"ו  בגימטריא ב"ן  דו"ד  המשיח  בשנת תש{ס"ו}  הח"ל  לגלות בפנימיות ה"חלה"{מלכות}סודות תור"ה  עי"ן לא ראת"ה,-כלומר עי"ן  בגימטריא פ"ן  חבר ל"א  ומקובל  פנא"ל,-הוסף אות ו"{משיח},-וזה סוד המלא"ך  פנוא"ל  העוז"ר  למשי"ח  לשח"וט את סמא"ל הרש"ע יור"ד לגיהנ"ם ונשר"ף מעוצמ"ת המדורה.

ב"

"עבדו את יהוה בשמחה.באו לפניו ברננה"

פירוש:ראה,-"עב-דו"   בגימטריא   ע"בי,-זה שם קדוש  הנולד{מגולה}  מן  {ב}ית {יע}קב,-הרי  יעק"ב בסוד   ע"  פנים של התורה{המשיח} החותם  יב"ק,-{י}חוד {ב}רכה {ק}דושה  בפנימיות המלכות{א"ת}שמה בתורת הקבלה,-ובכ"ך הנבראים{ישראל}צדיקים זוכי"ם  בגימטריא ל"עוז"{מאור התורה}-שם יהוה{גדלות מוחין}-הנקרא בשמח"ה,-סוד חמ"ש  אותיות  ח"ם  א"ש{כח הנשמה-ייסוד הא"ש}סוד  ש"ם   א"ח   בגימטריא    ש"   מ"ט{אור האבות}באמצעות ה{ג}וא{ל}  גוז"ר  דינים וגבורות{ש"ט}-על הסיטרא אחר"א,-בכך סמא"ל הטמא יור"ד לגיהנ"ם ונשח"ט באמצעות חר"ב ה{ג}או{ל}ה הנקרא"ת שב"ח מ"ה,-בגימטריא אד"ם{המשיח}בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו  ה"א,-ויש לדעת גיהנ"ם  אותיות מג"ן  י"ה,-הרי המלאכים  {מ}יכאל  {ג}בריאל  {נ}וריאל חותמים שם י"ה  בגימטריא ט"ו{חכמה ובינה}בפנימיות המשי"ח  הממלא בכך אות ח"ת  בשמו ומהוה משחי"ת ומשמיד סמא"ל גמגימא ואמון מנוא,-זר"ע עמל"ק נעק"ר ונמח"ה ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההוא  ישראל בפנימיות בא"ו   בגימטריא  ז"   ב",-סוד  ז" כפול  ב"  בגימטריא  י"ד  בגימטריא  דו"ד{אור המשיח}-אשר משפיע למענ"ם  ז"ה-ב,-

סוד ז"ה בגימטריא י"ב צירופי יהו"ה המרוממים בי"ת{המלכות},-וזה סוד הייחו"ד הנקרא לפני-ו   סוד  נפל"י   ו",-יחוד המלכות{נפל"י,-סוד ס"וכת דוד הנופלת}בתפארת{ו"}-ובאחדותם ב"ן  נפל"י,-המשיח{נפל"י}-זוכה למוחין ב"ן  סוד  ב" כפול  נ"  בגימטריא מא"ה בגימטריא הא"ם{בינה}-המשפי"ע למע"ן הנבראי"ם{ישראל קדושים}- "ברננה"  בגימטריא  ה"ר   ק"ב   בגימטריא קרב"ה   בגימטריא  ה"ר  אלהינ"ו בגימטריא או"ר כל   ה"   בגימטריא   ר"ז  כל"ה     בגימטריא זכ"ר  ל"ה    בגימטריא  ל"  הזכ"ר  במלוי אות ה"א     ז"הרכא"ל    בגימטריא  כ"  זהרא"ל  בגימטריא כ"א  ר"ז  ל"ה   בגימטריא  אהי"ה   או"ר  ל"ה     בגימטריא יר"אה  אלו"ה  .

ג"

"דעו כי יהוה הוא אלהים.הוא עשנו ולו אנחנו.עמו וצאן מרעיתו"

פירוש:הבט,-ד"עו  אותיות  ע"ד   ו"{זה המשיח}-בעל מדרגת החכמה הנקראת ע"ד-ות  בתורת הקבלה,-סוד ת"ו  ע"ד{סוד המנגינה,-יחו"ד}-המשפיע ל-כ"י  בגימטריא אות ל",-בחיבור כ"י שם כל"י  שם  יהו"ה{יתהלל},-מאור תפארת אשר חותם בפנימיות המלכות{אלהים}שם הו"א{מוחין בינה}-אשר עוקר ומוחה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשע,-זר"ע עמל"ק  מושמד ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביום ההו"א עשנ"ו  זה   נ" עש"ו,-מלכות הסיטרא אחרא  נשרפ"ת  מכח אות  ו"{המשיח}-אשר בפנימיות  ל"ו נשמות  צדיקי אמ"ת,-בגימטריא  אימ"ת  ק"ץ  י"ד   בגימטריא דו"ד  אי"מת  ק"ץ  בגימטריא  אימ"ת אט"ד  ק"ץ,-זה הגבורות הקשות אשר באמצעות החכמה שמלך המשיח{ ב"ן יש"י}משפיע למלכות בכ"ך הסיטרא אחר"א  נכחדי"ם ומתאיידי"ם מכח הדינים,-סוד  עמ"ו,-

שם  ע"  פנים של התורה{שמות קודש}-אשר  באמצעות מוחין ה{ג}וא{ל}-סוד  מ"ו,-מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם  חבר מ"ו ומקובל  מרו"ם,-שוח"ט  מ"ר מו"ם,-זה סמא"ל הטמא,-וביום ההוא ישראל זוכי"ם  למאור{ו"}-הנקרא צא"ן,-{צ}לם {א}ור  מוחי{ן} ,-סוד  צדי"ק  או"ן{גבורת הצדיק אמת}-המשי"ח שהינו מרעית"ו,-אותיות  רוע"ם  ת"י  בגימטריא  קוד"ש רוע"ם    בגימטריא רע"ם  ו"  קוד"ש    בגימטריא  רב"י   ע"ד   קו"ם,-זה המלא"ך  יעדקו"ם   אשר שורה בפנימיות הר"ב{משה}-וחותם  ע"די",-סוד  י"ד  פרקי"ם{אורות}-סוד קימ"ה  העושה נקמ"ה והשמדה באומות העולם{הגויים הארורים}-ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה מומתי"ם.

ד"

"באו שעריו בתודה חצרותיו בתהלה.הודו לו ברכו שמו"

פירוש:ראה,-"באו"  זה סוד החכמ"ה{א"ב  בתורת הקבלה}-בשורה בפנימיות האות ו"{משיח}-שהינו נקרא שערי"ו  אותיות  עשי"ר   ו"{תפארת ישראל},-וזה סוד ה{ג}וא{ל}   מהוה  שע"ר   י"ו,-כנאמר על משה "יו קרנות על חדו",-כלומר שע"ר י"ו באמצעותו המשי"ח  מוש"ך  עש"ר ספירות בלי"מה לפנימיות המלכות הנקראת בתוד"ה,-אותיות ב"ת  הו"ד,-היא המלכות{אות ד"}בכך זוכה לשם ו"ה,-סוד יחוד תפארת{ו}ומלכות{ה"}-מוחין ה{ג}או{ל}ה  המשמיד  סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמל"ק השר"ף מאש חידושי התורה,-

וביום ההוא ישראל זוכי"ם לאו"ר "חצרותיו"  אותיות  ח"  צורו-ת"יו,-סוד המנגינה{יחודים}-המכנ"ה לה"ם  אות  ח"  בגימטריא ו" נשמ"ה{כח הנשמה}-המגלה עבורם{עיבורם}-ו"  משנ"ה{רזי"ן דרזי"ן}-סוד שם נ"ה,-{נ}צח {ה}וד,-רוח הנבוא"ה שנקראת בתהל"ה,  בגימטריא ל"ב  ת"י  בגימטריא ל"ב קדו"ש    בגימטריא לבו"ש ד"ק{סוד החכמה העליונ"ה}-המוחה סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א מושמדים ב{ג}או{ל}ה,-ובכך ישראל הוד"ו ל"ו{למלך המשיח}-על שם ברכ"ו,-אותיות כרו"ב  בגימטריא  כ"ו    ר"ב   בגימטריא  ר"ב  יהו"ה,-על שם שבאמצעות השם המפור"ש אותיות שופ"ר מש"ה{רב-ינו}משה מר"בה אורו"ת  במלכות הנקראת שמ"-ו,-סוד יחוד תפארת{ו}-ומלכות{ש"ם}-זה הגאול"ה-יחוד קדושה.

ה"

"כי טוב יהוה לעולם חסדו.ועד וד"ר אמונתו".

פירוש:ראה,-כ"י  בגימטריא אות  ל"  חבר כ"י ומקובל כל"י,-{כ}הן {ל}וי {י}שראל,-זה המשי"ח ובפנימיות טו"ב  בגימטריא   ב"  י"ה  חבר   אותיות ט"ו  ומקובל טובי"ה,-הרי משה בפנימיות ה{ג}וא{ל},-טו"ב-הגואל  וי"ה{חכמה ובינה,-משה}-שהינו מגלה למשיח סוד  יהו"ה  בגימטריא כ"ו,-סוד כ"ף  בגימטריא מא"ה אותיות  הא"ם{בינה}-המשפיע  ו"  מידות קדושות{חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד} –באמצעותם סמא"ל הרשע יורד לגיהנם ונשר"ף באש הלהב"ה,-

וביום ההוא  ו"{תפארת} בכ"ח ע"ד{החכמה,-סוד שם ע"ד-ות   אותיות ת"ו  ע"ד,-סוד הניגונים,-יחודים}-מגלה לישרא"ל  שם וד"ר  אותיתו דו"ר{הוסף אות ה"  מלכות}ומקובל הדו"ר המחשבה,-סוד המל"ך  ו"  הד"ר,-המל"ך  השמינ"י  סוד  יש"י   מ"ן   ה",-המשיח מעלה {מ}יין {נ}וקבין ובכך מושך לפנימיות הנבראים{ישראל טהורים}-שם  ה"{בינה עליונה}-שהינו אמונ"תו",-זה אמונה עליונה אשר ב{ג}או{ל}ה השלמה המשיח אותיתו מש"ה ח"י ילמ"ד ישראל א"ך להשיג"ה באמצעות יחודים בשם כ"א  בגימטריא אהי"ה,-סוד אהי"ה אש"ר אהי"ה,-הרי התפילה תעשה באמצעות רא"ש{כונה ויחודים}-מחשבה קדוש"ה  אשר תחתו"ם  אהי"ה  בגימטריא  י"ו   ה"{מאור התורה}-ב{לב כ}ל נבר"א ונבר"א,-וזה המאור ישמיד ויעקור "כלב",-זה סמא"ל הטמא מלכות הסיטרא אחרא.

ספר   רז"י תפילת  קבלת שבת- חלק  ז"

מאמר  ז"  מכיל    א"-י"א פסוקים,-וכ-{י"א}מאמרים

{א]מזמור לדוד הבו ליהוה בני אלים.הבו ליהוה כבוד ועז.

{ב]הבו ליהוה כבוד שמו.השתחוו ליהוה בהדרת קדש.

{ג]קול יהוה על המים.אל הכבוד הרעים.יהוה על מים רבים.

{ד]קול יהוה בכח .קול יהוה בהדר.

{ה]קול יהוה שבר ארזים.וישבר יהוה את ארזי הלבנון.

{ו] וירקידם כמו עגל.לבנון ושריון כמו בן ראמים.

{ז]קול יהוה חצב להבות אש.

{ח]קול יהוה יחיל מדבר .יחיל יהוה מדבר קדש.

{ט]קול יהוה יחולל אילות ויחשף יערות.ובהיכלו. כלו אמר כבוד.

{י]יהוה למבול ישב .וישב  יהוה מלך לעולם.

{יא]יהוה עז לעמו יתן.יהוה יברך את עמו בשלום. 

א"

"מזמור לדוד הבו ליהוה בני אלים.הבו ליהוה כבוד ועז"

פירוש:ראה,-"מזמור "  בגימטריא   ר"ז  פ"ו  בגימטריא  ר"ז אלהי"ם   בגימטריא רל"א ז"ה   י"ם,-הרי המשי"ח אותיות  מש"ה ח"י  מדרגת נבואותו סוד ז"ה  בגימטריא י"ב צירופי יהו"ה  שהינם חותמים רל"א  צירופים{חכמת הצירוף}-בפנימיות המלכות,-וידעת בעת הינך ממלא אות  ר"  מן שם  רל"א  מקובל שי"ר  א"ל,-שזה אותיות   ישר"אל,-וזה השיר משפיע ל"  כלים   י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת  ל"דוד{מלכות}-אשר בכך משמיד ועוק"ר  הב"-ו   זה סמא"ל הטמא מלכות רומ"י הרשעה,-זרע עמלק נכח"ד  ומושמד  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-וביו"ם ההו"א  אות ו"{תפארת} ישראל   כ"ו-נסת באמצעות  שם כ"ו  בגימטריא יהוה  למלכות{ב"}-הזוכה לאות  ה"{בינה}-סוד ייחודה    ב-"ה"   באות  ב"  האות   ה"  והינה מעברת השכינ"ה  ב-כבו"ד  בגימטריא ל"ב- עו"ז,-זה המלא"ך   עוז"לב   אשר חותם   אומ"ץ{עו"ז}בפנימיות ישראל צדיקים קדושים,

וידעת אומ"ץ-{מ}לך {א}והב  {צ}דקה  {ו}משפט ,-הרי  ה"  יתבר"ך ויתהלל בעל כל הכוחות כולם באמצעות  אוה"ב  בגימטריא י"ד  בגימטריא דו"ד{מלכות}-מגלה  מלכותו,-ולכן המלכות נקראת  תמונ"ת  כ"ל,- שם מגולה כל דרכי הנהגת ה" יתהלל בבריאה,-וב{ג}או{ל}ה השלמ"ה מידת צד"קה{תפארת}-תמתק ותבשם התמונ"ה{מלכות},-ובכך  ירא"ה  התבשמות כללית,-בסוד המשיח הינו נשמה כללית,-כלומר   הינו כולל  נשמות כל הנבראים,-בסוד סול"ם  יעקוב,-ס"ו-לם   בגימטריא   ע"  ב"ן  דו"ד    אותיות  ע"ב   נוד"ד   בגימטריא   חס"ד  נו"ח,-כלומר   המשיח בפנימיותו שם ע"ב{חכמה}-אשר מגלה  נו"ח-{ח}כמת  {נ}סתר {ו}נבואה,-זה הקבלה הנבואית  אשר נקראת נוד"ד  אותיות   נ"  דו"ד{ידועה רק למלך המשיח},-אותיות מש"ה ח"י,-ובזה  הניגו"ן  בגימטריא   ק"ו   הי"ג,-מידות הרחמים המשיח ישחט ויעקור  סמא"ל  הטמא מלכות רומי הרשעה,-יורד"ת השאולה ונשרפת באש הלהב"ה.

ב" 

"הבו ליהוה כבוד שמו.השתחוו ליהוה בהדרת קדש"

פירוש:ראה,-"הבו"   בגימטריא ח"ה  בגימטריא  אח"ד  בגימטריא אהב"ה  בגימטריא  י"ג מידות הרחמים-אשר באמצעות  יהו"ה{תפארת יתברך}-משפיעים  ל"  כלי"ם{י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת}-לכבו"ד  שמ"ו{המלכות הנקראת  ש"ם},-ו"כבוד"  בגימטריא ל"ב   המגלה  במלכות נתיבות החכמה,-נ-תיבות  זה סוד הניגונים,-יחודים ,-אשר מלך המשיח אותיות משה ח"י באמצעותם משפי"ע חכמה לפנימיות הנבראי"ם],-וזה סוד מרב"ה חכ"מה{ישראל}-מרב"ה מכ-או"ב{סמא"ל הטמא},-אשר נשחט ונעקר ב{ג}או{ל}ה השלמה,-וידעת מכאו"ב  אותיות  מכ"ה  או"ב,-

הרי הסיטרא אחרא זרע עמלק מוכ"ה ונשר"ף בכ"ח  שמ"ו  של הקדוש ברוך הו"א,-סוד אות  ש"{האבות}-אשר באמצעות מ"ו  מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם{הגואל}-בעל מוחין חכמ"ה אותיות  כ"ח מ"ה  בגימטריא יו"ד ה"א וא"ו  ה"א  בגימטריא אד"ם  בגימטריא גאול"ה-"השתחוו"-ויושמדו סמא"ל  גמגימא ואמון מנו"א הנשחטים על גבי מזבח הנקמה,-וזה המשי"ח  באמצעות  אות  ל"  סוד למ"ד  בגימטריא ע"ד{החכמה,-עדו"ת  בתורת הקבלה}-בכך שמקבל זה האו"ר בגימטריא ר"ז  מן  שם יהוה{תפארת}-גדלות מוחין בכ"ך  מכחיד היצר הרע,-ובים ההו"א  "בהדרת",-

זה המשיח הינו המל"ך  הד"ר{המלך השמיני בתורת הקבלה}-החותם אות   ת"  בגימטריא או"ר ע"ב  אמ"ת  בגימטריא  ר"ז חס"ד אמ"ת  בפנימיות ה-ב"ית,-מלכות,-וזה סוד יחוד  ב-ת, שבפנימיותה כונס תי"ו,-ובכך  מקובל  י"ו   ב"ת  בגימטריא   ו"  בי"ת,-{יחוד תפארת –י"ו  קרנות על חדו,-משה  המיוחד  המלכות  "ב"ית   שבפנימיותו   ת"י בגימטריא קוד"ש  החכמה}. 

ג"

"קול  יהוה  על המים.אל כבוד הרעים.יהוה על מים רבים"

פירוש:הבט,-"קול"{תפארת}-הינו  חותם  יה-וה{גדלות מוחין}-בפנימיות  ה"כבוד"{זה המלכות}אשר זוכה  בפנימותה לאור החכמה  ל"ב  נקרא,-ו{ ל"ב}  בגימטריא {כ}בו"ד  המשמיד ועוקר ה"כלב",-זה סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זר"ע עמלק נכח"ד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,-וזה המשיח באמצעות מוחין ע"ל  בגימטריא מא"ה  אותיות הא"ם{בינה}-אשר חותמת ב"ו  או"ר   "המים",-סוד  {מ}שיח {י}שלח {ב}מהרה,-הרי באמצעות  י"  לח"ש{יחודים והשבעות}המלכות{הר"ה,-מעוברת}-מן שם  מ"ב,-סוד אור אצילות  שהינו מגלה  מ"  שי"ח,-סוד -שרפ"י שי"ח   אותיות  שרש"י  רפ"ח,-ומברר ניצוצות הקדושה{רפ"ח}ניצוצות  אשר שורות בפנימיות פר"ח{המלכות}וזה הגואל הינו פ"ה  אשר באמצעותו  מגולה ר"יח{החכמה}-בכ"ך הינו מעלה ישרא"ל{ניצוצות}-הנפלו לתהומות הסיטרא אחרא,-

ובעת הבירו"ר  יסתיי"ם אז כבו"ד בגימטריא בכ"י,-סוד {ב}רכה {כ}ונה {י}חוד נחתם בפנימיות הנבראים{ישראל}-המשמידים ועוקרים רעי"ם,-זה הרשעים  סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א נשחטים על גבי מזב"ח הנקמ"ה,-כלומר  ע"ל  וגב"י   זה אותיות     י"  גבעו"ל{עשר ספירות בלימ"ה}-המכחידים  ממשלת הסיטרא אחר"א ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

ד"

"קול יהוה בכח.קול יהוה בהדר"

פירוש:ראה  קו"ל בסוד ק"ו  א"ל,-סור אור  אין סוף יתבר"ך{ק"ו}אשר משפי"ע א"ל א"ל א"ל  בגימטריא  מג"ן,-סוד   מ"  ג"ן{אור הבינה-ם"  לפנימיות המלכות ג"ן}-וזה באמצעות שם יהוה{תפארת,-המשיח}-שהינו בכ"ח,-הרי בפנימיותו  אות  ב" סוד חכמה ב-ראשית המעניקה עבורו{עיבורו} ה"כח"  הנקרא בהד"ר  בגימטריא בט"ר,-סוד  {ב}רכם {ט}הרם {ר}חמי צדקתך תמיד גמלם.-כלומר בזה הכ"ח המשיח ברכ"ם  בגימטריא  ב"ר   ס"  בגימטריא  ב"ר  שישי"ם  בגימטריא  ש"ם ב"ר  יש"י  בגימטריא שמ"י  רשב"י,-הרי  {ר}בי {ש}מעון {ב}ר  {י}וחאי הוא ה{ג}וא{ל}  ובפנימיות שמ"י,-{ש}מעא"ל  {מ}טטרו"ן   {י}הוא"ל  אשר שוחטי"ם ועוקרים סמא"ל הטמא מלכות רומי הרשעה,-זרע עמל"ק נכר"ת ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-

וזה  ודא"י,-{ד}וד   {י}בר"ך   {א}ת  {י}הוה,-בסוד באמצעות י"ב  צירופי יהוה  דוד{המלכות}-זוכ"ה להתבשמות והתמתקו"ת{ר"ך}-ובכך השכינה{א"ת,-סוד דוד}-זוכה ל-יהוה{גדלות מוחין,-עול"ם החירו"ת  בגימטריא   חירו"ת  היקו"ם,}-סוד המלא"ך יקומא"ל,-אותיות  א"ל  יקו"ם   בגימטריא    ו"  אלקי"ם   בגימטריא  נאקו"ל,-מלאך התחנונים{א-נא}אשר מעלה קולה תפילות ישרא"ל למרומי"ם ובכך מושכים מג"ן,-סוד  ג"  מ"ן,-{ג}בריאל  {מ}יכאל {נ}וריאל אשר בזכות {מ}יין {נ}וקבין שישראל מעלים בכך סמא"ל גמגימא ואמון מנו"א  יורדי"ם  לגיהנם ונשחטי"ם באמצעות חידושי התור"ה,-סוד חו"ד יש"י,-זה החר"ב העורפ"{ת}  [כ]ח [ה]סיטרא אחר"א,-ובכך  ישרא"ל   כה"ת,-{כ}ל {ה}נשמה {ת}הלל  י"ה  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה.

ה"

"קול יהוה  שבר ארזים .וישבר יהוה את ארזי הלבנון"

פירוש:ראה,-"קול"  סוד  ק"ו  א"ל  בגימטריא  ז"  ק"ל,-אות זי"ן סוד שם י"ז בגימטריא אהוה בגימטריא טו"ב,-דעת משה{טו"ב-יה}-אשר משפיע    נ"{בינה}לפנימיות המלכות{אשר בכך זוכה לק"ל,-סוד הגבורות והדינים הממותקים},-ועל כך נאמר  שב"ר,-סוד  ש"{מוחין האבות}-בפנימיות ב"ר{בן}-זה תפארת ישראל החותם  ב"  כפול  נ"  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{בינה} בפנימיות המלכות,-וג"ם  ב"ר,-בסוד  ב"{חכמה בראשית}-הכ"ו-נסת באמצעות שם כ"ו בגימטריא יה-וה  למלכו{ת},-וזה סוד  ב"ן  ב"ר   בגימטריא  נד"ר{שם  עולם  הבינה,-בתורת הקבלה}-סוד וישב"ר  אותיות   ו"  רשב"י,-הר ה{ג}וא{ל}  הינו ר"{שבי},-

עליו נאמר עלית למרום שבי"ת שבי" לקחת מתנות באדם",-כלומר  ר-שב"י,-השבת את המלכות{אות  ר"}-בתשוב"ה{וביררת  ניצוצות קדושה}-השר"ו  ב"שבי"-הייצר הר"ע,-וזה סוד וישבר"ו  סמא"ל גמגימא ואמון מנוא,-טמאיםפ יורדים לגיהנם ונשחטים על גבי מזב"ח הנקמה בזכו"ת  תור"ת  ר"בי  ש"מעון  ב"ר  י"וחאי הוא סוד   ב"  שי"ר  והוא יבש"ר   ה{ג}או{ל}ה  ועלי"ו  נאמר  מבשר"י אחזה אלוק"י,-הרי מבשר"י,-סוד רשב"י בפנימיותו  אות  ם"{בינה}-שהינה א"ח  ז"ה,-מוחין הנבואה{ז"ה}-בגימטריא י"ב צירופי יהו"ה  המשפיעים א"ח{תפארת}-סוד  אות   ט"{בגימטריא א"ח}-הגנוזה,-אשר על יד"ה  עתי"ד  י"ד   ה"  בגימטריא הדו"ד{מלך המשיח}-דו"ד{מלכות}אשר בפנימיותו  אות  ה"{בינה}-סוד  ה-דוד{יחוד הגאולה}-לגלות רזי"ן דרזי"ן בעוקרים מלכות הסיטרא אחרא זר"ע עמל"ק  נשר"ף  בעת או"ר  המשי"ח נ{ג}{ל}ה-בכח שם נ"ה ,-{נ}צח {ה}וד,-

סוד הנבוא"ה  המשיח  גוז"ר  ח"ץ נקמ"ה בלב סמא"ל הרשע,-ובכך ארז"י  סוד  א"ר  י"ז  בגימטריא טו"ב בגימטריא אהו"ה{דעת קודש}באמצעות הלבנו"ן,-זה המשיח  ל"ב נו"ן בגימטריא  ב"ן  ל"ו   ן"{שער בינה}-למשה בעל מדרגת ב"ן{תפארת}-סוד  ב" כפול  נ"  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם  בגימטריא מ"ו  בסוד מ" כפול  ו"  בגימטריא ר"ם ,- חבר מ"ו ומקובל מרו"ם{הממתק ומבשם}  באמצעות  ו"{התורה} פ"ר  דינים קשי"ם  אשר מבושמים וממותקים,-וזה מרו"ם  בגימטריא ו"  פ"ר,-מלא אות "ואו"   מקובל   י"ב  פא"ר   בגימטריא  א"ב  פר"י,-הרי  פר"י{כח הנשמה,-סוד המשיח}-שהינו בעל א"ב,-סוד {א}לפא {ב}יתא צירופי מיל"ה  בגימטריא  פ"ה{תורה  בעל  פ"ה}המשמידה ומוחה זכ"ר  סמא"ל הטמא נשר"ף  במדור"ה.

ו"

"וירקידם  כמו עגל.לבנון ושריון כמו בן ראמים".

פירוש:ראה,-"וירקידם"  אותיות   קר"י  ודמ"י,-זה סמא"ל הרשע מלכות הסיטרא אחרא  אשר ב{ג}או{ל}ה השלמה נשחטים באמצעות  מלך המשי"ח הינו בעל מוחין מד"י   יק"ר-ו,-סוד  {מ}שה  {י}וסף  {ד}וד  אשר משפיעים ל{ג}וא{ל}   אור יק"ר{סוד קי"ר,-שם השכינה בתורת הקבלה}-אשר בכ"ך זוכה הוא לחר"ב הנקמ"ה,-סוד וא"ו  בגימטריא אח"ד בגימטריא  אהב"ה  בגימטריא י"ג  מידות הרחמים-רמחי"ם  אשר הינם   "ושריון",-בגימטריא שי"ר  בנ"י    בגימטריא   ס"  רשב"י,-הרי רשב"י,-סוד {ר}בי {ש}מעון {ב}רי  {י}וחאי  הינו   ס"  בגימטריא   שישי"ם  אותיות  ש"ם  יש"י,-הוא המשי"ח והינו עתיד  ל"שיר  סב",-כלומר  זה הנאמר א"ז  {ישי"ר}משה ו{ב}בני ישראל את השירה הזאת ליהוה",-חבר האותיות המסומנות ומקובל    י"  רשב"י,-הרי השירה באמצעות  תורת רשב"י{מושכת למלכות  י" ספירות בלימ"ה}-אשר שוחטים ה"עגל"-זה סמא"ל הטמא מלכות  רומי הרש"עה זרע עמלק נכחד ב{ג}או{ל}ה  השלמ"ה,-והמשי"ח   ג"ל   ע",-

סוד שבעים פנים של התורה{תפארת ישראל}-כנאמר על ידי דוד המל"ך עליו השלום  "גל עיני וראיתי נפלאות  -"מתורתך"  בגימטריא  תור"ת  ס"  בגימטריא   ש"ם  תור"ת  יש"י,-תורת המשיח שהינה  ב"ן  ראמי"ם,-בגימטריא פנ"י  בא"ר,-הרי מגלה התורה את פנימיות הבא"ר{מלכות}-שורש נשמות ישראל ובכח זאת התורה{יחודים}-המשיח מעלה ניצוצות קדוש"ה  לשור"שי הקדושה,-ולכן נאמר  ב"ן  ראמי"ם,-סוד  א"ר  {מ}שיח  {י}שלח  {מ}הרה,-הרי באמצעות   לחש"י  מהר"ה   בגימטריא    יר"ם  המשי"ח  את  ש"ם{המלכות}בכ"ח  ח"י{תורת החכמה}-המעבר"ה.

ז"

"קול יהוה" חצב  להבות  אש"

פירוש:הבט,-"קול"{תפארת ישראל}-חותם במלכות{אות  ה"}-חצ"ב,-סוד  אות  ח"  בגימטריא  ו"  נשמ"ה  המעניקה   צ"ב  בגימטריא פח"ד{יראת  ה"}לישראל צדיקים קדושים  ל{ג}או{ל}ה  שלמה מייחלים,-וראה פ"חד  בגימטריא  י"ב  שמוני"ם  אותיות  ש"ם   י"  בוני"ם,-סוד עשר ספירות  הכ"ונסים באמצעות  כ"ו בגימטריא יהוה{יתברך}למלכות{ש"ם}-ו"בונים"  המוחין בפנימיותה-ובכך מכים ושוחטים את סמא"ל  גמגימא ואמון מנו"א  רוחות הטומא"ה הנכחדים באמצעות להב"ות  א"ש,-סוד ת"ו   להב"{יחודים}-ל"-הב   סוד  ל" כלים{י" חכמה  י"  בינה י  דע"ת}המוחים ה"ב{זה סמא"ל הטמא  מלא"ך המיתה},-ובכ"ח  א"ש  המדור"ה  רו"ח הטומאה{עמלק הרשע}-נכר"ת מן האר"ץ{מלכות הקדושה}.

ח"

"קול   יהוה יחיל מדבר .יחיל  יהוה מדבר קדש"

פירוש:הבט,-"קול יהוה"  בגימטריא  קו"לי   י"ו,-זה המשיח אותיות מש"ה ח"י  עליו נאמר "יו  קרנות על חדו",-וח"דו  בגימטריא ח"י{אור החכמה}-המשפיע חי"ל  בגמטריא מ"ח  מדב"ר,-סוד  מ"ב  ד"ר,-אור אצילות {שם מ"ב }השוכ"ן{ד"ר}-בפנימיות השכינ"ה,-סוד  חותם  ד"  מלאכ"י המרכב"ה,-גמר"א,-{ג}בריאל {מ}יכאל  {נ}וריאל  {א}וריאל במלכות{אות  ר"},-וזה סוד יחוד  ד-"ר  אשר שוח"ט ועוקרא סמא"ל הטמא מלכות רומי הרש"עה,-זר"ע עמל"ק נכר"ת ב{ג}או{ל}ה השלמה,-לשון באמצעות מוחין שלמ"ה  אותיות   ל"   מש"ה,-סוד  י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת  ישראל זוכים להכר"ת  עו"ז{בגימטריא זוכי"ם}-התור"ה  סוד מוחין  מדב"ר קדש,-וזה סודי הסודות בעת המשיח נגלה דיבור"ו{סוד מלכות}חותם קד"ש{בפנימיות שורש נשמות ישראל,-צדיקים קדושים יש להם חלק בעול"ם הב"א}.

ט"

"קול יהוה יחולל אילות ויחשף יערות.ובהיכלו.כלו אמר כבוד"

פירוש:ראה,-"קול"-זה המשי"ח  בפנימיות ק"ו  א"ל{אור אין סוף יתברך לא מושג} המעניק עבורו{עיבורו}שם א"ל  א"ל  א"ל  בגימטריא מג"ן  בגימטריא  ס"   ג"ל  בגימטריא ג"ל   ש"ם  יש"י,-הרי ג"ל  הינו {ג}וא{ל}  ישראל בסוד "גל עיני וראיתי נפלאות מתורתך"-ובזה תורת ג"ל{מוחין החכמה בתורת הקבלה},-סוד  ג"  כפול  ל"  בגימטריא  צ",-חבר ג"ל  ומקובל   ג"  צ"ל,-סוד ה{מ}שיח המושך אור הבינה{אות ם"}באמצעות ה"צל" {מלבוש} בפנימיותו  ובכך בונה צל"ם  במלכ"ות שהינ"ו מצ"ל{מציל} המלכות מן הסיטרא אחר"א,-

סמא"ל הרשע מלכות רומי הטמא,-נשחטי"ם ב{ג}או{ל}ה  השלמה,-גאולה לשון גמילות חסדים,-מכאן ללמד"ך עד מ"ה רב כח גמילות החס"ד המושך שם ע"ב  בגימטריא חס"ד   אותיות  ס"ד  ח"  בגימטריא  סו"ד נשמ"ה  בגימטריא   יי"ן  נשמה  בגימטריא   ע"  נשמ"ה  בגימטריא שמ"ע  נ"ה,-סוד {נ}צח {ה}וד,-אור הבוא"ה בגימטריא ר"ז הנבוא"ה  בגימטריא נז"ר  א"ב  הו"ה,-סוד המשיח עליו נאמר  "נזר אלוקיו על ראשו",-

סוד  נ"  ר"ז{שער בינה}-שהינו חותם ב{ג}וא{ל}  אלוקי"ו  בגימטריא  קו"ל  י"ז  בגימטריא  ט"וב  בגימטריא שם אהו"ה{דעת קודש}-השוחטת הסיטרא אחרא,-וביום ההוא כל ישרא"ל בעלי שם אהו"ה בגימטריא   י"ז,-בסוד באמצעות  י"  ספירות בלימה  זוכים ל-זי"ן{חרב נקמה} המכריתה היצר הר"ע,-וביום ההוא המלכות   "כלו אמר כבוד",-{כל"י}-הנבראים בפנימיותו כבו"ד בגימטריא ל"ב-נתיבות החכמה החותמים כ"ח מ"ה בגימטריא יו"ד ה"א יו"ד וא"ו  בגימטריא אד"ם   בגימטריא גאו"לה  בגימטריא  ה{ג}וא{ל}  נ{גל}ה  בשנת גלג"ל  בגימטריא ס"ו   בגימטריא ב"ן  דוד   בשנת  תש{ס"ו}-החל להשפיע מוחין  בסוד מ"ו   ח"ן,-

סוד  מ" כפול  ו" בגימטריא ר"ם  חבר ח"ן  ומקובל רמ"ח  ן"  אורות התורה הקדוש"ה   סוד  נ"ר   מ"ח,-{נ}שמה  {ר}וח  {אור המוחין הט-הור בסוד ט"-או"ר   חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד ייסוד}-המוחה סמא"ל הטמא,וזה סוד המשיח אותיות מש"ה ח"י באמצעות יחו"לל  אותיות  ו"  חלי"ל{סוד הניגונים,-יחודים}עוק"ר היצרי"ם  הרעי"ם.

י"

"יהוה למבול ישב.ויש יהוה  מלך לעולם.

פירוש:ראה,-"יהוה"{תפארת ישראל}-משפיע אות  ל"  {י" חכמה  י"  בינה  י" דעת}-למלכות{שהינה יש"ב}-סוד ישיבה{קטנות מוחין},-ובכ"ך{בכח המוחין} זוכ"ה לעמיד"ה{גדלות  מוחין} העוקרת ומשמידה  מבו"ל,-זה סמא"ל הרשע  מלכות רומי הטמאה  הנשח"ט  ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה,-והמשי"ח שם מ"ב   ל"ו",-ומ"ב,-בסוד הגואל חותם אות  ם"{בינה}- בפנימיות  {ב}ית{המלכות}-ובכך  ו"{תפארת} חותם  י"ש  עולמות{רזין דרזין} במלכות העוקרי"ם  יש"ו,-{י}מח {ש}מו {ו}זכרו {ע}ולמים,-וביום ההוא יהו"ה{יתברך ויתברך-תפארת ישראל} מל"ך  לעולם,-לשון חותם אות  ם"{בינה-סוד החירות}-באמצעות כ"ל{ייסוד}-למ{ל"כ}ות   "לעולם",-

בסוד זיווג לא פסי"ק,-וזה סוד הייחודים המייחדים  שורש הנבראים{אותיות}-לקבל מוחין גדולים{אותיות י"ה,-חכמה בינה} החותמים ייחודים באותיות ו"ה{תפארת ומלכות}ובכך מקובל שם יהוה{סוד הגאול"ה  השלמ"ה}המשמידה ומוחה סמא"ל גמגימא  ואמון מנו"א  יורדי"ם ונשחטי"ם באמצעות חידושי תורת המשי"ח אותיות מש"ה ח"י ומבצ"ע באמצעות צבעי"ם{גבורות ודינים בתורת הקבלה}-שפטי"ם  באומות העולם-גויים{ארורים}.

י"א

"יהוה עז לעמו יתן.יהוה יברך את עמו בשלום"

פירוש:ראה,-"יהוה"{תפארת ישראל}-הינו ע"ז{גבורה קדושה}-ובכח הגבורות והדינים השוחטים ומוחים סמא"ל הטמא ב{ג}או{ל}ה השלמה,-יהוה יתבר"ך מעניק לעמ"ו{ישראל צדיקים טהורים}-מוחי"ן  עול"ם בגימטריא   קו"ם,-חבר שם א"ל ומקובל המלא"ך קמוא"ל   אותיתו קו"ל  א"ם   בגימטריא א"ל  קו"ם  בסוד ל" אקו"ם,-סוד חב"ד{י"  חכמה  י"  בינה  י"  דעת}-הכורתי"ם  הסיטרא אחרא,-וביום ההו"א  יהוה{יתברך}-יבר"ך,-בסוד משפיע י"ב צירופי יהוה  למלכות{אשר בכ"ך משיגה}-"רך"{מיתוק ובישום דינים וגבורות}-סוד ה{ג}או{ל}ה "בשלום",-ברי  בשלו"ם אותיות מ"ב  של"ו,-זה המשי"ח  אותיתו מש"ה ח"י  בגימטריא שי"לה  ח"י  בגימטריא יש"י  ח"לה,-

אור ה{ג}וא{ל}   ה"חוקק"  בגימטריא  רו"ח {קו אמצע,-תפארת}-המשמיד ומוחה זר"ע עמל"ק  מוכחדים ב{ג}או{ל}ה השלמ"ה  אותיות מ"  של"ה, הרי אות  ם"  באמצעות מש"ה  בגימטריא שיל"ה  מזכה  הממ{ל}כ{ה}  ב-ש"י  אורו"ת עי"ן  לא  חזת"ה,-כלומר  עי"ן  בגימטריא פ"ן{פנימיות התורה,-חכמת אלקים}-באמצעות זי"ת{זה הצדיק אמת,-משיח ישראל}-חותם שם ח"ה בגימטריא אהב"ה בגימטריא אח"ד בגימטריא י"ג מידות הרחמים-רמחים  בישראל צדיקים קדושים  את הסיטר"א אחר"א משמידים  ועוקרים,-עתידים סמא"ל גמגימא ואמו"ן מנו"א   ליישח"ט  באמצעות  חר"ב השמו"ת המפורשי"ם סוד שם ע"ב  בגימטריא חס"ד  אותיות  ד"   ח"ס,-סוד גמר"א{ג-בריאל מ-יכאל  ר-פאל א-וריאל}אשר באמצעות   אות  ס"מך  בגימטריא ק"כ צירופי  אלקים {ח}ותכי"ם זר"ע עמלק נמחה,-וזה סוד ייחד  ח-ס-ד   ובזה היחוד  ה{ג}או{ל}ה  מ{ג}ו{ל}ה  בסוד גלג"ל{מוחין}בגימטריא ס"ו בגימטריא ב"ן דו"ד  אשר בשנת תש{ס"ו} הח"ל משפיע ל"חלה"  אות  ל"{י" חכמה י" בינה  י" דעת}-

החוקקי"ם  שם ח"ה  בגימטריא אח"ד בגימטריא אהב"ה בגימטריא י"ג מידות הרחמים אותיתו רי"ח מי"ם{חכמה ממותקת  בחסדים} בפנימיות ישרא"ל זר"ע קדושים,-לשון באמצעות אות  ע"  פנים של התור"ה יתידים ישראל לגלות רזי"ם  בגימטריא אורי"ם  קדושי"ם,-בסוד שוקדי"ם  על התור"ה וזה גאולה שלמ"ה,-מגלים התורה על שלמות"ה,-אמן ואמן כן יהי רצון ה".

תם ונשלם ספר רז"י קבלת שבת-מאת הרג"לאט,-נכד המקובל האלוקי החכם העניו רבי שלמה איפרגן {זצוק"ל}-השבח לבורא עולם.

 

 

 

 

 

 

OnLineTech