להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


קונטרס שמע ישראל/מאת רבי שמשון מאוסטרופולי,נמסר בנבואה לרב הרגלא"ט,נכד המקובל האלד"י רבי שלמה איפרגן זצוק"ל.

הערת המחבר:

והנה לקטנו מאמרים מופלאים מן הזוהר הקדוש המדברים ומקיפים עניין קריאת שמע וסגולותיה,עם ביאור מקיף ביותר,טרם נראה שכמותו,ומראה דכללות מפרשי הזוהר וחכמת הקבלה, עד עצם היום הזה,ללא יוצא מהכלל,לא ביארו אף עשירית מרזי הזוהר ותורת הקבלה,ורק המעט מן מהמעט העלו בחקתם,וניתן להביא כל הנעלם מעינהם מרזי הזוהר הקדוש ,על גבי דפוס המזבח,והביאור הנשגב מפי המקובל האלד"י רבי שמשון מאוסטרופולי ,תלמידו של הסבא מימונא סב"י הקדוש רבי שלמה איפרגן,ומסר לאנוכי הרגלא"ט בנבואה מאירה, ביאורים המאירים נרנח"י דמעיינים, בזאת התורה הקדומה,מימי בראשית למשה ניתנה,ולרואים את הקולות ,הדברים ינעמו עד מאד,.

מאמר "שמע ישראל וסגולותיו"-זהר חדש מדרש רות


ונאמר "אזלו ,רבי נהוראי ורבי יצחק הלכו בדרך,והנה "רבי נהוראי",סוד ריבוי אורות מטעם נהר יוצא מעדן להשקות את הגן,במוחין שם או"י,סוד א"ברהם י"צח ק ו"יעקב,וזה רבי נהוראי/נהר או"י,ומדבר חסיד קדוש , על מוחין אריך יומין דחסד,המרבה מאורות לבינה/נהר,ובכך המלכות/ה"ר,זוכה למדרגת גילוי סתרי תורה,בחינת אות נון,בגמטריא ק"ו,להראות מעלת גילוי סתרי תורה ,הגנוזים במלבוש הסוף המכסה האין,וזה אין סוף לגילוי סתרי תורה, מטעם מוחין הסוף ,הינו אי"ן סוף,אלא מראה דבכל עת מגולים רזין,


וכבר נחזה זה הסוף,מגלים לפתע נקודת ההתחלה,בחינת הפוך בה והפוך בה כלא בא,"ורבי יצחק",אותם אורות הנגלים מפרצוף אריך יומין דגבורות,והאורות נמשכים לעבר התחתונים,והספירות מתלהטים במוחין דאריך יומין מצד הגבורות,ומושפע עבורו הארת אריך יומין דחסדים,בבחינת בחסד עולם יבנה,הבנין דהארות המחשבה,זה ראשית בחסד,וניתן לגילוי בגבורות,ויוצא הגבורות בחינת אורות מגולים,והחסד,לשון חוסה בסו"ד,נשאר בכיסוי,ומדבר ח"ו לא על חסד המובן לתחתונים,


אלא אור מופשט ונסתם,ועקב אי אחיזה באור,אז נאמר גם חוסה בא"ד,כמשל לאדים דלא ניתן לאחוז בהם אחיזה ממשית,"הלכו בדרך",והצדיקים הגדולים במחשבתם , מבקשים לגלות סוד הליכה,אותם הלכות הנמסרים "בדרך",בגמטריא רו"ך,סוד פרצוף עתיק יומין דחסדים,וזה נעתק מהשגה,אך הצדיקים בדרך לא דרך,מבקשים להתנשא לרום המעלה, ולגלות ההשגה דתורה מחוץ נקודת השכל,ודי למבין,


כד מטו בי חקל/וכשהגיעו לאיזה שדה,וכאשר בפנימיות הצדיקים מגולת השגה,נקרא "הגעה",בכח היגיעה מצאת ותאמין,ומדבר על האמונה העליונה,"לאיזה שדה",וכנודע המלכות נקראת שד"ה,אור השכינה,אך הכתוב אומר "איזה שדה",להראות דלא נודע האורות בשדה העליון,סוד הבינה,ובפנימיותה מאור עתיק יומין דגבורות,"וכשהגיעו לאיזה שדה",הנה הצדיקים המשיגים האור הזה הינם קוצרי השדה,כבר יודעים הרזין דמלכות בחינת קוצר רוח/קטנות מוחין,ביחס לגילוי הרזין בבינה העליונה/אורך רוח,.


אמר רבי יצחק לרבי נהוראי,אור העתיק יומין דגבורות,מתקשר ודבק באור עתיק יומין דחסדים,וזה אמר רב"י יצחק,הגבורות ביקש להרבות החסדים,בכדי האורות יהיה ניתן בעבורם להאיר כלפי התחתונים,וזה מטי ולא מטי/נוגע ולא נוגע,כאשר האור דעתיק פרצוף חסדים, משפיע לעתיק יומין דגבורות, כח לצאת מהמחשבה הנעתקת ,לכדי המחשבה המועתקת/הספירות,שהינם מספרים סיפורי התחתונים/נבראים,אך הספירות בחינת אורות מתלהטים מטעם פרצוף גבורות,ופרצוף גבורות סוד יחידה עם פרצוף עתיק דחסדים,אלא זה סוד יחיד"ה,הנה העתיק יומין בחינת יח"י,סוד כללות חיות הי" ספירות הגנוזות והמצורפות,בחינת התורה של המשיח משה,


אמרת ה" צרופה מגן הוא לכל החוסים בו,ואור עתיק מגן מפני כל דין ר"ל ,אלא מדבר פרצוף עתיק דחסדים וגבורות,על רחמים גמורים,המשפיעים לצדיקי האמת,אשר המוחין שפע החיובי מפעם בקרבם,וזה כאשר אור החסדים דעתיק בזכות יגיעת התחתונים,על ידי הייסורים דעתיק יומין דגבורות,מבקשים לשבר יצרם הרע הוא סמא"ל הרשע,בחינת נפש הבהמה,אז בכך האורות מטעם ייסורי עתיק יומין דגבורות מובנים לעובדי ה",כאורות חסדים,אך ח"ו במידה והתחתונים פורקים עול מלכות שמים ח"ו,הנה אור החסדים דעתיק לא מטי/לא נוגע,ואז אורות הייסורים דעתיק יומין מציירים עצם בתפיסת התחתונים כמידת הדין הקשה ר"ל,וההארה לא מתיישבת נכונה בדעת הלומדים,

לימא מר מאינון מילין דמעלייתא דבקריאת שמע/יאמר מורי מאותם סודות הטובים שבקריאת שמע,ועניין "יאמר מורי",זה בחינת המחשבה דשורש,השפע החיובי מטעם ט" ספירות,המשפיע לשפע המשני,סוד המלכות,וזה יאמר מורי,הצדיקים מדריכים איש את רעהו,איך לעבור המעמורות/מהמורות, מצד הייצר הר"ע ר"ל,ובכח יגיעתם מושכים לפנימיות כוחות הנפש "מאותם סודות הטובים",בחינת הדעת דמשיח,שם טו"ב בגמטריא אהוה,אור משה,ושם מ"י,להראות הדעת מהוה שפע משני ביחס לבינה/שפע חיובי דשורש,מכיוון כל העליון סוד שורש השפעה,ביחס לתחתון/השפעה משנית,ובכך מושחים העליונים את התחתונים בשמן המשחה/אור החכמה,


והנה אור הזה מביא לביטול והשבתת כללות החיצונים,וזה שאמר "שבקריאת שמע",להראות בעת קוראים קריאת שמע,זה בחינת שם ע" פנים של התורה דעתיק יומין,כמשל לנביא האמת אשר הקב"ה קורא להם,אז קריאה לשון אורות מפתחא,יש שמחה בשורשים העליונים להשפיע האור הגדול,ובכח היחודים המגולים מ"קריאת שמע"/אי"ע יר"ת רי"י י"י"י,ומדבר בשמות ע"ב דמאציל יתברך,בכך המייחד בקריאת שמ"ע ,את הכוונות המובאות,הנה זוכה לסודות טובים,מעולם האצילות דשם הכל טוב בבחינת "לא יגורך רע" ח"ו,.


פתח רבי נהוראי ואמר לפרש מה שכתוב שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד",ומגלה ד
רבי
נהוראי
,בחינת פרצוף עתיק דחסדים,"פתח",כנאמר פתח אליהו,להראות דזה המאמר נאמר בסוד הנבואה,רוח אלקים מרחפת על פני המים,אז למדים יש סגולה לקוראים ומייחדים תפילת שמע כהלכתה,למשוך על עצמם רוח הקודש,"ואמר לפרש מה שכתוב",ובכך יינתן ביד אותם עובדי ה" ,היכולת לעמוד על כוונת הפסוקים דתורה שבכתב,אך על פי הבנתם דמלאכי עליון מבינים התורה,באופן זך ונקי מתפיסה מגושמת ועכורה ח"ו,


ואומר "שמע ישראל",להראות הקוראים במסירות נפש ,קריאת שמע כולל היחודים {הערה:המובאים במאמר ה" מתוך הקונטרס},בכך יזכו למדרגת ישראל,אור היושר דשפע חיובי,ופרצוף חסדים דעתיק יגלה בנשמתם מאור א"ל/חסד מתמשך,והכוונה אות ל" בגמטריא ייי,חכמה בינה ודעת מטעם פרצוף עתיק דגבורות,יבוא בגילוי פלא/פ"ה א"ל,דמעניק תחושת היחידה לאותם עובדי ה",סוד הארת משיח משה,"יהוה אלהינו יהוה אחד",ומה צריכים להודיע לנו שהקב"ה יתברך ויתעלה הינו אחד,והרי ח"ו מי לא יודע הקב"ה יתברך שליט יחיד על ממלכותו,אך הכתוב מוצא לנכון להדגיש,וראה הרז העליון,


נאמר "יהוה אלהינו",ופה יחוד אהו"ה י"לי נו"ה,והיחוד הזה מגלה המלכות/תמונת המציאות,במדרגת נו"ה,לשון גברת נאוה ויפה/נקודת עץ הדעת דשפע חיובי טוב,להראות יהוה/אור תפארת,המעבר המלכות באורות עתיקים/קדומים,ב"אחד" מגולים במלכות כללות האורות,בחינת מלאך בזקיא"ל,המבזיק במוחין דצדיקים ,אורות מטעם מדור אח"ד, הנקרא מדור פחדא"ל,בעת נמלא אות אלף משם אחד,מקובל זה השם,וזה המלאך/לשון הלכי מחשבה,המושפעים לצדיקים האמיתים ,השורים בביטול גמור כלפי הבורא יתברך,ועניין ביטול זה פחד,והכונה פ"ה ח"ד,דכל דיבורי הצדיקים רק מדברים במציאות הרוחנית העליונה,ולכן הא"ל/הקב"ה יתברך,מעיד על אותם צדיקים האומרים התפילה והקריאה של שמע כהלכתה,שהינם אחדים ביד"ו,להראות זוכים להשגחה דאצילות,אצלו מאוחדים הנשמות דצדקיא,.

"האי קרא תינח בשעתא דאמרו בנין דיעקב לאבוהון/פסוק זה מובן בשעה שאמרו בני יעקב לאביהם "שמע ישראל" אבינו,ללמדך "פסוק זה מובן",הנה הפסוק דשמע ישראל שורשו בשם מ"ב,והרי הפסוק מכיל כ"ה אותיות,ומגלה פה יחוד , דלקרוא הפסוק מההתחלה לסוף,ומהסוף להתחלה,בחינת סוף מעשה דקריאת שמע,במחשבה תחילה,ואז מקובל נ" תיבות,ויוצא דמטעם פרצוף אריך יומין, מאיר ח" תיקונים דמוחין סתימא,ונשאר מ"ב אותיות,ונצרך לכוון בעת חושבים על נ" תיבות,לייחד במחשבה שם במ"ח,נוטריקון מ"אורות ח"כמה ב"ינה,


ובכח היחוד הגדול הזה,"בשעה שאמרו בני יעקב לאביהם",הנה בשע"ה,בגמטריא בצרפ"ה,אמרו הפסוק שמע ישראל באמצעות חכמת הצירופים,הקבלה הנבואית,לצרף מחשבה במחשבה,ובכך בני יעקב/אורות מתמשכים כלפי התחתונים,בכח היחוד הזה,אימתי דאביהם יעקב/אור דעתיק יומין מבחינת החסד,ביקש לגלות עבור האורות המתמשכים ,אורות אחרית הימים,להמשיך עבורם הארות דנבואה,אז התחתונים לא היו ראוים,והשכינה,לשון אור דעתיק יומין/יעקב,עלה ונגנז כלפי מעלה,וזה לכאורה ר"ל פגם בעבור עתיק דחסדים,המבקש להשפיע ללא גבול,אז ישר האורות דבני יעקב/פרצוף גבורה,בכח היגיעה דייסורי עתיק יומין,ביקשו לייחד הנפש ולעבוד הבורא ,מעל טעם ודעת,ואמרו שמע ישראל,להחזיר המשכת אור יעקב לבניו,והאור הזה דעתיק חסדים,בונה ההבנות והמוחין דכללות העולמות,ודי למבין,.


"או משה שאמר לישראל שמע ישראל",אור הדעת עניינו השמות המפורשים,ולכן יש סגולה בקריאת שמע,לכוון ביחודים העולים מהתפילה דקריאת שמע {מאמר ה" קונטרס},וכאשר הדעת מבקש להשפיע הארות גדולות,אז יש לזעוק "שמע ישראל",ראשית לבקש מהמלכות/שם דתעשה נקמה בכח ע" שמות קדושים וב" עדים/שם ע"ב,בכך תעקור ותמחה ב"ית ע" מידות רעות דדמים ,מטעם אומות העולם,ובכך יגולה בכללות העולמות רק מוחין ישראל,סוד גילוי האין גבול יתברך,בתוך הגבול,והגילוי נעשה באמצעות תורת כתו"בי הנביאים,דמושכים הארות מעל טעם ודעת,.


"אבל השתא כולי עלמא אמרי שמע ישראל"/אבל עתה כל העולם אומרים שמע ישראל",הנה כאשר מתגלה אור עת"ה,סוד המלכות/ע"ת,בעת מעוברת במוחין הבינה/אות ה",אז בכך ישראל,המהוה שורש נשמות עובדי ה","אומרים שמע ישראל",אורות המוחין העליונים מושפעים לתחתונים באימרה/המצביע על אור חסדים,ללא גילוי דין לא ממותק ר"ל,אלא דין בחינת יין ישמח לבב אנוש,הארת עתיק דגבורות,בחינת ייסורים הגורמים לייצר הרע סמא"ל הטמא מלסו"ר ולנוס מישראל,ובכך כאשר הסתימו/הסתימה שעושה הנחש ,נשברת ונבקעת,בכך מגולה הארת גדלות מוחין,בכל ע"ת,סוד הגאולה,השוואת צורה בין הפנים לאחור,וזה "קדם צרתני",כל האורות בגאולה נמשכים לעבר ישראל ממוחין משיח משה,בחינת נשמת קדם,סוד צרתני,יצירות העליונות/אורות המחשבה הקדומה,.


וזה "למאן ישראל אמרין"/לאיזה "ישראל" אמורים "שמע ישראל",ישראל בעת אומרים הקריאה דשמע ישראל,באופן מסירות הנפש,אז בכך מושכים אורות ממדרגת "איזה",לא ניתן לעמוד על מקור האורות מפאת חוזקם,וזה מדרגת על אורות ח"י/ח"יה י"חידה,המקיפים,ויוצא שמ"ע ישראל,פה יחוד רע"ם שמשיא"ל/ראה עם שמשיאל,להראות המלאכים המשמשים האותיות ד"שמע ישראל",מעוררים בעבור עובדי ה" האמיתים,השגות מטעם רע"ם,נוטריקון ר"עיא מ"הימנא,נשמת משיח משה,סוד שם ראה/אחד מע"ב שמות המושך מגן לעם ישראל כיחידה,

ומשיב אלא הא תנינא /אלא הרי למדנו {במ"ס תענית דף ה} יעקב אבינו לא מת,הנה להראות ומשיב בהיפוך ובשמ"י,להראות הצדיקים העובדים לשם שמים, מבשמים הדינים ע"י העלאת מ"ן,בחינת מ"יין נ"וקבין/השתוקקות בתפילה,ובכך מושכים נשמות/בשמים,בחינת אות ש"/הארת האבות,המעוברים ב"מים"/דתורה,והכוונה המוחין דאבות אברהם יצחק ויעקוב , מעטרים התורה טעם מתיקות,בחינת ס"ם החיים,וזה "אלא הרי למדנו",פה שם קדוש לייחד,אל"א בגמטריא ל"ב+אל"א,ומקובל ל"ב ל"ב,להראות בכח הייחוד נגלה ס{ו}ד ה" ליריאיו,וע"י סוד , ישראל מעידים "הרי למדנו",למדנו מהרי התורה,חכמי תורת הקבלה,המושכים הארת י" ספירות,אל תוך המלכות/ה"ר,


וזה אחד מע"ב שמות המאציל ה.ר.י,וטוב לייחדו בכדי לבטל רע העין,זה סמא"ל הרשע,הנה נמלא אות ה"א בשם הר"י,ומקובל ירא"ה,סוד ראשית חכמה יראת ה" ,בחינת רא"ה קוד"ש,סגולה גדולה בלימוד פנימיות הזוהר הקדוש,הנה ע"י קריאת שמע הנאמרת עם כוונות ויחודיי חכמת הצירוף,בכך מטהרים כלי הראיה/חכמה,וזוכים להפשיט מהמוחין מלבושים עבים,ולזככם עד אשר עור נהפך לכדי או"ר,והכל מושג באמצעות לימוד ר"ז,ועל כך נאמר יעקב אבינו/ונביא יעק"ב,להראות דכל המאמרים הנאמרים בזוהר הקדוש ומזכירים שם יעקב,פשוטו כמשמעו נשמת יעקב מהיכל גן עדן מסרם לרשב"י האלד"י,לשון נאמר ונבי"א את נשמת י"עקב ה"נביא,ודי למבין,


וזה סוד י"עקב א"בינו ל"א מ"ת,ר"ת ימל"א,להראות עתידה תורת האות י",בחינת אותיות חקוקות דעתיק יומין,הנה בכך משיח/דעת משה,הינו בק"י ע" לשונות הצירוף דשמות המפורשים,באמצעותם ימל"א אות מ"ם, וישפיע תורת פלא"י,מלא יוד,ומקובל תורת פודיא"ל המלאך,וכאן ב" יחודים לכוונם בעת אומרים קריאת שמע ישראל,אז לדבק המחשבה ביחודים המוזכרים,שמות פו"י אל"ד,בכך אל פודה ישראל,וזה שנאמר ליעקב, שהנה ח"ו אבינו לא מת,


והבן לא שיתכוונו ליעקב, שעדיין חי כיוון מעולם ח"ו לא מת,אז בשביל מה הצורך להזכיר המיתה ר"ל,אלא פנו אל יעקב/פנוא"ל המלאך דדיבר אל יעקב,בהארת פנים דעתיק יומין דחסד א"ל,כאומרים יעקב,דע אשר "אבינו לא מת",ומיידעים יעקב שבגאולה השלמה המשיח/אור אבינו/ונבי"א,יתקן את השבירה/הנקראת מיתה,באמצעות אור תורת הקבלה הנצחית,המקויימת לעד ולעולם לא מת ח"ו הצורך לעסוק בפנימיות התורה.

וזה והקדוש ברוך הוא חתים ליה גו כורסיה יקריה/והקדוש ברוך הוא חתם וחקק אותו בכסא כבודו,הנה ופרצוף זעיר אנפין/הקב"ה,בפנימיותו אור הבינה העליונה דשם הוא,ופה מלמד זעיר אנפין/הקב"ה, אומר אשר הבינה/הוא,לשון נסתר,"חתם וחקק אותו",ושם וחק"ק/חוקק , בגמטריא רו"ח,סוד רוח א"ל קי"ם מרחפת על פני המים,ויוצא הרוח דאלקים,מטעם הבינה/הוא,מנקודת השפע החיובי דיישוב דעת,מעטרת רוח אלקים בחותמות דשמות המפורשים,"וחקק אותו",בגמטריא או"ת רוח"ו,המשיח/דעת משה,ע"י רוח אלקים/בינה ,מצרף האותיות החקוקות מטעם פרצוף עתיק יומין,

כנאמר "בכסא כבודו",והנה בכס"א בהיפוך א"ס כ"ב,אור א"ין ס"וף יתברך,דאין בו ח"ו תפיסה,באמצעות מלבוש סו"ף ,בגמטריא גלג"ל פ"/ג"ל גל"ף,אור גלגלתא/גלגול א"ת אותיות וגילופם/צירופם,זה אורות חקוקים מטעם פרצוף עתיק יומין דגבורות,בכך מגלה המשיח/דעת משה,תורת כ"ב אותיות המפורשות,דפירושי התורה נולדים מיחודי שמות המאציל יתברך,וזה ב"ך יבר"ך ישראל,ב"ך זה כ"ב אותיות ,בטרם נתגלמו ח"ו לכדי צורה,"יברך" בהיפוך כרב"י/רכב"י,להראות עו"ף השמים יוליך את הקו"ל/העוף בחינת רוח אלקים דבינה,ומורה הלכות לתפארת/קו"ל משה,החותם בפנימיות המלכות/שם,מוחין הבינה/אות ה",


ובכך ישראל זוכים בגאולה השלמה לתורת השמי"ם/מ"י מש"ה,ועולה שם החמישים,שער חמישים דגאולה,הנקרא יוב"ל,בחינת ל"ב י"ו/מב"ו,והנה י"וד ו"או,בגמטריא ג"ל,ונחבר ל"ב,ומקובל ל"ב ג"ל נתיבות החכמה,ומגלה יש ג"ל נתיבות החכמה,וזה סוד היחידה דמלך המשיח דעתידה להתווסף על ל"ב נתיבות החכמה,ויהיה ג"ל נתיבות,סוד "כסא כבודו",התורה הקדומה שהיתה מכוסת,וכעת היא כבודו של הקב"ה,שמו של הבורא מתגלה,ושמותיו של הבורא, כללות התורה.

למהוי תדיר סהדא על בנוי/שיהיה תמיד מעיד על בניו,להראות "שיהיה" תמיד שם יהי"ה,בחינת יחוד י"י"י,בזה היחוד הבינה/י"ש,הנה תמי"ד בזכות ת"ורת מ"שה י"וסף ד"וד,סוד תל"ת המשיחין,הינה תבקש מאור החכמה, שיהיה בגילוי בגאולה השלמה,"מעיד" בהיפוך יעמ"ד לישראל,בבחינת גדלות מוחין,וזה "שיהיה תמיד מעיד על בניו",בחינת מעי"ד בגמטריא עד"ן/חכמה,שיהיה על בניו,ישפיע לבני ישראל הארות/בינה,מטעם פרצוף חסד ע"ל,סוד עתיק יומין,


וראה מ"עיד ע"ל ב"ניו",ר"ת מבו"ע,סוד התורה דשם ע" שמות הבורא,וב" עדים,שם ע"ב,בגמטריא חס"ד,וטוב לייחד שם מ-ב-ו,סוד הארת עתיק יומין דגבורות/שם מ"ב,הכונס בפנימיות דעת משה/אות ו",והנה בכך הייסורים דעתיק יומין,על ידי שם מ"ב,משברים ועוקרים הקיטרוג דסמא"ל הטמא,ובכך ישראל צדיקים זוכים בזכות קריאת שמע ישראל,להחשב לכדי עמ"י שר"ש א"ל,הקב"ה רואה בישראל עמ"י,אור קרבה,והסוד דנשמת המשיח בחינת ש"יהיה ת"מיד צפייה לבוא משה,ובכך מעוררים מוחין ש"ת,נוטריקון ש"ורש ת"ורה,"מעיד על בניו",והמוחין הזה יעמ"ד ע"ל בני ישראל בעתיד,ויעטרם ברזין עלאין עין לא ראתה אלקים זולתך.אמן ואמן,

והנה הנאמר דקא מיחדי שמיה דקדשא בריך הוא כדחזי בכל יומא תרין זמני/שהם מייחדים שמו של הקדוש ברוך הוא בכל יום שתי פעמים כראוי,הנה השם בסוד מש"ה,בחינת הדעת דישראל,והיחוד יש לעשותו, בעת נאמרת קריאת שמע ע"י דבקות המחשבה בשם מה"ש,נוטריקון מ"עולם ה"וא ש"מך,אחד מע"ב שמות,ולבקש תש"ם מבו"ע המוחין סתימין/אור אריך אנפין,בתוך נפשות ישראל הדבקים בשפע החיובי,וע"י ישראל מייחדים ומצרפים שמות הבורא יתברך,הנה ש"הם,זוכים לאות ש",בחינת תולעת שנ"י,כח הגבורה דייסורי עתיק יומין/חרב שינונים דמכה סמא"ל הרשע/הנפש הבהמית, מצד אומות העולם הרשעים,


ובכך בישראל מאיר שם מ"ה,בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א,ועל זה השם נאמר ז"ה ג"ל,ועולה גאולה,וכנודע אור הנבואה דמשה רבינו נקרא ז"ה,ודוד המלך אמר ברוח קודשו "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך",והנה יחוד לנבואה/הבטה בסתרי תורה,בסוד י"י ה"ה א"א"א/ג"ל,וע"י זה היחוד מושכים ג" ראשים נעתק מועתק יעתק דפרצוף עתיק יומין,המאירים לבינה/אות ל"/מגדל הפורח באויר,ומעברת המלכות/ד"ם,במוחין אות למד, בגמטריא ע"ד,סוד הארת תפילת ש"מע י"שראל,ר"ת י"ש/גאולה,"שהם מייחדים" את שם מה"ש,אז בכך ש"ם ה"/המלכות,מתלהטים בפנימיותה שמ"ו" של הקב"ה,סוד שם ו"/תפארת,


דשורה בהארת פנים עם המלכות/שם,ובכך מושפע שמ"ו,בגמטריא שיל"ו,הארת משי"ח בן דו"ד/ישמ"ח דו"ד אלוה"י/ישמח ג"ל ג"ל/אור גלגלתא דפנימיות הכתר,והמוחין הזה מגלגל/ומצרף השכינה/א"ת אותיות,ובכך המלכות/אות ת",זוכה לתורת פל"א,והנה תפל"א, בגמטריא א"ת,ולכן נאמר ש"מו ש"ל ה"קדוש ב"רוך הוא,ר"ת בש"ש ה",מלא אות ה"א,בגמטריא אות ו"+בש"ש,ומקובל משה בוש"ש לבוא",עקב למד מהמלאך בוא"ל/סוד פרצוף גבורה דעתיק יומין,את רזי שמו של הקב"ה,בוש"ש בגמטריא חב"ד,


נסתרות ס"פר ה"יצירה,ר"ת ס"ה,בגמטריא שם "אדני"/המלכות העליונה,מכיוון אדנ"י בגמטריא י"ה חמישי"ם/י"ה ש"ם חיי"ם,ובזה ידיעת שמ"ו של הבור"א,מש"ה זכה לגאול את ישראל,"בכל יום שתי פעמים כראוי",להראות בת אברהם שמ"ה בכ"ל,בסוד מש"ה, ע"י יחוד הנעשה בשם ב" כ"ל כ"ל/י"י"י י"י"י ה"ה ה"ה ה"ה ה"ה א"א,ע"י כך מעורר יו"ם/הגאולה,מלא מ"ם, וחבר י"ו,ומקובל שם פו"י,


נוטריקון פ"ודה ו"מציל י"שראל,הנה ישראל/המשיח ,הינו פודה ומציל,בעת נמלא י"וד ו"או,בגמטריא ג"ל+יומ"ם,מקובל ומגלי"ם בגמטריא ג"ל מול"ך בתורתו על ישראל,והכונה אור גלגלתא,חותם הצירוף מ"ו,בגמטריא יל"ו,נוטריקון י"מלוך ל"עולם ו"עד,אור שמע ישראל/עדות,ניתן ל"ך/השכינה,וזה שת"י פעמים,הנה שת"י שת"י,אור ישי"ש/דעתיק יומין,ו"סבא ד"סבין,ר"ת סוד",הגואל את המלכות שהינה ת"ת,נוטריקון ת"מונת ת"פארת/תמונת ה" יביט משה.,.


וכד אינון מיחדין שמיה דקדשא בריך הוא אמרי שמע ישראל/וכשהם מייחדים שמו של הקדוש ברוך הוא ,אומרים ליעקב אבינו "שמע ישראל",הנה "וכשהם מייחדים שמו" בסוד הש"ם כ"ו,בגמטריא השם יהוה,אז בכך מאיר בישראל,אור משה/דעת תורה,כנאמר ו"כשהם,כאשר בני ישראל מייחדים בקריאת שמע,אז אות ו"- כשהם מייחדים ,זוהרת בפנימיותם,להראות ו"כשהם מ"ייחדים ש"מו,ר"ת שמ"ו,ויוצא "וכשהם מייחדים -שמ"ו שמ"ו/שמ"ש יב"ם,זה יחוד אחד מע"ב שמות המאציל,המגלה מוחין מ"שיח ב"ן י"וסף/ייסוד אבא דחכמה,"משיח בן יוסף",בגמטריא ישמ"ח מלך ג"ל גל אלוהי,ומראה אור גלגלתא/ד"פנימיות ע"תיק,ר"ת ע"ד התורה,


זה האור משפיע בעבור המשיח, ה"וא נ"שמת מ"שה ר"בינו",ר"ת מנור"ה דפנימיות התורה,וכשהם בני ישראל מייחדים אז הקדוש/אור החכמה,מגלה במלכות/ברוך,מוחין בינה/הוא,וזה הקדוש/חכמה,מקדש ומברך המלכות,באמצעות אור הבינה,"אומרים ליעקב אבינו "שמע ישראל",הנה ישראל מבקשים מיעקב שישמע לדברי ישראל,זה סוד המוחין דגדלות של יעקב,אז ישראל מבקשים מיעקב/הקטנות,דיבקש מהגדלות דיעקב/ישראל,שישמע לתפילתם ויזכה עמ"י בגאולה שלמה,והיחוד "שמע ישראל"/יר"א ע"ל שמ"ש/יר"א עול"ם,וטוב להגות הצירופים הללו בתפילת שחרית,בטרם ברכות השח"ר,ומוסיף הרבה ליראת הרוממות,ולתוספת גדלות תפארת השם/שמש,בפנימיות נושא התפילה,ומועיל לגילוי העלם/רזי התורה,ועוד סגולות רבות והעת דוחקת ולא ניתן לעלותם על הכתב כי רבו מלספרם,,.


וזה "הוי סהיד עלן דאנן מיחדי שמיה דקדשא בריך הוא כדקא חזי/תהיה מעיד עלינו שאנו מייחדים שמו של הקדוש ברוך הוא כראוי",כנאמר תהי"ה,בגמטריא קודש"י/י"ש קו"ד,אז קודש האות י",זה בחינת כתר,המקדש שוקד להשפיע לי" ספירות גנוזות בכח/ספירות המצורפות,"מעיד עלינו",מפה למדים שמות הבורא יתברך המהויים התורה,מהויים כח מעי"ד על יושרת נושא התפילה,


והסוד מעי"ד,נוטריקון מ"שה ע"בדי י"וסף ד"וד,אור המשיח,"שאנו",ודעת משה נוש"א ומתקן את בני ישראל,הללו "מייחדים שמו של הקדוש ברוך הוא כראוי",הנה את הוא השם כראו"י, יש צורך לייחדו , בסוד "אהיה הגבור" בגמטריא כראו"י,ולדבק המחשבה למשוך גבורה דעתיק יומין דייסורין,כדי לשבר ולבקוע ממשלת סמא"ל הרש"ע,ו"לזכות י"שראל ב"גאולה ש"למה,ובכך לעשות נקמה ומיתה ביש"ו , נוטריקון ב"ליעל י"מח ש"מו ו"זכרו,
בההיא שעתא/באותה שעה כשיעקב מעיד על ישראל,להראות באותה שעה,הנה השעה/מלכות,נקראת באות ה",ובכח יחוד שמע ישראל,אות ב" פעם ה",בגמטריא י" ספירות גנוזות,מגלות בי"ה/ב" יהי"ה צור עולמים,סוד שם יהי"ה/י"י"י,בחינת ב"ינה" י"חידה"",אור משה,וזה עניין יחידה,מלא אות ה"א,ומקובל יה"י אח"ד,וטוב לדבק המחשבה ביחוד הזה בעת קוראים התפילה ,ו"הקרי"אה" ד"שמע י"שראל,לכוון למשוך נשמת יהוד"י,ולכן נאמר "באותה שעה" ,בגמטריא באו"ת פרצ"י,זה המשיח יצר"ף,ר"ת שם י"ה/י"י"י"י"י,


להראות דדעת בגאולה השלמה יגלה לישראל תורת היחודים והצירופים,וכבר נודע בשער רבים דמעלת אמירת התפילה באופן דייחודים וצירופים,גדולה לאין שיעור ממעלת התפילה כדרך הפשט,והנה "באותה שעה כ"ש-יעקב",מברר ש"ך ניצוצות דדינים,וממתקם,ע"י אמירת קריאת שמע,"מ"עיד ע"ל י"שראל,ר"ת מיועד למענם שם עי"ם,מושך לעבר ישראל ע"יבור י"ניקה מ"וחין,מ"לבושי ד"עת ח"דשים,ר"ת כלי חמ"ד של הבורא יתברך,ופירוש נוסף,"באותה שעה",סוד באות ה",בעת הדעת מייחד אות ה",בכל שע"ה ושע"ה,דמצייר אות ה" דמלכות במחשבתו,בכך "כשיעקב מעיד על ישראל",הנה מושך למדרגת ישראל,את המאור מעי"ד ומקיף ישראל,ושם מעי"ד/ע"ד חמישים נוטריקון מ"אור ע"ליון י"חיד",ביטול הגבול וגילוי האין גבול יתעלה שמו לנצח ועד,ודי למבין.


נטלי ליה ליעקב בארבע גדפין/לוקחים ונושאים המלאכים את יעקב בארבע כנפים,הנה "לוקחים ונושאים" בהיפוך "נושא קול חיים",סוד הכתר הנושא תפארת/קול,והנה תפארת מעטר ישראל, בשפע החיובי והברכה דגדלות הנקרא חיי"ם,בגמטריא חכם,וזה הנאמר ח"כם ה"רזים על הדעת,ר"ת ח"ה,בגמטריא אהבה/דהשתוות צורה, העיון בתורת הקבלה ונסתרות הזוהר זה סגולה לאריכות חיים ב"ה,"ונושאים המלאכים,והנה המהלכים דמחשבה,נושאים ונותנים בינם לבין עצמם,הכוונה כאשר האדם האמיתי העובד את ה" ,ומייחד הקב"ה ושכינתא,והוגה בספר הזוהר,אך רוחק מכבוד מקום/אנשים ר"ל,אלא כל שאיפתו לעשות ביחוד מחשבתו בתורת ישראל ,נח"ר לבוראו יתעלה,הנה זה ה"יחוד ה"שלם,ר"ת ה"ה,ומביא ליחוד הבינה ומלכות,והרחמים מעוררים המוחין דגדלות להשפיע לישראל כל טוב,


בסוד הבינה/כ"ל,הינה מאירה לדעת שם אהו"ה,בגמטריא טו"ב,אור ב" פעם ט"ו ט"ו,בגמטריא יהי"ה,וזה הנאמר מ"ה ש"היה ה"וא ש"יהיה,ר"ת השמ"ש/תפארת,המעובר בפנימיותו מטעם הבינה/אות ה" עליונה מצד יישוב הדעת,והמלאכים לוקחים ונושאים את יעקב,המחשבה הנבואית כאשר מתלקחת בפנימיות הנביאים ועובדי ה",דמעיינים בנסתרות הזוהר ופרט בתורת חכמת הצירוף,הנה מהלכי המחשבה, בעת היחוד,"נושאים את יעקב",הכוונה קשר דבקות גדול,בין העולמות העליון/רזי הבינה,לעולמות התחתון/רזי המלכות,וזה יעק"ב/במלכות,ובעליונים הינו בק"י ע",נוטריקון ב"רכה ק"דושה י"חוד ע"ליון,


הנקרא כנפי"ם,בגמטריא סני"ף,בבחינת פ"ה סנ"ה,המעיד על ח" תיקונים עליונים מצד אריך אנפין,והרי לך חבר סני"ף, ואות ח",ומושפע נשמת פינח"ס הוא אליה"ו ,והסוד כנפים בגמטריא פנ"י שישים גיבורים דשומרים על ישראל בעת ייחוד שמע,ו"פני שישים" בהיפוך פנים שיש"י,וכבר נודע אימתי כוכב שיש"י/בחינת תפארת ממעלה למטה,ואור גבורה ממטה למעלה,יאירו ביחוד תפארת הגבורה,דפרצוף עתיק יומין דפרצוף גבורות דייסורים,יעורר במלכות/יש"י,

מוחין ש"/הארת האבות א"ברהם י"צחק ו"יעקב,ר"ת שם או"י,חבר ש",ומקובל א"ש י"ו,נוטריקון י"וד ו"או בגמטריא ג"ל+א"ש,ומקובל ג"ל א"ש,להראות הצדיק אשל"ג, חברי מישיבה של מעלה, ואנו תלמידיו של הסבא מימונא רבי שלמה איפרגן סב"ו של הרגלא"ט,הנה בכך מעטר אות א" דחכמה סתימא,תעשה נקמה במלכות יש"ו ,עתיד מלכות רומי ליפול לכדי "יאוש",נוטריקון י"מח ש"מו ו"זכרו א"רור.


וזה פרישן לארבע סיטרי עלמא/הפרושות לארבע רוחות העולם,להראות הכנפים זה מלבושים רוחניים דנביאים באמצעות המלבושים,זוכים ל"הפרושות" נוטריקון פירו"ש האותיות,רזי הקבלה הנבואית דמלאכי מרום,וזה משה עלית למרום שבית שב"י,בהיפוך יש"ב עם מלאכי מרום/במחשבה,"לקחת מתנות באדם",ומשה למד דברי לקח ומוסר מטעם מאור באד"ם,סוד יחוד ב" אד"ם אד"ם,בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א ז"ה בג"ל/בגאולה י"וד ה"א ו"או ה"א,להראות הצדיקים האמיתים, מאור שם יהוה/תפארת, מפאר את תורתם,"לארבע רוחות העולם",הנה ארבע רוחות יש בפנימיות רוח אלקים מרחפת על פני המים,סוד ה"מים, אות קודמת לאות ה"


בסדר האלפא ביתא,זה ד",ומקובל פני דמי"ם,והנה דמים מתקדשים ומטהרים בזכות התורה דקבלה,ויוצא ד" רוחות גמר"א,נוטריקון ג"בריאל מ"יכאל ר"פאל א"וריאל,ובנוסף "מים"/זה היחידה דמשיח,מקובל פני "ה"מים,דנוספה על ד" משם דמים,עוד יחידה,ודי למבין,וזאת היחידה נישאת ע"י מלאכי מרום,והינה ראש וגילוי בעבורם,והינם ענפים בעבורה,ויוצא המשיח בחינת עתיק יומין דפרצוף חסדים,והמלאכים הינם הארות כללים/פרטיים מצד פרצוף גבורות דעתיק המתמשכים כלפי התחתונים,

וסלקי ליה לקמי קדישא עילאה/ומעלים אותו לפני הקב"ה ב"ה,והנה עניין "ומעלים אות-ו",את האות ו"/דעת,לעבר אריך אנפין/פרצוף ארוך,"לפני הקב"ה,ואז הקב"ה/זעיר אנפין, יחזה במוחין השורה לפנ"י,סוד אור הבינה דאריך אנפין,ולאחר מכן ממשיך דעת משה,אור בניין הקודש, לעבר המלכות/בן נפלי,וזה ומעלים אותו,"ומעלים" בגמטריא ויפע"ל,סוד יוד ואו,בגמטריא גל פעל/גל"ף ע"ל,בחינת התורה החדשה מאתי/אמתי תצ"א,הנקראת ג"ל,ופועלת ,הכונה מגולת ע"י צירופי אותיות/אותות המשיח/דעת,ואז ישראל יזכו לראות לפנ"י,בסוד פני האות ל"/מ"גדל ה"פורח ב"אויר,ר"ת שם מ"בה,סוד השכל הפועל,זה ג"ל כנאמר בפרשת יתרו בספר הזוהר הקדוש,


וידעת המשיח משה ו"מעלים א"ותו ל"פני ה"קבה,ר"ת שם אלו"ה,וזה השמירה דניתנת לנשמת משה משיח,שם א"ל/פרצוף עתיק דחסדים,המעבר אות ו"/דעת,במוחין ה"/הבינה מצד הקדושה,ובכך לא"ה/בינה,מגלה במלכות/אות ה",הארת ו" קצוות דחכמה מתוקנת,בחינת רזי העלם התורה/נסתרות הזוהר הקדוש,בכך ישראל צדיקים מועלים מגלות מצרים ,וסמא"ל הרשע נעקר ונאב"ד,וצא ולמד גודל סגולת לימוד ספר הזוהר הקדוש.


ומברך ליה בשבע ברכאן/ומברך אותו בשבע ברכות,הנה עתיק יומין פרצוף גבורות,הנמשך באמצעות אנפין,המהוה מלבוש לאריך,וזה אריך הנארך לכדי אנפין/ע"ב שמות המאציל,ע"י הצירופים במחשבה דעתיק ,מתלהטים האותיות ונולדים י"ה/חכמה ובינה,המעברים ו"/דעת,והנה ע"ת/מלכות,זוכה לשם ד" אותיות יהוה/תפארת,ונבנת המלכות/ת"ל ,בזכות יחוד א"א"א"א,סוד אות ד" לת,ודי למבין,ומברך העתיק האות ו"/הדעת,במוחין ברכות,והנה היסוד/אות,זוכה מטעם ו"/דעת,להזריע במלכות/בית שב"ע,מוחין וי"ד ע"ב שב"ת/ושב"ת עבד"י,סוד כ"רוב א"מת,בגמטריא ברכות, עולה רוכ"ב או"ר ע"ב אמ"ת ,


והנה שם או"ר ע"ב, בגמטריא י"וד ה"י ו"יו ה"י ר"ז,וזה היחוד נישא ע"י כרו"ב, שהינו בר"וך,סוד מטטרון רוכ"ב במעשה המרכבה/חכמת הצירוף,והוא שר"א רב"א/השר הגדול//ג"ל י"ה/הו"ד ג"ל,להראות המשיח שמו ג"ל,בחינת מוחין י"ה/אבא ואמא,המעבר המלכות/כמובא בפרשת יתרו בספר הזוהר הקדוש,ולמעיינים ינעמו הדברים,והוא מוחין הדעת,נקרא כה"ני,על שם הדעת הקדוש מטעם משה יכה"ן בזכות ג"ל,זה גילוי רזי התורה,המושכים לעבר ב"ית שבע,זאת הבת/מלכות,זוכה מטעם י" ספירות,לכדי שב"ע אורות,למלא החיסרון דרעב,וכבר המלכות שבע"ה,ושורה במנוחה ולכן נקראת נחמה,ודי למבין."פתח הקב"ה הוא ואמר,זכאה איהו אבא דזרעא דא אוליד בארעא"/אשרי הוא לאב שהוליד זרע זה בארץ,הנה נאמר אשר"י הוא,סוד הבינה אות ל",ולכן אשר"י נחבר אות ל",ומקובל ישראל,אור הבינה העליונה,להראות יש בבינה ל" אורות,ומעוברים במלכות/ד"ם,בזכות מ"ד/מ"יין ד"וכרין ,תפילת הצדיקים,והרי ל" בתוך ד"ם,ומקובל אות למד,בגמטריא ע"ד/אור החכמה,המגולה בזכות המשי"ח הוא דע"ת,להראות העד" המעיד/מייעד האורות עבור המלכות/אות ת",וזה פתח הקב"ה,אור החכמה/ניקוד פתח,מאיר לזעיר אנפין/הקב"ה,ובכך מגולה בפרצוף זעיר אנפין מדרגת הו"א ואמ"ר/מאו"ר הו"א,שם הבינה,


ויוצא יחוד חכמה בינה דעת תפארת ומלכות,ובכך ישראל יזכו לא"ב שהוליד זרע,הנה א"ב/חכמה,שהוליד לבינה/אות ל",את הזר"ע/תורת הגאולה,הנקראת לב"א ,בחינת רחמנ"א לב"א בע"י,ושם לב"א בגמטריא ג"ל,זה שם תורת המשי"ח משה,וזרע ז"ה,אור הנבואה/ז"ה,ללמד תורת הנבואה,"בארץ",בחינת ב" אר"ץ,מלכות העליונה/ארץ בינה,שוכנת בפנימיות ארץ/מלכות התחתונה,סוד יחוד ה"ה,השתוות צורה,ואות י"/חכמה,באמצעות ו"/דעת,מייחד הבינה והמלכות/ה"ה,

ושם י"וד ו"או,בגמטריא ג"ל,ויוצא אור המשיח הנקרא ג"ל/פרשת יתרו ספר הזוהר הקדוש,מורה על מוחין המלכות,מייחד ומחבר שם יהוה יתברך ויתעלה והינו קיום כללות העולמות העליונים והתחתונים בחינת י"חידה ד"יחידה,ר"ת י"ד,ועולה דו"ד,המחדש בחידושי תורתו המשכות מטעם ידו"ד יתברך,וגואל אות ד"/מלכות,בזכות שם ד" אותיות יהוה,זה סוד נשמת מ"שיח י"הודה,ודי למבין.


"זכאין אינון בנין דקא מעטרין לאבוהון הכי"/אשרי להבנים שמעטרים אביהם כך",ונאמר "אשרי להבנים"/הבנים ישראל,הכונה אשרי לבנים של ישראל,הזוכים להשפעה מטעם אור הלובן העליון/יעקב,בחינת פרצוף עתיק יומין דחסדים,והבנים/הבנות דתורה, סוד פרצוף גבורות דעתיק,המתמשך בכללים/פרטים,ומשברים סמא"ל הרשע,ולכן גם בגבורות דישראל ,יש גילוי חסדים לייראי השם המייחדים הקב"ה ושכינתא,"שמעטרים אביהם כך",הנה יעקב אביהם נקרא כך",בסוד "אביהם כ"ך,והנה כך הוא נקרא,ושם כ"ך בגמטריא מ",וזה סוד מ" יום דמשה רבינו שרה בה"ר סינ"י,מלא אות ה"א,


ומקובל יבא"ר נ"ס י"ה,ר"ת יי"ן/בחינת משה בחידושי תורתו,יבא"ר/ביא"ר התורה בכח י"ב צירופי יהו"ה,ומכילים יי"ן מתו"ק,הממתק ומבשם מידת אדום/דינים קשים,וזה יי"ן אדום מתוק,בגמטריא נצרך לכוון י"י" י"וד ה"א ו"או ה"א ו" מתוקן,ועולה בגמטריא שווה,ובכך המלכות/אות ה",זוכה למאורות לבנים,השפעות /בנים,בחינת הצדיקים המעיינים בנסתרות הזוהר הקדוש,בנשמתם מושכים למלכות אורות מטעם ל"/הבינה,ותורת משה/דעת,בחינת מגד"ל פורח באויר,הנה ביאו"ר/בירור והעלאת רפ"ח ניצוצות קדושה,נעשה בזכות אות ו",סוד ג"ל מ"ד,תורת המשיח המהוה לגילוי מ"ד/מ"יין ד"וכרין,השפעות מ"שערי י"הוה,ר"ת מ"י,סוד שער חמישי"ם.


וזה בההיא שעתא כל אינון חילי דשמיא פתחי ואמרי/באותה שעה כל צבא השמים,פותחים ואומרים,ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד,ללמדך "באותה שעה כל צבא השמים",הנה האותיות דמלכות/שעה,בפנימיות האותיות בעת הכהן הגדול מייחדם,"כל צבא השמים",בחינת מלאכי מעלה,הלכי המחשבה דמלבושי אור,מגלים תורה עליונה בתוך הכהן,ולכן נקרא גדול/י" ג"ל,בכל עת גדל בחכמתו,וזה כ"ל צב"א,הנה הבינה/כ"ל,בחינת שער חמישים,מעברת צ"/הייסוד,במוחין א"ב/חכמה,ולכן נאמר צדיק יסוד עולם,הצדיק הוא סוד אות י",תורת העלם דחקיקות עתיק יומין,וזאת תורת השמים,לשון השמות המפורשים והמצורפים, מ"י מש"ה אור ש"ם החמישי"ם,שער הגאולה,נגלה ומוציא הצדיקים לחירות,


בחינת יוב"ל,בסוד י"וד ו"או ב"ית ל"מד,בגמטריא ג"ל ע"ד בקו"דש/עב"ד ג"ל קדו"ש,להראות המשיח נקרא עב"ד נאמן,שמו ג"ל,ובפנימיותו יחוד ד" פעם ע"ב ע"ב ע"ב ע"ב,בגמטריא קד"ם קד"ם,הוא הסבא דסיבין,לשון נשמת סבו הסבא מימונא רבי שלמה איפרגן ראש כ"ד בתי דין "של מעלה",מועברת במשיח שמו ג"ל,הינו על"ה של"ם לשמים,והנה שלמ"ה {איפרגן] ע"ל ראש"ו מש"ח שמן המשח"ה,וזה "א"שרייך "ה"רגלא"ט "נ"משחת "ב"שמני" המשחה,ר"ת נבי"א ה"ה/נביאי,ומייחד הדעת בתפילתו,


ואומר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד",הנה ברו"ך שם כבוד,אז ראשית ברו"ך ,זה תואר שם כבוד הניתן לצדיקים האמיתים,ועניין כבו"ד בגמטריא ל"ב,להראות רחמנא לבא בע"י,וסגולה לעובדים באמת מליבם במסירות נפש מעל טעם ודעת,זוכים לכבוד אלקים יתעלה ויתעלה,"כבוד מלכותו",להראות ו"יזכו ל"מוחין ש"ליטה,ר"ת שיל"ו/אור המשיח המשמיד ועוקר ליש"ו , נוטריקון ל"ץ י"מח ש"מו ו"זכרו, את רוח הטומא"ה,ובנפילת מלכות אדום הרשעה,תבוא גאולת ישראל ע"ם סגול"ה,הנה על ידי יחוד ג"ל ג"ל ג"ל שמ"ח/סגולה,בכך חשמ"ל גדו"ד אלוה"י/וגדודיא"ל חשמל"ה/סוד המלכות בעת מתעברת מחשמ"ל/תפארת,זוכה לאורות הבינה/אות ה",ונקראת חשמל"ה,


תורת ח" תיקוני אריך אנפין,מטעם שלמ"ה איפרגן, הוא הסבא מימונא,"לעולם ועד",והינו אומר לנכדו הרגלא"ט עו"ד רזי קבלה אלוקית תביא לגילוי ותוציאם מהעלם,ואותם צדיקים המגלים חידושי תורת אמת,עליהם נאמר "לעולם ועד" רבי שלמה איפרגן ראש כ"ד בתי דין של מעלה,הוא הסבא דסבין,הסבא מימונא,מעיד עליהם ומסנגר במשפטם לטובתם,אשרי הצדיקים בעולם הזה ובעולם הבא...אמן ואמן.

  

ואז מתעטר בתליסר נהרי דאפרסמונא דכיא/יעקב מתעטר בי"ג נהרות של שמן אפרסמון טהור,הנה יעק"ב זה אור הדעת,סוד י"וד עק"ב/ידבו"ק ע" פנים ,של התורה הקדומה,הכתר אות יו"ד ,בגמטריא י"י,בבחינת שם יאהדונהי/יי האדו"ן,ויעקב בכח בק"י ע" לשונות דמלאכי עליון,בכך מתעטר,לשון המשיח יתער בארץ הגליל,וכאשר נמלא אות ט"ט, במילת מתעטר,מקובל מט"ט תע"ר,וכבר נודע הדין הקשה דייסורי עתיק יומין דפרצוף גבורות, נקרא תער,כמשל לתער החותך בנקל עור הבשר,הנה סמא"ל הרשע נקרא ק"ץ כל בש"ר ור"ע,ולכן בשר רו"ע דסמא"ל יישחט ע"י אורות המגולים ,מעת עתיק יומין,סוד המלאך מט"ט, בגמטריא שם חמ"י,נוטריקון ח"נון ו"רחום י"הוה,


וראה,ורחום זה ו-רומ"ח, דשם יהוה,אור ח"ן/ח"כמת נ"סתר,ושם ח"ן, בגמטריא חמ"י/קשר נשמה חמישים,סוד ח" תיקונים ,דפרצוף אריך אנפין,המלבישים פנימיות הבינה דצד יישוב הדעת,והנה טוב לייחד שם חמ"י, ובכך לבקש לגזור מח"י והכחדה על קליפת מלכות אדום הרשעה,וישראל הוא חי"לי/ל"י ח"י יעקב,בסוד מגלה י" ספירות משם ישראל,אז הנה ש"ר א"ל/זה המשיח,בעל השגה/ש"ר, של מש"ה/מדרגת א"ל דחסדים,והדעת דמשה המעובר בפנימיות המשיח ש"ר א"ל ומשבח לא"ל ישראל יתברך,באמצעות אות י",וזה י" דשם ישראל בחינת לרא"ש י",התחלת שם יעקב,


להראות ע"י יחודים,בכך האור דכתר מברר עק"ב/דסוף עולם העשייה,ובכך ישראל ע"י תורת הדעת,סוד אות ע",כנאמר יבוא ענ"י,זה אות עי"ן,ורוכב על חמור,חומר האותיות,וכנודע יש חומר וצורה,החומר הוא ראשוני ולאחר מכן נחקקת הצורה על גבי החומר,כמשל לנבראים דנולדים,אז בתחילה יש חומר לא מוגדר,ולאחר מכן נעשה חקיקות הצורות דפנים ואיברים,וכך זה באותיות,ודי למבין,אז תורת המשיח בבחינת סוף מעשה/צורה,במחשבה תחילה/חומר,והנה יבוא המשיח/ד"עת י"שראל,ר"ת שם י"ד/י"י"י"י א"א"א"א,בגמטריא דוד,באור חומר צורה/צורה רומ"ח/רומ"ח הצו"ר,והנה אור עתיק יומין דפרצוף גבורה נקרא הצו"ר,


בבחינת ה"/בינה,בפנימיותה מלביש אור הייסורים,וזה תורת "צור",מלא ו"או,ומקובל ואוצר"ו של וצ" אור"ו יסוד עולם,ע"י חומר האותיות,המשיח/דעת, מצייר וחוקק על גבי החומר דמחשבה,את מאורעות הבריאה על כללות נבראיה,בסוד במחשבה יתבררו כולם,ודי למבין,וזאת החכמה דמוחין סתימא,הנה
"י"עקב "מ"תעטר "ב"יג,ר"ת שם מב"י,נוטריקון מ"שיח ב"ן י"וסף/ישמ"ח מל"ך ג"ל ג"ל אלוה"י,וכנודע מל"ך, זה בחינת "ו"ילון "נ"שמה "ד"אבא "א"צילות,ר"ת אדו"ן, כנאמר פתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים,להראות דשם אדון/אור הבינה,


דמשפיע למלכות/נו"ה,בגמטריא אדו"ן,ובהשתוות צורה בין הבינה למלכות,זוכים ישראל למוחין ואדו"ן החמישי"ם,יחוד אדון+נו"ה,והיחוד להאיץ ביאת המשיח משה,והו"ד -ננ"א,דאחד מע"ב שמות המאציל בזה היחוד,ובכך מעוררים אור המלאך יבואא"ל/ויל"ד,בסוד חותם אב"א יל"ו,הארת חכמה סתימא/אב"א,עליה נאמר י"מלוך ל"עולם ו"עד,סוד קריאת שמע,סוד ע"ד,כנאמר שמע" ישראל אדני אלהינו אדני אחד",ומקובל ע"ד,וזה "אשר אתם מבקשים",פה סגולה גדולה אימתי מדבקים המחשבה ביחוד והוד ננא,טוב לבקש הבקשות מ"בורא ע"ולם י"תברך,ר"ת עי"ם,


ולבקש למשוך ע"יבור י"ניקה מ"וחין ,דמלבושים רוחניים,וזה יעקב/אור הדעת,"מתעטר בי"ג נהרות",ושם בי"ג,נוטריקון ב"ינה י"חידה ג"דולה,כנאמר נהר דבינה,יוצא מעד"ן,התורה דמשיח זה אור החכמה,תורה חדשה מאתי תצא,והתורה דחומר ראשוני דאותיות בטרם התגלמותם במחשבה,זה חכמה,ולאחר החקיקות דצורה,זה הבינה,והנה בי"ג בגמטריא י"ה/חכמה בינה,סוד ב" י"ג י"ג,בגמטריא וב"ך יברך ישראל,כ"ב אותיות דמוחין דעת/אות ו",המגלים שם יהי"ה/בי"ג+י"ה,כנאמר מ"ה שהי"ה/היה מש"ה,אור הניצחון,הוא שיהיה/י"י השוא"ה/א"ש יהו"ה,דגילוי הנצחיות ,בתוך מימד המקום זמן תנועה,סוד הגאולה/אהו"ה ג"ל,בגמטריא ג"ל טו"ב,

להראות משה נקרא טו"ב,ומגלה רזים מהיכל טו"ב,בגמטריא ב" ט"ו ט"ו,ועולה ביהי"ה,הנה ייחוד ב" יהי"ה יהי"ה,ובכך מבקשים עובדי ה" האמיתים לגלות שמ"ן אפרסמון הטהור,הנה שמ"ן , בחינת ש"ם חמישים/משיח שמי"ם,הארת הדעת זה תורת השמות המצורפים,ו"אפרסמון"/סוד הבינה,מוחין אומ"ן דצירופים,דעתיד לשחוט ולעקור תודעת נפש הבהמה הנקראת ארץ פר"ס ,זה נאום יאהדונהי יהוה,וצא וראה כמה מעלות גנוזות, בקריאת שמע כהלכתה,.


וקאים תדיר כקרתא מקפא שור על בנוי קמיה דקדשא בריך הוא/ובכח זה השפע עונד יעקב תמיד לפני הקדוש ברוך הוא כעיר המוקפת חומה להגן על בניו מפני המקטרגים,ונאמר "ובכח זה השפע",ע"י שם ז"ה,נגלה השפע,להראות אור הנבואה דמשה/ז"ה,גנוז בכ"ח אריך אנפין,אך משפיע לדעת הארות ה" שפ"ע,בחינת הבינה/אות ה",פנימית לדעת/ז"ה ז" מידות חסד גבורה תפארת,נצח הוד יסוד מלכות,ואות ז" גנוזה באות ה"/בינה,והאות ו"/דעת,ואות ב",סוד אות ראשונית דמילת בינה דחזרה להיות חכמה,עולים להגנז בפנימיות כ"ח אריך אנפין,והנה ובכ"ח ,בחינת ב"ו" במשיח כ"ח, בסוד בגמטריא י"י י"ו/ובכ"ח,


בחינת שרפים עומדים ממעל ל"ו/ובכ"ח,בחינת שרפ"י אות ם,דמלכות האין סוף/הלוהטת מדינים,עומדים הדינים דמלכות אין סוף,מעל ל"ו,זה סוד הבינה והדעת,השורים גנוזים בכ"ח,והנה "ובכח זה השפע עונד יעקב תמיד לפני הקדוש ברוך הוא",והנה לא שיעקב עונד,אלא אור המשיח ג"ל,בחינת גלגלתא/גלגל א"ת אותיות התורה,זה נשמת המשיח,הוא "עונד יעקב תמיד",נוטריקון י"חוד ע"ליון ק"בלה ב"רוכה ת"ורת מ"שה י"וסף ד"וד/יעקב תמי"ד,והנה עונ"ד,בחינת יחוד ד", פעם בשם ענ"ו ענ"ו ענ"ו ענ"ו,אחד מע"ב שמות הבורא,ולכוון לעקור ולהכחיד עו"ן,זה ישו"ע י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ון,ולבקש מהקב"ה יתעלה שמו לנצח ועד,


דהנה ע"ונד י"עקב ת"מיד,ר"ת שם עת"י/אור החכמה די" ספירות,יעבר י"ד/דו"ד דמלכות,הזוכה בכל ע"ת ,במוחין ע" פנים עליונים,סוד אות ת"יו,מלא י"וד ו"או,ומקובל ג"ל,חבר אות ת",ובכך תג"ל יולדת"ך ג"ל משי"ח ישראל,המעטר ת"ג /כתר,את המלכות,זוכה לאור ל"/הבינה,מגדל הפורח באויר,מגדל בהיפוך למג"ד,להראות סוד מגי"ד, ביחוד י" י"וד ה"א ו"ו ה"א א"א""א,בגמטריא מגי"ד,,וע"י היחוד הזה למשוך י" ספירות מצורפות,בכח שם קדוש למג"ד, לגזור מיתה ו"גדע" את ה"גמד"/זה סמא"ל הרשע,דנחזה במראה הנבואה לנביאים וצדיקי קבלת הנבואה והצירוף ,כמראה גמ"ד אדום,והנה המשיח/מש"ה,מעבר ח"י/יסוד,במוחין ה"/בינה,המכילה אור חי"ה,מלא י"וד,ומקובל ובפנימיות חיה ,אור ויחי"דה,והכל כונס למלכות/אות ה",וזה "כעיר המקופת חומה",המלכות כורעת ללדת הארות מטעם נשמת המשיח ,דמבקש להתגלות,וגילוי הדעת סוד תורת ע"ב שמות המאציל יתברך,"המוקפת חומה",בהיפוך המו"ח /דפנימיות כתר,המו"ח בגמטריא ז"ה ג"ל חב"ד/חב"ד גאולה/חבדוא"ל אמ"ת,והנה המלאך חבדוא"ל,זה ב" שמות חב"ו אל"ד,מתוך ע"ב שמות המאציל,


וכאשר מדבקים המחשבה בהללו שמות,בכך מבקשים למשוך אמ"ת דקו אמצע,סוד ג"ל,גילוי האות ל",מטעם יישוב הדעת,הממתקת ומבשמת הארה דמוקפת,דימא קאפו/הקיפאון,והנה יוצא הקיפאון לצדיקים מבוטל,אך מכחיד ומכלה את הרשעים הערב רב,ודי למבין,.וזה המו"ח דמשה "להגן על בניו מפני המקטרגים",דמהווים הרשעים כח פנימיות ההיגיון/השכלה,אז צריכים להגן על ישראל מפני ההיגיון, דנוגד האמונה מעל הדעת ר"ל,

והגאולה זה ביטול כלי השכל ע"י משיכת השגות בתורה מעל טעם ודעת,עד כלי השכל ישברו,וזה סוד הרשעים דערב רב ואומות העולם,דכלי המוחין בפנימיותם,בחינת האורות דמופיעים במחשבתם,יגלו דינים ויבקעו הרוחות דשטות השוכנות בהם,בסוד תורת רשב"י התנא האלד"י,הוא מוחין ישב"ר כלי המוחין דשכל הרשעים והבן טוב כיוון עומדים הדברים ברומו של עולם.אמן ואמן,ולא שבק דינא תקיפא לשלטא עלייהו/ואינו נותן שדין חזק וקשה ישלוט עליהם,והנה יעקב בגמטריא ,סוד יחוד שם ב"פק,בסוד ב" פעם שם ק"ף ק"ף, בגמטריא סק"ר+ב,ומקובל בערך שווה "אלהינו ס"ר,וכבר נודע לחכמי הקבלה, דשם ס"ר, בגמטריא י" פעם יהוה,ובזה היחודים ,מושכים הארת עתיק יומין דגבורות,אור יסורים בגמטריא ג"ל ג"ל ירי"ם השכינה,סוד י"הי ר"צון מ"לפניך י"הוה,דבזכות פנימיות התורה,הנה אור גלגלתא,אור אי"ן , נותן סו"ף מלבושים,אל תוך י"ם/מלכות,וזה י"ם סו"ף,זוכה מלכות למוחין מיוס"ף הצדיק/יסוד,והנה מיו"סף, בגמטריא נוס"ף,


השתוות צורה בין הבינה/אות נ",למלכות /סוף,ועל הכל מקיף אור ס"ו,בגמטריא גלג"ל הכתר/גלגלת,המגלה אורות באמצעות אות פ"ה/מלכות,וזה האור הזה דתורת השפע החיובי,איננו נותן שהשדי"ן החזק,זה סמא"ל הרשע ,הוא ראש השדי"ן,הללו רשעים האוהבים לדשן את תאוות גופם ר"ל,אז הדין הזה לא שולט ח"ו על ישראל צדיקים קדושים,מכיוון כבר אות ט" שיל"ו/ישל"וט , על ישראל,והנה מוחין שיל"ו אמ"ת/י"ש ל"ו אמ"ת,ומנגד ליש"ו ,הוא זהב ל"יכלוך י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים,בחינ ת סיגים דזהב,יש שק"ר,ולכן אין השקר בגאולה השלמה ישלוט על ישראל,


בזכות אור משה/דעת,הנקרא ע" מילה/על"ם י"ה,ונחתם עליה"ם ישראל,וזה דישראל עתידים להגיד ז"ה ג"ל על"י/עלי י"וד ה"א ו"או ה"א,הנה ישראל יזכו לאור מעל שם תפארת,אלא יעטרו נשמתם במוחין אהיה/הבינה,מאור ע"ל,בחינת או"ר על"ם/ר"ז על"ם,סוד זר"ע ע" פנים של התורה,והפנים דתורה סוד מזרק/ר"ז ק"ם,אור זרק"א,בחינת המשיח ר"ז א"ק,נוטריקון א"דם ק"דמון,והנה יש אדם, בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א,וגם יש קדמו"ן הפנימי לאדם,בהיפוך מנוק"ד,ותלוי באיזה ניקוד מנוקד שם י"וד ה"א ו"א ה"א,והניקוד זה כנשמה לאותיות,


ויוצא עולם הנקודים/דשבירה, יתוקן על ידי י"ה מנוק"ד,המשיח/דעת,מצייר הניקודים במחשבה כולם יתבררו,כולל כללות כ"ז האותיות בתורתו,וזה משיח משה ז"ך לב"ב,בחינת אות ו",ובכך זכ"ו ישראל, לשם כז"ו/ז"ו כ",בגמטריא ג"ל,חבר זכ"ו,ומקובל ישראל זכ"ו ג"ל עיני,כך אומר דוד המלך,ובאמצעות ג"ל,סוד מאור ל"ג בעומ"ר/מעוב"ר ג"ל,הנה אביט"ה נפלאות מתורת"ך,בגמטריא סת"ר ת"ו,הרזין העליונים.


"וכל בני עלמא לא יכלין לשצאה להון/כל בני העולם אינם יכולים לכלות אותם",ללמדך הנאמר,"כל בני העולם",זה בני ישראל השורים בהעלם דתורת הסוד,הרי כללות הנשמות דהבנות תורת ישראל,גנוזות במדרגת כ"ל,בגמטריא שער "חמישים"/שם חיים,להראות המלכות/שם,זוכה לעץ חיים/תפארת,באמצעות ע"ץ העליון/בינה,דנותנת ע"יצות ה"מחשבה,ר"ת שם ע"ה,סוד ע" מאורות סנהדרין עליון,בסוד הד"ר נס"י/אור המשיח משה,המלך השמיני /יין משה ,


בפנימיותו כללות "סנהדרין/ד"ר נסירה " העליונה,היכולת לשבר ולבטל הגאוה ולחוש ענוה עילאה,וחותם במלכות/אות ה",מאור ע"ב שמות הבורא,סוד ג"/תלת אורות ד"נעתק מ"ועתק י"עתק,ר"ת מי"ד,נוטריקון מ"שה ד"וד י"וסף,וזה כ"ל ב"ני י"שראל,ר"ת בכ"י,ע"י בכי ושבירת ייצרם הרע בגאולה השלמה,עקב ריבוי הדינים דיהיו מצד מוחין עתיק יומין דפרצוף הגבורות,בכך מתוך בכ"י יגלו ישראל ל"ב נתיבות החכמה,חבר בכ"י+ל"ב,והנה ע"י י"ב צירופי יהוה,בכך אליהו הנביא, שהינו כל" - ל"ב/כל"ב של קדושה,סוד שם ב"ן/כל"ב דקדושה,הוא יישחט בזכות גילוי רזין עלאין, דמאור זכו"ר לטו"ב/כרו"ז ע"ד אהו"ה,ע"י שם אהוה דמשה,יישחטו סמא"ל הרשע הוא "כלב דסטרא אחרא,


ובזכות כך ב"ה "כל בני העולם",המשוייכים לכלב הנעלם/זה סמא"ל הטמא דנחש ,היה ערום,וקשה לגלות מערומיו,אך למרות זאת אין אומות העולם הרשעים,יכולים ח"ו לכלות אותם",אין אומות העולם רשעי עלמא, יכולים להכיל את אותם רזי התורה, דעתיד מלך המשיח מש"ה ,להביא לכדי גילוי,ובכך התעוררו דינים מצד הבינה,דבפנימיותה הארות עתיק יומין דגבורות,ובמחשבה ,הנה מו"ח שוב"ה ועוקר הרשעים,דיתלהטו האותיות בצירופים קשים במחשבתם,בכדי להאבידם עדי ע"ד,

הדא הוא דכתיב/זהו שכתוב,והנה זה"ו שכתוב,שם זה"ו, בגמטריא האהב"ה,אור השתוות הצורה,גילוי סתרי תורה מהיכל האהב"ה/אהב"י,להראות הקב"ה אומר אהב"י הרגלא"ט אחד קראתיו,בפנימיותו בי"ה פל"א,אור ב"ינת י"חידה",תורת פלא האות אלף, דכעת נמשך לתוך משה דיר"ד מהר סינ"י,דיר"ד/ירד ירד ירד ירד א"א"א"א בגמטריא רי"ח/החכמה,השורה ב"חנוך ב"ן י"רד,ר"ת בגמטריא י"ד/דוד/ידו"ד א"א"א"א,להראות חנו"ך זה תורת מש"ה משיח,אור ח"ן יהוה,בגמטריא חנו"ך,והנה זה אור אלוה"י, העולה ב"ן,דחותם מטעם חכמה בראשית/סתימא,שער נ"/בינה,בתוך המלכות ד"ר י"וד,בגמטריא רוח"י,כנאמר על משיח ויר"ח ביראת השם מש"ה,


רוח אלקים,בחינת אות א"לף אורות,מעברים ל"/בינה,סוד מגדל הפורח באויר דאות א"לף,ללקוט הארות,ובכך י" ,ספירות בחינת ק"ם,מאירות הגדלות דייסורי עתיק יומין,לעבר אות הסטרא אחרא/ק",דנשברת ונבקעת,והנה המלכות הקדושה /אות ם",נפתח סתימתא ,וזוכה לאות מ" יום,סוד מ"ם, בגמטריא משב"יע י",להראות הגאולה השלמה תבוא ע"י המשיח משה, משבי"ע/שמ"י ע"ב, בשמות המפורשים ,


את אות יו"ד,סוד שם י"אהדונהי","שכתוב",ובכך אות ו"/דעת,מברר המלכות/ב"ת,ועולים ש"ך ניצוצות דדינים,ובכך ישראל זוכים לגלות ש"יר כ"תר, דנולד מתוך ש"ך הדינים הקשים ,דנחש הקדמוני,וזה נחש בגמטריא חש"ן המשפט ,ועולה משי"ח המשפט/ז"ה ג"ל משי"ח שפ"ט סמא"ל הרשע למיתה,ובכך אור המשיח עולה ממש מתוך שבירת הנחש סמא"ל הטמא,והבן זאת,וזה סוד תורת ג"ל עיני,הנה גילוי התורה,מתוך הניקודים/דשבירה התרחשה בעינים,."אל תירא עבדי יעקב",הנה אל תירא, זה שם מלאך קדוש הנקרא תאריא"ל,וטוב לבקש בתפילה לרכוש ירא"ת א"ל,וזה תאריאל,בחינת אות ת"/מלכות,זוכה לאור הנבואה,תודעת אריא"ל,האריה של הא"ל/פרצוף חסד דעתיק יומין,ונצרך בהשתוקקות למסור נפש ,ובכך תאיר א"ל,גלה הארת שכינתך ,כלפי התחתונים,וזה עבד"י,בכח י"ד ע"ב,ועולה י"ד חס"ד,ופה כוונה ויחוד ד" חסי"ד חסי"ד חסי"ד חסיד,דלהראות המשיח הרגלא"ט הינו חסי"ד,ועוד יחוד בחינת ד" יח"ס יח"ס יח"ס יח"ס/י"י"י"י חכם חיים חכם חיים,לבקש ע"י הוגים הללו צירופים,


דיעק"ב,בחינת אור י"ד ,סוד דו"ד/המשי"ח,יסיים בירור עק"ב,ויגלה שם ק"ב חרובי"ם/רוח"י מ"ב אלהינ"ו/י"ב רומ"ח אלהינ"ו,בזכות י" ספירות גנוזות,באמצעות י"ב צירופי שם יהוה,בכך ב" פעם שם י"י/י"אהדונהי",מגלה את רומ"ח/רום מו"ח,דעתיק,בפנימיות איל"ה/המלכות,זוכה למשיח ישי"ם מו"ח,בתוך מלכות יש"י,וזה ממו"ח,בגמטריא חו"ף,זה הצדיקים המפשיטים מלבושי התורה,וכותבים הלכות כמשל להולכים יחפים ללא מלבושים,וכונסים למלכות אות ה",


ומביאים השכינה לכדי חופ"ה, בגמטריא פ"ה חב"ד,דהנה חכמה בינה דעת,מגלים עצמם בתוך פה/מלכות,ובכך סמא"ל הרשע נעקר,בזכות גילוי סתרי תורה,והנה אין חדש מתחת לשמש,זה תחת דינים וגבורות מצד הנחש הרשע,אך מעל השמש סוד תורת הרגלא"ט,יש חד"ש,הנה חידוש תורה מטעם י"ש/בינה,ומתחת לשמש אין חד"ש,אך כעת נגלה די"ש חד"ש,וכורך החיוב שאין חד"ש/הנחש הקדמוני יאבד ויימחה,ויהיה עפר לרגלי הצדיקים,בסוף עולם העשייה נקרא "טומאת רגלי סמא"ל,ויהיה עפר דייסוד עפר /התפיסה המגושמת,זה כל עניינו של הנחש,וע"י מלבושי תפארת/תפיסת עפר הרוחני דבית המקדש,בכך יזכו ישראל לצאת לגאולה,ודי למבין

פתח רבי יהודאי ואמר,להראות אור ניקוד פתח/חכמה,מרבה אורות באמצעות צירוף יה"ו, לכדי המלכות,הנקראת אודי"ה/יהודא,דמודים ישראל בתפילתם לבורא יתעלה ,דנתן עבורם מאור י"ד יוה"א/אהו"י דו"ד,בחינת המשיח הוא מעוטר בשם ידו"ד יתברך,חותם ו"ד אורות,בגמטריא י" ספירות מצורפות,המגולות מכתר/י-ו"ד,ובכך המלכות/דו"ד,זוכה למאו"ר התורה הקדומה,סוד ע" או"ר/זר"ע,והבן ר"ז ע" פ"נים ש"ל ה"תורה",ר"ת ר"ז השפעה/אור השפעה",הנה תורת המשיח משה,מגלה שפ"ע,מלא אות פה, ומקובל פ"ה צר"ף ,דחכמת הצירוף סוד גדלות מוחין תורת המשיח משה,המזכה ישראל בצירוף ה"ה/יחוד ב"ינה מ"לכות,ר"ת שם מ"ב אתוון,המשמיד ומכלה הנחש סמא"ל הרש"ע.


בדוגמא דאית תריסר שבטים לתתא דאינון בני יעקב/כמו שיש י"ב שבטים למטה שהם בני יעקב,הנה כמו בגמטריא גלגל/בן דוד,ובתוך דוד/מלכות,באמצעות תפארת/בן,נמשך אור גלגל/עתיק דכתר,וזה שי"ש י"ב/בש"ש י"י/בוש"ש דו"ד לבוא,בכדי ללמוד י"ב צירופי שם יהוה,נקראים שי"ש,בגמטריא צירוף י"ו,מלא י"וד ו"או,בגמטריא ג"ל+שי"ש,ומקובל יחוד של"ש י"ג י"ג י"ג/י"י"יו"אאא,ובזכות היחוד הזה מגלים ע"ינים ד"גדלות,אור האחדות דקריאת שמע ישראל,הנה שם ע" פנים של התורה ,נקרא ישראל,להראות בפנים דתורה עליונה ,חקוקה האות ע"ין הרוחנית,סוד ע"ס/ע"שר ס"פירות,בגמטריא ע"ין,


וזה המשיח/דעת משה,יבוא עי"ן דתורה/יענוד תורה קדומה,ורוכב על ח"מור,בסוד ח"ית מ"ם ו"או ר"יש,בהיפוך חותמים י"ש או"ר/י"ש ר"ז חותם חמישים,להראות ממשיח"י/אור דעת משה,י"ש/הבינה,מגלה חותם הגאולה,דתורת הנבואה חותמות השמות המפורשים,והנה זה אלף אורות דנמשכו לעבר מש"ה,ומה שנלקח ממשה בעקבות חטא העגל ר"ל,כעת בזכות תורת הרגלא"ט חז"ר,וזה עניין כב"ר זר"ח הבוקר דגאולה,בחינת ח" תיקונים,מדרגת ר"ז/אריך אנפין,ובכך אות חית,בגמטריא קש"ר נשמ"ה קדוש/ע"ב אורחים א"ת/אורח"י ע"ב אמ"ת,אותם ע"ב חותמות דשמות מפורשים ומצורפים ,השורים במלך המשיח הרגלא"ט הוא משה רבינו,בכחם נכחד ונעקר רא"ש מו"ם יש"ו/וראש"י משחית י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים,


והנה ישראל זוכים בגילוי נסתרות הזוהר הקדוש,למדרגת י"ב שבטי"ם למטה,על גבי המטה/מלכות המשיח,הנה חקוקים על המטה/דהארת החכמה,סוד י"ב שבטי"ם,בגמטריא א"ש מכב"י,נוטריקון מ"י כ"מכה ב"אלים י"הוה,שם יהוה, סוד א"ש,בחינת אלף אורות דנתעברו מחדש במשה,וכעת הינו שלם דבטרם חטא העגל ר"ל,ואות ש"ינ+א,ומקובל ניש"א משה ממלאכי עליון,אשרייך הרגלא"ט נמשחת בשמן ששון מחבריך/מרי"ח כ"ב,דמשיח/דעת,מושך חכמה/ריח,דמדבר בכ"ב צירופי אותיות,בכ"ב,בגמטריא כ"ד בתי דין של מעלה,להראות הבתים דאותיות דנים ומדברים בצירופים,בתוך המחשבה דמשיח משה,


וזה שב"ט חמישים/שבטים,סוד פ"יו ש"ל ה"משיח,ר"ת מכיל שפ"ה/שכינה,להראות אותיות י"ה/חכמה ובינה,שוכנים בפנימיות שכ"ן/צרף,סוד ש"ע נהורי"ן/וי"ש ע" נר"ן ה",בסוד אות ו"/דעת משה,בפנימיותו י"ש/הבינה,דמאירה ע" צירופי שמות קדושים,המהוים נר"ן, בחינת נ"שמה ר"וח נ"פש דמשי"ח/אות ה"א,בגמטריא הפל"א/פה א"ל,והוא המשיח י"ש נע"ר דמטטרון,הכהן העליון,באמצעותו הרגלא"ט/משה,מייחד אותיות ו"ה/תפארת ומלכות,ובכך נער מעבר אות ה"/מלכות,והיא נערה,ובכך ישו"ע י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים זועק, רזי קבלת משה זה נה"ר עונש"י יוצא מעדן החכמה להשקות/להכות מלכות אדום הרשע, בקושיות המטביעות מרכבות פרעה לנצח וע"ד,זה נאום יאהדונהי יהוה,וזה דנאמר לישראל קדושים,"כמו שיש י"ב שבטים,בחינת ב" פעמים אות י"י,בחינת י"י,סוד שם יאהדונהי,הנה י"י האדון,הארת המשיח דמשה למט"ה,כלפי התחתונים,וגם יש י"וד ב"ית,בגמטריא כת"בי הרגלא"ט בעולמות העליון,סוד דיוק"ן עליון דיעק"ב,המתקן עולם ניקו"ד,ודי למבין,והנה י"ב שבטים של מעלה,הם הפנימיים, דנסתרות ספר הזוהר,המניעים את נגלות הזוהר בחינת י"ב שבטים דנגלות הזוהר למט"ה,


ואות ל"/בינה,מגלה באמצעות מט"ה/תפארת,למלכות/ה",מוחין מט"ה,מלא ה"א+ מ"ט,בגמטריא הנ" שערי בינה,המשמידים ועוקרים לילית גויה טמא"ה,ובכך המלכות הקדושה,זוכה לאות ט", חכמה בינה דעת,חסד גבורה תפארת,נצח הוד יסוד,והמלכות הנה מעוטרת במאור מא"ה ברכות של אמ"ת,מטעם הא"ם/בינה,ומושפע י" ספירות,אור חכמה ב"ראשית,וזה י"ב שבטים/שם בי"ט/בשמיט"ה,ע"י היחוד הזה מאירים למלכות/השכינה,ומעבירים אותה ממצב אחורים ר"ל לכדי הארת פנים

כך אית יעקב עילאה בשמיא/כך יש יעקב עליון בשמים,הנה כ"ך יש יעקב,להראות יעקב בעל מוחין כ"ך,בגמטריא אות מ",חבר יעק"ב, בגמטריא קב"ע חמישים,להראות יעקב/אור החכמה,בחינת שם ע"ב בגמטריא חס"ד דעתיק יומין,נותן למלכות הקדושה מטעם עץ הדעת טוב,הארת ק"
ב
רכות עליונות,ואות ק" צורתה אותיות ר"ן,ומקובל שם קר"ן,כנאמר ו"ירם ק"רן מ"שיחו,ר"ת קו"ם,להראות דאות ו"/דעת,שורה בגדלות /קימ"ה,ודבק במלכות/נ"ר,וזה ק"רן,נוטריקון ק"ול ר"ינת נ"בואות,סוד תורת"ו ש"ל מ"שיח/שמו"ת המאציל,


המשבר ועוקר ק" תחתונה דרגליה יורדות מות ,מצד סמא"ל הטמא,והנה כ"ך י"ש יעקב,בגמטריא יעק"ב שכ"ל,חבר עליון בשמים,ומקובל כך יש שכל יעקב עליון בשמים,והמשכילים,זה האורות דתורה קדומה,ישכילו,הכוונה יתלהטו,כ"זוהר ה"רקיע,ר"ת שם כ"ה/השכינה,זוכה להארת אות כ"/יאהדונהי,בחינת כתר,והמלכות בכך זוכה לשם כ"ה/כ" שלמה,בחינת תורת רבי שלמה איפרגן הסבא דסיבין/מימונא, הוא ראש כ"ד בתי דין של מעלה,חכם שלמה איפרגן כ"ה של"ם,ומשפיע הארת" עתיק" י"ומין",ס"ת תיקו"ן,עבור המלכות,


וזה י"ש יעקב עליון,זאת אומרת קיים גם יעקב תחתון,והסוד הן המוחין העליון דיעקב,והן המוחין התחתון דיעקב,בחינת בינה ומלכות,אותיות ה"ה,שורים "בשמים",סוד ב" שמים,עליון ותחתון,סוד תורת השמות וחכמת הצירופים,ובכח הצירופים בשמות המפורשים המשיח/דעת מושך רי"ח בשמים/נשמות קדושות,הנעשות מזיווג דהארת החכמה המאירה ממטה למעלה,הנה מטה משה משיח,מגלה "גאולה אמת",בגמטריא מט"ה,סוד שם מ"ה,בגמטריא ז"ה ג"ל,ועולה י"וד ה"א ו"או ה"א,והנה יחוד לתיקון כוחות ההשפעה,ומאירים אות ט"ט,בגמטריא ח"י,בחינת ח" תיקונים דאריך אנפין,


אל תוך המלכות/נקודה בסוד י",ומקובל ח"י,מלא י"וד, והנה יחוד/חב"ד דו"ד,והמלכות לעיתים מכונה י" דנקודה,ולעיתים אות ה",תלוי באיזה הארה שורה,ובמדרגת חיה,מלא יוד ומקובל ויחיד"ה,הנה אורות י"ה/חכמה בינה,המהוים מלבוש עבור ח" תיקונים דארך אנפין,בכל עת מאירים פנימיות המלכות דעץ הדעת טוב,כיוון במלכות הקדושה יש עליון ותחתון,והסוד ע"ץ זה תחתון,ומוחין עליון בחינת ע"ין צ"דיק,ועליון דעליון,בסוד עד"ן יקי"ץ,אור החכמה סתימא,וכל מילוי הוא הארת דינים מתלהטים,כיוון עולים כלפי העליון סוד א"ש אוכלת א"ש,


וזה יעק"ב עליו"ן בשמים,נוטריקון בא"ש מי"ם/במלכ"י א"ש,סוד כלי מ"ב אתוון,דע"י יחוד שם מ"ב דקר"ע שט"ן ,סוד הארת עתיק יומין דגבורות,א"ש אוכלת א"ש,דעוקרת בנקל הנחש הקדמוני,בכך ישראל יזכו להקרא יעקב" עליון" בשמי"ם,ס"ת "בנים" אתם בנים של אמת,לאלקי ישראל,העוסקים בעיון בנסתרות הזוהר הקדוש,וע"י כך מושכים למלכות/י"ם,הארת תורת אלוה"י, בגמטריא ב"ן,סוד בן אליהו/הנביא זכור לטוב,והנה הרגלא"ט ע"י יחוד יהו"א לב"ן,מושך הכתר,סוד ל"ב אות נ",אל פנימיות המלכות/היא,זוכה באמצעות הוא/הבינה,לזיווג ו"ה/ח"תן ו"כלה,ר"ת בגמטריא חב"ד,סוד ייסורי עתיק יומין דגבורות,עניין המלאך גבריאל הלובש ב"ד,בגמטריא אות ו",ומושך ח" תיקונים עלאין,


וזה ח" ב"ד , על מצח/רצונו של הכהן הגדול/הכהן הו"ד ג"ל,המגלה יחוד אח"ד פל"א בגמטריא חב"ד דאור יחידה,סוד קריאת" שמע" י"שראל",ס"ת עלי"ת ישראל לחזות בתורה הקדומה,דבכל עת קודמת לרזים דכבר גילתה,סוד זיווג לא פסיק ח"ו,

"ותרין עשר שבטין עילאין/וי"ב שבטים עליונים שהם הי"ב מלאכי השכינה ומחנותיהם",הנה וי"ב שבטים,להראות אותיות ו" , י" , ב",זה אותיות של השבטים,בסוד וי"ב בגמטריא ח"י,אור צדיק חי עולמים/צדיק עולם חיים/צדיק חכם עולם,וטוב לצייר הצירופים הללו בזיכרון,וי"ב,בחינת י"וד ו"או,בגמטריא ג"ל,אך ב" פעם,ומקובל ג"ל ג"ל,סוד הארת גלגלתא,דמגלה שבטים עליונים,כח הייסורים דעתיק יומין,


"עליונים" בהיפוך מ"י עליו"ן,הנה אות י" ממילת מ,עליונה לאות מ",וזה להראות מעליון האות י"/חכמה,המהוה מלבוש לעליון הגנוז/כתר,בכך מ"י/הבינה,זוכה לגלות ממשיח"י/דעת,תורת חמישי"ם/בינה דחזרה לחכמה,לעבר ישראל/י"ם,ובכך ישמ"ח ישראל,להראות י"ש מ"ח דגדלות,שמ"י ח" תיקונים דאריך אנפין,,"שהם הי"ב,הנה שה"ם בהיפוך מש"ה,סוד מה"ש,נוטריקון מ"עולם ה"וא ש"מך.אחד מע"ב שמות המאציל,והנה מעולם זה אור הנעלם דכתר,המשפיע האור דחיובי לעבר הוא/בינה,ובכך שם/מלכות,זוכה למוחין כ" דכתר,בחינת י"י דשם יאהדונהי,


וזה הי"ב,במלכות/ב"ה,אות י"/חכמה,סוד בי"ה צור עולמים,הצדיק יסוד עולם,מצרף אותיות ומציירם,בכח חותם ב"ינת י"חידה",ומהוה מדרגת ה" י"ב י"ב י"ב י"ב י"ב,בגמטריא ס"ה, ועולה אדני,להראות שישים גיבורים,סוד אות ס" דאור אין סוף,בתוך שישים/שם יש"י,והוא מקיף המלכות/אות ה",בתורת אדנ"י,בגמטריא נה"י,וכנודע נה"י/נ"צח ה"וד י"סוד דעליון,מהוה כתר עבור התחתון,ויוצא בעת יש כללים/הארות פרטים דנמשכים מטעם פרצוף עתיק יומין דגבורות,הנה יש מנגד אורות נה"י גנוזים בשורש פרצוף עתיק יומין דחסדים,


וזה נה"י דחסדים ונה"י דגבורות,סוד נ"ון ה"י י"וד,בהיפוך ודי"ן יונ"ה/השכינה הנקראת יונ"ה,בסוד י"וד ו"או,בגמטריא ג"ל,חבר נ"ה,ומקובל המשיח גל נגל"ה/תורת הגאולה,בזכות אות ו"/תפארת,מגלה שם דנ"י,אחד מע"ב שמות המאציל יתברך,ובכך די"ן קשה שוחט את סמא"ל הרשע המהוה נפש הבהמית,והנה ישראל זוכים בפנימיותם לגילוי הנפש השכלית,


סוד "מלאכי השכינה ומחנותיהם",להראות מהלכי החשיבה דישראל,סוד י"ש הכה"ן/השכינה,דייחודי המשיח הכהן הגדול,נעשים מטעם אורות המחשבה דכללות ישראל,ובעת הכהן הגדול /הוד ג"ל,הוא מייחד הספירות,בכך "ומחנותיהם",כללות האורות מפי נחום/שם המשיח,סוד מו"ח חמישים/פנימיות הכתר,חונים בתוך נפשות ישראל,ולכן המלכות נקראת נחמה/מנוחה,על שם האורות העליונים חונים בה כיוון היא הספירה המסיימת,

וזה הנאמר ובדוגמא דמייחדי שמיה דקדשא בריך הוא ישראל לתתא/וכמו שישראל מייחדים את שמו של הקדוש ברוך הוא למטה,והנה וכמו שישראל,בחינת מאור שי"ש רל"א,והאותיות נקראות שיש,על שם עושים בהם שימוש,ועניין "שיש" בגמטריא י"ו,חבר שי"ש,ומקובל וישי"ש,אור עתיק יומין ,דמגלה הצירוף י"וד ו"או,בגמטריא ג"ל,סוד מאור טלא בדולח,בהיפוך לח"ד טובא"ל,זה המלאך טובא"ל,העולה הייחוד אהוהאל,וע"י זה היחוד אות ל"/בינה,מגלה במלכות/דם,מאור למד, בגמטריא ע"ד/החכמה,ובקריאת שמע ישראל,נמשך אור טו"ב, מטעם פרצוף א"ל/חסדי עתיק יומין,


וזה שישראל מייחדים האותיות,ומצרפים האותיות דמחשבה,בכך א"ת/השכינה,זוכה למוחין "שמו של הקדוש ברוך",כנאמר למשה ש"ל נעלך מעל רגליך,וזה שם ש"ל במילוי ש"ין ל"מד/שמ"ן יל"ד,אור החכמה,מלא מ"ם, ומקובל פנ"י שד"י/פני מטטרון,המשלח יד"י שם יאהדונהי,לפנימיות נפש/מלכות,בכדי לגאולה,והכתוב מדגיש "הוא למטה",להראות מה מעלת קריאת שמע כהלכתה,דמושכת הארה דבינה/שם הו"א,עד סוף עולם הקליפות/למט"ה,בבחינת ע"ט ה",וכנודע ע"ט, זה סוד ע" שמות מפורשים, מטעם פרצוף אריך אנפין,המוחין הנארך להשפיע ענפים עליונים,סוד ט" הנחזית באמצעות חלום,והכונה אות ו"/דעת,בעל מאור לחם, בגמטריא יהוה יהוה יהוה/יייוווהההההה,


והוא מגלה חכמה בינה דעת,חסד גבורה התפארת,נצח הוד יסוד, מטי ולא מטי/אור נוגע לא נוגע,בתוך המלכות,ואז ט" ,בגמטריא אמת,עושה יחוד בין הבינה/אם,למלכות/אות ת",ובייחוד המחשבה העליונה נגלה דעת אמ"ת,כנודע המלכות סוד הבינה דצד שמאל,ותפארת סוד הבינה דצד ימין,ויוצא המלכות דצד שמאל,בחינת עץ הדעת טוב ,כח המדמה דקדושה,סוד תמונה,ומשה/בחינת דעת דקו ימין,הנה דייקא ע"י קו שמאל/דיקדוק ופרטיים,בחינת שם/מלכות,מגלה מתוך א"ל/חסדים,וזה קו שמא"ל,הימין/חסדי א"ל,מגלה השמאל המתוקן/שם,המלכות,ובשפת המקובלים ע"ט זה עניין המיעוט דמלך המשיח/דעת,בכח חידושי התורה דשמות מפורשים,בכך מכניע קו שמאל,דייקא ע"י שם א"ל/חסדים,לשון חוסה בס"ד,ובכך מטהרים דמים,כח המדמה/שם,


הנה בכך ע"י שבירת סמא"ל,שהינו ס"ם א"ל,אצל הנחש הרשע הימין דשם א"ל,בחינת חסד דסטרא אחרא,בעל כח רב אף יותר מס"ם/שמאל דנח"ש ר"ל,ולנחש הקדמוני אין קו אמצע,ולכן הנח"ש לשון ניחושים,חסר דעת,בבחינת כסיל לא יבין זאת,וכל עניינם של הרשעים נסיון וטעיה,הנה באים לכדי נסיון,ונופלים לטעויות בתפיסת המציאות,וזה בכדי להאבידם עדי ע"ד ב"ה,ובזכות ספר הזוהר הקדוש,דהינו מהווה פנימיות הדעת,בכך המשיח ע"י ע" שמות מפורשים,מושך ט" אורות,בתוך המלכות/שפע משני,ומקובל ע"ט בחיבור אות י"/דנקודת מלכות,הנה עי"ט,


וזה הנאמר בנתיב לא ידע"ו עי"ט,שער חמישים,בנתיב "לא ידעו",בהיפוך המלאך יעודא"ל,והוא יעו"ד א"ל/ע"י הזכרת שמו בכוונות,הנה נגלה לצדיקים מטרת תיקונם,להראות ב"נתיב ל"א י"דעו ע"יט,ר"ת בעל"י,עד אשר שם ע"ב,בגמטריא י"וד ה"י ו"יו ה"י/חס"ד,יאיר אור ל"י/בינה,סוד ליר"ז, דמטעם זמ"ר/המשי"ח,בכח אות ז"ין ר"ם/נז"ר חמישי"ם/ש"ם ימי"ן זר"ח,והקב"ה ב"ה ירים זרו"ע ימינ"ו",דמספר ימי"ן אורות,די"ש בפנימיות אות ו"/המשי"ח,ימי"ן,בסוד ימ"י/הבינה,המגלה שער חמישים/אות ן",ובכך הרשעים דערב ר"ב התערבבו והתלהטו במחשבתם ויאבדו לנצח וע"ד,אמן ואמן.


כך מייחדי מלאכי קדישין לעלא/כך מייחדים הי"ב מלאכים הקדושים למעלה את שמו של הקדוש ברוך הוא,יחד עם כל מחנותיהם,והנה כ"ך מייחדים הי"ב מלאכים הקדושים למעלה,להראות שבמדרגת כ"ך ,בגמטריא מ"/אור הבינה,הצדיקים האמיתים דבקים באור הבינה,והינם מייחדים המלאכים הקדושים למעלה/ע" עלה,להראות ע"י יחוד בשמות ע" דמאציל,אז בכך המלאכים/סדרי המחשבה נעשים בסדר הנכון,וזה "מייחדים הי"ב,בכח ב"ינת י"חידה",דכוללת כללות סדרי הלך המחשבה, עד גמר התיקון,בכך מייחד הדעת/כהן גדול,את העליונים,דנסתרות הזוהר,והנגלות דזוהר,המגביל לפנימיות הבריאה סוד שם יהוה יתברך,המעבר שם אדני/נגלות הבריאה,


וזה המלאכים מייחדים למעלה,ע"י כהן הגדול/ג"ל כה"ן י"ה,בכח אותיות י"ה,זוכים המלאכים/כח המחשבה,לתוספת נשמה יתירה,י"כולת ד"תבונה,ר"ת י"ד/י"י"י"יא"א"א"א,בגמטריא דו"ד/הארת משיח,לכאורה המחשבה זוכה ליכולת שליטה והנהגה,וזה "שמו של הקדוש ברוך הוא",הנה השם הינו הו"א,סוד הבינה,דשם העליון של הקב"ה,וכללות ז"ך אותיות זה השם של הבורא,אות ו"/תפארת,בחינת שם כז"ו, בגמטריא ג"ל,והנה זה נאמר על הגאולה העתידה שאם זכו יהיה "על ענני שמיא" ,ואם לא זכו - "עני ורוכב על חמור",

והעניין דבמידה וישראל זכ"ו,בגמטריא ג"ל,בתורת גל/גילוי דאור חכמה סתימא,אז "יהיה על ענני שמיא",בכח שם יהי"ה,בסוד מה שהיה הוא שיהיה,בחינת יש"י/כח נשמת משיח,בזכות תורתו מייחד ה"ה/חכמה ובינה,ובכך ממתק דינים/עננים,ונגלים אורות עליונים דמחשבה/שמים,סוד תורת השמות,וגם במידה ולא זכ"ו ישראל,ח"ו בעת לא יהיו זכים בליבם,ועדיין לא מתוקנים,אז "עני ורוכב על חמור",המשיח/דעת ישראל,יהיה נצרך לעשות התיקון הכללי באופן יחיד ה",ויזכ"ו ישראל דמשיח הרגלא"ט חותם התיקון הגדול עבור העליונים והתחתונ ים,.


וזה "יחד עם כל מחנותיהם",בחינת כ"ל/סוד הבינה שער "חמישים",והנה כ"ל+חמישים,בהיפוך משי"ח כלי"ם/חיים משכי"ל/משכי"ל חכ"ם,להראות המשיח/דעת, מושך הארות כללים/פרטים,מטעם פרצוף עתיק דגבורות,ובכך משכיל את החפצים לעלות להר ה",בהשגות מטעם חכמה,סוד ע"ץ החיים,והנה אור החכמה משבית כללות הקליפות,ומלווה בדינים קשים מצד ייסורי עתיק יומין,ולכן הערב רב הרשעים ואומות העולם יבואו לכדי ביטול במציאות הנרגשת בחושים,ודי למבין.


"וכולא בגוונא דלעלא/והכל הוא למטה כעין שיש למעלה,להראות דנאמר "והכל הוא למטה",הנה שם הוא/הבינה,סוד כ"ל,בגמטריא שער "חמישים",חותם בפנימיות כלה/מלכות,מוחין אות ו"/דעת,וזה ו"הכל,יחוד ו"ה,תפארת ומלכות,והזיווג הזה מאיר עד למט"ה,בחינת ק"כ צירופי אלקים קדושים דמסיימים עולם העשייה,ובכח למ"ד מט"ה,בסוד שם ט"ל,בגמטריא י"וד ה"א ו"או,בכך המשיח/דעת,מברר "מדמה"/כח הקליפות,ומזכה ו"פדה" אות ה"א/שורש נשמות ישראל,במאור י"וד ה"א ו"או ה"א,בגמטריא גאולה,גילוי תורת אמת מ"עולם ה"אמת,ר"ת שם מ"ה,בגמטריא ז"ה ג"ל,


להראות נשמת המשיח/הכוונה דמחשבה היתירה דדעת משה,נתעברה באדם בגמטריא בז"ה ג"ל,והנה זה"ב/חכמה עליונה,מגלה לשם ג"ל/סוד עינים דחכמת דוד,את אור מ"ה,בגמטריא ג" אלו"ה,בחינת נעתק מועתק יעתק/ג" ראשים בתוך עתיק יומין,והינם מעתיקים מתוך מימד הנצחיות,את תמונת המציאות התחתונה דמקום זמן תנועה,והמציאות הנגלית סוף מעשה,של המחשבה העליונה,ויוצא המחשבה דבינה/זה מעשה ,ביחס לאין סוף יתברך,
וצא ולמד מפה מה רחקו מחשבותיו של הבורא ממחשבות התחתונים,כנאמר מחשבותי לא מחשבותיכם,ועבור הקב"ה יתעלה שמו,המחשבה דנבראים זה בחינת עשייה/הפעולה המעשית,


של הבינה/והיא ביחס לבורא יסוד המחשבה דמעשה,ויוצא העשייה התחתונה זה מחשבה דמחשבה/עשייה דעשייה,ביחס לבורא אין בו תפיסא כלל ח"ו,ואין לו לא דמות חומר ולא צורה,הנה גם חומר רוחני בטרם התגלמות ח"ו אין לייחס לבורא יתעלה,אלא אין סוף ממלא באורו כללות המחשבות העליונות והתחתונות,ואורו מתמשך,אך לא גילויו של הבורא
, ודי למבין,


והמלאכים וישראל הינם בחינת אורות אצילות, בריאה , יצירה ,עשייה,להראות נאצלים במחשבה דעשייה, של החכמה,בסוד סוף מעשה במחשבה תחילה,וזאת תחילה המחשבה/עבור הבינה,סוד בריאה,ולאחר מכן הבינה לאחר זוכה להחקק, מתוך חומר/החכמה/טרם נתגלם לכדי צורה,ומאיתו זה גילוי הבריאה/בריאה,כבר נחקק על גבי המחשבה צורות היצירה/ תפיסה דנבראים במחשבה,והנה אור עשייה/האור עשה חקיקות וצורות בצד שמאל/מלכות דבינה,וצד ימין/סוד דעת המשיח משה,


והוא מייחד ומצייר ציורים ברשות הניתן עבורו מהבינה,ויוצר התמונה המתוקנת דקו שמאל/מלכות,וזה תמונת ה" יביט משה,תמונת הבינה/אות ה",איך פוקדת על משה/דעת,להביא לגילוי המציאות דמדמה/מלכות,סוד עץ הדעת טוב,הנה עץ/בינה,נתנה עיצה למשה/דעת,איך לעשות תמונה דמלכות בבחינת טוב,והכל בסוד התפילה/ביחודים עלאים דכהן גדול,והכל נגנז במה שאין לדבר בעניינו סוד אין סוף יתברך ויתעלה,דאין ח"ו כ"ז אותיות תופסות בו,אלא אורו נמשך ומחייה האותיות/כללות העולמות.תם ונשלם מאמר "קריאת שמע וסגולותיו"/מאמר א" מתוך קונטרס/כ"א מאמרים,השבח לא"ל בורא עולם.

                                                         ב

קונטרס שמע ישראל/פירוש וביאור "סולם שמשון מתוק מאוסטרופולי" ,והביאור דנתקבל פה אחד ע"י כל נשמות הצדיקים וגדולי ישראל בישיבה של מעלה ומטה,ונמסר בנבואה לרב הרגלא"ט,נכד המקובל האלד"י רבי שלמה איפרגן זצוק"ל.


מאמר "ברוך שם כבוד מלכותו"-מקור המאמר זהר פרשת ויחיונאמר ותא חזי בשעתא דיעקב הוה קארי לבנוי/בא וראה בשעה שיעקב קרא לבניו,והנה ב"א וראה,הכוונה שיעקב בחינת החסד דעתיק יומין,והוא יעקב האור הגנוז "ק"רא "ל"בני"ו",במראה הנבואה/קו"ל, קרא להבנות פרצוף עתיק יומין דגבורות,לעלות מעלה מעלה, לגנוז מכל,בכדי לטעום מאור הלבנוניות,וכבר נודע הקב"ה לנביאיו האמת קורא להם לבוא לזכות ברזי התורה עילאה,


ופה במאמר סוד העיבור והגלגול דצדיקים שלמים המתעברים לצורך תיקון השכינה,ולכן הכתוב מדגיש "ב"א ו"ראה ש"יעקב קרא לבניו,ר"ת ורשב"י,סוד ב"י שו"ר/נשמת המשיח,כיוון משיח בן יוסף/מלך גל גל אלוהי ישמח ,ונקרא שו"ר,והנה יוסף הצדיק בנו של יעקב,ויוצא לכאורה דאליהו הנביא זכור לטוב,הבטיח לרשב"י בזה הספר זוהר הקדוש יצאו ישראל מהגלות ברחמים,כיוון יעקב הוא רשב"י,הנה רשב"י דגלגול יעק"ב,בחינת בשי"ר ו ,אור הדעת,בכך משיח ב"ן יוס"ף/מלך בן דוד משיח אלוהי,ועולה בגמטריא שווה,ומתעברים בך הרגלא"ט/רעיא מהימנא, סוד גלגל דעתיק יומין,והכל הולך למקום היחידה,ודי למבין,


ואור כח חכמת הצירופים/ייחודי המחשבה עילאה,קרא לבניו,לשון
הודיע להבנות הנמשכות מטעם פרצוף עתיק יומין דגבורות ,סוד הספירות המצורפות,שהינם תחתונים לעתיק יומין ,אך עליונות לאין שיעור,לספירות הנגלות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות,והנה בספירות המצורפות בחינת השפעה גמורה,ט" ספירות שורשיות,מעבירות המוחין למלכות/שפע משני,והשכינה המצורפת/חכמה דתיקון חקיקות עתיק יומין,הנה מהוה מוחין עבר ספירות חכמה בינה דעת הנגלות,ויוצא המלכות דספירות המצורפות,סוד חומר יולי/מחבר,בין הספירות המצורפות/וזה מקצה העליון דמלכות המצורפת,ובקצה התחתון דמלכות,הינה משפיע המוחין לספירות הנגלות דהאר"י הקדוש דיבר בעניינם,


אך מפאת קוצר השגה האר"י נעלם מאיתו קיום י" ספירות הגנוזות והמצורפות שגילה ידידי בישיבה של מעלה,הוא תלמידו של הסבא מימונא רבי שלמה איפרגן,ושם התלמיד הזה עונה לשם רבי אברהם אבולעפיא דניתן עבורו רשות,מאת מורו ורבו שהינו גם רבי בעליונים,הוא הסבא מימונא רבי שלמה השלם,לגלות לנכדו של הסבא דסבין,העונה לרב הרגלא"ט,את קיום התורה הקדומה דקדמה לבריאת העולם אלפיים שנה,קדמה בצירופים דעין לא ראתה,וכל צירוף דנכתב בתורה הנגלית,הנה יש צירוף מקדים לאותיות הנחזות
,ודי למבין,


וזה רצה יעקב לגלות לבניו את הקץ,אימתי יהיה הרשות לגלות קיום התורה המצורפת,דזוכה להשפעות מצד י" ספירות גנוזות ומצורפות,י" ספירות בחינת יחידה,והמוחין די" ספירות המצורפות,סוד יחידה דיחידה,ר"ת י"ד,סוד דוד/נשמת משיח/המהוה מלכות העליונה דספירות המצורפות,ומהוה מוחין עבור י" ספירות הנגלות דתחתונות ,המדובר בנוגע למבניהם בתורת האר"י ,והנה נאמר "בא וראה",יעקב חזה בתורת א"לפא ב"יתא אותיות מצורפות,הנקראות אותיות ראיה,דנביאים קדושים חוזים וצופים באותיות הללו,כנאמר "ש"יעקב "ק"רא "ל"בניו",ר"ת שוק"ל,להראות הנאמר בספרו של חברותא לישיבה של הסבא מימונא בישיבה של מעלה,הוא אברהם אבינו סבא חסידא ופרישא,ואברהם ושלמה בחינת נשמת המבא"ר השל"ם/אברהם שלמה,


וזה המוחין דכונס לפנימיות המשיח/ד"עת ע"ליונה,ר"ת ע"ד/אור החכמה,ועל המשיח/ד"עת י"שראל,ר"ת י"ד,בגמטריא דוד/מ"לכות ה"מצורפת,ר"ת שם מ"ה,בגמטריא ז"ה ג"ל,ועליו אמר דוד המלך, גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך,וכתב אברהם בספר היצירה: כ"ב אותיות יסוד, חקק"ן חצב"ן שקל"ן צרפ"ן והמירן וצר בהן נפש כל היציר וכל העתיד לצור,הנה כ"ב אותיות יסוד דאבא,כח השפעה דסו"ד י" ספירות המצורפות/גנוזות,ושם המוחין העליון דכללות נשמות הצדיקים המהוים התורה הקדומה,על שם הנשמות הללו סוד נולדו מ"תוך ר"אש ד"אדם ק"דמון,כנאמר בספר הזוהר הקדוש ,משה רבנו מרק"ד בג"ן עדן באחרית הימים,דרואה המוחין מאירים כלפי התחתונים,


והנה זה המוחין חקק"ן את הרוחות,בסוד חוקק בגמטריא רו"ח,חבר נ" ממילת חקקן,ומקובל רו"ח חמישי"ם,להראות דרוח אלקים מרחפת על פני המים,סוד פנימיות האותיות באמצעותם נגלה השפעות התורה הקדומה/מים,ושער חמישים/בינה דספירות המצורפות,בכך "חצבן שקלן צרפן והמירן וצר בהן כל היציר וכל העתיד לצור",הנה העתיד בהיפוך דע"ת י"ה/ע"ד קדושה,חכמה בינה דמוחין סתימא,המדברת זאת החכמה בשקילה צירוף והמרה של האותיות בפנימיות הדעת,ובכך יעקב אבינו/בחינת בק"י ע" לשונות הצירוף,קרא לבניו,לטעום מהמאור לעתיד לבוא,מלא אות נ" ממילת "לבניו", ומקובל ל"ב ינו"ן,והנה רצה להביא לבניו המשכות מהתורה הקדומה,


סוד תורת משיח/ינו"ן,העולה בגמטריא יחוד שם קו"י,חבר לב,ומקובל בקול"י,כנאמר "היום אם בקולי תשמעו",להראות היום א"ם/זאת הבינה הנקראת אם,אז אומרת בקולי,סוד הדעת/קול,נולד ומגולה מאיתי בכח י"ב צירופי שם יהוה מצורפים ,דמוחין סתימא,בכך ישראל הכשרים תשמע"ו/ע" שמות חיתוכי האותיות ,מצורפות בתפילה,סוד המוחין סתימא,ויוצא מזה דתורה הקדומה היא תורת נבואה הנשמעת פשוטו כמשמעו כמאין קול נבואי בלב/מחשבת הצדיקים,וניתן לנו קבלה עליונה בנוגע לכך מרבנו ומורינו האלד"י מקובל הוא בכל קצוות תב"ל העליונה והתחתונה,הוא שלמה איפרגן הסבא מימונא,

אזדמנו אברהם ויצחק תמן ושכיתנא על גבייהו/נזדמנו אברהם ויצחק שם והשכינה היתה שורה עליהם,הנה להראות "נזדמנו",בחינת אות נ"/הבינה,אור המחשבה,גילה אורות מטעם אברהם יצחק ויעקב/סוד ג" קוים חסד גבורה תפארת,אך בעת מדברים בייסודות המחשבה,חסד במחשבה זה אברהם,גבורה בצירופי מחשבה סוד יצחק,ויעקב מהוה הנקודה בהצירוף הנותן ישוב דעת,יכולת ליידע הנבראים,איך למשוך אורות מטעם י" ספירות עליונות,אשר שוב משפיעות למוחין אור גדלות,וזה נזדמנו אברהם יצחק ויעקב,כדבר מחשבה קדומה,דמקודם לא האירה,


אך כעת נמשכת בייתר שאת,בסוד "שם" נזדמנו אברהם יצחק ויעקב,והמלכות/שם,בחינת תורת השמות והצירופים דאין סוף יתברך,להראות בעת נחזה דיש סוף לצירוף,הנה לעולם אין סוף ליכולת גלגול וצירוף האותיות,וזה אין סוף מלבושים,דמהוים מלבוש עבור האין סוף דלא מדברים בעניינו,אלא ממשיך באמצעות אין סוף, הארת נ"א יוס"ף,נוטריקון נ"וריאל א"וריאל,והמלכות נקראת נירות המוחין של אוריאל,בחינת גילוי רז"י א"ל/אורי- א"ל,סתרי התורה וחידושי אמת,המעוררים את תורת עתיק יומין,כל עניינה הבנה מחוץ לנקודת השכל,אלא באמונה מעל הדעת,ולכן הצדיק ייסוד עולם נקרא טר"ף,כנאמר ותתן טרף לביתה,סוד לב"ת י"ה,זה לבת סנה/אור להבות עתיק יומין דגבורות,הניתן לישראל,


על שם עומדים בניסיון מטעם להבות/הירהורי המחשבה,וע"י ייסורי עתיק יומין דגבורות הנמשכות כלפי התחתונים/סנ"ה,על שם באמצעות הייסורים דעתיק יומין ,משברים את כח הנחש הרשע סמא"ל התחתון,ובכך נישאים ישראל במחשבתם לדבוק במציאות העליונה,והתיקון הזה נקרא תיקון טר"ף,על שם תורת המשיח/אמונה מעל הדעת,בבחינת תורת מטור"ף,מלא ט"ט,ומקובל בגמטריא מטט"ר אלהים/ז"ה ג"ל מטטריא"ל,

הנה מצביע על המלאך מטטריאל/ש"ומר ב"חינת מ"טטור,ר"ת בש"ם,ע"י תורת השמות והצירופים,בכך דוד המלך,הוא מוחין ג"ל השורה בעינים/דסתרי תורה,כנאמר גל עיני ואביטה,מה בטרם לתורת טרף אין יכולת לעינים/חכמה,לחזות בסתרי תורת העליונים,עקב מדובר בא"ש אוכלת א"ש,סוד פרצוף גבורות דעתיק יומין,וע"י דבקות המחשבה בשם המלאך מטטריא"ל/ירחמיא"ל,ועולה בגמטריא שווה,


בכך זוכים המעיינים בתורת רבי ומורי הוא הסבא מימונא רבי שלמה איפרגן,לשמירה והגנה,"והשכינה היתה שורה עליהם",והשכינ"ה/סוד מלכות דאין סוף,"היתה שורה עליהם",תמיד השכינה שורה על האבות הקדושים,אלא כעת ניתן לעין לחזות ,במה מקודם לא יכלה להבחין,וזה סוד "והשכינה היתה שורה עליהם",הנה השכינה נקראת בשם הית"ה,בגמטריא הקדושה,והשכינה שורה עליהם,מגלה בפנימיות האבות/חסד גבורה תפארת,את
סוד סדרי המלאכים העליונים,


איך עומדים בשורות שורות/על פי תיקונים דתורה עליונה,ומשוררים לבורא יתברך,וסוד השירה דמלאכים זה צירוף האותיות,וזכור זאת אהובי הרגלא"ט,דכל תיקון הגאולה לגלות ולהפיץ בשערי ישראל לימוד תורת הצירוף,כנאמר מה צפנת ליריאך,"צפנת",לשון תורת הצפנים/צירופים,וע"י הצירופים פותחים שערי התפילה בעבור ישראל,והקב"ה מעיין בתפילות,והכוונה מדבק ומשלח אורו המקיף להחיות הצירופים דבקשות ישראל
,ובכך סמא"ל הרשע נשבר ונעקר

ושכינתא הוה חדי ביה ביעקב/והשכינה היתה שמחה עם יעקב,להראות ו"השכינה,יחוד תפארת ומלכות/ו"ה,בכח היחוד ו" פעם ה",בחינת ו"ו"ו"ו"ו,בכך השכינה/שורש נשמות ישראל,המוחין דתחתונים,נמשך לעברה אור שמחה/הבינה,מדרגת שם ח"ה,הנה המלכות/ש"ם, בזכות תורת שמות,זוכה לחוש אהב"ה,בגמטריא ח"ה,ובפנימיות התורה, מדבר על ח" תיקונים מטעם פרצוף אריך אנפין,צירופי" שמו"ת הקודש",ס"ת ישו"ת , דרוח אלקים מרחפת על פנים המים,ע"י ת"ו השירה,המשיח משה/אור הדעת,מכחיד ומוחה את מלכות הרשעה היא תודעת יש"ו,נוטריקון י"היר ו"שפל שר"י,


ולכן נאמר ו"השכינה,בסוד י"ה/חכמה ובינה,בזכות שכ"ן,סוד צר"ף, ועולה בגמטריא שווה,אור הדעת,המושך הארות מטעם י"ה/חכמה בינה,ומביא לזיווג ואחדות ו"ה/תפארת ומלכות,בכך מושפע תורת יהוה יתעלה שמו לנצח ועד,הנה בודאי אז יש שמח"ה, מטעם ח" תיקוני אריך אנפין,סוד נשמת מש"ה,הבקיא בצירוף הש"ם העליון/משה העליון,מפה למדים בכל עת המשיח/דעת,מצרף הוא את השמות המפורשים,פשוטו כמשמעו נשמתו נוסקת ע"י הכח הרוחני ,הטמון בשמות ,לעולמות עליון,לזכות במ"ד,נוטריקון מ"שיח ב"ן ד"וד,השפעה גמורה,


ובכך והשכינה הנקראת "היתה",בגמטריא הקדושה,על שם קדוש/משה,חתם בפנימיותה יחוד ה"ה/השתוות צורה, בין הבינה מלכות,הנה ש"מחה ע"ם י"עקב,ר"ת חרב יש"ע,בחינת י"ש ע" צירופים בפנימיות משה/אות ו",ובכך נגזרת מיתה וכרת על נשמת הטמא ישו"ע,נוטריקון י"מח ש"מו ו"זכרו ע"רמומי,בסוד והנחש היה ערו"ם/ישו"ע,.


ובהמשך נאמר בגין לאתחברא באבהן/כדי שמעתה תוכל להתחבר עם כל האבות,ומלמד הנאמר "כדי שמעתה" רוח כד"י,נוטריקון כ"תריאל ד"ינאל י"הואל,הנה יעלו תפילות מטעם שם/המלכות,הנקראת במוחין דגדלות סוד עת"ה,הבינה/אות ה",מעברת המלכות/אות ת",במדרגת ע" פנים של התורה הקדומה/חכמה,
ו"שמעתה",לשון "עת מש"ה,אור הדעת,מעלה התפילות לאוזניים/הבינה,והיא שומעת בקשת ישראל לזכות בגאולה שלמה/גל אוהב שלמ"ה,ובזכות ג"ל אוהב את הסבא מימונא סבו שלמה השלם,בכך נמשך לעבר הדעת מוחין אות ל" משה,וכנודע אות למד/ע"ד,בסוד למודי ה",דנביאים קדושים נקראים לומדים ויונקים מנצח והוד


,והבינה/אות ל",בחינת מגדל פורח באויר,מזכה את משה/הרגלא"ט,במוחין ל" אורות דבינה,סוד נשמת שלמה דניתנה למש"ה בגמטריא ז"ה ש"ל ג"ל,להראות הסבא נתעבר בנכד"ו,סוד הרגלא"ט הוא הינוק"א מספר הזוהר הקדוש,ושם ינוק"א , בגמטריא וז"ה ג"ל אי"יק,נוטריקון א"ורות י"חידה י"שיבה ק"דושה,סוד ישיבה - ב"ה יש"י/המשיח,מושך מדרגת ש"ל מעל"ה/שלם על"ה הרגלא"ט,וזכה למוחין שלמ"ה ע"ל,סוד הנאמר למשה ש"ל נעליך מעל רגליך בטרם הינך טועם מתורתו ש"ל רבי שלמה איפרגן,סוד למש"ה,להראות משה בטרם עלה לטעום ממדרגה דעדיין היתה נסתרת מאיתו,אז יוצא המוחין המקיף נקרא בבחינת -ש"ל,


נוטריקון ש"ין ל"מד,בהיפוך י"ד נשל"ם/דו"ד נשל"ם/דוד שלם חמישים/משיחי דוד שלמים,וכנודע שלמים מראה על י"ם/מלכות,השורה במצב של"ם,בגמטריא צר"ף/ש"ע,דמשיח חותם ע" פנים דפרצוף אריך אנפין,בתוך חסד גבורה תפארת/אור האבות אברהם יצחק ויעקב,וכעת המלכות בעת שלמה,"תוכל להתחבר עם כל האבות",הנה עם מוחין האבות ,סוד שער כ"ל,בגמטריא חמישים,והמלכות/שע"ר,זוכה דנמשך לפנימיותה אורות עש"ר ספירות,


מטעם אות כ",סוד שם יאהדונהי/כתר,באמצעות הבינה/אות ל",והיחוד י"י"י/אחד מע"ב שמות המאציל,באמצעותו הצדיקים מייחדים כללות האורות לכדי יחידה,ודי למבין,ואז המלכות תוכל,לשון לכלות ולמחות "רשע" סמא"ל הרש"ע, נעקר ב"מהרה, וישראל זוכים יחד "עם כל " האבות,להשפעה מטעם מל"ך ע" שמות מפורשים,זה מלך המשי"ח/אור הדעת,יבוא עי"ן, בגמטריא ונבי"א צ"/ומל"ך נבי"א,סוד המשיח הרגלא"ט בפנימיותו נתעברה נשמת רעיא מהימנא,והוא מלך,


בסוד מ"אור ל"ב כ"תרים,ובודאי גם צ"דיק,בחינת כח הצירוף צ"י , בגמטריא מלכ"י,משה/דעת,הוא ימל"ך,וטוב לייחד בשם נלך החקוק על המטה,ועל ידי כך הארת קו ד"ק נמשכת,סוד ד" אותיות יהוה,הנותנים למלכות ק" ברכות עליונות,ובכך אות ק" דסטרא אחרא, נשברת לכדי אותיות ר"ן,סוד צורת האות ק",ומתוך החשיכה דנחש הטמא,נולד קר"ן הגאולה לישראל צדיקים,כנאמר ו"ירים ק"רן מ"שיחו.אמן ואמן,

לאתקשרא עם נפשייהו כחד/כדי להתקשר עם נפשותם כשם אחד,הנה כד"י בסוד המלאכים כ"תריאל ד"ינאל י"הואל,ודע לך חסיד קדוש,דאותם מלאכים מקשרים קומת תפילות ישראל,כנאמר להתקש"ר ע"ם נפשותם,בהיפוך מעו"ף נשמות,בסוד ע"י יחוד שמות קודש ,העולים ונגלים משמות המלאכים הקדושים,בכך התפילה דכללות נשמות ישראל כונסת,ושם כתריאל,בחינת כתרי א"ל/יר"ת כל"י אי"ר,,סוד מלאך חסד דעתיק יומין,האור הגנוז לעתיד לבו"א,ועניין דניאל/אנ"י אל"ד,בחינת דין א"ל,הנה דין ממותק בחסדים,ומראה על התמשכות הארות ,מטעם עתיק יומין דגבורות,מוחין הנמשך כלפי התחתונים,


וזה המלאך דינאל, הנגלה לדניאל איש חמודות הקדוש, ויוצא לשליחותו ע"י מאור הגנוז דמלאך כתריאל,והמלאך יהוא"ל/לא"ו יל"ו יה"ו,הנה יהוא"ל בגמטריא אומ"ה,להראות המלאך הזה יהו"אל, סוד אליהו הנביא זכור לטוב,העתיד לבשר במראה הנבואה לצדיקי האמת, את שיטת התיקון של כללות האומה/ישראל,ועניין נוסף דיעשה נקמה באומה הרשעה רומי ויפרע מהם נקמות גדולות,ונצרך להבין דכללות התיקונים והנקמות שיעשה משה משיח/אור הדעת במלאך סמא"ל הרשע,כלל הנקמות יעשו על ידי בירורי ויחודי המחשבה,


ולכן נאמר "כדי",סוד י"ד, בגמטריא דוד/נשמת המלכות,הזוכה להשפעות מטעם אות כ",בגמטריא שם יאהדונהי,סוד האור המלביש המלאך כתריאל/כתר"י א"ל,וע"י המשיח/דעת,הוא מצרף ומייחד שמות הקדושים במחשבתו,הנה כל התורה שמות-י"ו של הבורא יתברך,וצירוף י"וד ו"או, בגמטריא ג"ל,ומקובל שמו"ת ג"ל,להראות בתורת משיח יש ג"ל נתיבות חכמה,סוד ל"ב פל"א ,העולה בגמטריא שם ג"ל,וזה סוד לב נתיבות החכמה,ועוד אלף אורות שנתעברו במשה כבטרם חטא העגל ר"ל,


והנה חכמה בגמטריא ז"ה כ"ח ג"ל,להראות לב נתיבות חכמה,מלא אות ה"א,ומקובל א" חכמה,וכנודע ל"ב נתיבות/חכמה,הינם מלבוש לאור האות א"/יחידה,המוחין הפנימי,אור הגנוז,המחייה וממשיך ל"ב נתיבות,וזה רחמנא לב"א בע"י,בחינת ל"ב הנתיבות ,הנמשכות מטעם אלף אורות דשבו למשה,ודי למבין,והנה ל"ב נתיבות,להראות זה חכמה הנגלת בנתיבים/בתי האותיות,וחכמת יחידה אין כלי/אור מתמשך,אלא ההתחלה וסוף המחשבה זה בחינת יחידה נצחית,הדברים עומדים ברומו של עולם,


ויוצא "נפשותם" בהיפוך פ"ן שמו"ת,כנאמר תיקו"ז עה"פ :ויפן כה וכה וירא כי אין איש,הנה הנאמר ויפ"ן ,בסוד י"וד ו"או,בגמטריא ג"ל ,חבר פ"ני,ומקובל פנ"י ג"ל,זה נשמת המשיח/דעת,והוא יגל"ף חמישי"ם שערים/אורות הבינה,בסוד י"שמח ג"ל מ"לך ח"מישים/מוחין חגי"ם דשם אבות, בפנימיות הדעת,להראות הבינה/ישמ"ח,בחינת אור י"ש,ע"י נשמת האבות הקדושים,מלבישה מוחין מ"ח נביאי אמת,בתוך היחידה דמשה א"ב הנבואה,ויוצא משה הוא המוחין דכללות נביאי האמת,וזה כאשר מדברים באור הנבואה,וכאשר נדבר בישראל,אז משה הוא היחידה דכללות כל"י,נוטריקון כ"הן ל"וי י"שראל,ומגלה פנימיות התורה הנקראת ג"ל,


ובכך מרומם כ"ה וכ"ה/את השכינה,להראות את העליה של השכינה בזכות גילוי רזין עלאין,"וירא כי אין איש",באור אצילות אי"ן אי"ש,ופה מדבר על קטנות מוחין/אי"ש,אלא יש אל"ף אורות דתורת המשיח ,שם אד"ם בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א,וזה המדרגה כוללת פרצוף אוי"ר/אמא ואבא סתימין,דאות י" לא יוצא מ"אור" שלהם,


אלא חפצים בחסדים,ומפה מלמד דאור חסדים בונה ומגלה ,אור היראה דעתיק יומין גבורות,ולכן משה ויפ"ן,באמצעות פנ"י האות ו"/דעת,מעבר את השכינה דחפצה באור חסדים,ובכך אין הקליפות יכולות ח"ו ליינוק מאיתה,וזה כי אי"ן אי"ש דסטרא אחרא,בחינת קליפת אי"ש ,מלא י"וד, וחבר א"ש ומקובל בגמטריא ג"ב יש"ו שהינו בשגו"י נעשה/זרע פסול דנשפך בנידה גויה טמאה,להראות יש"ו משיח שק"ר ומדי"ח שג"ה בעצמו י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים,והנה תורת משה רבנו/אור הדעת,מבטלת כללות הקליפה דמלכות אדום,שהינם בחינת הרצון להתבלטות ולהראות,אך תורת פנימיות הקבלה דישראל,עניינה ביטול וענוה,

כנאמר והאי"ש משה ענ"ו מא"ד,ויבוא והאי"ש, מצד קדושה,גדלות מוחין בחינת ו"ה,יחוד תפארת ומלכות,השורים במשה/אי"ש מחציו ומטה,והכונה מושך חכמת התורה לתחתונים,אך מחציו ומעלה אלהים/מדבר בנבואות הבינה/דשם אלהים חיים,מקור כל ברכה ושפע, עין לא ראתה,ויעשה נקמה במלכות יש"ו ,ויחצה רוח סמא"ל הטמא דעשה עצמו אלהים אחרים,כנאמר וביום ההוא אעביר ואבער את רוח "הטומאה" מן הארץ,ואיך יעשה זאת המשי"ח/דעת,באמצעות מאור האטו"ם, דיישחט את היכלות טומא"ה,בזכות שיר המשיח הנקרא ט"ו/בסוד עליית המלכות ט"ו מעלות,וידעת ט"ו בגמטריא י"ה/חכמה ובינה ,אבא ואמא,ומשפיעים מא"ה ברכות למלכות,והינה לוקחת י"ה, ומחברת מא"ה,ומקובל גוזרת "האימה" והשמדה על רשעי עלמא ,אומות העולם הרשעים נאבדים לנצח נצחים ,זה נאום יהוה מהמרומים,


ופה הכונה שמאמר הזה נאמר ברוח אלקים מרחפת על פני המים,בגמטריא ז"ה ג"ל פני"ם י",להראות תורת ג"ל זה אור כתר,פנימי לי" ספירות גנוזות,וגם אור פנימ"י ז"ה ג"ל,והנה יש אור מקיף ואור פנימי,ונודע האור המקיף גבוה מאשר אור פנימי,אך פה מדבר במקיף המקיף,היחידה דפנימית ליחידה,וזה אור תורת הרגלא"ט,בסוד ג"ל טו"ב הפני"ם,וראתה השכינה דמשה/דעת,משפיע בעבורה טו"ב/אהוה אורות,בסוד ב" פעם ט"ו ט"ו,


בגמטריא י"היה,חבר ב",ומקובל בי"ה י"ה,כנאמר מ"ה שהיה הוא שיהיה,הנה שהי"ה ,בגמטריא יש"י/מלכות הקדושה,וזה מ"ה יש"י הו"א שיהי"ה/ז"ה ג"ל יש"י הו"א שיהי"ה,בחינת תורת הגאולה,להראות נשמת יש"י,בסוד י"ש י" ספירות מצורפות וגנוזות,בפנימיות המלכות/ג"ל,סוד מוחין המלכות כנאמר בפרשת יתרו ,ספר הזוהר הקדוש.ודי לזאת הפעם,

ולכן נאמר למהוי רתיכא/להיות יחד עמהם מרכבה שלימה,וראה "להיות יחד עמהם",הרי מדרגת להיות,מלא אות ה"א,ומקובל ת"ו אלי"ה/או"ת גאולה,בחינת רוח הנבואה דאליהו נביאה קדישא,הוא זכור לטוב,מעורר השכינה/מלכות,בסוד השפע החיובי ,עץ הדעת טוב,לחבור לייסוד/דזכר משפיע,ואז זהו יח"ד עמהם,הנה להיות מיוחד במאור עמהם,חבר להיות ומילת עמה"ם,בגמטריא עליות הפ"ה,ומצביע המלכות/פה,הינה מבצע עליות לעבר הבינה/מוחין,וזה סוף מעשה דמלכות,עולה במחשבה תחילה/דבינה,


ואז הבינה בבחינת שתוק כך עלה במחשבה,להראות ב" מחשבות,דיש יחוד מלכות ובינה,ולאחר מכן הבינה עילאה מתאחד ונגנזת באין סוף יתברך ויתעלה,בסוד תורת יחידה,והעבודה דיחוד הגדול ניתנת לכהן הגדול,הוא מרכב"ה שלימה,להראות שלמה החכם מכל אדם,בגמטריא ז"ה ג"ל מל"ך החכם השלם,וניתן בפנימיות המשיח, המהוה מוחין המלכות,הנקראת ג"ל,כנאמר בספר הזוהר הקדוש פרשת יתרו,אור עתיק יומין ,סוד הסבא מימונא רבי שלמה איפרגן,חותם בתוך המלכות הארת י",וזה שלימה,סוד י"וד שלמ"ה,להראות משה משי"ח הוא מוש"ל י"ד ה"/רוח הנבואה המתנוססת בפנימיות הדעת,


ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורתך החדשה דגאולה,המשמידה ומכלה דלמ"ה יש"ו י"מח ש"מו ו"זכרו, דגורם לקושיות ודלמות ר"ל בלב ישראל הכשרים,ולכן כאשר מבקשים ישראל לעורר השורש דעתיק יומין דגבורות,בכדי להכניע ולבצע נקמה בע" מידות הרעות השורות בדמים,הנה לאחר אמירת שמע ישראל אדני אלהינו אדני אח"ד,לאחר מכן נצרך להגיד בלח"ש את היחוד העולה מתוך "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"/כש"ם רב"ו ל"ב מל"ך בקוד"ש ולע"ד עול"ם,ועולה בגמטריא שווה,ולהגות הצירוף המוב"א בכוונה גדולה,ובמילת ולעד, לצייר איך אות ו" ,דפותחת המילה,נמשכת ומעברת אות ד", דמסיימת המילה,ומקובל אור ע"ד,


מתוך שמ"ע" ישראל אדני אלהינו אדני אחד",ויוצא ב" פעמים ע"ד ע"ד,בגמטריא קמ"ח/סוד המלכות השורה בזיווג שלם,בסוד ק"ם ח" תיקונים דאריך אנפין,להשפיע הארת מ"ח נ"ביאים ק"דושים,ר"ת נק"ם עושים, באות ק" דממשלת הסטרא אחרא,בכך סמרא"ל/סמא"ל,הינם מלאכי המידות הרעות דדמים מומתים,ואות ק" נשברת , לכדי צורתה בקדושה בחינת ר"ן,הוסף ק",ומקובל קר"ן,בסוד "וירם קרן משיחו",בכך ישראל צדיקים זוכים לגאולת עולמים,ומתי "וירם הקב"ה קר"ן משיח"ו,זה אימתי ישמיד ויימחה בקרוב את מלכות רומ"י הרשעה,אמן ואמן,

וראה "בשעתא דפתח יעקב ואמר/בשעה שפתח יעקב ואמר",הנה נאמר בשע"ה "ש" פתח יעקב,בחינת אור האבות,כנודע אור מפתחא ,סוד הבינה הממתקת המלכות,וזה שפתח,אות ש" פתח את המלכות והוציאה ר"ל ממצב מנעולא, דמבריח האורות,חבר ש" ומילת מלכות,ומקובל כלת" ש"ם ו",להראות בכך יעקב בכחו פתח דבר/מלכות,בזכות קריאת שמע ישראל,והנה ייחד שם כלת/השכינה,והחתן/אות ו",יחוד ו"ה,ואור קריאת שמע הקיף בבחינת י"ה,והשלים שם יהוה יתברך,וקצה אות י" הארת כתר ,והושפע מטעם כתר , אחדות חכמה בינה דעת ימין, ודעת שמאל,


ובהמשך "ב"שעה "ש"פתח "יע"קב "ו"אמר , ע"י קריאת שמע עושים נקמה והריגה בישו"ע, נוטריקון ב"ועל י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים,דזאת הרוח בחכמתו האסורה בול"ע בתאוות הניאוף נשות ישראל הכשרות ר"ל, ודי למבין.ושמעתי מהסבא מימונא רבי שלמה איפרגן פירוש עמוק מזה והכל אמת והולך למקור יחיד ה",סוד תורת המשיח,והבט פירוש דסבא מימונא,"בשעה שפתח",בחינת ב" שע"ה,הנה ב" פעמים ביום ישראל מייחדים בתפילתם, הקב"ה ושכינתא, בתפילת שחרית וערבית,בכך נמשך ב"ה",במלכות /אות ה",מוחין ש"ע,בגמטריא צר"ף,סוד ש"ע נהורי"ן,


בחינת הנר"ן,נוטריקון ה"בל נ"שמה ר"וח נ"פש דמשיח משה/אור היחידה,דעושה נקמה בתודעת ישו"ע י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ון,והנה המשיח משה, סודו הצירוף י"וד ו"או,בגמטריא ג"ל,וחכמתו ש"ע,בגמטריא צר"ף,ומקובל ג"ל צר"ף/צר"ף ג"ל, השוחט ישו"ע שר"י,וזה "בשעה שפתח יעקב ואמר",הנה יעקב אות ו" אמ"ר,אך הדיבור נאמר בדרך הצירוף,בסוד ו"או א"לף ו"או,ו"או ו"או אל"ף,אל"ף ו"או ו"או,אל"ף א"א ו"ו"ו"ו,וזהו יחוד גדול, לגלות חכמת הגאולה המוחין בק"י ע" לשונות של י"וסף ה"צדיק,ר"ת י"ה,להראות החכמה סתימא בחינת צירופי האותיות,


מלא י"וד ה"א , בגמטריא יהו"ה,וכעת מלא י"וד ה"א ו"או ה"א,בגמטריא ב"י ג"ל,ומקובל ב"י ג"ל אודי"ה/בי"ד י"ה גוא"ל,להראות דבר דוד המלך דאמר,ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך/עינ"י גוא"ל טו"ביה ת"ם נפל"א תורת"ך,ודבר גדול להוגים בתפילתם את הפסוק בדרך הצירוף ,דמועיל רבות לגילוי סתרי תורה, ומאיץ בי"את מש"יח צד"ק,והנה אותיות שניות מקובל שד"י ,העולה מטטרו"ן,בגמטריא רומ"חי חמישים,להראות הרומח ד"משיח י"שראל,ר"ת י"ד,בגמטריא דוד,סוד קריאת שמ"ע/שם ידו"ד, בכוונות מצורפות,ובכך יביס ויישבר את סמא"ל הרש"ע ,זר"ע עמלק נעקר ונאבד בגאולה השלמ"ה, העולה מש"ה גא"ה לו"לב/ל"ו ל"ב,


וזה הנאמר ה" מלך גאות לב"ש ,מלא במילת גאות, אות ג"ימל ,וחב"ר או"ת,מקובל בגמטריא או"ת ג"ל חמישי"ם/ממשיח"י ג"ל או"ת , שהינה ת"ו פל"א,בחינת תורת פלאו"ת דאחרית הימים,וזה בשעה שפתח יעקב "ואמר" ,דעתיד משיח ישראל להכחיד ולהכרית את עיר הסטרא אחרא הנקראת רומ"א, עתידה להבלע, זכר לא יישאר מאיתה זה נאום יאהדונהי יהוה,וצא וראה מעלת קריאת שמע במסירות נפש.


"האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים",וזהו הנאמר "האספו",בחינת ה" מלאכי ארגמ"ן,נוטריקון א"וריאל ר"פאל ג"בריאל מ"יכאל נ"וריאל,,וזה "ה"אספ"ו",ע"י יחוד יעקב/דעת דאות ו",בכך מייחד ה" המלאכים במחשבה,ואס"ף צבאות עליון/הארות מגידים,וזה סוד מ"גיד ד"בריו ל"יעקב,ר"ת אות למ"ד,בגמטריא ע"ד,מפה למדים דנביאים הנקראים לומדי ה",הנה יש להם מגידים/מלאכים,דאומרים לכל נביא אמת, את דיבורו,ויוצא דדיבור יעקב זה דיבור כשל מגי"ד/מלאך,וראה היחוד י" י"וד ה"א ו"ו ה"א א"א"א",בגמטריא מגי"ד,וע"י הדיבור של זה היחוד ,בכך יעקב מושך י"ג מידות הרחמים, וממתק השכינה מהארת אחוריים/ד"ם,

ובכח משיכת מ"ד ,סוד מ"יין ד"וכרין,השכינה עושה נקמה ושופכת ד"ם הערב רב ורשעי אומות העולם,ומזכה ישראל בגאולה שלמה,והנה מגי"ד נוטריקון מ"אור ג"דולת י"חיד,סוד יחי"ד ח"י עולמים,להראות יעקב זכה למדרגת ח"י, הכונס למלכות/אות ה",סוד אור חי"ה,מלא י"וד,ומקובל ויחיד"ה,זה עניין חיה ויחידה האירו ביעקב אבינו,וראה מגיד דברי"ו ליעקב,מלא י"וד ו"או,בגמטריא ג"ל,ומקובל "מגיד דבר גל ליעקב",


להראות התורה דייחודים נקראת ג"ל נתיבות החכמה,בסוד ל"ב נתיבות,ועוד יחידה בחינת אלף אורות ,שנתעברו במשיח שמו ג"ל,כבטרם לחטא העגל ר"ל,והנה ג"ל נתיבות,בכך "ואגידה לכם" ,בגמטריא אוד"ה משבי"ע ג"ל,הנה האבות הקדושים "לכם" ניתן הזכות ,לשמור בעבור "מלך"/המשיח,מוחין אוד"ה,בגמטריא "פליאה"/פ"י לא"ה,בחינת הבינה/לא"ה,משפיעה עבור פ"י , בגמטריא מל"ך,מאור "כפלים"/כפל חמישים,הנה המשיח מאיר ב"מאה" שערים,והסוד שער נ" כולל בפנימיותו עוד חמישים הארות גנוזות, מטי ולא מטי/נוגע ולא נוגע,


ומפה ללמדך סוד אות נ"ון, בעת נכתבת,מכילה נ"נ,בחינת נ" הגלויה, ונ" הגנוזה,וב" כפל האותיות נ"נ,שורות באות בפנימיות ו"/דעת,ונמשך לעברו ק"ו/נו"ן דהשפעה גמורה,,ובכך "את אשר יקרא אתכם",יעקב ביקש להגיד יקר"א לבניו תורת א"ת אותיות מצורפות,וכנודע נביאי האמת הקב"ה יקר"א להם,כנאמר למשה ו"יקרא,אות ו"/דעת,יקר"א היחודים המצורפים בתפילתו,ובכך ממשיך הארת א"תכ"ם,נוטריקון א"ור כ"תר ת"פארת מ"לכות,


לעבר המוחין באחרית הימים/בימים האחרים ר"ל,מצד ממשלת השטנה,אז ע"י משיכת שפע חיובי דייסורי עתיק יומין דגבורות,המשיח בזכות תורת רשב"י/בשי"ר היחודים,הנה יישבר ויבקע הארות אחוריים,ויגלה מתוך החשיכה דאחרית ר"ל,את הימי"ם/הארת הפנים, סוד י"ה מי"ם/מל"ך י"ה,והמלכות/כל"ה,מעוטרת בשער מ"י בגמטריא חמישים/ש"ם חיי"ם,השב"ח לא"ל יתעלה ויתעלה,

    

ונאמר "באחרית הימים דא שכינתא/היא השכינה",ומלמד על השכינה/מלכות,המהוה שורש נשמות ישראל,והשכינה בסוד מודיעה לצבא המלאכים ,דעולמות בי"ע ,סוד ב"ריאה י"צירה ע"שיה,הנה שכ"ן י"ה/חכמה בינה,בתוך נשמות ישראל,ושם שכ"ן בגמטריא ש"ע,ועולה צר"ף+יה,מקובל צירפ"ה,מלא ה"א,בגמטריא ציפו"ר,וזהו סוד נשמת המשיח משה/דעת,סוד ק"ן ציפו"ר/פרי"ו צ",להראות המשיח מל"ך פרי"ו/כ"ל פורים בתורה,ועניין פורים נוטריקון פ"לא ו"רוממות מ"לכות י"הוה,כנאמר כעץ שתול על פלגי מים ,אשר פריו יתן בעית"ו,סוד תו"י ע"ב/בית"ו ע" לשונות צירוף,ומצביע על מוחין אריך אנפין,סוד ע" שמות המאציל יתברך,וב" עדים/מלאכים,


החותמים על צווים מטעם מלך המשי"ח,ומקובל שם ע"ב,המלכות/שם,זוכה לע" שמות מאירים, בבחינת ע" פנים לתורה,המשיח/דעת משה,הינו נותן עי"ן לתורה,היכולת להבין התורה במשמעות עליונה ,בדרך צבאות עליון מבינים הפסוקים,וזה "היא השכינה"/אהיה שכינה,יחוד בכח שם אהי"ה,מושך הארת בינה/רחמים,סוד מפתח"א,הממתק ומבשם המלכות/מנעולא,ובכך שם אהי"ה בסוד י"וד י"וד פל"א/וידו"ד פלא"י,מלא י"וד ו"או,בגמטריא ג"ל,ומקובל ג"ל דו"ד פלא"י/דו"ד ג"ל פלא"י,להראות סוד נשמת היחידה,דוד הוא ג"ל,כתוב ג"ל דו"ד,בגמטריא יגד"ל הארות עבור השכינה,


ולכן נאמר שם הי"א,בחינת י"ה/חכמה ובינה,המהוים מלבוש לפרצוף אריך אנפין,סוד א"לף,בגמטריא אח"ד,כנאמר שמע ישראל אדני אלהינו אדני "אחד",האות אלף,המשפיע ח" תיקונים דאריך אנפין,עבור המלכות/אות ד",ובאחרית הימים,פרצוף אריך אנפין,המהוה מלבוש לעתיק יומין,יהיה אחראי לגאול את עמ"י ישראל,המאמר נחתך/נאמר ע"י מורי ורבי הסבא מימונא רבי שלמה איפרגן .ובהמשך כתוב "כביכול יהב עציבו בה ואסתלק"/על ידי שהזכיר את גלותה ופגם בניה,בזה הביא עצבות כביכול להשכינה ונסתלקה ממנו" ,הנה כאשר יעקב בתפילתו ביצע הזכר"ה של שמות מפורשים ומצורפים,ע"י שהזכיר א"ת אותיות מצורפות, אך באופן גלויי,לכאורה ללא דבקות מעל טעם ודעת,אז בכך לכאורה "ופגם בנ-יה",יעקב פג"ם במדרגתו סוד ב"ן של י"ה,בסוד "בזה הביא עצבות כביכול להשכינה ונסתלקה ממנו",והדברים חקוקים, אשר ממנו,ממדרגת יעקב,שם השכינה/גילוי המוחין שרה,במאור תפארת,ורוח הקודש דחכמה דעתיק יומין דחסדים,נגנזה כלפי מעלה,ולא המשיכה הארות לפרצוף עתיק יומין דגבורות ,סוד הבנות התורה של יעקב הם בניו,ולכן בניו,סוד הבניינים הקדושים/יחודים שביצע יעקב,כעת כבר ייחד במסירות נפש מעל טעם ודעת בפנימיות יעקב,

וזה הנאמר "לבתר אהדרו לה בנוי ביחודא דמילייהו"/ואחר כך בניו החזירו אותה שתשרה על יעקב על ידי היחוד שגרמו בדיבורם",להראותך,"ו-אחר כך",בסוד אות ו" ייחד אותה יעקב,לאחר שעשה יחוד בשם כ"ך,בגמטריא אות מ",חבר ו",מלא מ"ם,ומקובל יעקב ביצע יחוד בשם מ-ו-ם,נוטריקון מ"עתה ו"עד עולם",המהוה אחד מע"ב שמות המאציל יתברך,וזהו "בניו",מלא י"וד ו"או,בגמטריא ג"ל,ושם ב"ן עולה אליה"ו,ומקובל ג"ל אלו"הי/יוה"א י"וד ה"י ו"יו ה"י,ובכח זה היחוד הקדוש ,המשיח עושה נקמה בקליפת גו"י אלל"ה, המהוה קליפת לי"ל גאו"ה ,דהללו ר"ל הערב רב הרשעים מתוך ישראל,


העתידים טרום הגאולה לחטוא ב"משכב זכר" , יומתו הם מיתה קשה קשה ביום הדין הגדול והנורא זה נאום יאהדונהי יהוה,ופה מראה ר"ל דחטא סדום ועמורה היו דרשעים הללו מהערב רב היו מבצעים מעשי סדום ומתעמרים הזכרים איש ברעהו הרחמן יצילנו מהם ומשכמותם,והינם סוד שער פנימיות נ" דטומאה,שורש הנחש הטמא אל סריס דלא עושה פירות,כיוון שהינו מזדווג זכר בזכר ויישחט בגאולה השלמה נאום יאהדונהי יהוה
,ובכח היחוד הגדול דשמע ישראל, הנה יעקב אבינו בכח אור חוז"ר/חרו"ז,בחינת חכמת הצירופים דאותיות מתחרזות ומתעברות אחת בשניה,בכך אות"ה שתשרה על יעקב,הנה אות ה"/הבינה עילאה,גילתה מוחין ש"ת שר"ה,נוטריקון ש"ורש ת"ורה,הנגלה ביעקב הינו ש"ר/מהלך במחשבתו באומנות היחודים כמלאך,


ומעטר השכינה/אות ה",במאור אות א"/כתר דשם יאהדונהי,וזהו ע"ל יעקב,כבר נקרא לאחר הייחוד בשם ישראל שהינו שם עליון על יעקב,כיוון ישראל/גדלות,ויעקב/קטנות,"על ידי היחוד שגרמו בדיבורם",האותיות המצורפות,זה היחוד "שגרמו בדיבורם",בהיפוך דיבו"ר מ"ב אותיות,בזה היחוד יעקב גורם לאותיות, לדבר עימ"ו,ומושך הארת י"ום ע",בחינת התגלות אור הדעת/דמשיח,בתוך נקודת המלכות,יחוד ו"ה,ומעוטר במאור י"ה,סוד תורת יהו"ה יתעלה ויתעלה.

ונאמר דפתחו ואמרו שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד,הנה "פתחו",הכוונה בניו של יעקב,סוד הבנות התורה דנתקבלו בפנימיות המוחין של יעקב התחתון,לאחר שכינה, בסוד י"ה שכ"ן /אור חכמה ובינה,עלו לעבר העליון סוד ישראל,המעובר במאורות עתיק יומין דחסדים,אז כאשר יעקב התחתון/תפארת,הבין דלא נמשך לעברו עתיק יומין דגבורות/אורות הכללים פרטים,המגולים מטעם אור עתיק דחסדים,אז הבין דשורה ח"ו במנעולא,ואז פתחו ההבנות בתוך יעקב התחתון/תפארת,ונודע בעבורו צריך לייחד בתפילתו,ובכך למתק מנעולא,ולזכות בננקודת מפתחא,וזהו "פתחו ואמרו שמע ישראל",ההבנות בלב יעקב התחתון/תפארת,בעת יעקב הירהר בליבו,אז העלה בחקתו, דצריך להגיד שם ע",את אותם סדרים דע" שמות מפורשים,ולמשוך בכך אל מדרגת יהוה/תפארת,


מוחין אלהינו/בינה,ובכך יהוה/תפארת,יזכה לגדלות בבחינת אח"ד,הנה אות א" דכתר,יאיר לתפארת, באמצעות ח" תיקונים דאריך אנפין,ובכך דלות דחש יעקב/תפארת,יהפך לכדי דלת,בסוד ד"עת ת"פארת,המעוטר במדרגת ל"הב,זה ל" דבינה,בפנימיותה ל"ב נתיבות חכמה,המאירים לבינה/אות ה",את ל", בגמטריא י"י"י/נצח הוד יסוד דחכמה,המהויים כתר בעבור הבינה,וכאשר אות ל"/חכמה,מלבישה אות ה"/בינה,זוכה בכך לכדי תורת ל"ה,והנה ל" פעם ה",בגמטריא ק"ן,בסוד ק"וף נ"ון, בהיפוך פנ"ו קנ"ו,


נוטריקון נ"ביא ק"דוש ו"נורא,אור שם קנ"ו,וההארות דמוחין בינה,פנ"ו" אל עבר אות ו"/תפארת,המעבר במלכות/הינה שם פ"ו ,בגמטריא אלהים,את מוחין נ" שערים,והכל יהוה אח"ד/י" יח"ידה/יח"י י"ד ה",אור הנבואה דמשיח משה,ושם יח"י בגמטריא כ"ח,סוד י"ד , העולה דו"ד,הנה ד"/מלכות ביחוד,דעת ימין ודעת שמאל/ו"ד,ובכך ד" נהפכת לכדי אות ה",ומקובל המלכות בהארת פנים נקראת "הוד",בזכות ה"ד, בגמטריא ט" אורות, חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד ,הכונסים למלכות מטעם ו"/תפארת,


הנה י" ספירות,והכל י" יחידה,במחשבה,וזה ח"י/יסוד,המעבר בכח ה"ד,סוד תפילתו של המשיח/אות ו",את המלכות/ד",באור הבינה/ה",סוד הגאולה השלמה בחינת שם הו"ד, העולה י"ה,ומקובל יהוד"ה/הודי"ה,.


וזה הנאמר בההיא שעתא קאים לה יעקב/באותה שעה העמיד ותיקן אותה יעקב,להראות באות "ה",בבחינת אות ה"אבות/הבינה,תיקן יעקב את המלכות/שע"ה,באמצעות הצר"ף/תפארת,סוד קריאת שמ"ע,נוטריקון ק"ול ר"ינה ת"ורת א"ור י"חידה ש"מעאל מ"טטרון ע"ליוניאל,ובכח מלאכי/מהלכי המחשבה דייחודי אותיות,בכך העמי"ד ותיקן,הנה עמיד"ה/מיד"ה ע"/סוד תפילה,ומצביע על רזי תורה הנמשכים מטעם היכל המלאך יהודיעם הקדוש,ובזה המלאך יה"י עמו"ד/התפילה דישראל כונסת בעליונים,


"ותיקן" בהיפוך תיקו"ן,העתיד להשמיד ולמחות שורש הסטרא אחרא הנקרא וותיק"ן נשרף בלהבות ונחר"ב, במכות א"ש אדירות זה נאום יאהדונהי יהוה להודיעכם חבריא קדישא,ולכן באו"ת ה"/בינה,ניתן עבור יעק"ב,נוטריקון ק"ול ב"ינה י"חוד ע"נוה,הזכות לחתום הגאולה,והבינה נקראת ענ"וה,כנאמר והאי"ש משה ענ"ו מא"ד,וכבר נודע משה פנימיות הדעת,ויעקב חיצוניות הדעת,והנה משה ויעקב סוד ע"נוה ב"יטול לאלקי ישראל יתברך,ר"ת שם ע"ב , ועולה חס"ד,ללמד האבות ומשה היו חסידים וגם המשיח דוד חסיד המתחסד עם קונ"ו,שם קנ"ו,נוטריקון נ"ביא ק"דוש ו"נורא,להראות ע"י שם ע"ב,בכך בע" צירופים ,סמא"ל הרש"ע נעק"ר ונאב"ד ב"מ-הר"ה נאום יהוה,."ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד",ללמדך "ואמר ברוך",סוד יעקב הנקרא בשמו גם ברו"ך,בהיפוך כרו"ב,מלא אות ו"או,ומקובל ואו"ר כ"ב אותיות,סוד ביעקב ב"ו אור"ך,בגמטריא רו"ח אהי"ה/או"ר החי"ה, חכמה סתימא,בבחינת יח"י ר"ז,השוחט ומכלה "חזירי",זה סמא"ל הטמא,דכנודע הגויים מרבים באכילת בעל החיים המשוקף הנקרא חזיר,ולכן דם הגויים סוד גוי"י מדמ"ה,כח הדמיון בחינת ח"י ז"ר,דגויים הרשעים פוגמים בברית הייסוד כחזיר מנאף יומתו בגאולה השלמ"ה,בעת השפע השלילי דמדמה יתבטל ,כנאמר ביום ההוא אעביר ואבער רוח הטומאה מהאר"ץ,

וזה עניין ואמ"ר בר"וך,סוד יעקב אבינו המהוה מאו"ר עצם" הנפש",ס"ת שומ"ר,מלא אות מ"ם,בגמטריא שופ"ר/הבינה,הגואל את המלכות/ש"ם,בזכות התפשטות רזי הקבלה,סוד כבו"ד,בגמטריא ל"ב נתיבות החכמה,המהויים כ"ב אותיות החכמה,המייחד באמצעותם יעקב,את אותיות ו"ד,סוד דעת ימין ודעת שמאל,ובכך מגולה י" במלכות,והנה יו"ד,המראה על התפשטות המוחין כלפי ישראל הכשרים,וקול השופר הול"ך וגוב"ר,

ומשבר את חומות הסטרא אחרא הרשעים,ובכך מלכותו של הקב"ה יתברך ויתעלה "לעולם ועד" תעמוד,בזכות אות ו"/תפארת,הנקרא ע"ד,בכך "לעולם",מתוך העלם /סתרי התורה,נגלה לישראל סול"ם ע" פנים חדשים,להראות לעול"ם, בגמטריא מסו"ע,חבר אות ל",ומקובל סול"ם ע",ושם מסו"ע, זה שם קדו"ש,בסוד ס"ו בגמטריא גלג"ל /עתיק יומין,החותם במלכות/אות ם",מוחין ע" דאריך אנפין,ומסיעה את האורות לעבר המלכות,.


ועל ידי זה "ואתיישבת שכינתא בדוכתה"/נתיישבה השכינה במקומה,כלומר אות נ"/הבינה תייש"ב אות ה"/המלכות,להראות הצירוף תי"י, בגמטריא קודש"י/ו" יקד"ש,סוד דעת דחכמה,נמשך בבחינת ש"ב למלכות,מלא ש"ין ב"ית,ומקובל יי"ן שב"ת/בנ"ת יש"י,ושם בנת" ,נוטריקון ת"ורה נ"בואית,ומלמד על אור י"ה/חכמה ובינה,יין ושבת,באיחודם,בכך אור ד"ק/דאריך אנפין,המלביש פנימיות י"ה,עושה נקמה ומיתה בקליפת יש"ו י"מח ש"מו ו"זכרו,


וכאשר רומי הרשעה נופלת,בכך י"רום ק"רן מ"שיחו,ר"ת יק"ם המשיח מש"ה ,את המלכות,בזכות הארת י"וד ק"ם/י" קדו"ם,מלא אות מ"ם,בגמטריא יפקו"ד מש"ה על הכחדת ומחיית זרע עמלק שורש כל ר"ע,סמא"ל הטמא עולה בלהבות חידושי התורה זה נאום יאהדונהי יהוה,ובכך השכינה הקדושה/שורש נשמות ישראל,עולה ב"מקומה,בהיפוך מ"ב קומ"ה,ע"י שם מ"ב מעלים המלכות, לעבר הבינה,וזוכה להשתוות צורה,מלא אות ו"או,ומקובל בגמטריא ומל"ך אור"ה/הר"ז מול"ך,סוד וזמ"ר כל"ה,


המשיח משה הוא זמ"ר,המעבר כלה/שכינה,ומושפע יחוד ו"ה,שהינו מול"ך בכח או"רה של תור"ה/ול"ה רא"ש תור"ה,סוד ו"או/תפארת,מהוה ראש עבור ה"/מלכות,אך תפארת ראשו א"/כתר,ובאמצעות יסוד/אות ו" תחתונה,תפארת/אות ו" עליונה,ממשיך אלף אורות ליסוד/אות ו",ובכך מלכות/אות ה",זוכה להתעטר בשם קדוש בבחינת והו/אחד מע"ב שמות המאציל יתברך,המזכ"ה את ישראל בזכות כ"ך ,בגאול"ה שלמ"ה,זה נאום יאהדונהי יהוה,. תם ונשלם מאמר "קריאת שמע וסגולותיו",מאמר ב" מתוך קונטרס,המכיל כ"א מאמרים,השבח לא"ל בורא עולם,
מאמר "קריאת שמע וסגולותיו"/מאמר ג" מתוך קונטרס/כ"א מאמרים.

והנה הנאמר "פתח ינוקא"/פתח התינוק",ועניין פתח בסוד ניקוד פתח/ אור החכמה,ובזה האור תלוי התיקו"ן דקומת קדושת ישראל,ולכן נאמר ינוק"א,בחינת יונ"ק אות אלף,סוד פלא אורות ,דנתעברו במשה הוא הרגלא"ט,בעל מוחין ק"ן יו"א,נוטריקון א"ברהם י"צחק ו"יעקב,וכבר ידעת ינוק"א בסוד י"וד ו"או,גמטריא ג"ל,ובעל ק"ן פל"א,והנה ינוק"א מקובל ג"ל קנ"א,ובגמטריא שם אהי״ה

במילוי ההי״ן, כזה אל״ף ה״ה יו״ד ה״ה ,גמטריא עולה שם קנ״א כמנין מקו״ה,וזה סוד המשיח/אור הדעת,סוד מקו"ה ישראל,והנה שם מקו"ה, בהיפוך ק"ו מ"ה/ז"ה ק"ו ג"ל,אור אין סוף יתברך,הנמשך באמצעות קו השפעה גמורה,אל תוך אות ו"/דעת,ובכך המלכות/ה",זוכה להשפעות מטעם הבינה/מ",המעבר דעת/ו",במוחין קומ"ה דשם ישראל,בבחינת י"וד ש"ר א"ל,האות י"וד,הארת כתר/י"י,מלביש פנימיות י"/חכמה,ובכך שם י"י"י,זה היחוד, מייחד ו"ה,סוד דעת ימין ודעת שמאל,תפארת ומלכות,אך הדעת כאשר מדברים בייסוד המחשבה,ותפארת ומלכות כאשר מדובר במידות השכליות,


וע"י ק"ו אדם קדמון,הנמשך לעבר שם יהוה יתברך,בכך פת"ח ינוק"א,סוד ישראל,בגילוי החכמה דשם ניקוד פת"ח,מלא פ"ה ת"יו ח"ית/חיו"ת יפ"ה,וכבר נודע חיות קוד"ש מלא אות י"וד,ומקובל ויחידו"ת/וד"ת יוחא"י,סוד מלכות דתורת בעל פה דרשב"י/ר"בי ש"מעון ב"ר י"וחאי,בזכות תורת רשב"י האלד"י ,זוכה להשפעה מטעם אור יחידה,וזה פ"תח ה"תינוק,להראות התיקון , בגמטריא וק"ן קדו"שה,אור החכמה,יגלה קנ"ו הקדו"ש,נוטריקון נ"ביא ק"דוש ו"נורא ה"בל ק"ול ד"יבו"ר ש"ילה,


תורת המשיח,סוד יחידה דנפש אדם קדמון,בחינת מלכות,מגלה ק"ו, ובזה הק"ו נגלה ק"וף ו"או, בהיפוך ו"ו קאפ"ו,להראות ראשית י"ב צירופי שם יהוה/המכילים אור החכמה,מגלים במלכות התחתונה/שורש נשמות ישראל,מצב קאפ"ו,וזה כאשר המלכות בפנימיותה אור חכמה,אך עקב חוסר חסדים לא יכולה להאיר,ויוצא מצב שמטעם ההשגחה העליונה נותנים למלכות אור חכמה,המלווה בדינים מרים בחינת קאפו/ימא קאפו,בבחינת ים סוע"ר,בכדי להאביד הערב רב הרשעים המבקשים ר"ל ליינוק מהחכמה דקדושת ישראל,ולאחר שדינים מאבידים אומות העולם וקליפות הערב רב,רק לאחר מכן כאשר אין סכנה ליניקה מצד הנחש סמא"ל הטמא,הנה אז השכינה הקדושה מוכשרת להשפעות הנמשכות מאור החסדים,


ודע אשר נמשך הארה מטעם ייסוד אבא ואמא דאות י" איננה יוצאת מאורם לעולם,וזה עניין אוי"ר,דחפצים בחסדים ולא בחכמה,ולכן ממשיכים הארה דחסדים אל עבר המלכות התחתונה, השורה בהארת חכמה,ובכך המלכות יוצאת ממצב קאפו,בזכות התעוררות עילאה, דניתנת בעבורה מטעם י"ה,ויוצא אות ו"/מאור דעת תורת משה,באמצעותו המלכות מעוברת באורות המושפעים לעברה מטעם אות ו"או,תפארת בפנימיותו חכמה ,הנגלת בספירת הייסוד,סוד "ואו",ומשם למלכות המעוטרת במדרגת אהב"ה,בגמטריא י"ג מידות רחמים,וזה י" ספירות בלימ"ה,ע"י ג" /תפארת חכמה וייסוד,יוצאת לגאולה,


סוד ו"או, בגמטריא שם קדוש לייחוד העולה אב"י,נוטריקון ב"רוך א"תה י"הוה/אור"ך תב"ה יהו"ה,אור החכמה/אור"ך" דכתר ,נארך באורותיו לעבר תורת או"ר,בגמטריא ר"ז סתימא,ומדבר בחכמת צירופי תיבות דשם יהוה/תפארת,ובכך המלכות/הב"ת,זוכה מטעם ה"/בינה,לאור ב"ראשית/רשב"י א"ת,חכמת א"ת צירופים דנשמת האלד"י רשב"י,החותם תיקון למלכות דמלכות,בחינת אות ת",וכל זה נעשה ע"י ציור מ"ו אותיות דמוזכר בספר רזיאל, דידע האדם הקדמון,וע"י ציור מ"ו המתקן ת"/מלכות דמלכות,הנה מתבטל ונשחט קליפת "מות" דסמא"ל,


ומאיר בישראל קדושים מוחין יחיד"ה,מה שהיה בגדר חיד"ה,כעת המשיח משה הוא הרגלא"ט מביא לגילוי בזכות י" ספירות עי"ן לא ראת"ה אלקים זולת"ך,להראות עי"ן ל"א ראתה....,בחינת מלאך עינא"ל,בחינת יבוא ענ"י ורוכב ע"ל חמו"ר,סוד מלאך/מהלכי המחשבה ,דמשיח ישראל,וזה עינא"ל/פנא"ל, בחינת אור לבנ"ה/מלכות,המכילה מוחין לב"ן,מלא אות נו"ן,בחינת אור לבנו"ן/ק"ו ל"ב,


אור החכמה, המהוה מלבוש להארת אין סוף יתברך,ובאמצעות ב"ן/דעת משה,נמשך הבינה/ל",מהוה היא מלבוש לאות ב",סוד חכמה בראשית,ובכך מושפע ל"ב נתיבות למלכות,והנה "לב נתיבות" ,בהיפוך לב"ן תיבו"ת,ללמד תורת המשיח הרגלא"ט,נכתבת טרם האותיות נתגלמו במחשבה,לכדי צורות וחקיקות,אלא חוזה באותיות בלבן של הד"ף,ובכך פד"ה את ישראל בגאולה השלמה....אמן ואמן,

"ואמר עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי",הנה הינוקא הרגלא"ט, הוא בחינת מאור עצם הנפש דיחידה,וזה אות ו"/דעת,בפנימיותו אור רם א"/חכמה,סוד אמ"ר,אות א" באמצעות הבינה/מ",מעבר אות ר",בגמטריא א" א"ל א"לה א"להי א"להים/בחינת המלכות דאחוריים,וחוזרת למצב פנים,בזכות העיון בתורת פנימיות הקבלה,נסתרות ספר הזוהר,מפה למדים דיש ספר זוהר נסתר,ואף על פי כתוב,עדיין המחשבות הגנוזים שורים בהסתר,ונודעים הרזין העליונים רק לצדיקי וקדושי עליון מקוצרי השדה,רשב"י וחבריו,הנקראים עמ"י|eboldי,דשורים בהיכלות העליונים,סוד ע" פנים דפרצוף אריך אנפין,המלבישים פנימיות מ"י,בגמטריא שער חמישים


,ויוצא דרשב"י האלד"י הושפע עבורו משחת הקודש/חכמה סתימא,בזכות מייחד בתפילתו ע"ב שמות המאציל יתברך,ונהפך נשמת רשב"י כ"בית",המכיל אות ע"ין,בגמטריא ע"ס/ע"שר ס"פירות דגנוזות בהעלם דהעלם בעתיק יומין,וזה ע"ין ב"ית,בגמטריא או"ר יי"ן ע"ב ע"ב אמ"ת,ושם ע"ב ע"ב,בגמטריא קד"ם,כנאמר אחור וקדם צרתני,ע"י העיון בתורת הסוד,נגלה במעיינים, מוחין הפנים ומוחין האחוריים ,המאירים בעת אחד,וסוד היחוד פה טמון,ודי למבין,


להראות חכמת רשב"י סוד מאור אדם קדמון,נסתרות הזוהר הקדוש,בחינת חכמת הינוקא הרגלא"ט הקדו"ש,המגלה לישראל יי"ן או"ר אמת,בגמטריא ר"ז ע" אמ"ת/זר"ע אמ"ת,המשיח/דעת הרגלא"ט בחינת שם מ"ה ,הינו בנש"ק,נוטריקון ב"ן ש"ל ק"דושים,ומקובל ש"למה איפרגן דסבא מימונא,ע"י חכמתו הרגלא"ט זורע במלכות,מאור א"מ-ת,הבינה העליונה/א"ם,מושכת א"לף אורות דחכמה סתימא ,שחזרו למשה כבטרם חטא העגל ר"ל,ובכך אות ת" דמלכות המלכות, זוכה לתיקון שלם,


בחינת ייסוד עפר השכלי דגופים,בבחינת מחשבה דמלבושי עור דנחש,מושפע בעבור "נחש" התיקון,ויוצא ע"י עקירת הנח"ש,בגמטריא נגלה אור "המשיח",ודי למבין,וזה ואמ"ר עמ"י,דצדיקים ועובדי ה" עובדים מעל טעם ודעת,ובכל עת גם במצבים עמומים,בחינת ע" מומים דמידות רעות ח"ו מקטרגים כנגד עובדי ה",אז הצדיקים הגדולים בכח מ"ה עשיתי לך,ע"י שם מ"ה,בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א/גאולה,בכח זה היחוד מושכים שער כ"ל/חמישים,למלכות/ל"ך,וזוכה לבירור עולם העשייה,המלבושים דמחשבה המדברים ר"ל בדברים מעשיים ומגושמים,


וזהו "ומה הלאתיך",לשון מעלים המחשבות דעור לכדי מחשבות דאור,ומגלים מאור הלאתיך/כת"י לא"ה,נוטריקון כ"תר ת"פארת י"סוד א"ור ל"ב ה"ויה,בחינת שלמות בעבודת ה",הדבקות דמחשבה מעל מלבושי דעולם המעשה השכלי,וזה "ענה בי",ע"י י"ב צירופי שם יהוה/תפארת,בזכות היחודים הנעשים בשם יהוה,הנה ענ"ה הקב"ה לתפילת ישראל הכשרים,ומושך אור אריך אנפין/ע" פנים,הנגלים באמצעות נ"ה,בחינת דמרגלי קדושה,

המעטרים ישראל בזכות רוח הקודש הנגלת בתורת הצדיקים האמיתים,הכותבים תורתם ברוח הנבואה,במידות מתוקנות,אותם מידות דשרו בגניזה בעולמות העליון,אך נגלים לצדיקים התחתונים,ויוצא רק הללו הדבקים לשפע החיובי דתורת הזוהר הקדוש דרבי שלמה איפרגן,הוא הסבא מימונא  הם מ"תעברים ב"נשמות ח"דשות,ר"ת יחוד שם מח"ב/מ"י,נוטריקון מ"אורות ח"כמה ב"ינה..

ונאמר כי קדשא בריך הוא בחביבותא דאית ליה עם ישראל קרא להון עמי/הקב"ה בשביל אהבה שיש לו עם ישראל קרא להם עמי,והנה הקב"ה/זעיר אנפין,"בשביל אהבה",יש לבורא יתעלה שביל עליון הנקרא אהב"ה,וזה ב" ממונים,סוד א"ה בחינת אותיות י"ה,וצירוף ב"ה, סוד ו"ה,והמלאכים/מהלכי המחשבה בסוד שם יהוה יתברך,דמגלים לישראל הצדיקים האמיתים,רזי תורה מהיכל אהבה,ואנכי שמעתי מהסבא מימונא רבי שלמה איפרגן חידוש גדול בקשר לעניין "אהבה",ואמר לנו בשיעור דישיבה עליונה,


הנה הצירוף א"ה ממילת אהבה , בגמטריא אות ו",והצירוף ב"ה בחיבור לאות ו",נהפך לכדי יחוד קדוש דשם ב-ו-ה/אחד מע"ב שמות המאציל יתעלה,וטוב לייחדו לבטל מקטרגים ר"ל,ולמתעמקים אמר הסבא מימונא רבי שלמה איפרגן,דהנה ב" פעם ו"ה ו"ה, בגמטריא כ"ב אותיות,וזה סוד היחוד והו"ה,חבר אות ב",ומקובל ובהו"ה, זה מדרגת המשי"ח,דנאמר מ"ה שהי"ה הו"א שיהי"ה,להראות שהיה/עבר,שיהיה/עתיד,והיחוד ובהוה/סוד עת/מלכות,דמכילה סוף מעשה/עתיד, במחשבה תחילה/עבר,


והמשיח בתוך נקודת הזמן מלמד על מידת בהו"ה/עץ הדעת טו"ב,וע"י עיצות בתוך מקום זמן תנועה דקדושה,מושך אור נצחיות,ולכן נקרא פל"א יוע"ץ,הנצחיות/ספירת החכמה דאלפים,המזככת העיצות ,סוד עצים/כלי הנבראים,ודי למבין,ולכן בשבי"ל אהב"ה/ל"ב שב"י אהב"ה,כנאמר משה עלית למרו"ם שבית שב"י לקחת מתנות באד"ם/זה"ב ג"ל,אור ג"ל נתיבות החכמה,מלביש פנימיות יש"ב,אור י" ספירות,ש"ב באמצעות אור האבות/ש",לגלות ב"ינה,וכבר אמרו ש"מעון ב"ר י"וחאי,ר"ת שב"י,והוא בספר הזוהר גילה רזין מתוך היכל אהב"ה,


והסבא מימונא רבי שלמה איפרגן גילה חידוש גדול על מילת בשבי"ל,מלא אות למד ,ומקובל בגמטריא ע"ד מטטרו"ן,להראות מטטרו"ן בגמטריא ר"ומחי ח"מישים,ר"ת ר"ח ועולה יצח"ק,באמצעות ח"י/יסוד אבא דחכמה,מושך ק"ץ דינים וגבורות המוחים זרע עמלק הרש"ע לנצח ועולמים זה נאום יאהדונהי מהמרומים,וזה "שיש לו" בהיפוך י"ש שיל"ו,להראות נשמת יש"י של"ו של הבורא יתעלה,בחינת יחיד"ה,ואת שמ"י ,בגמטריא ליש"י הקדוש את"ן,אך לא לאח"ר ,הנחש הקדמוני יומת במהר"ה,


ובכך ע"ם ישראל ,המראה מילת ע"ם על קטנו"ת,יהפך לכדי עמ"י ש"ר א"ל,לשון י" מקרבת ההשגה/ש"ר,מטעם אור עתיק יומין דחסדים/א"ל,ובכך קר"א לה"ם עמ"י,בזכות מצוות מ"לה,הקב"ה קר"א לה"ם לישראל ע"מי,בגמטריא נ"ע,חבר עמ"י,ועולה ממשיח"י נק"ם,כנאמר כ"י יום נק"ם בליב"י,ושם בליב"י , בגמטריא אהי"ה ג"ל/ג"ל יה"ו,והינו גיל"ה אות ו" ל"ה"/להמלכות,זוכה להארת בינה/אות ל",בפנימיותה י" ספירות מצורפות,וזה גיל"ה ושמח"ה לישראל,לדעת ג"ם ה"/המלכות,מאוחדת ודבק"ה בשם יהו"ה יתברך,הושל"ם בשלמות גדולה,ובקרוב מחיית זר"ע עמלק הער"ב ר"ב הרשעים יומת"ו במכות א"ש אדירו"ת המלוות לחכמה סתימא זה נאום יאהדונהי יהו"ה לבשרכם חכמי הקבלה הקדומ"ה,

ומה שכתוב "מה עשיתי לך",הנה להראות דשם מ"ה , בגמטריא י"וד ה"א ו"או ה"א/ז"ה ג"ל,תורת הגאולה,אור המתקן ומברר עולם "עשיתי",דעולמות העשייה,וזה שם מה באותיות חקוקות דרבי שלמה איפרגן ע"פ מה לימדני בישיבה של מעלה,הנה דאות מ"/הבינה,מתעברת באות ה"/מלכות,באמצעות אור הדעת/מ"ה,ובכך ע" פנים של פרצוף אריך אנפין,סוד ע" שמות מפורשים,מלבישים פנימיות י"ש/הבינה,החותמים מוחין ית"י, בגמטריא קודש"י/י" קודש ספירות דאור החכמה,בתוך המלכות/ל"ך,וזוכה למדרגת י"י"י,בגמטריא אות ל",


סוד מגדל הפורח באויר,ופורח לעבר אבא ואמא דאות י" לא יוצאת מאיתם לעולמים,וחפצים בחסד /אוי"ר המושפע לעברם, מטעם אות כ" דשם יאהדונהי,וכללות הביאור החקוק בסוד אותיות "מה עשיתי לך",וזה היחוד להראות ז"ה ג"ל דשם מ"ה,תורה חדשה מאיתי תצ"א,ועשיתי ל"ך,לשון הל"כה עליונה דבינה,סוד שער כ"ל בגמטריא חמישים,בכך הצירוף ה"ה/בינה ומלכות,מאיר נשמות ישראל,וסמא"ל הרש"ע נעקר ונאב"ד,בזכות גילוי ה"לכות י"שיבה ש"ל מ"עלה, ר"ת י"ש מ"ה/י"ש ז"ה ג"ל,


אור משה/דעת,דמכיל י" ספירות מצורפות,ובכך הדעת מפשט ומשפיע תורת הבינה/אות ל",ומקובל תורת שלמ"ה איפרגן,הוא הסבא מימונא,ובודאי שם מ"ה דדעת משה,אומר למלכות רעייתו,הנה ל"ך מגלה שם קדוש הנולד ממילת עשי"תי , בגמטריא צש"ת,נוטריקון צ"דיק ש"ורש ת"ורה,וטוב לייחד זה היחוד בכדי למשוך הארות מטעם נשמת מל"ך ש"ת/צ"שת,


סוד כתר תורה שלם,ואז המלכות/דשם ל"ך,אומרת אשר מ"ה/דעת הודיעה בעבורה/עיבורה שהינו "עשיתי",בגמטריא "צירפתי",להראות אור הדעת מדבר בחכמת הצירופים,דדעת סוד יחוד ע"ב שמות המאציל יתברך,וזה מ"ה ע"שיתי ל"ך,ר"ת שם קדוש הנקרא על"ם,ומהוה אחד משמות ע"ב המאציל,וע"י זה היחוד מגלים סתרי תורה,ומה דהיה "נ"עלם,בחינת אות נ"/בינה,השורה בהעלם,בא לכדי הארה בתוך שם מ"ה, בגמטריא ה"ג"וא"ל",


שהינו עשית"י,נחשב נפש דיחידה,באמצעותו הבורא ל"ך/השכינה דשורש נשמות ישראל,חותם הארת מ"ה,בבחינת מ"מ"מ"מ""מ ,בגמטריא אות ר",חבר מ"ה,ומקובל מוחין הר"ם,להראות זה היחוד דמשה רבנו עשה בעת שרה ב"הר סיני מ" יום,והשיג דשם מ"ה,עימו עשיתי התורה החדשה דשם י"י,סוד יאהדונהי,בעת תש"ע העולה אמ"ת,ויוצא הגואל יתגלה בגמטריא ג"ל הקדו"ש, בעת יגיע תש"ע העולה תצר"ף, ויעקור ויימחה בכח חכמת קבלת הצירופים את סמא"ל הרש"ע, זה נאום יאהדונהי יהו"ה, למסו"ר ל"ך מ"ה עשיתי ,בז"ה הביאור הנפל"א, בכדי לרומם רוח צדיקי תתאה,דאור עילאה נמשך לעברם,אשרי הצדיקים האמיתים בז"ה העולם ובעולם הב"א.מאוסטרופולי,

"למה עשיתי לך",אלא דתזלון /אלא כדי שתלכו לבתי כנסת ולבתי מדרשות",ללמדך למה, לשון שאלה,וכללות השאלות דתפארת שואל, מופנה לבינה/תשובה עילאה,בדומה לנביאי ישראל הקדושים דשואלים שאלתם,והכונה משאילים אורות דבינה/דעולם התשובה,והתשובה ניתנת בבינה,ומעל הבינה זה אור החכמה שם אין תשובה ואין שאלה,אלא בטרם כ"ז אותיות נתגלמו לכדי צורתם ודי לדבר בזה,וזה למ"ה,לגלות דהצורך למשוך אורות דשפע החכמה ,אור התענוג,זה אנוכי אלקי ישראל "עשיתי לך",המלכות/ל"ך,בחינת שורש נשמות ישראל,הנה הינך מקור הבקשות ושאלות דישראל קדושים מעלים בתפילתם,לעבר הבינה/תשובה,ונצרך למשוך התשובה מהבינה,באופן מתוקן,


ע"י ישראל עוסקים במצוות מעשיות ד"עשיתי לך",מפה למדים השכינה זוכה לבירור וקדושה דייקא בזכות הקפדה קלה כבחמורה ,על קיום מצוות,וזה סוד קל"ה,מלא אות ה"א, בגמטריא קו"ל/תפארת,ומעבר כ"ב חמור"ה,בהיפוך כ"ב החומ"ר/סוד המלכות,דמשיח יבוא עני ורוכ"ב באמצעות כ"ב אותיות מצורפות ,על חומר השכל,וכאשר חמו"ר,בבחינת מו"ח אריך אנפין,יעבר אות ר" ,בגמטריא א" א"ל א"לה א"להי א"להים/המלכות,בכך תזכה להקרא חומר"ה,דישראל יקפידו בחומרה על קיום מצוות התורה,על שם ח" מו"ר,סוד ח" תיקונים מטעם אריך אנפין,בחינת מו"ר/חכמה סתימא,


מעבר אות ה"/המלכות,ואז כדרך משל המלכות נקראת חמור"ה דקדושה,המשברת ומכלה כתר חמו"רה דסטרא אחר"א,סוד לילית דהינה ח"ם או"ר,כח הניאוף והזימה ר"ל,וישראל קדושים "למה עשיתי לך",לשכינה היא שורש נשמות ישראל,הבאתי לך מלה/האמונה בתורת ישראל,בכדי שם אל"א, בגמטריא ל"ב נתיבות ילכו אל עבר המלכות/תיבות האותיות,ובאותם תיבות וצירופים הכתובים בספר התורה דישראל,הנה "כדי שתלכו לבתי כנסת",תמשכו בכח תפילתכם ישראל ,אל פנימיות הכנסת/מלכות,אור לב"ת י"/אור החכמה,המלביש הסנ"ה/בינה,


וזה לב"ת סנ"ה,אור החכמה "אור ע"ב ל"ב אמ"ת,בגמטריא לב"ת,ושם ע"ב, בגמטריא י"וד ה"י ו"יו ה"י,דזה השם כונס לאות ה" העליונה/בינה,ונותן לבינה מוחין נ"ס, המכלה ומשבר כללות הסטרא אחרא ומשבית את הקליפות הטמאות,ובכך תפארת/ל"ב,חותם במלכות המלכות/אות ת",מאור תב"ל,נוטריקון ה"תורה ל"ב ב"ינה,חבר אות ה", ממילת התורה,יחד עם ל"ב,והנה כנודע הבל גלגול משה,אז צריך לכתוב הב"ל מש"ה ולגלגל האותיות בבחינת תורת היחידה,ומקובל בל"ב מש"ה/הדע"ת,גמטריא ל"ב חמישי"ם/אור הבינה, לובש פנימיות הדעת,


והמשיח משה הינו ע"ד,המעבר אות ת"/מלכות דמלכות, במוחין ו"/תפארת,מטעם ה"ר/בינה,ומקובל תור"ה/ת"ו אור"ה,סוד "האורות",כנאמר "ולבתי מדרשות",ע"י גילוי רשות יחידה דבורא יתברך הוא יחידי בעולמו,ואין ח"ו ח"ו כח אחר לבורא יתעלה,הנה נמשך ע"י האמונה השלמה/ידיעה,מאור מ"ד נוטריקון מ"יין ד"וכרין,וזה בזכות תיקוני שו"ר דמשיח בן יוסף,הנה דעת משה/משיח,באמצעות יוס"ף/צדיק,מעבר ומוסיף במלכות/היא שם ב"ן,אור הנשמה,וזוכה ליחוד נ"ון ב"ראשית,


ושם נ"ון בגמטריא ק"ו אין סוף יתברך,השפעה גמורה,המגלה חכמה ב"ראשית,והנה ש"ת יבא"ר ,נוטריקון ש"ורש ת"ורה י"חוד ב"רכה א"ור ר"ינה,סוד תורת המשי"ח/ז"ה ג"ל זרע"י א"ל ,בהיפוך ישמ"ח ה" ,הנה מש"ה ח"י ,ובפנימיותו נשתלם ש"ם ח"יה,מלא אות י"וד,ומקובל שמ"ו יחיד"ה,והוא מש"ה יחוד"י ישיבה של מעלה מושך בנבואה עליונה,בכך מזכה ישראל בגאולת רב"י שלמה איפרגן הוא הסבא מימונא, זה נאום יאהדונהי יהוה,.....


"ותסהידו בי דאנא אחד"/ותעידו בי שאני אחד",להראות "ו"תעידו סוד אות ו"/דעת,המכיל אור החכמה/עדות,ונצרך מישראל קדושים באמצעות שם י"ב צירופי יהוה,השורה בדעת,בכך על ישראל למשוך מוחין ב"ינה י"תירה,וזה ותעידו ב"י,לגלות העדות דאמונה שלמה,"שאני אחד",נוטריקון י"חוד א"ריה ש"ור נ"שר,קו ימין שמאל אמצע/אברהם יצחק ויעקב,הכונסים למלכות/יחידה,ואז המוחין אח"ד,ומה היה ג" קוים,נגלה שהינה קו א" ח"ד,אות א"/דהארת שם יאהדונהי,חותם ח" תיקונים דאריך אנפין,בחינת שם ע"ב,במלכות/אות ד",וזה ע"בד נאמן,משה רבנו מביא לידיעה, איך כללות מקום זמן תנועה,הינם מלבושים של אחד נצחי,אור משיח/דעת,

ושמעתי ממורי ורבי הסבא מימונא רבי שלמה איפרגן ביאור עמוק על זה הדרוש,ואמר שם "ותעידו ב"י,בבחינת ב" אותיות י"י,סוד שם יאהדונהי,חבר אות ב",ומקובל האדו"ן ביהי"ה,להראות המשיח/דעת משה,הנקרא האדו"ן,בא אל היכלו, לגילוי בכח שם יהי"ה,סוד חכמה ב"ראשית,וזה מ"ה, בגמטריא ז"ה ג"ל שהיה הוא שיהי"ה,סוד ב" נשמות,שלך חסידא ופרישא הרגלא"ט,ונשמת משה רבינו,נשמת "אחד",ומקובל ב", ועוד אח"ד,סוד אות א"/דכתר,המגלה בדעת אור חב"ד,נוטריקון ח"כמה ב"ינה ד"עת,ואז ינש"א הכתר/אות א",באמצעות ח"לון/הארת חכמה,בגמטריא ז"ה כ"ח ג"ל,בבחינת ג"ל נעול מעין חתום,הללו ג"ל נתיבות החכמה,סוד היחידה דמביאה לגילוי ל"ב נתיבות,ומקובל ג"ל אורות,עד עתה היו נעולים,וכעת מעי"ן חתום שנפתח,


מאות ע"ין,יבוא המשיח מזאת האות עי"ן,ורוכ"ב ע"ל חמו"ר,הנה חמו"ר ע"ל זה חמור דיכול לייטול על עצמו יסורים גדולים בכדי להגן על ישראל,וזה המשיח יבוא עני ורוכ"ב ע"ל חמור,להראות המשיח הוא בעל עי"ן החכמה,ונקרא ע"ל חמו"ר/חמור ע"ל,דכח ייסורי משה מגנים על המשי"ח,ואמר הסבא מימונא דיש הללו בישיבה של מעלה דאומרים,יבוא עני ורוכב,זה גם ענ"י וגם רוכ"ב,סוד ב" רוכבים,משיח בן יוסף ומשיח בן דוד,והינם שורים בפנימיות נשמת "אחד" דמשה רבנו,המעיד עדות שמע ישראל אדני אלהינו אדני אח"ד,ובכך נמשך למלכות/אות ה" תתאה,מאור ע"ל ברכות,


מטעם אות ה" עילאה,והמשיח בסוד רומ"ח/רו"ם מו"ח ח" תיקונים דאריך אנפין ,המלבישים פנימיותו,מעבר ה" סוד חמור"ה/שכינה,וזוכים ישראל לגלות רו"ם אהב"ה,אותם ח" תיקונים דאריך אנפין/רום הכתר,המעברים אות ה"/מלכות,ושם ח"ה, בגמטריא אהבה,המגלה ציור מ"ו אותיות דמופיע בספר רזיאל,בתוך המלכות/אות ר",בכך זוכה למדרגת י"ש/בינ"ה,וזה שי"ר יש"ר סוד תורת ישראל, תורת הצירופים,בבחינת תורת ציפו"ר החמישי"ם,להראות נשמת היחידה דיחידה סוד משה רעיא מהימנא הוא אתה הרגלא"ט בוצינא קדישא זה נאום יאהדונהי יהוה.......

"ומתעלה על שמא דמ"ב תיבין/ואני מתעלה על ידי השם של מ"ב תיבות",והנה "ואני",בחינת יחוד תפארת/אות ו",ומלכות/אנ"י,ונאמר "על ידי השם ש"ל,הנה השם ש"ל, שהינו עומד לידי השם מש"ה,בסוד ש"ין ל"מד,בהיפוך י"ד נשל"ם/דו"ד נשלם,וטוב לייחד בשם ש"ל,בסוד מש"ה, הקב"ה אומרו ש"ל נעליך מעל רגלך,הנה בכח שם ש"ל, משה משיל ומבטל הדינים הקשים מצד המנעולא,"ואני מתעלה",ואז היחוד דאותיות ו"ה,מתעלה לעבר מ"ב תיבות,סוד ב" פעם מ"מ,בגמטריא ב"פ,והנה פ"פ, בגמטריא ק"ס ,חבר ב",ועולה שם קס"א פל"א,בסוד המאציל העליון, מוציא את אותיות ו"ה/תפארת ומלכות, ממצרים, על ידי נ' שערי בינה, בפנימיותה שם אהי"ה ,במילוי :אלף הי יוד הי, בגמטריא קס"א,וזה סוד י" אותיות בניקוד סגו"ל/חסד,


וטוב לייחד בשם י"י"י י"וד ה"י ו"או ה"י ו",בגמטריא סגו"ל,העולה ג"ל ג"ל ג"ל,וזה חותם המשי"ח/תפארת,כנאמר "אם אסק שמים-שם אתה",השם קס"א שורה בא"ם/בינה,ומעברת בזה השם, את המשיח משה/אור הדעת,במוחין שמי"ם/סוד השמות,"שם אתה",בהיפוך א"ת מש"ה/ש" התש"ע,אור האבות/אות ש",יאיר בזאת העת תש"ע,ודי למבין,סוד חכמת א"ת אותיות מצורפות,בכך המלכות/שם,זוכה מטעם בינה,אות ה" עילאה,לעלות "על ידי השם",סוד ילד"י מש"ה ע" פנים של התורה,בחינת אריך אנפין/ע" שמות המאציל,וזה יל"ד, המהוה דל"י אורות מטעם שמיע"ה/בינה,


וחותם שמ"י,נוטריקון ש"מעאל/בינה,מ"טטרון/יצירה,י"הואל/עשיה,דעולם האצילות,בתוך המלכות/אות ה" תתאה,וזוכה לע" שמות מפורשים,ואמר הסבא מימונא, שמיע"ה בגמטריא ז"ה ג"ל יש"ע,כנאמר על אור הדעת/אות ו",בגברות יש"ע ימינ"ו/ויי"ן ישמ"ע,סוד אור החכמה/יי"ן ישמ"ח לב"ב אנו"ש,יי"ן משי"ח,,המלביש הבינה/שמי"עה,ובכך ק"ץ והכחדה נגזר על מלכות ישו"ע י"מח ש"מו ו"זכרו ע"רמומי.


"דאינון/שהם בפרשת קריאת שמע,מן ואהבת עד והיה",ונאמר "שהם בפרשת קריאת שמע",סוד נשמת מש"ה,השורה בכל פעם דישראל מייחדים בפרשת קריאת שמע,אז הקול/תפארת דמשה,מעורר קו"ל בעליונים/י"ה,סוד חכמה ובינה,ומעלה מ"ן ואהב"ת,הנה ממילת ואהב"ת, דנאמר בצורת יחוד סוד או"ת בו"ה/אחד מע"ב שמות הבורא יתעלה,ע"י זה היחוד דתחתונים מבצעים,אז נשמת מש"ה מעלה מ"ן,סוד מ"יין ד"נוקבין,וזה "ואהבת עד והיה",בזכות היחוד במילת ואהב"ת,אז משה הוא ע"ד התורה,מושך למלכות/אות ד",מוחין ע" פנים דאריך אנפין,בסוד והי"ה שם יהו"ה/תפארת,מאיר את המלכות דאות ד",ומקובל מוחין יהוד"ה,

סוד המשיח הגואל את ישראל,וצא וראה מעלת קריאת שמע,בחינת לקרוא שם ע" הצירופים של הבורא יתעלה,ושמעתי דסבא מימונא רבי שלמה איפרגן בשיעור שנערך בישיבה של מעלה,למדנו,"שהם זה שם מ"הש,נוטריקון מ"עולם ה"וא ש"מך,ועניין "בפרשת",לשון יש לפרוש מכל המלבושים המגושמים דאימתי קוראים לבורא ומבקשים המאציל י"ת, שמ"ע בזכות ע" פנים של התורה,את שם /מלכות,וזכה שורש נשמות ישראל,בזכות מ"ן התפילה דהינם מעלים,שלח הבורא את אות ו"/תפארת,סוד ואהב"ת ע"ד,דנשמת משה,וע"י היחודים דעושה בשמות המפורשים,


דכל התורה שמותיך המאציל,אז מה שהי"ה,בחינת אות ו",סוד "והיה",הוא שיהיה,בבחינת יההו,להראות אות ו" יגלה במלכות/אות ה",מוחין י"ה/חכמה ובינה,והמלכות דבוקה וקשורה לבינה/ה"ה,והחכמה דאות י" ,מאירה בהם ,בזכות החיבור בכל הקומה דשישראל/אות ו",ויוצא י"ו,בחינת י"וד ו"או,בגמטריא ג"ל,זה שם המשיח,הוא מייחד ה"ה,בגמטריא י",ומקובל יג"ל,להראות ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך,מלא אות י"וד,חבר ג"ל,ומקובל הקב"ה יתברך דילו"ג על הגלות ,מזכה ישראל,וגאולה בזכות הגוא"ל הוא ז"ה ג"ל נתיבות החכמה,של"ח לעמ"ו,בזכות לח"ש התפילה דהעלו תורה חדשה מאתי משיח אמת, בעת תש"ע תצ"א לגאול עם אהבה.אמן ואמן....

 

"ותעבידו ליחדא שמי עלייכו/ותעשו לייחד את שמי עליכם על ידי קריאת פרשת ואהבת,"ואיהו שמא"/ופרשת ואהבת היא שם קדוש,"כדוגמא שמא דמ"ב שמהן/כמו השם של מ"ב שמות,שהוא השם של אב"ג ית"ץ וכ"ו,וזהו הנאמר "ותעשו לייחד את שמי",הנה סוד שמ"י, נוטריקון ש"מעאל מ"טטרון י"הואל,אור מוחין המשי"ח/דעת,סודו א"ת צירופי אותיות,דמלאכי שמ"י ,חותמים בדעת ,אור האבות/אות ש",המלבישים את הדעת במדרגת מ"י,בגמטריא חמישים שערים,ועולה שמ"י ח"ן שערי"ם,ופה מלמדך דאור הדעת, סוד ח"כמת נ"סתר, המהוה ש"ם י" ס"פירות ע"ליונות,


ר"ת יס"ע,נוטריקון י"סוד ע"ולם,וע"י מוחין נסיע"ה,סוד יס"ע/ י"סוד ע"ולם,כך ק"ם המשי"ח מש"ה/אור הדעת,בכח ע" אותיות דשם המפורש, דמצורפים בתפילה ע"פ ס"פר י"צירה ע"ליון,אשר יגלה הדעת ג"ל , מוחין י"ה,סוד י"/חכמה,בפנימיות ה"/מלכות,בחותם י"הו"ה,ופה מתכוון למלכות דאות ה" עילאה,סוד אשת חיל עטרת בעלה,ולכן אומר "ותעשו",להראות בעת תש"ע בגמטריא אמ"ת,יאיר בבריאה ו"ו צירופי שם יהו"ה,סוד י"ב צירופים/ציפורים,אור נשמות עילאה,


השורות בתוך הפל"א/פ"ה א"ל,סוד נשמת האל"ף, משה רבנו הוא הרגלא"ט בעל נשמת היחידה ליחידה , בבחינת פל"א יוע"ץ,מלא אותיות י"וד ו"או,בגמטריא ג"ל,חבר פל"א ע"ץ,ומקובל ג"ל פל"א ע"ץ,וכנודע משיח בן דו"ד, בגמטריא משי"ח ג"ל ג"ל/ ישמ"ח ג"ל ג"ל,עקב ע"ץ ,זה צ" יסוד עולם,המכיל ע" פנים דאריך אנפין,ודוד הוא ג"ל/ודו"ד גאול"ה,בסוד הגוא"ל דו"ד המלך,הוא דו"ד ג"ל,בגמטריא ידל"ג/י"ד ג"ל, ומתעבר בנשמתו ,בתוך כלי הרגלא"ט, בבחינת עיבו"ר,מלא אות ו"או,ומקובל ואור"י ע"ב/ואו"ר חסי"ד,


הנה תורת המשי"ח/דעת,מעבר בשכינה/דוד,מוחין ר"ז/חכמה,מטעם היכל חסי"ד,בהיפוך יס"ד ח" תיקונים, דפרצוף אריך אנפין,"לייחד את שמי עליכם",ע"י היחוד הקב"ה ישמ"ע כלי"ם,הבינה בפנימיות המייחדים ,שומעת הצירופים הנחתכים בתפילה,ובכך הכלים זוכים לתוספת אורות,גילוי רזין עלאין,ושמעתי אנוכי שמשון מרבי ומורי רבי שלמה איפרגן הוא הסבא מימונא,חידוש גדול,"על ידי קריאת פרשת ואהבת",הנה הקב"ה שם יד"י ע"ל ברכות,סוד מא"ה ברכות,הנקראות לבוא לתוך פ"ה רש"ת,והמלכות/פ"ה,סוד תמונה המגלה אורות ההשפעה,והיא כמשל
לרשת השודדת אורות ,ומעברת התחתונים במוחין,


"ואהבת",וע"י יחוד בשם או"ת בו"ה,בכך המלכות בזכות היחודים,עושה נקמה וגוזרת חורבן על סמא"ל הרש"ע הנעק"ר ב"מהרה , בזכות שם מ"ב הגדול,"ופרשת ואהבת היא שם קדוש",להראות "ופרשת ואהבת" בהיפוך שופ"ר או"ת תב"ה,הבינה העליונה/שופר,באמצעות יסוד/או"ת,מגלה במלכות/תב"ה,מוחין ב" פעם ה"ה,בגמטריא י",חבר אותיות ב"ה,ומקובל בי"ה צו"ר עולמים,בסוד המשי"ח/צור"ה,חותם במלכות/עולם י"ם,מאור בי"ה,נוטריקון ב"ינת י"חידה",ובכך צו"ר דמלכות רומי הרשעה נחרבת ונאבדת,


והנה ירושלים" עולה",ס"ת שם מ"ה,בגמטריא גאולה/ז"ה ג"ל,להראות בזכות אור הנבואה/ז"ה,דמשה מושך חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות,ז" תיקונים,מטעם הבינה/אות ה" עילאה,מקובל סוד ח" תיקונים דפרצוף אריך אנפין,חבר אות ח" באותיות ז"ה,ומקובל משיח הרגלא"ט חז"ה הגאול"ה/ג"ל חוז"ה אהו"ה,להראות אשר ג"ל חוז"ה טו"ב,המשיח/דעת,באמצעות ג"ל נתיבות החכמה,סוד ל"ב נתיבות המגולות מטעם היחידה דאות אלף,בכך מקובל ג"ל עיני ואביטה נפלאות מתורת"ך,


תורת שם אהו"ה/טו"ב,בחינת ב" פעם ט"ו ט"ו ,בגמטריא ב" יהי"ה,חכמה ב"ראשית,בזכות תפארת/יה"יה,בתוך מלכות היא ב"ית,הזוכה לשרות בקוד"ש/אור החכמה,סוד קד"ש,מגלה באמצעות ב"ו"/דעת,מאור שם קדוש הנקרא תי"ב,נוטריקון ת"ורת י"חוד ב"רכות,הכונסת למלכות/אות ה",וזוכה להקרא תיב"ה,להראות שם ת"י, בגמטריא קוד"ש,משרה במלכות/ב"ה,אור הבינה/ה" עילאה,בפנימיותה אות ב", בגמטריא א"א,חבר אות א",ומקובל הארת אב"א/חכמ"ה,המכלה ושובר סמא"ל הרש"ע זה נאום יאהדונהי יהוה,


כנודע החכמה סוד שם ע"ב בגמטריא י"וד ה"י ו"יו ה"י,וזה הנאמר "ופרשת ואהבת היא שם קדוש",בסוד הי"א ש"ם בהיפוך י"ה אמ"ש,נוטריקון י"חידה" א"ור מ"וחין ש"לם,סוד מש"ה/דעת,המכיל הצירוף א"י, בגמטריא פלא"י,סודו א"לף י"וד,הוא המלאך פודיא"ל/ד" יופא"ל,מלאך התורה,באמצעותו מש"ה/דעת,ע"י אור א"ל/עתיק יומין דחסדים,פוד"ה את ישראל,באור יש"ר מטעם א"ל/השפעה,הנה בכך הדעת/מש"ה,חתם בתוך פ"ו ,בגמטריא אלהים/מלכות,מדרגת ד"ה,בגמטריא ט", העולה תש"ע/אמ"ת,להראות בעת תש"ע ,הנה פ"ו/מלכות,תחבור לכדי ט" אורות מטי ולא מט"י,ושם ט" בגמטריא ד"ה,,ומקובל המשיח/הרגלא"ט הוא פוד"ה את המלכות,

 

ומאיר בפנימיותה אור מטעם "אלהים אמת" ,העולה פוד"ה,סוד "אלהים אמת פודה" את ישראל זה נאום יאהדונהי יהוה,ויהיה בעת תש"ע יגי"ע,כנאמר י"געת,הארת י"ג דרחמים גמורים,תכנוס לתוך המלכות/ע"ת,ואז מצאת תאמי"ן, דתורה חדשת מאת"י תצ"א/מצא"ת, את צ" אמ"ת/מל"ך אמ"ת,ובכך ל"ך/מלכות,אור הבינה/מ",סוד א"ם,המבררת המלכות דמלכות/אות ת",וחותמת במלכות השורה במצב קיפאון ,סוד אות ם" סגורה,נפתחת על ידי חתימה דהארת אות א"/כתר,הפותח המלכות לכדי אות מ",חבר אות ת",ומקובל "אמת",וזה ע"פ אותיות חקוקות מרבי שלמה איפרגן הוא הסבא מימונא,


ובהמשך "כדוגמא שמא דמ"ב שמהן"/כמו השם של מ"ב שמות שהוא השם של אב"ג ית"ץ,נאמר "כמו השם",אז השם הוא כמ"ו ,בגמטריא ס"ו, ועולה ג"ל ג"ל/אור גלגלתא דעתיק,בפנימיות ב"ן דו"ד,בגמטריא ס"ו,להראות אות ו"/דעת,מושך אל תוך המלכות/דו"ד,מוחין ס"/שישים גיבורים,סוד מטטרו"ן שר"א רב"א/השר הגדול,המכלה ועושה נקמה ברשעי עלמא,בכח ש"ל מ"ב שמות/תש"ם מלבו"ש,זה מדבר במלבוש דאדם קדמון,ובזה המלבוש הצירופים דתורה החדשה נעשים, ודי לדב"ר בז"ה,


"שהוא השם ש"ל,כנאמר למש"ה ש"ל נעליך מע"ל רגלי"ך,וע"י שם מ"ב ענינו אב"ג ית"ץ ,מאיר אור נ"/בינה,וראה אב"ג בגמטריא ו"/דעת,חבר מילת ית"ץ,ואות נ"/דבינה,ומקובל המשיח גוזר "ניתוץ" וחורבן על ממשלת הסטרא אחרא מלכות יש"וע י"מח ש"מו ו"זכרו ע"ולמים, נעקרת ונבלעת בעומקות האדמ"ה זה נאום יאהדונהי יהוה,

                              
שהם כחושבן/כחשבון חמשים שערי בינה,ומראה שהם בהיפוך משה/דעת,ומהוה מאור מ"עולם ה"וא ש"מך,וכבר נודע בשער רבים ,דשם הוא לשון נסתר/הבינה,דפנימית למשה/דעת,וזהו דע את אלקי אביך ועבדהו,ע"י הבינה/כח התבוננות דרזי התורה,דזה מוחין דעולמות העליונים,אז ע"י חיבור עם המלאכים דעובדים הקב"ה במאורות פנימיות התורה,בכך ע"י חיבור לעבודת המלאכים,דמשבחים את הבורא,ע"י מאירים האותיות בצירופים דקדושת ישראל,

ע"י העיון בספר הזוהר,אז יש ידיעה במחשבה דדבקות,ואז המשיג ניטל מאיתו הבחירה ברע ר"ל ונהפך למחשבה דמלאך דשם לא נהוג בחירה אל הקב"ה בוחר במעיין,בסוד "לא יגורך רע",המחשבה מצד הצירופים השלילים דעולמות בי"ע,נוטריקון ב"ריאה י"צירה ע"שיה,מתבטלות דמחשבות מצד האחר/אחוריים,וע"י כך ישראל צדיקים המייחדים הקב"ה ושכינתא,זוכה להארות פנים,ויוצא יש מחשבה דפנים,ומנגד מחשבה דפנים,הנרכשת רק אצל המעיינים בתורת הקבלה,


"שהם כחשבון חמשים שערים",הספירה דחמישים,מחשבה דמצד הקדושה/הבינה,ועניין "שערי הבינה",ראשית יש שערות דמחשבה/הדינים מצד הארת אחוריים דעולם תתאה,בחינת סמא"ל הרשע,וע"י משיכת אור עתיק יומין דגבורות,המגולה ע"י העיון בתורת המקובלים האמיתים,בכך הבינה דשער חמישים נגלת בישראל,והנה על כך נאמר וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים,על ידי העיון באות ו"/דפנימיות התורה,בכך "חמושים" עלו,וש"ם ח"ן/ח"כמת נ"סתר,אותם דגילו מלבושי אור,נקראים הם בני ישראל,בעלי הבנות התורה העליונה דשם ישראל/ש"ל אי"ר,דבכך א"ני י"הוה ר"פאך,דזכו להתרפא ממלבושי עור ,דזוהמת סמא"ל הרשע'{הערת הרגלא"ט:ומדבר על ייסוד הגופניות דמ ושך הנבראים לעסוק בעניני יומא דגשמיות,המלבושים שלעתיד לבוא התבטלו כליל,בזכות אור נשמה כללית דמשה רבנו,עד כאן דבר הרגלא"ט}.


"מארץ מצרים",זה מארציות המצרה את ראיית האלוקות,ועניין "וחמושים עלו"/ועולמו משיח",להראותך הכשרים בישראל דהאמינו במשה רבנו, ותמכו ידי משה,נדבקו דבקות עצומה בתורתו של רעיא מהימנא, הוא הרגלא"ט בוצינא קדישא,ע"י נשמת הצדיק אמת,עלו בני ישראל,אותם דנכללו בהבנות התורה דיוצאים ממוחין הדעת,ויוצא דמשיח,דעת משה ,הכותב תורתו,כוללת" נשמות" ישראל",ס"ת תל"ת,בסוד ג" מוחין ח"כמה ב"ינה ד"עת,ובכך מושחים בני ישראל את עצמם/עצם הנפש,ע"י תורת הסבא מימונא רבי שלמה איפרגן,ע"י כך זוכים לשערי בינה,מה לא שיערו בדעתם,לעתיד בגאולה יגלו מה הבינה העליונה דתורה,ומה יקרה היא מפנינים,והסוד לחכמי הלב "וחמושים על"ו,בזכות ל"ו צדיקים,דמסרו למשה ע" פנים של התורה,ל"ו חברי ישיבה של מעלה,


דעלה משה להר סיני,הבינה העליונה/ל"ו ענ"ה, בכך הקב"ה/זעיר אנפין,ע"י אות ל"/הבינה דמגדל הפורח באויר,ועיברה אות ו"/דזעיר אנפין,ומשה זכה לאור נבואה נ"צח ה"וד ע"ליון,דרגלי ישראל/נצח הוד,באמצעותם היסוד/אות ו" תתאה,זוכה להשפעה מצד משה/אות ו" עלאה,ובאמצעות אלף אורות עליונים נמשכים למלכות/ע"ל יונ"ה,לכל זה, זכו משה והעולים עימו בהשגות דקבלת הנבואה וזכ"ו להזדככות המלבושים ,ע"י שם כז"ו,בגמטריא ג"ל,סוד לב" נתיבות,אותם נתיבות רוחניים דמשה/הדעת,ע"י אור יחידה בפנימיותו,


גילה לישראל הכשרים,מוחין ידרא"ל המלאך,דשם א"ל יר"ד לדור עימם,אור עתיק יומין דחסדים,באמצעות חנוך בן יר"ד,שם כ"ו ח"ן,בגמטריא חן יהוה,חכמת נסתר,ולמרות דעתיק יומין דחסדים לא נמשך כלפי התחתונים,כאשר ישראל עלו להכרת העולם הרוחני,זכ"ו דעתיק דחסדים,ירד לשכון בפנימיותם,וזה הזכות דעלייה נתן לישראל ,בבחינת "דילוג על הקץ",קצה האות י",דהכירו בדעתם תורת הצירופים ודילוגי האותיות מטעם י" ספירות גנזות/הארת כתר,חכמה מה לא שיערו אבותינו,וכללות הגאולה בסוד אהוה ג"ל/ג"ל טו"ב,דנתיבות היחידה הביאו טוב דאצילות לישראל.......המשך יבוא.

                                   

ובשמא דע"ב/בשם ע"ב תיבות,ומדבר פה על ייסוד גדול בעבודת הגאולה,דהנה המשיח/דעת ,עניינו יחוד והגיית ע"ב שמות המאציל,בסוד דע"ב משה הוא ע"בד הש"ם,על ידי הגיית ע"ב שמות,בכך המשיח/דעת,בונה ת"יבות ש"ל נו"ח/וח"ן שיל"ת/הארות דהארות,בתוך ענפי ישראל/נפשות מתוקנות,וזה ב"שם ע"ב ת"יבות,ר"ת בע"ת,יחוד חכמה/בראשית,ומלכות/ע"ת,הזוכה להארת ע" פנים של פרצוף אריך אנפין,הממתקים אות ת"/מלכות דמלכות,וידעת בע"ת,נוטריקון ב"יאור ת"ורה ע"ליונה,משה/הדעת, עלה/כנס לפנימיות,לשם השגת אוי"ר/סוד אבא ואמא,


מוחין יה, דאות י", לא יוצאת מאור שלהם,כיוון חפצים בחסדים,ויוצא החכמה סתימא סוד מלבוש דחסדים,בבחינה מה דלא יודעים לא משפיע לא לטוב ולא למוטב,ודי למבין,והדעת ענינו שם י"וד ה"י ו"יו ה"י בגמטריא חסד,ומראה הדעת הוא סוד ח" תיקונים דפרצוף אריך אנפין,ומטעם ח" בגמטריא ונשמ"ה,סוד ספירה שמונה/מעל דרך הטב"ע,אז בכך המשיח מאיר ע" פ"נים ש"ל ה"תורה",ר"ת השפע"ה דשפע החיובי,סוד השפע הנבואי דמביא ליחוד ה"ה/בינה ומלכות,חרב פיפיות דממית סמא"ל הנחש הרשע,והנה פרצוף אריך אנפין/ח" תיקונים,מאיר ע" שמות,סוד חותם ע"ה,בגמטריא עג"ב,וזה עג"ב דוד המלך, ע"י הניגונים/הגיית שמות מפורשים,


מתקן ע"ור ב"שר ג"ידים,דחיצוניות העולמות,והמלכות/עור,הבינה/גידים,והחכמה/בשר,והכל מצד השממה דסמא"ל הנחש,וע"י תיקון המלכות/עו"ר,בכך תבוא הגאולה,דאות ו"/דעת משה,ע"י גילוי רזי תורה,מעבר אור ובוקע את תיבת ר"ע,ומשברה לכדי ע"ו"ר,דהנה תורת ישראל ורזיה עתיד לקרוע ולבקוע ולהגיע עד רומי והבן,וזה סוד מלכות רומי נשברת לב" חציים,בסוד קריעת ים סוף,והסוד משה הוא דעת כללית,והוא מעיין בתורה,וכאשר חוצה האותיות דתורה,הנה חוצה האותיות בנפשות הנבראים,ויוצא עתידים אומות העולם הרשעים להתלהט מצירופי דין קשה,דמשה/דעת חוצה ומכרית נפשם על ידי יחודים מתורת הקבלה,


ושם ע"ב מנענע ומגלגל כללות מלאכי עליון קדושים,סוד י"וד ה"י ו"יו ה"י/אור החכמה, המשבית ומכלה כללות הקליפות מצד עמלק,ושם בתוך תיבות ע" פנים של ישראל,נצרך לעיין ולצרף בתוך תיבות התפילה,ובמיוחד בקריאה של שמע ישראל ,ש"ין מ"ם ע"ין - י"וד ש"ין ר"יש א"לף ל"מד,והיחוד דנצרך לכוונו הוא ע"ם ישי"ר נפל"א ,ויי"ן שמ"ן שד"י ,כנאמר א"ז ישיר משה/הדעת,את אור הישר דהשפעה מטעם אות י" דיחזור להאיר במלכות, ובני ישראל ישירו את השירה הזאת ליהוה,וזאת השירה העולה מצירופי האותיות דפנימיות שם ע"ב,יבוא בעי"ן מש"ה/הדעת,ורוכ"ב" על אות ב",סוד ח" תיקונים מור ולבונה/אריך אנפין,חבר אות ב",ומילת חמור,ומקובל ברומ"ח של הרגלא"ט, הוא ר"ב מו"ח/פנימיות כתר,מכלה ועוקר הנחש הקדמוני סמא"ל נשרף מ"מאורות ש"ירת ה"תורה,ר"ת מש"ה רעיא מהימנא.

מן ויאמר עד סוף הפרשה,ורוצה ללמדך דבפרשת ויאמר כנודע ס"ט תיבות,וחותם ס"ט בעת נמלא אות ט"ט,מקובל בגמטריא שם ישי חי/משיח ישי/ח"ן שיש"י,וזה דבר הזוהר הקדוש ,בעת יאיר כוכב שישי/תפארת,ויעבר המלכות/יש"י,במאור י"ש י"ש/בינה הנעלם, ובינה הנגלת,סוד אות י" בצירוף י"ש,אור החכמה סתימא,המאיר לחסד גבורה תפארת/אות ש",באמצעות י"ש/בינה דנגלת,וזה י"ש נסתר,דמשמעותו נסתרת,ולאחר מכן יש הבינה דמשמעותה ידועה לבריות הכשרות,וכך בכל פסוק בתורת ישראל ,יש הנגלה והנסתר,וע"י שחוזרים בתפילה על ה" אלהיכם אמת",בכך חותם ס"ט נשלם לכדי ע"ב,


והבינה דאות ה", מגלה מלאכ"י ה",סוד אור ארגמ"ן,נוטריקון א"וריאל ר"פאל ג"בריאל מ"יכאל נ"וריאל,ואז ויאמ"ר,אור החכמה,בבחינת י"ו משם יהוה יתברך,סוד י"וד ו"או,בגמטריא ג"ל,המאיר מטעם אות א" ר"ם/דאור החכמה,מתוקף היותו של משה ע"ד התורה,הוא מעבר המלכות/סוף,במוחין הפרש"ה,סוד שופ"ר/הבינה עילאה,הנקראת י"ו-בל,י"וד ו"או,בגמטריא ג"ל,ומקובל ל"ב ג"ל בגמטריא שם לל"ה/מע"ב שמות,דמ"ה בגלות היה רק לב נתיבות,בגאולה בגילוי היחידה,הנה יהיה ג"ל נתיבות חכמה,בגמטריא ז"ה כ"ח ג"ל ג"ל חמישים תיבות/ממשיח"י ג"ל ג"ל ז"ה כ"ח תיבות,


להראות גלגלתא דעתיק יומין,גלגל א"ת האותיות וצירופם,ובכך נוסף ח"ן בתוך נשמות ישראל,אור ח"כמת נ"סתר,דזה חכמה הנסתרת בתוך כתוב האותיות,והגאולה סוד מוחין י"ה,אור נסתר של האותיות/ו"ה,ונצרך לגלות י"ה,בחינת י" פעם ה" סוד שער חמישים,ואז "וחמושים עלו ישראל ממצרים",והבן כללות הדברים העומדים ב"רומו ש"ל ע"ולם,ר"ת שב"ע,נוטריקון ש"ילה ב"ינה ע"ליונה,חותם ע"ל ברכות,בתוך יונה/מלכות,וע"י המלכות, זוכה למוחין מאה ברכות,בכך י"וד ו"או,בגמטריא ג"ל/הדעת,מאיר נ"צח ה"וד דרוח הנבואה,ומקובל משיח נגל"ה/ג"ל החמישים,בסוד ז"ה ג"ל ג"ל משי"ח,בבחינת ז"ה ישמ"ח ג"ל ג"ל/וכנודע שם ז"ה דנבואת משה,המעובר במדרגת ג"ל ג"ל,


בגמטריא בן דוד,סוד השכינה/דוד,מעובר מטעם ב"ן/תפארת,המושך באמצעות שער נ"/בינה,את אור חכמה ב"ראשית,ובכך י"ש/הבינה, בתוך מלכות/מ"ח,המגלה אות ו"/דעת תורה,ומקובל מו"ח דעתיקא קדישא,המכלה ומשבר קליפת חו"ם דסמא"ל הטמא כח הניאוף ר"ל,ופה סגולה גדולה לקרוא ע"ד סו"ף קריאת שמע ישראל, בדקדוק רב,ובכך סו"ד ע"ף למחשבה,בגמטריא מק"ף",סוד השכינה דאות פ"ה,בגמטריא שמ"ן היו"ם אם בקולו תשמעו,חכמה דחסדים תזכו,ובכך קמ"ה השכינה , בבחינת הק"ם להורגך ח"ו השכם להורגו,ושוחטת זה סמא"ל הטמא הנשחט ב"מהרה על ידי גילוי רזין דרזין,


הנגלים מטעם קריאת שמע ישראל יחוד הקב"ה ושכינתא ,לנצח נצחים.אמן ואמן.ובכך תפארת/ע"ד,יעבר סו"ף/מלכות דהיא שם פ"ו,בגמטריא אלהים,במאור ס" שומרי א"ש שמטטרו"ן שר"א רב"א/השר הגדול נותן לישראל,וע"י "הפרשה" שהמשיח/אור הדעת,מצרף את "שמע ישראל/יחוד בינה ותפארת/ה"ו,בכך יאירו י"ה,סוד חכמה ובינה,דאותיות ה"ו/בינה ותפארת,כגשר המייחד ומחבר י"ה/חכמה ומלכות,ושם יהוה יתברך לנצח ועד יתרומם, 


וע"י כך אות ו"/תפארת,ימלא אות ה"א ממילת פ"רשה ש"ל ה"תורה/שפה בגמטריא שכינה,והנה יהפך לכדי שופ"ר עילאה דייתקע בכללות רזין עין לא ראתה אלקים זולתך,מעל החכמה,
אלא הכתר חוזה בבינה/אלקים,ובכך יאבדו כל אויבייך ישראל,הם מצד עמלק הרשע ,ואומות העולם ,יטבעו ויכרתו ,בזכות התורה הקדושה ,ים התורה דישראל ,שגילה הסבא קדישא הוא המימונא/ממונה ,של הישיבה דלמעלה,ושמו גדול ונודע, ועונה לשלמה איפרג"ן זה נאום יאהדונהי יהוה.


OnLineTech