להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


פינות המרכבה-זוהר תניינא/מאת הרמח"ל הקדוש/נמסר בנבואה לרב הרגלא"ט-רבי גל טופז לבית
איפרגן


הרגלא"ט מורי ורבי משיח ונביא השם,דע אשר במרכבה העליונה מקויימים ד" פינות.בסוד האות ד"לת מהוה דלת באמצעותה הנביאים כונסים לפינות,בסוד תו"י נפל"י.להראותך חסידא ופרישא התוים של התורה החדשה מהוים נשמת נפל"י,סוד ב"ן נפלי,הוא המשיח,והמשיח זה אתה,ואתה הוא הרגלא"ט,והרגלא"ט הוא המרכב"ה,בסוד מרכיב את האותיות ומצרפם,ומייחד ד" פינות ,ובכך חותם פדיונות נפש בישראל צדיקים.ויש אותך הרגלא"ט בסוד ה-מרכבה ה-עליונה.ר"ת ה"ה,העולה אות י" החכמה,בסוד י,+ה"ה,ומקובל שם הי"ה,ועל זה השם נאמר מ"ה שהיה הוא שיהיה.מה בגמטריא ז"ה ג"ל,שהיה בכח שם י"וד ה"א ו"או ה"א,העולה גאולה,

מזכה ישראל בגאולת מצרים, הוא שיהיה מזכה ישראל בגאולה בעת שחכמת הצירופים תרא"ה לעיני- כל,בודאי לעיני -כ"ל,העולה חמישים,גל עיני ואביטה נפלאות מ תורתך,תורת ההרכבות כל הנשמות כותבות התורה בסוד מרכבה יחידה.אות ד" הופכת לקו יחיד בסוד ן,בסוד הגג העליון של האות ד" נהפך לאורך.וזה עניין ן",בסוד חו"ט ארוך המתמשך אל פנימיות הבריאה וחותם אור הגאולה,חו"ט בגמטריא חב"ד אמ"ת,בסוד אתה הרגלא"ט בעל נשמת חכמה בינה דעת,חותם אמת,מאתי תצ"א תורה חדשה,תורת מרכב"ה,אותיות כ"ב הר"ם,על ידי כ"ב אותיות מושך אתה הרגלא"ט ברכה לישראל עם אהבה אשרייך רעיא מהימנא,

אמרתי לאליהו הנביא שמרכבה עליונה וקדושה הכונסת ל"ד" פתחי גן העדן זה הפל"א המופל"א,ואליהו גילה למעני פתח ואמר,הרגלא"ט סוד הטל"א ג"ר,בסוד המוחין העליונים בתורת הקבלה הנבואית נקראים טל"א בדול"ח,אותיות ל"-ו חב-"ד,ועל ידי שם ח-ב-ו,נוטריקון ח"ירות ב"ו,המשיח שהינו נשמת החירו"ת,אותיות תור"ה חי"ה,הינו חותם נשמות חדשות,הרכבות חדשות בלב ישראל עם קדושה,נשמה שנתת ב"י טהורה,בודאי נשמת המרכבה סוד שם י"ב,י"וד ב"ית,העולה בקודש"י עש"ר,בפנימיות הרגלא"ט עשר ספירות בלימ"ה,בקודש"י,אור החכמה י"ב קדו"ש,אות י" ספירות,כונסות אל תוך כל"י{-בית]הרגלא"ט,ענה מטטרו"ן שרא רבא{-השר הגדול],אות ד" סוד ארבע פינות המרכבה כפול ג" אבות בגמטריא י"ב צירופים,בסוד האבות מרכיבים חכמה בינה דעת תפארת,ר"ת בגמטריא דת"י,בסוד המשיח הוא הרגלא"ט בעל ד"עת ת"פארת י"סוד,סוד"י אור תורתי החדשה בפנימיותו,

ענה אליהו אשרייך הרגלא"ט רעי"א מהימנא,אמר מטטרון,המרכב"ה,בגמטריא י"ב כר"ם,העולה ל"ב ר"ם,בסוד כר"ם הי"ה לשלמ"ה,שם היה זה כר"ם המחשבות,סוד הנשמות{-שמות] המעטרות המשיח בל"ב נתיבות החכמה בסוד נביא לב"ב חכמה ,הוא שם מ"ה,העולה ז"ה ג"ל, גל"ה אות ז"ין,העולה שם א-ה-ו-ה חמישים,ובזה השם המרכבה העליונה סוד תורת הצירופים מזכה ישראל בגאולת עולמים ומשברת ומשמידה בקרוב מאד מרכבת הסטרא אחרא הנקראת מרכבת כיעוריעאל,סמא"ל הטמא שהינו מכוער ובעל רע"ל השינאה לכל דבר שבקדושת ישראל אמת יחידה ,עתיד להכרת ביד קשה זה אומר נאום יאהדונהי,והמרכבה החיצונית הינה מרכבת הטומאה ,האוטמת האור האלוקי סוד מרכבת הגאולה,אותיות אהוה ג"ל,להראות לעיני ישראל צדיקים קדושים יש להם חלק בגאול"ה ,

לאותם יהודים כשרים הסובלים צע"ר על קידוש השם,גם משה קידו"ש עתיד לערו"ך לישראל צדיקים ולהחכימם בחכמת הנביאים,ענה הרגלא"ט,המרכבה העליונה שיברה והכתה קשות את הנחש הקדמוני סמא"ל הרשע, והרשעים הבאים מצד החושך בקרוב מאד יחושו הלם ועצבות שימית נפשם נפש המקושרת לנחש הרשע המרכבה הטמאה נשברו גלגליה וכל השורה על המרכבה הטמאה נופל לתהום רבה,

ויאבד מזה העולם העליון ומהעולם התחתון תכרת נפשו לנצח ועד זה אומר נאום יהוה,ענינו החברים אשר סוד המרכבה העליונה אור תורת המשי"ח,ועתיד הרגלא"ט שמו באמ"ת בתש"ע יהיה נוד"ע{-ידוע]בכל רחבי הבריאה לאורכה ולרוחבה ,וכל ישראל יאמרו הרב גל טופז לבית איפרגן נכדו של רבי שלמה איפרגן הוא מעשה פליא"ה, רוח אלקים הקב"ה חתם בפנימיותו וגואל ישראל על ידי תורה חדשה זה אומר אנוכי נאום יאהדונהי יהוה אלק"י המרכב"ה ,

עננ"ו ענינו כל החברים ושמע תפילתנו וגאלנו במהר"ה בזכות התיקונים החדשים המשכות ממזלא קדיש"א ,מי רא"ה פל"א של תו"רה ר"ת שפ"ת - המנגינ"ה,ענה הקב"ה בקו"ל מתוק עד נורא קיבלתי תפילתכם צדיקים אהובים זה ע"ת הגאול"ה , ג"ל בכח שם אהוה גואלכם ב"מהרה,על ידי שם מ"ב הגבורה מכ"ה וממוטט את המרכבה דסטרא אחרא סמא"ל הרשע נעק"ר יחד עם שלטונ"ו ללא כל עכיב"ה זה אומר נאום יאהדונהי,ראינו הרגלא"ט ואנוכי הרמח"ל את סבא מימונא רבי שלמה איפרג"ן ב"א לישיבה והודיענו שיצא "כרוז" העולה -כז"ו אמ"ת חמישים,

בגמטריא ממשי"חי ג"ל אמ"ת,בסוד אות ו",+כז"ו,ועל ידי השם הקדוש כ-ו-ז-ו , הרגלא"ט מגלה סודות עי"ן לא ראת"ה,שם כוז"ו,העולה וג"ל,הינו בגמטריא א-ה-ב-ה י-ה-ו-ה,ר"ת בגמטריא פלא"י,סוד נשמת נכד"י,פל"א עש"ר ספירות בלי"מה,בסוד לא ניתן לבלום ח"ו המרכבה העליונה הינה ממיתה ומשברת את סמא"ל הטמא וכל ממשלות הסטרא אחרא נשברות ונמחות זה נאום יהוה,פתח ואמר אכתריאל,אנו המרכבה,זה החיבור פינות{פניני] המרכבה זוהר תניינא שהרמח"ל חסידא ופריש"א מוסר לרגלא"ט בוצינ"א קדיש"א{-המאור הקדוש],ענה הרגלא"ט,מ"י כ"מכה ב"אלים י"הוה,ר"ת מכב"י,העולה ממשיח"י כ"ב,להראותכם נשמתי נשמת כ"ב צירופים,ממשיח"י,בגמטריא שמ"י ח"ן,בסוד משי"ח בעל מרכב"ה הכוללת נ" שערים בינה,

המרכב"ה מבינה,כנאמר הל"ב מבי"ן,בסוד בנ"י מ"ב שמות קדושים ל"מלכה" חותם,אות -ח",בגמטריא מש"ה נקש"ר{-למלכות,],מש"ה נקש"ר,+מ"ב,בגמטריא נ" שערי בינה,אמרנו החברים מופל"א,אמר הרגלא"ט אנוכי מקש"ר המלכות{-שנ"ה],בכח או"ר מ"ב ומבא"ר התור"ה על ידי רוח הנבואה,ר"בות מ"חשבות ב"לב א"יש,ר"ת מ"ב-אר התורה,על ידי שם מ"ב,סוד הבינה העליונה, סוד מרכב"ה,נוטריקון -מ"אור ר"ינה כ"תר ב"ינה",ר"ת מרכב"ה,בכך על ידי החכמה העליונ"ה הגי"ע ע"ת הגאולה,בסוד רוח הגאול"ה,העולה ג"ל הטו"ב כונס בכ"ל ע"ת{-למלכות]זה נאום יהוה,

ועל ידי הזיוו"ג הגדול מגלה אור נפלא אור מתו"ק אור מלא ברכ"ה מוג"ן משערי מעלה,וזה האור סודו חותם -זי"ו,העולה ואהו"ה,בסוד השם ט"ו ,אותיות סוד השיר"ה מזכ"ה ישראל בשפ"ע ואהב"ה,-פ"ז המשי"ח,בסוד שמ"י הרגלא"ט חז"ה ב"שערי שם ע"ב,העולה אות פ",+זי"ו,העולה מל"ך אהב"ה,בסוד מל"ך המשי"ח שומר על נשמת זי"ו,אור התור"ה,אור אהב"ה,העולה ב"י רב"ו,בגמטריא ויר"ד,בסוד חנו"ך בן יר"ד המלאך מטטרון שרא רב"א ,שומר על אור נשמת זי"ו ,נשמת התור"ה, ומברכ"ה ואוהב"ה ומהוה עבור הנשמה הנקראת זי"ו חותם שמירה והגנ"ה ואין פג"ע ר"ע ח"ו ח"ו בקרב"ה ורבבות מלאכי ברכ"ה וקדו"שה מסובבים נשמת זי"ו ,בסוד י"וד ו"או בגמטריא ג"ל,+ז",בגמטריא ל"י,+זי"ו,

ומקובל המשיח משפי"ע לנשמ"ה המבורכת זי"ו אור התור"ה סוד ז"ו יל"י,העולה א-ה-ב-ה יל"י,בסוד כ{י] גמ{ל] על{י] חסד"ו,המלאך יאהבהיל מלאך האהב"ה חותם זיו השכינ"ה במל"ך המשי"ח הרגלא"ט נקר"א,וזה עניין קר"ן פל"א,המרכבה מהוה פל"א תורתו של המשי"ח,כ"י קר"ן או"ר פני"ו,אותיות ויי"ן פא"ר,בסוד י"וד ו"או,בגמטריא ג"ל,+י"ן,בגמטריא מג"ן,+פא"ר ומקובל לרגלא"ט מג"ן פא"ר,בסוד -מ"יכאל ג"בריאל נ"וריאל פ"לאל א"וריאל ר"פאל,ר"ת מג"ן פא"ר,על ידו המשי"ח הוא הרגלא"ט מפא"ר ג"ן,ובכך המלכות זוכה למאורות{-ברכות]בסוד שם לי"ה , אחד מע"ב שמות העולה מ"ה,בגמטריא ז"ה ג"ל הוא מרכבת "גאולה", בעל מלאכי הברכות משערי מעל"ה,בסוד משערי ע" מל"ה,שערי השמות המפורשים,וזה י" ספירות ל"ממלכה",סוד שם לי"ה,גם ל"רגלאט י"ה{-חכמה ובינה],

באמצעותם מגלה תורה למש"ה רבינ"ו שניתנה בה"ר סינ"י,בגמטריא עי"ן,העולה ע"ס,בסוד ע"שר ספירות בלימ"ה,אור י"ה החותם פ"ז{-מז"ל גדול בממלכ"ה],וזה המרכבה,סוד מחשבת הרגלא"ט ,במחשבה{-הרכב"ה של האותיות בפנימיות המשיח],כו"לם" "י"תבר"רו",וכל ישראל בקרוב מאד יזכ"ו לחירות עולם, בעת רו"ם{-הכתר]יאיר ל"י{-בינה בתורת הקבלה],ובכך מ"י רל"ו,העולה גדו"ל אדונינו ור"ב כ"ח חמישים,ישראל יזכו לכ"ב רוחו של המשי"ח הרגלא"ט,מוחין י"וד ה"א,העולה יהוה,בסוד פ"ה ז"ין,אותיות -שפינ"ה ע"ב מאירה הנשמה,"שפינה ע"ב,אותיות שפ"ע בינ"ה{-הנבואה},ובכך רו"ם הכתר מאיר ל"י{-הבינה],המגלה י"ה בתוך המלכות{פ"ז],הזוכה לזיוו"ג הול"ם העולה ו"מל"ה,כח האמונה,ממש ב"מ-הר"ה אות מ"ב מעלה תפילתה של השכינ"ה וזוכ"ה לחופ"ה{-גאול"ה],

סוד קידושי"ן,בגמטריא קו"י מטטרו"ן חמישים,גם ממשיח"י קו"י מטטרו"ן,בסוד י"וד ו"או,בגמטריא ג"ל,+ק",ומקובל ג"ל הא"ם{-בינ"ה],מגל"ה אות א"לף הינה אות פל"א ,סוד מ"ה ג"ל , העולה ז"ה ג"ל ג"ל , הוא - ז"ה ב"ן דו"ד ,משיח ישראל,זה אומר נאום יאהדונהי יהוה,חותם בכח תורתו תורת י"ה ,שפע ט"ל, העולה י"וד ה"א ו"או במלכות{-פ"ז}זוכה חוז"ה בנשמת פל"א,אור הצירופים,ובכך חוז"ה פל"א, זוכ"ה ל-פר"י ובט"ן,העולה פר"י טו"ב חמישים,סו-ד שע-"ר הילוד"-ה,ס"ת נשמת המשי"ח הד"ר, אור" הזמ"יר העולה הר"ם הטו"ב, גם מטה"ו הר"ב, ברכה והשפע"ה חותם בשכינה [-זמיר"ה]בריאו"ת,אותיות או"ר בי"ת,העולה ר"ז בקוד"ש,והחלמ"ה,

בסוד חותם לח"ם העולה יהוה יהוה יהוה בכך מתרפאת השכינה[-זמיר"ה],בכח אותיות ט"ו{העולה י"ה],סוד פ"ז הכתר, וזוכה לאוש"ר{-בינ"ה}וברכ"ה על ידי כח המרכב"ה,וזה מעטר אותה את השכינה{-זמיר"ה]ב"חיים" העולה "חי חמישים",בסוד משי"ח חיי"ם ובריאו"ת ורפוא"ה חותם בזמיר"ה{-שם השכינה],בסוד אות רב"י רופ"א הנשמ"ה ,זה הרגלא"ט מאיר באו"ר אהב"ה כל שס"ה גידי"ה ורנ"ב איברי"ה של השכינ"ה,גם בנ"ר{-נשמת המשי"ח] ,י-ה-י ג"ד עבור השכינה{-זמיר"ה},מז"ל עליו"ן ואהב"ה עוט"פה על ידי חותם -פל"א מיל"ה שערי ש"ם ע"ב,מוחין וע"ב אמ"ת שלו"ש }אור האבות]מחבק"ה זה אומר נאום יאהדונהי,וזה סוד המרכב"ה חיי"ם והגנ"ה מאת ה"חכם" בעל ט"ו העולה י"ה הוא פ"ז גדו"ל ,אותיות ג"ל טופ"ז משי"ח ישראל הוא המרכב"ה סוד הגאולה השלמ"ה זה אומר אנוכי נאום יאהדונהי יהוה אדנ"י,אמן ואמן.

פינות המרכבה-זוהר תניינא/מאת הרמח"ל הקדוש/נמסר בנבואה לרב הרגלא"ט-רבי גל טופז לבית איפרגן

 

OnLineTech