להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח


דף הבית >> ספרים >> טעמי מצוות-על השולחן הערוך-דיני השכמת בוקר

        טעמי מצוות   -שולחן ערוך/מאת הרגלא"ט        

                             הלכות הנהגת  אדם בבוקר –דין השכמה{ט" סעיפים}

יתגבר  כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו ,שיהא הוא מעורר השחר,

פירוש:הבט,על ישראל צדיקים קדושים להנהיג עצמם  במדרגת יתגבר בסוד האותיות ת"י גב"ר,זה מלמדך שהגבורה והעמידה בניסיון –להשכים  ולהתחיל בעבודת הבירורים מוקדם הינה מקדמת המוחין וחותמת ת"י בגימטריא קוד"ש אל פנימיות נפש עובד ה",וזה סוד  "כארי"- אותיות כ"א או"רי, כלומר שם כ"א בגימטריא  אהיה{מוחין בינה} מעבר את המשכים קו"ם-ב"אורי"-לשון יראת ה" ה"חוקק" בגימטריא רו"ח  בעלת טהר"ה-סוד טוהר המידות בפנימיות הנבר"א,ועל כך נאמר  "לעמוד"-שזה אותיות   עמ"ל ד"ו,כלומר בכדי להשיג מדרגת ד"ו בגימטריא אות  י"{החכמה} יש לעמו"ל{לקום מוקדם}-ובכך רוכשים  חכמה קדומ"ה{עליונה}המושכת בבוק"ר,-

לשון מקנה לנברא ביקורת עצמית אשר מעטרת אותו באור החסדים{בוקר},וראה הנאמר  {ל}עבודת {ב}וראו-חבר האותיות המסומנות ומקובל ל"ב,-הרי עבודת הבור"א  נעשית באמצעות ה"לב"{מדרגת רוח }וכאשר האדם משכי"ם קום-לשון  מוש"ך הנשמה אל פנימיות הכל"י בעת האו"ר רק בתחילת"ו  בכך-תוחל"ת חייו מוארכ"ת-לשון זוכה הוא לרו"ח החכמה{הנקרא אור"ך},וזה מהסיבה ששעת הבוקר הינה חסדי"ם והתפיל"ה בשעת הנ"ץ  חותמת בפנימיות הנשמה אור צחצחו"ת{קדושה}המטהר הנברא מכל אחיזת קליפה דסיטרא אחרא-שהיא הסיבה לזקנה"-המחשבתית  בנבראים,

בכח  שם  שיה"א שזה אותיות א"ש   י"ה{כונה בזה השם}הנברא  רוכש להבות{להיבות}בעבודת הבורא{י"ה}ומגלה בכך הנבר"א את עולם הו"א{הנסתר}-,וזה סוד אשר המשכים קום עקב שנוגד את חוקיות העולם הנגלה ונוגד את טבע כלי{הגוף}לעצלות בכך על ידי ההתאמצות ויגיעה מגלה חוקיות העולם העליון{עולם הבינה-הנקרא הו"א},וידעת ההתאמצות חותמת באדם שם קדוש סוד"ו  {מ}לך {א}והב {צ}דקה {ו}משפט,-חבר האותיות המסומנות ומקובל  "אומץ",וידעת אשר ההתאמצות משפיע לאדם המשכים קו"ם את אור המשפ"ט{תפארת}והצדק"ה-לשון  היכולת להצדיק הבורא בכל עת דבר המעניק לו אהב"ה{דבקות והתקשרות במאציל},

ועל כך נאמר "מעורר"-לשון התעוררות והשכמ"ה מעוררים את צינורות ההשפע"ה העליוני"ם אל תו"ך נפש הנבר"א,-"מעורר" בגימטריא  ע" מו"ת,כלומר ההשקמה בבוקר חותמת בנברא אות ע"{סוד שבעים פנים של התורה}המבטלים את אחיזת  ה"מות"{מן הנברא},וזה סוד השח"ר-לשון הדין השחו"ר{סוד המלכות אימתי ששורה בהארת אחורים}ממותק"ת ומבושמת בזכות הקמים בעת האו"ר מפצי"ע-לשון פוצ"ע את העצלו"ת ומתעו"רר בחוזק"ה,-לשון מתעורר לאחוז במדרג"ת "בחוזקה"-בכך זוכה המתמיד  ב{ח}{ו}{ז}ק{ה}   אותיות  ק"ב חוז"ה,סוד שם ק"ב בגימטריא אלהינ"ו  חוז"ה{משגיח}על המשכי"ם בהשגחה פרטנית,.

 

וזה סוד הנאמר  "עורה כבודי"{תהילים  נ"ז},

פירוש:הבט,"עורה"-לשון התעוררות תחתונ"ה אשר מושכת התעוררות עליונ"ה –סוד כבו"די,וכידו"ע  כבו"ד בגימטריא  ל"ב –המצבי"ע שהמשכים  קו"ם-הינו מושך אל פנימיות ליב"ו הארת החכמה הנקראת קימ"ה-על שם שמקיימ"ת את נפ"ש הנברא במסגרת הקדושה,ויש לדעת אשר הצדיקים האמיתים זוכים לגילוי השכינה עקב הרגל"ם להשכים קו"ם וראה,-כתוב  עור{ה}  {כ}בודי וחבר האותיות המסומנות ומקובל  שם  כ"ה  -זה סוד הש{כ}ינ{ה} בתורת הקבל"ה החותמת עור"ה-בסוד  ע"  אור"ה,-שבעים פנים של התורה{סוד חכמת הצירופים}-במשכימי קו"ם,וידוע אשר השכ"ם זה אותיות  כ"ה  מש"ה,-ומכאן הינך למד משה היה משכים לעבודת הבורא יתה"לל,

 

ועל כך נאמר "אדם ביקר בל ילין "{שם מ"ט},

פירוש:ראה,"אדם"-סוד תפארת ישרא"ל  מדרגת מ"ה בגמטריא  יו"ד ה"א וא"ו  ה"א מעטר את הביק"ר-לשון הנברא המשכים לקום בשעות הבוק"ר ומבקר עצמ"ו בכך  ב"ל-זוכה לאותיות  ל"ב,-זה אור החכמה בסוד ל"ב נתיבו"ת,-אותיות  נ"  תיבו"ת,-הרי לך המשכים או"ר-לשון מושוך או"ר הבוקר אל פנימיותו בכך סוד התיבו"ת{ניגונים-יחודים}-מגולה עבורו{עיבורו},-וזה סוד העיבור-"ילין"-לשון נשמה עליונה לנ"ה{שוכנת בפנימיות}-המשכין ומסייעת ל"ו לשם השגתו במדרגות עליונות.

 

ועל כך נאמר  "צלם דמות תבניתו"{ברכת חתנים},

פירוש:הבט,הנברא אשר משכים קו"ם   זוכ"ה בכך  לצל"ם,-סוד צ"ל{מוחין}-אות ם"{בינה} המשפיע עבורו  המאו"ר  עבור  "דמות"-אותיות  מידו"ת{נפשו},ובכך  "תבניתו"-אותיות  בני"ת  ת"ו,-רז"י התורה{סוד היחודים}אליה"ם  מתווד"ע עקב רצונ"ו  הע"ז לרכוש  אל"י    ה"ם,-סוד הדבקות וההתקשרות{מדרגת א"לי-שרק למשכימי קום מוענקת}-בכ"ך נמש"ך עבורם{עיבורם}משערי מעל"ה שם מ"ה בגימטריא אד"ם-בגימטריא שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א,-

זה השם המפורש אותיות שופ"ר מש"ה,-זה מלמד"ך שופ"ר{בינה} מגולה ל"משה"-לנברא שמושה עצמו מן המט"ה-וניצ"ב לעבודת ה" כארי"ה-לשון ביר"אה גדולה  החותמת אור"ה{גילה}ורעד"ה,-זה סוד כאשר הנברא קם בעת הבוקר מפציע בכ"ך  ר"ע,-עד"ה,קליפת הר"ע  כח ייניקתו  נפצ"ע {נפגם}-בסוד עדר"ה,-הינו חש ההעדרות  האדם  עקב קימתו מוקד"ם,-לשום הנברא מקדם את השח"ר ולא השח"ר  מקדם הנבר"א,יש פה עניין אשר כ"ח הדינים{שח"ור}אין ביכולתו להזי"ק,והרי עי"ן הרע בסוד עי"ן  שפוגמת באדם אשר מרבה בשינ"ה,אך  עי"ן ר"ע  לא פוגמ"ת ב-ע"ר ,.

וזה הנאמר  "תחילת מפלה שינה".

פירוש:הבט,"תחילת"-לשון תוחלת החיים של  ה"שינה"-המרבה לשו"ן הינה מפל"ה{נמוכה} בעוד  תוחל"ת המשכים  להתעור"ר{לשון רוכש התעוררות פנימית}בעת האור נרא"ה  שינת"ו מופלא"ה,-זה סוד אות  א"  בסוד "א"אלפך חכמה,כלומר בכדי לזכות בחכמה על האדם לאל"ף{להרגיל}עצמ"ו{פנימיות נפשו}להשכים בנ"ץ החמה,-לשון כנ"ץ  למשו"ך את  כ"ח הנשמה אות  ח" בגימטריא שמונ"ה אותיות  ו"  נשמ"ה,-ובכח אות  ו"{תפארת}לעט"ר המוחין בשם מ"ה בגימטריא אד"ם  בגימטריא  שם יו"ד ה"א וא"ו  ה"א,-השם המפורש לשון מופר"ש רק לנברא המשכים להתעור"ר ולהכי"ן כלי נפש"ו לעבודת הבורא יתה"לל,

וידעת אשר השכמת הבוקר הינה תיקו"ן עבור פג"ם הברית,-לשון  השינה הינה פוגמ"ת  בברי"ה{הנברא}עק"ב קר"י בעת החלימ"ה,ובעת האדם ייש"ן זמן מוע"ט אין החיצונים יכולים לגרות חושי"ו יית"ר המידה,וגם בעת כבר קרה והחיצונים גרמו{ה" יציל}-לשפיכת  זר"ע בעת השינה,-יש לנברא להשכים קום וזה תיקון פג"ם הברית והינך לומד זאת מכך,-כתוב  {ת}חילת  מ{פ}לה  שינ{ה} –חבר האותיות ומקובל שם  תפ"ה בגימטריא "תהלים"-,

אשר זה השם הקדוש מתק"ן ענין ברית הייסוד,-לשון לברייה אשר באופן ייסוד מנהיג עצמו להשכים ולקום לשבח את בורא"ו בשעת נ"ץ החמה,-בסוד מני"ס את החמ"ה-{מחממת}-היא קליפת לילית הרשעה  המפת"ה את שומר התורה{באמצעות החלימה}-בכך זוכה לתקן הפג"ם בשורשו העליו"ן,והסימן אשר הנברא מקבל בעת מתעורר מוקדם{ומקפיד על כך}מן השמים יוודע לו ששורשו הרוחני של הפג"ם תוק"ן על ידי שיחתמ"ו בו  אות שמ"ח,-בסוד  ת{ח}ילת {מ}פלה {ש}ינה-חבר האותיות ומקובל שמ"ח,-סוד אות  ש"{אור האבות}אשר יעניק לו חדות "מח"{מוחין}-ויכולת זכיר"ה{הארת פנים}-אז יוד"ע שיניקת החיצונים פחת"ה בזכות שם  ח" תפ"ה,אות  ח" בגימטריא שמו"נה סוד  האותיות ו" נשמ"ה  בזכות  שם תפ"ה בגימטריא תהלי"ם-חזרה לעט"ר פנימיותו.

 

ועל כך נאמר  "ידע שור  קונהו  וחמור אבוס בעליו ,ישראל לא ידע,.{ישעיה א"}

פירוש:הבט,"ידע"-לשון הנברא המשכים קום רוכש רת מדרגת הידיע"ה-סוד האמונה השלמ"ה הנקרא  "שור"-על שם שחותמת יוש"ר שזה אותיות  י" {ש}ו"ר,-הארת הח[כמ"ה]  בבעל ה"שכמה",ובפנימיות זוכה{לזכות}המוחין –סוד  "קונהו"-לשון בעל קניי"ן על מידותיו המקנות עבורו{עיבורו}-של המשכים   שם   קונה"ו בגימטריא    י" זק"ן,- {ק}ם {ז}ריזות  {נ}קיות,כלומר בעל התפילה אשר משים קום זוכה למידת הזריזות אשר חותמת בו גם מידת  ה"נקיות"-המסייעת עבורו בתהלי"ך תיקו"ן הנשמה-דבר המשפיע עבורות    י"ז  ק"ן,ו-י"ז בגימטריא טו"ב,וק"ן זה חכמה,-בכך מקובל אשר חכמ"ה טוב"ה{דקדושה}-מקובלת  אצל המתעוררים  בשעות הבוק"ר המוקדמות,ובכך משברים "וחמור"-זה קליפת החומ"ר{כלי הגוף שורש העצלות},-

וזה המטל"ה הינה גדולה ורק המחמירים{הצדיקים האמיתים יכולים לזה},ועל כך  האמר  "אבוס" שזה אותיות א"ב ס"ו,הרי החכמה{א"ב}בתורת הקבלה  מגלה למשכימים  מדרגת ס"ו בגימטריא ב"ן דו"ד{סוד היחודים לעתיד לבוא,האור הגנו"ז},-הינו גנו"ז להללו  הגונזים את שנת"ם ומתעוררים כנמרי"ם{ערים}-להשיג מוחין בע"ל-י"ו,כנאמר על משה רביו  י"ו קרנו על חד"ו,-לשון על ידי ראיית קרנ"י השמש המפציעים בשעות הבוקר זה סגול"ה{סוד קו אמצע}אשר רוכשים אותה המשכימי"ם-לשון  המשברים מסכי"ם{מגבלות השינה},ועל כך נאמר ישרא"ל{סוד הצדיקים הגדולים}-"לא ידע"{-שינה},-אלא משננים התורה השכ"ם בבוק"ר ובכך זוכי"ם  למוחין  "לא ידע"-אותיות  יל"ד  ע"א,יל"ד-זה אור המשיח אותיות מש"ה ח"י{המגולה למענם}-להללו שהשיגו  מדרגת  {ע}ולם {א}הבתך,-זה לצדיקים.שכל עולמ"ם  {שגרת חייהם}מעלימים שינה מן עינהם ובכך משיגים דבקות{אהב"ת הבורא}.

וזה סוד מה שאמר הרמב"ם  "בכל דרכיך דעהו"{הלכות תשובה פרק א",הלכה א}

פירוש:הבט,"בכל"-בסוד האותיות כ"ב  א"ל,הרי בפנימיות האותי"ות הנברא רוכש דעה"ו-הידיעה, היא האמונה השלמה,ויש להבין אשר השכמה  לפנות בוקר- חותמת במשכים  ל" פינו"ת,-סוד י" חכמה  י"  בינה  י" דעת,-ל" כלים  המושכים{על המשכים}-אור  "בוקר"{חסדים},-סוד דרכי"ך,-בגימטריא  נד"ר,-הרי לך זה סוד אשר השכמה בשעות הבוקר המוקדמות כדרך קב"ע  יש בכוחה לבט"ל נד"ר, וזה על ידי שהנודר מושך מוחין בינ"ה{עולם הנדרים}-ובכ"ך על ידי המוחין סוד עולם החירו"ת-לשון מעניק חירות לנברא מכל התחיבות שנעשו בשגג"ה, וראה הסוד  כתוב  {ב}כל  {ד}רכיך  {ד}עהו  וחבר האותיות ומקובל "בדד"-לשון מעלת ההתבודדות{בתפילה}-בשעת ההשכמ"ה  הינ"ה מעניק לנבר"א ,סוד מוחין ב"דד  בגימטריא   ח"ב-חבר  אות ד"  ומקובל  אור חב"ד,-{ח}כמה {ב}ינה {ד}עת.

 

וזה סוד הפסוק" היושבת בגנים  חברים מקשיבים  לקולך השמיעני"{שיר השירים,ח",יב}

פירוש:ראה,"היושבת",-מכאן למדים אשר הרוצה להשכים קום מוקדם בבוק"ר יש עבורו על מנת להשיג יישוב דע"ת  לשאת תפילה להשגת  "היושבת"-אותיות תשוב"ה מעומקא דליבא{עומקות הלב},וכבר נאמר שזה עבודה{תפילה}לצדיקים הגדולים הנקראים "חברים"-על שם שמחברים ומייחדים בתפילות פיהם את ה" יתבר"ך והשכינ"ה,-לשון השכינ"ה חותמת  אור הבורא בפנימיות ה"מקשיבים"{זה ישראל קדושים המבקשים הגאולה השלמה},והגאולה בכח הצדיקים המשכימים קו"ם,-לשון מושכים אור החכמה בשעות הבוקר{שעת החסד},-

סוד "בגנים"-לשון מגנים הצדיקים את השינ"ה  ורק נפשם רעבה ל"קולך"-זה  חידושי התורה המקובלים עבורם{עיבורם}-מן ספירת התפארת-,קו אמצע{הנקרא קו"ל}וחותם  אות  כ"ף  בגימטריא מא"ה אותיות הא"ם{בינה}בפנימיותם, וידעת ההשכמה בבוקר מטיבה עם כח השמיע"ה,והרי נאמר  "לקולך השמיעני"-לשון קול הנבואה נשמע בפנימיות האוז"ן,-בסוד שלימוד פנימיות התורה בשעות הבוקר המוקדמות חותמת איזו"ן-לשון מאזני"ם{אור ההתבוננות}-בנבר"א המשכים לקו"ם,-לשון מקיי"ם המשכ"ה של אור האלוקות אל פנימיות הכל"י{מלכות},

 

וזה הנאמר "הנה ברכו  את י-ה-ו-ה  כל עבדי י-הוה,אתון ברכו את י-ה-ו-ה"{תהילים קל"ד},

פירוש:הבט,"הנה" –בגימטריא   אות  ס",חבר  שם  ברכ"ו ומקובל  ס"  כרו"ב,-זה סמ"ך  אל"ף מלאכי"ם{כרובים}  אשר מברכי"ם  את שם י-הו-ה  והשכינ"ה{שם א"ת,}-ובכך מייחדים  שם  ה" יתבר"ך  בפנימיות  שורש נשמות ישראל{השכינה},וזה סוד  "כל"-בגימטריא    נ"{בינה}אשר באמצעות  עבד"י-זה עובדי  ה" המשכים קום ובבוק"ר נושאים תפילתם{עבודה},-והינם כמלאכי"ם,-לשון מלאכתם   הינה מלאכ"ת  קודש",-בסוד חותמת בפנימיותם מוחין קוד"ש בגימטריא ת"י,-ועל ידי המוחין הבוקר-הצדיקים האמיתים} רוכשים ידיעה בחכמת הצירופים,-רוח הקודש{נבואית}-סוד אתו"ן,אותיות א"ת{השכינה}אשר מגולה מן בינ"ה{נו"ן  בגמטריא ק"ו,-סוד קו אין סוף יתברך}הממהוה שורש האותיות{טעמי האותיות}-לשון רק הקמים השכם טועמים מן זה המאור של התורה.

 

וזה עניין הפסוק-"העומדים בבית יהוה בלילות"{ש"ם},

פירוש:הבט,"העומדים"-זה המלאכי"ם,סוד השרפי"ם-אשר בעת שרי"ם פורשי"ם כנפיה"ם על "בבית"  בגימטריא דת"י,-זה הצדיק הזכ"ה  ל-{ד}עת  {ת}פארת  {י}סוד,מוחין המשכים לקו"ם ובכך שם י-הו-ה יתה"לל מעטר"ו  ,אך בכדי להשיג זה ההטב"ה  יש  לקום ב"לילות"-לשון יללות לבצע"{תפילות}באמצעות האותיות{פנימיות התורה},וידעת "בלילות"  בגימטריא  ב" מלות,-לשון האדם המשכים לקום זוכה למתק המלות"-סוד  שם מלו"י בגימטריא אלהים יתהלל{מידת הדין}בכח אות  ב"-אור הבינ"ה,

ומובטח לאדם הקם בבוקר לעבודת{תפילת}בוראו שה" יתבר"ך משגיח אליו ולא יאונה לו כל ר"ע,ולמדים זאת מכך,כתוב  {ה}עומדים  {ב}בית  {י}הוה  {ב}לילות,-חבר האותיות המסומנות ומקובל  שם קדוש   י"בבה,-בגימטריא    י"ד   ה",-כלומר י"ד  הבורא יתה"לל-סוד דו"ד{מלכות}בגימטריא  י"ד אומרת ד"י למידת ה{ש}י"ן-סוד שינונים{גבורה}ובכך ה" יתהלל למשכים קום מעטרו  בשם שד"י,-{ש}ומר {ד}לתות  {י}שראל,שד"י בגימטריא מטטרו"ן,-ממטי"ר  רינ"ה{שמחה}-לבעל ההשכמ"ה.

 

וזה סוד הפסוק - "יומם  יצוה י-ה-ו-ה  חסדו ובלילה  שירה עמי"{תהילים מ"ב},

פירוש:ראה,"יומם"-בגימטריא  שם  פו"י,-{פ}ודה {ו}מציל  {י}שראל,-הרי לך בזכות השכמת הבוקר ולימוד התורה בעלות השח"ר,-הצדיקים האמיתים מעלים השכינ"ה מן  הגבורות{שחור}ובכך ממתקים ומבשמים דיניה בכח שם י-הו-ה יתהלל{תפארת}המשפיע עבורה{עיבורה}-חסד"ו והינו חוס"ה באור השם המפורש הפורש המוחין הקדושים בפנימיותה,ובכך  "ובלילה"-זה הצדיקים המיחדים שם יהוה{אות ו",תפארת}במלכות{לילה-שורה בגלות}בזכות שמשכימים קו"ם,-מושכים אור החכמה הנקרא קימ"ה ,-בסוד שם מ"ה בגימטריא –אד"ם{זה המשכים לקום}הינו מקיים המלכות על ידי ה"שירה"{תפילה}אשר נושא ל"עמי"-למען ישראל עם קדושים,

 

ועל כך נאמר  "בכל דרכך דעהו  והוא יישר  אורחותיך"{משלי ,ג}

פירוש:הבט,"בכל דרכיך",-לשון יראי ה" הינו דרוכים ובכל עת מבצעים נגד ייסוד העפר החותם בכלי{הגוף}-העצלות,ועניין הקימה בבוק"ר  דורש מלחמה גדולה,כנאמר  "אין לחם אין תורה",-כלומר אין לחימ"ה  את  ת"ו  אור"ה,-האדם לא זוכה לראות ה"אור" בגימטריא ר"ז המפציע בשעות הבוקר המוקדמות-לשון מקדמות עליית הנפש בשערי מעלה,-זה מראה אשר הצדיקים מעלתם העיקרית הינה יכולתם  להשכים קום וללמוד התורה{להכיל האור האלוקי}-בעת ייסוד העפר{החותם עצלות}-מבצע כנגדם לחימה,ועל ידי שגוברים ומתישים כ"ח הייצ"ר,-בכך   "דרכך",-הינם דורכים ועוקרים הנפש הבהמית מפנימיותם,-ומעוטרים ב"דעהו"-דעת עליונ"ה  סוד "והוא"-אור תפארת{ו}ובינה{שם הו"א-לשון נסתר ולא ידוע,}-אלא רק לצדיקם האמיתים,-

לשון המטילים אימ"ה על גופ"ם  ולא  מעניקים עבורו המנוחה{שינה}אלא מגישים תחושת העייפות הקשה שחשים כמנח"ה{תפילה}לה" יתבר"ך ותיה"לל בעל כל הכוחות כולם,יוצא מכך שתחושת העייפות וייסורי גוף הצדיק בשעות הבוקר ממרקת ומכפרת על חטאים{אשר חס ושלום ביצעם בשגגה},-ולכן נאמר  "יישר אורחותיך",-הצדיק על ידי הקימה בשעות הבוקר זוכה לתכונת ה"יושר"-לשון הינו ש"ר{נושא התפילה}-העולה בק"ו ישר{כבימי עברו אשר העשן בבתי המקדש עלה ביושר אז ידעו תפילתם מקובלת}-וזה אורחותי"ך-לשון הצדיקים הינם אורחים של שערי מעלה.

 

 

 

 

 

 

 

 

OnLineTech